MAR 2012 : ปักกิ่ง-ต้าถง วิหารลอยฟ้า ถ้ำหยุนกัง 6 วัน โดยการบินไทย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธมีนาคม29 ,2017
Font Size

MAR 2012 : ปักกิ่ง-ต้าถง วิหารลอยฟ้า ถ้ำหยุนกัง 6 วัน โดยการบินไทย Featured

เขียนโดย บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com
Rate this item
(1 โหวต)
ท่องเที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

untitled ท่องเที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองต้าถง มณฑลซานซี 

เมืองวัฒนธรรมชื่อดังที่มีประวัติศาสตร์กว่า 2400 ปี ชมวิหารลอยฟ้า วัดถ้ำหยุนกัง ฯลฯ 

เดินทางโดย (TG) โดยสายการบินไทย 

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
28 มีนาคม - 1 เมษายน 2555
ราคาท่านละ
30,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

 

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง – กายกรรมปักกิ่ง

08.00 น.     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ D ชั้น 4   สายการบินการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง

10.10 น.     ออกเดินทางสู่  กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบิน TG614 พร้อมรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง

15.50 น.    ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น ที่ ภัตตาคาร

ค่ำ               รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่งชื่อก้องโลก ท่านจะได้ชมโชว์อันแสนอลังการ   ทั้งแสงสี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง   ปักกิ่ง – ต้าถง – วัดถ้ำหยุ่นกั่ง – กำแพงเก้ามังกร

เช้า      รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านสู่ สู่ เมืองต้าถง โดยรถโค้ช เมืองต้าถง เมืองแห่งประวัติศาสน์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลซานซี แต่เดิมเป็นเมืองสำคัญทางทหาร แต่หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาปกครองด้วย ทรัพยากรถ่านหินที่มีมหาศาล (ซานซีมีปริมาณถ่านหินประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจีน) ทำให้ต้าถงถูกเปลี่ยนโฉมกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรม ถ่านหินเป็นอุตสาหกรรมหลักและเป็นที่มาของชื่อเล่น“เมืองถ่านหิน” (ใช้เวลาเดินทางประมาน4-5ชั่วโมง)

  กลางวัน    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเที่ยวชมความอลังการของถ้ำหินแกะสลักที่ “หยุนกังสือคู” (ถ้ำหยุนก่าง)ซึ่งเป็นถ้ำสุดยอดระดับสองหนึ่งในสี่ของเมืองจีนภายในถ้ำเต็มไปด้วยพระพุทธรูปแกะสลักในผนังถ้ำทั้งสองด้านซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่และองค์เล็กตั้งแต่ หนึ่งเซนติเมตรถึงสิบกว่าเมตร ที่หาชมได้ยาก มีถ้ำทั้งหมด 2,000 กว่าถ้ำ ปัจจุบันเปิดให้ชม 45 ถ้ำ อยู่ทางด้านตะวันออก 4 ถ้ำ กลาง 9 ถ้ำตะวันตก 32 ถ้ำมี พระทั้งหมด 50,000 กว่าองค์ ถ้ำที่ 6 เป็นถ้ำที่วิจิตรที่สุดเป็นการแกะสลักแบบโปร่ง เนินสูงลอยตัว แกะสลักเป็นชีวประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพาน ใช้เวลาในการแกะสลักหินนี้ถึง 60 กว่าปี ชม จิ่วหลงปี้หรือกำแพงเก้ามังกร  สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สูง 8 เมตร หนา 2.20 เมตร ยาว 45.5  เมตร เป็นต้นกำเนิดกำแพงเก้ามังกรในกรุงปักกิ่ง

   ค่ำ          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

    

   พักที่ HONG AN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

   วันที่สาม  วัดลอยฟ้า - ปักกิ่ง – ชมด้านนอกสนามกีฬาโอลิมปิค

   เช้า         รับประทานอาหารในโรงแรม หลังรับประทานอาหารนำท่านชม วิหารลอยฟ้า ห่างจากเมืองต้าถงประมาณ 65 กิโลเมตร วัดนี้เป็นวัดเดียวของจีนที่รวมทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื้อด้วยกันสร้างในราวตอนปลายของราชวงศ์เว่ย ในพุทธศตวรรษที่ 6 มีอายุ กว่า 1,500 ปี เมื่อมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันของภูเขาเหิงซัน จะเห็นวัดนี้เหมือนกับแขวนติดอยู่กับหน้าผา

   กลางวัน     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงปักกิ่ง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ถึงปักกิ่งนำท่านชมด้านนอก สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง (BIRD NAST ) เป็นสนาม กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อน 2008 ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ก่อสร้างเมื่อเดือน ธันวาคม 2546 ได้รับการออกแบบ Herzog and Demeuron (สวิสเซอร์แลนด์) และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตร.ม. และมีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง

   เย็น          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

   พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

    

   วันที่สี่   กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหย่งกวน) – พระราชวังฤดูร้อน - ถนนหวังฝู่จิ่ง

   เช้า            รับประทานอาหารในโรงแรม นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือประมาณ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี

   เที่ยง         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ อุทยานอี้เหอหยวน ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิงทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคนภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา

    เย็น           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนฟู่จิ่ง แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของกรุงปักกิ่ง ถนนเส้นนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งของปักกิ่ง ร้านค้าทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ ที่นี่เป็นแหล่งช๊อปปิ้งเก่าแก่เป็นร้อยปีของปักกิ่ง ทั้งสองข้างจะเป็นตึกเก่าเป็นร้อยๆ ปี ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ห้างเก่าๆ บางห้างก็ยังอยู่ บางส่วนได้มีการปรับปรุงเป็นห้างร้านทันสมัย แนะนำให้ไปเดินในตอนกลางคืนครับ เพราะสีสันสวยงามมากจนถึงเวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

    พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

    วันที่ห้า  จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม - กรุงเทพ

    เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ และยังเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมหอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นนำท่านชมพระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ท่านจะได้ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร และอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง รวมถึงตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของสตรีผู้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของพระเทศจีน พระนางซูสีไท่เฮา

     กลางวัน      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

     17.05      เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่  TG615

     21.15      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ


     ************************************************


     การเดินทาง

     กรุงเทพ-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
     สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

     -รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

     ที่พัก

     โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

     อาหาร

     ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

     สภาพอากาศ

     -ช่วงเดือน เมษายน อากาศปกติ ไม่หนาว

     ข้อมูลอื่นๆ

     -ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
     บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
     แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

     -เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


     ค่าใช้จ่าย

     ผู้ใหญ่ ท่านละ 30,900 บาท

     เด็กเสริมเตียง ท่านละ 28,900 บาท

     ไม่เสริมเตียง ท่านละ 27,900 บาท

     อัตรานี้รวม

     -ภาษีสนามบิน

     -รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

     -อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

     -ที่พักตามระบุในโปรแกรม

     -ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

     อัตรานี้ไม่รวม

     -เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

     -เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

     -ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

     -มินิบาร์ภายในโรงแรม

     add on

     -ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท

     จำนวนที่นั่ง

     15 ท่านขึ้นไป

     เอกสาร

     -พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
     รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

     ติดต่อสอบถาม

     Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

     Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

     บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

     บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

     TravelProThai.com Facebook Fanpage

     Japan.Photo Facebook Fanpage

     Zhangjiajie Facebook Fanpage

     Jiuzhaigou Facebook Fanpage

     Shangri-La Facebook Fanpage

     Hong Kong Facebook Fanpage

     Xian Facebook Fanpage

     • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
     • Tel : 02-9420080, 02-9420070
     • Call Center : 095-9498002
     • Call Center : 081-6424456
     • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

     เพิ่มเพื่อน

     Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

     เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

     มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

     ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

     ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

     • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
     • Tel : 02-9420080, 02-9420070
     • Call Center : 095-9498002
     • Line id : @travelprothai , @travelproasia

     เพิ่มเพื่อน

     ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

     ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

     ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

     ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

      ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

     แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
     หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
     ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
     จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
     เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
     เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
     เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
     • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :…     • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน…     • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :…     • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน…     • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854…     • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…     2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง