JUN PROMOTION !! : โปรโมชั่น สุดคุ้ม...ฮ่องกง 3วัน 2คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
จันทร์พฤศจิกายน20 ,2017
Font Size

JUN PROMOTION !! : โปรโมชั่น สุดคุ้ม...ฮ่องกง 3วัน 2คืน

เขียนโดย lanny
Rate this item
(1 โหวต)
Travelpro-2011-09-19-0048

125px-Flag_of_Hong_Kong  JULY SPECIAL PROMOTION !! 

บินตรงสู่...ฮ่องกง โดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ลำใหญ่ที่สุดในโลก

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2555
ราคาท่านละ
14,999 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ - ฮ่องกง

  • 11.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ อาคาร 9 เคาน์เตอร์ T ประตู 7 สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
  • 13.45 น. เหินฟ้าสู่ ฮ่องกง เที่ยวบินที่ EK 384
  • 17.30 น. ถึง ฮ่องกง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ของจีน โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตก ห่างไปราว  61 กิโลเมตร

  * * * ฮ่องกง เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกงและเกาลูน จึงถูกครอบครองโดยอังกฤษ ในปี1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลัง ในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญา ‘เช่าซื้อ’ พื้นที่ทางตอนใต้ของ ลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครอง ในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า * * *

  • หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าที่พัก

  พักที่ RAMBLA GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า

   

  วันที่สอง วิคทอเรีย - อ่าวน้ำตื้น - ช้อปปิ้งถนนนานธาน

  เช้า บริการอาหารเช้าแบบติ๋มซำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร… นำท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย Victoria ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก Exchange square อาคาร Bank of China Tower, ตึก Hong Kong Bank และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ
  • นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “อ่าวน้ำตื้น  Repulse Bay” หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวนที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง

  • นำท่านกราบนมัสการขอพร จากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE  BAY

  * นำท่านข้ามสะพานต่ออายุ  ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นำท่านแวะร้านขายยา     

  ** สมควรแก่เวลาอิสระให้ท่านสนุกกับการ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ย่านถนนนาธาน แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ำหอมหรือของเด็กเล่น ณ.จุดช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น Duty Free Shop, St.Michael ห้าง Harbor City, Ocean Terminal อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ Toy us ฯลฯ

  * * อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวก * * สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก

  พักที่ RAMBLER HOTEL หรือเทียบเท่า


  วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมรถรับส่ง) - กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร

  * * อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง หรือจะเลือกซื้อทัวร์เพิ่ม * *

  1. พระใหญ่เกาะลันตา (นั่งกระเช้านองปิง) รวมรถรับส่ง เพิ่มท่านละ 1,700 บาท แถม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน Citygate Outlet สุดยอด Outlet ยอดนิยมที่ไปฮ่องกงแล้วไม่ควรพลาด มีสินค้าราคาถูกมากมายอีกทั้งแบรนด์เนมชั้นนำอาทิ  Esprit, Gior, Adidas, Nike, Samsonite ฯลฯ

  2. ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเครื่องเล่นทุกชนิด) รวมรถรับส่ง เพิ่มท่านละ 1,700 บาท

  * * อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่ท่าน * * 

  • 21.15 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK385
  • 23.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  ********************************************************************


  รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม

  ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

  การเดินทาง

  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
  สายการบิน Emirates (EK)

  - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

  ที่พัก

  โรงแรม 3-4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

  อาหาร

  ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

  สภาพอากาศ

  - ช่วงเดือนสิงหาคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

  ข้อมูลอื่นๆ

  - ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
  บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
  แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

  - เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


  ค่าใช้จ่าย

  ผู้ใหญ่ ท่านละ 14,999 บาท (ไม่แจกกระเป๋า)

  เด็กเสริมเตียง 14,999 บาท

  เด็กไม่เสริมเตียง 13,999 บาท

  อัตรานี้รวม

   

  - ภาษีสนามบิน

  - รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

  - อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

  - ที่พักตามระบุในโปรแกรม

  - ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  - เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

  - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  - ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

  *** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 HKD/ คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 HKD/ คน / วัน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 HKD/คน/วัน ***

  - มินิบาร์ภายในโรงแรม

  - ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ

  - ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

  add on

  - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท

  จำนวนที่นั่ง

  15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  เอกสาร

  - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
  รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

  ติดต่อสอบถาม

  Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

  Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

   

  lanny

  lanny

  Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

  Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน