APR 2012 : เวียดนาม ดินแดนตอนใต้ของชาวเวียด ฮานอย - ฮาลอง ราคาน่าเที่ยว 3 วัน 2 คืน โดยการ์ต้าแอร์เวย์(QR) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดีพฤศจิกายน23 ,2017
Font Size

APR 2012 : เวียดนาม ดินแดนตอนใต้ของชาวเวียด ฮานอย - ฮาลอง ราคาน่าเที่ยว 3 วัน 2 คืน โดยการ์ต้าแอร์เวย์(QR) Featured

เขียนโดย lanny
Rate this item
(2 โหวต)
6922655515_988bc848f8_b

125px-Flag_of_Vietnam เที่ยวฮานอย – ฮาลอง 2 คืน 3 วัน 

อิสระช๊อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาร์ซ่า ตลาดนัดริมชายทะเลเมืองฮาลอง อ่าวฮาลอง 

การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชอปปิ้งย่าน ถนน 36 สายเก่า และตลาดด่งชวน ฯลฯ


วันเดินทาง
6 - 8 เมษายน 2555
ราคาท่านละ
12,900 บาท

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮาลอง

 • 10.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ (QR) ชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย อำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 12.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ QR 614 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
 • 14.45 น. ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้า อิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า)

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / อิสระช๊อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาร์ซ่า ตลาดนัดริมชายทะเลเมืองฮาลอง มีสินค้า ที่ระลึกจำหน่ายมากมาก เที่ยวยามราตรีที่เมืองฮาลอง 

   นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สองของการเดินทาง     ฮาลอง – ฮานอย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์ สร้างด้วยความงดงามดัง ภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ                

  ** นำท่านชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำ

  ** ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติ ที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสง สี ที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

  • ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือฮาลอง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ถึงท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง โดยใช้เวลาเดินทาง  ประมาณ 4ชั่วโมง

  • ถึงฮานอย นำทุกท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจาก  ในน้ำ) เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  เข้าที่พักโรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สามของการเดินทาง   ฮานอย-กรุงเทพ ฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่านเที่ยวชมจัตุรัสบาดิ่นห์ (Ba Dinh Square) ซึ่งเป็นสถานที่ ที่โฮจินมินห์ อ่านคำประกาศอิสรภาพอย่างกึกก้อง ต่อชาวเวียดนาม หลังสงครามเดียนเบียนฟู ที่กินระยะเวลายาวนานถึง 8 ปี  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานธิบดี บ้านพักของลุงโฮ บ้านหลังเล็กเรียบง่าย และตั้งอยู่อย่างสันโดษริมบ่อน้ำใส หลังทำเนียบประธานาธิบดี คือบ้านพักของ โฮ จิมินห์ ที่ท่านเคยพำนักอยู่ที่นี่ในช่วงปี 1958-1969 ตัวบ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าชมและสัมผัส ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ โฮจิมินห์ สมัยเมื่อท่านเป็นผู้นำประเทศ

  ** เข้าชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1985 - 1990 เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ ออกแบบและสร้างโดย โชเวียต สัมผัสเรื่องราวตลอดชีวิต ที่ผ่านมาของรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ จนมาสิ้นสุดที่ชัยชนะในการรวบรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่ง.

  • ชมวัดเสาเดียว (One Pillar pagoda) วัดรูปทรงดอกบัว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร

  ** วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม   วิหารวรรณกรรม และ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับสอบจองหงวน สร้างขื้นในปี ศ.ส. 1070 ในสมัยของพระเจ้าหลี แถนห์ โตง  เพื่ออุทิศให้กับขงจื้อ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  • จากนั้นนำท่านเที่ยวชมทะเลสาบคืนดาบ ( Hoan Kiem Lake)  ศาลเจ้าหงอกเซิน (Ngoc Son Temple ) หรือวัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์  ชม เจดีย์พู่กัน  / ชอปปิ้งย่าน ถนน 36 สายเก่า และตลาดด่งชวน

   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

   • 22.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ QR 615
   • 00.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ

   *********************************

    

   อัตราค่าบริการ ** ไม่มีแจกกระเป๋า **

   การเดินทาง

   กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
   สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

   - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

   ที่พัก

   โรงแรม 3+ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

   อาหาร

   ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

   สภาพอากาศ

   - ช่วงเดือน เมษายน อากาศค่อนไปทางร้อน

   ข้อมูลอื่นๆ

   - ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
   บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
   แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

   - เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นดองไป


   ค่าใช้จ่าย

   ผู้ใหญ่ ท่านละ 12,900บาท

   ***ไม่มีราคาเด็ก***

   อัตรานี้รวม

   - ภาษีสนามบิน

   - รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

   - อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

   - ที่พักตามระบุในโปรแกรม

   - ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

   อัตรานี้ไม่รวม

   - เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

   - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

   - ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

   - มินิบาร์ภายในโรงแรม

   add on

   - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท

   จำนวนที่นั่ง

   15 ท่านขึ้นไป

   เอกสาร

   - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
   รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

   ติดต่อสอบถาม

   Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

   Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

   lanny

   lanny

   Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

   Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน