JULY - AUG PROMOTION !! : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์พฤศจิกายน24 ,2017
Font Size

JULY - AUG PROMOTION !! : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน

เขียนโดย chanidapa yungyuen
Rate this item
(2 โหวต)
อุทยานหยุนไถซาน : ในรายการทัวร์ : ซีอาน | 西安 | Xian | ลั่วหยาง | หยุนไถซาน : Xian-2008-0411
JULY PROMOTION !! : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 4 คืน 5 วันJULY PROMOTION !! : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 4 คืน 5 วัน

800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China ๋ JULY SPECIAL PROMOTION !!!  

ทริป ซีอาน ชมกองทัพทหาร ซุซานจิ๋นซีฮ่องเต้ โปรโมชั่นสุดพิเศษ!! เดือนกรกฎาคม

เที่ยวซีอาน ชมกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ กำแพงเมืองซีอาน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) ชมอุทธยานสวรรค์หยุนไถซาน

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
10 - 14 กรกฏาคม 2555
8 - 12 สิงหาคม 2555
ราคาท่านละ
22,900 .- บาท
23,900 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ - ซีอาน

17.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ประตู 4) เคาเตอร์ F สายการบิน BUSINESS AIRLINES (8B) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

20.00 น.   เหินฟ้าสู่  นครซีอาน  โดย สายการบิน BUSINESS AIRLINES (8B) เที่ยวบินที่ 8B 8896

01.00 น.   ถึง สนามบินเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของจีน มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น และรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์ถัง ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” ซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน

** ซีอานเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ของโลกเมืองหนึ่ง (ความหมาย : ความสงบสุขทางตะวันตก) และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

 • จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่ KING DYNASTY HOTEL  (ระดับ 5 ดาว)  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  ซีอาน - ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)- ถ้ำหลงเหมิน(รวมรถราง)- วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - ชมโชว์กังฟู

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  นำท่านโดยสารรถไฟความเร็วสูง (350 km/ชั่วโมง) ขบวนที่ G2006(11.05-1230) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งถือเป็นรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองท่องเที่ยวสำคัญในมณฑลเหอหนาน เป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถเล็ก) เป็นถ้ำหิน 1 ใน 3 ถ้ำใหญ่ ที่มีการแกะสลักของประเทศจีน และเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2000 ตั้งอยู่ชานเมืองลั่วหยางห่างไปทางใต้ 12.5 กิโลเมตร เป็นพุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน

** การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ถ้ำหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี สร้างเมื่อราวปี ค.ศ.494 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปี มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร

** โดยการเจาะหน้าผาหิน ให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักรูปพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตย์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรม ลงบนผนังถ้ำพระนางบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมาก บูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้

** ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีน และหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 เซนติเมตร

 • จากนั้นนำท่านชม วัดเส้าหลิน หรืออารามเส้าหลิน (รวมรถเล็ก) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเทือกเขาซงซานเส้าหลิน ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่าพระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน ที่เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ.1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลาง ของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัว ที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” ปัจจุบันกังฟูมีการสืบทอดเป็นบทเรียนแล้ว

** ชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่วิหารสหัสพุทธ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน ประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวม 1,000 องค์

 • นำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือถ่าหลิน ชมหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน ออกจากวัดเส้าหลิน จากนั้นนำท่านชม การแสดงกังฟู อันน่าตื่นตาตื่นใจ ที่โรงเรียนฝึกกังฟู

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่  Jiaozuo Gloria Plaza Hotel  (ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม    หยุนไถซาน - หลิงเป่า

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่าน สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาด กระจายดุจดังสำลี

** ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้ง พาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขา สูงตระหง่านเกินเอื้อมถึง เมฆและหมอกลอยหนุน ระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสี สวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์ หยุนไถซาน

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองหลิงเป่าปล่อยเวลาให้ทุกได้พักผ่อนชมบรรยากาศทั้งสองข้างทางนำท่านออกเดินทางสู่เมืองหลิงเป่าปล่อยเวลาให้ทุกได้พักผ่อนชมบรรยากาศทั้งสองข้างทาง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ ZI JIN GONG HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่       หลิงเป่า-ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า)- สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-จตุรัสหอระฆัง-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน ชมสถานที่ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดของเมืองซีอาน คือ กองทัพทหารดินเผา ของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้

** สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่า สุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาส เป็นจำนวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา

 • นำท่านเยี่ยมชม สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี สถานที่ฝังพระศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งเป็นเนินดินลูกใหญ่ มีรูปปั้นของจิ๋นซีฮ่องเต้ ยืนโดดเด่นโดยมีเขาหลีซันเป็นฉากหลัง ซึ่งนอกจากจะบรรจุพระศพของจักรพรรดิแล้ว ยังได้ฝังสมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ในพระชนม์ชีพ ตลอดจนนางสนมกำนัล กองทหาร และ สัตว์ใหญ่ไปพร้อมกัน เพื่อร่วมในการเดินทางครั้งสุดท้าย ของจักรพรรดิฉินองค์แรก

  กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ จัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของนครซีอานและใกล้ๆกันนับเป็นที่ตั้งของตลาดมุสลิม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อนจากที่อื่นใดเลย

   ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่าน ชมการแสดงโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัย ราชวงศ์ถัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ

   พักที่ KING DYNASTY HOTEL (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า

    

   วันที่ห้า    กำแพงเมืองซีอาน - เจดีย์ห่านเล็ก - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - วัดลามะ - กรุงเทพฯ

   เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านชม กำแพงเมืองโบราณซีอาน มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร และมีความสูง 39 ฟุต ล้อมรอบเมืองซีอาน และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี มีการบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิม โดยด้านนอกจัดเป็นสวนสาธารณะ ให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน

   • จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ที่ย่านถนนเก่าใกล้กำแพงเมืองโบราณ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดได้ เช่น ภาพเขียนรูปดอกโบตั๋น เครื่องเขียนพู่กันจีน ขลุ่ยโบราณซีอาน และของที่ระลึกมากมายหลายแบบ

   ** นำท่านเดินทางสู่เสี่ยวเยี่ยนถ่า “เจดีย์ห่านป่าเล็ก” สร้างขึ้นในศตวรรษที่ที่ 8 มีความสูง 46 เมตร พังทลายลงหลังจากสร้างได้ประมาณ 800 ปีให้หลัง เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง หลังจากนั้นจึงมีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่ ในปลายทศวรรษ 1970 และในต้นทศวรรษที่ 1990

    กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์ส่านซี หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ ของประเทศจีน ที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าจัดแสดงมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณ ไล่ตามยุคสมัยต่างๆ มีคำกำกับอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่า-หินใหม่ ราชวงศ์จาง-ราชวงศ์โจว เรื่อยไปจนถึงราชวงศ์หมิงและชิง

    * * * โปรดทราบ พิพิธภัณฑ์ฯ ปิดในทุกวันจันทร์ การเข้าชมต้องมีการจองเวลา ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมจำนวน ของผู้เข้าชมในแต่ละวัน หากมีเหตุขัดข้องจัดวัน และจองเวลาเข้าชมไม่ได้ หรือมีเหตุอื่นใด ที่ทำให้คณะไม่สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ ผู้เดินทางรับทราบว่าจะไม่มี การคืนค่าบริการเพราะพิพิธภัณฑ์ส่านซี ไม่เก็บค่าธรรมเนียมบัตรเข้าชม * * *

    • จากนั้นนำท่านชม วัดลามะ สร้างขึ้นมามีอายุกว่าพันปี สร้างขึ้นในสมัยองค์หญิงเหวินเฉิน ได้อภิเษกสมรสกับซงจ้านกานปู้ ไปอยู่ที่ธเบต ได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกัน โดยนิมนต์พระลามะ มาอยู่ที่นครฉางอานนี้ และยังได้สร้างวัดนี้ขึ้นมา อีกทั้งยังเป็นที่เก็บพระไตรปิฎก ที่นำมาจากธิเบต

    ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จนถึงเวลานำท่านไปยังสนามบิน

    02.10 น.   เดินทางกลับ  กรุงเทพฯ   โดย สายการบิน BUSINESS AIRLINES (8B) เที่ยวบินที่ 8B 8897

    06.10 น.  เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพฯ

     

    ***********************************


    รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

    การเดินทาง

    กรุงเทพ-ซีอาน-กรุงเทพ
    สายการบิน 8B 

    - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

    ที่พัก

    โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

    อาหาร

    ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

    สภาพอากาศ

    - ช่วงเดือนสิงหาคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

    ข้อมูลอื่นๆ

    - ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
    บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
    แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

    - เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


    ค่าใช้จ่าย

    ผู้ใหญ่ ท่านละ 22,900 บาท

    เด็กเสริมเตียง ท่านละ  21,900 บาท

    ไม่เสริมเตียง ท่านละ 20,900  บาท

    อัตรานี้รวม

     

    - ภาษีสนามบิน

    - รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

    - อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

    - ที่พักตามระบุในโปรแกรม

    - ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

    อัตรานี้ไม่รวม

    - เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

    - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

    - ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

    - มินิบาร์ภายในโรงแรม

    add on

    - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท

    จำนวนที่นั่ง

    15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

    เอกสาร

    - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
    รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

    ติดต่อสอบถาม

    Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

    Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

     

     

    chanidapa yungyuen

    chanidapa yungyuen

    ศิลปะ ดนตรี ท่องเที่ยว Wink

    E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน