APR 2012 : เที่ยวปักกิ่ง เทียนสิน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธมีนาคม29 ,2017
Font Size

APR 2012 : เที่ยวปักกิ่ง เทียนสิน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย Featured

เขียนโดย บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com
Rate this item
(1 โหวต)

beijing-2012-02-08-0002

untitled *** ฉลองเทศกาลสงกรานต์ *** 

เที่ยวปักกิ่ง เทียนสิน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์

พิชิตกำแพงหมื่นลี้ ชมความยิ่งใหญ่พระราชวังโบราณ ตื่นตาสนามกีฬาระดับโลก. สนามกีฬารังนก นั่งรถไฟความเร็วสูง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อลังการ 2 โชว์..หน้ากากทองคำ และกายกรรมก้องโลก

 อาหารพิเศษ ~ เป็ดปักกิ่ง...สุกี้มองโกล...อิ่มไม่อั้น...ซีฟู๊ต บุฟเฟ่ต์ Tang Ren Jie

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
13 - 18 เมษายน 2555
ราคาท่านละ
32,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

 

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – ปักกิ่ง

21.30 น.     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง

23.50 น.     ออกเดินทางสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG674

 

วันที่สอง   ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-สนามกีฬาโอลิมปิก 2008-กายกรรมปักกิ่ง

05.30 น.       เดินทางถึง มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร พร้อมเสิร์ฟกาแฟ ไมโล/โอวัลติน ชาร้อน

** หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุสาวรีย์วีรชนพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

 • จากนั้นนำท่านชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้องบนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้ลอง ชิมชาอวู่หลง ของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ

 • จากนั้นนำท่านเข้าชม สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง (BIRD NAST) เป็นสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง

** ก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 ได้รับการออกแบบ Herzog and Demeuron (สวิสเซอร์แลนด์) และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตารางเมตร และมีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง (ค่าบัตรผ่านประตูเฉพาะเข้าชมสนามกีฬารังนกรวมไว้ในรายการแล้ว)

 • จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ “สระว่ายน้ำแห่งชาติ” (GYMNASIUM ฟองน้ำ) ซึ่งใช้ในการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสนามกีฬารังนก

ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งขนานแท้ หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง ชื่อก้องโลก สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

No.9 Dacheng Road Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม    พระราชวังฤดูร้อน-พระราชวังฤดูร้อน-ไนท์ทัวร์หวังฝู่จิ่ง

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนหรืออุทยานอี้เหอหยวน ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา จากนั้นนำท่านแวะซื้อ ครีมไข่มุก บำรุงผิวที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร
 • จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์จีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่รู้จักมากนัก “The place” หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจีย ตั้งอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า สำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักแห่งใหม่ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย เลยก็ว่าได้

** เป็นแหล่งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิเช่น ZARA, MNG, PRONMOD, MEXX เป็นต้น นอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้ว สถานที่แห่งนี้ท่านยังจะได้ชมเพดานจอ LCD หรือท้องฟ้ายักษ์ ที่ไม่มีให้เห็นที่ใดในโลก เป็นจอ LCD ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร จัดตกแต่งตามฤดูกาล ให้ท่านได้เพลิดเพลินจนสมควรแก่เวลา

เย็น                บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนหวั่งฝู่จิ่ง ในยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดิน ที่มีบรรยากาศแบบยุโรป มีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมาย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีน ต่างๆ เป็นต้น จนสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

 No.9 Dacheng Road Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สี่     ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน(ด่านปาต้าหลิง)-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-โชว์หน้ากากทองคำ-THE PLACE

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านสู่ กำแพงเมืองจีน (ขึ้นกระเช้าด่านปาต้าหลิง) เป็นกำแพงเมืองจีนที่ถือว่า เป็นด่านที่สวยที่สุดของกำแพงเมืองจีน

 • นำท่านนั่ง กระเช้าชมความงามของสถานที่แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน และวิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุค กลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาวกว่า 6,350  ก.ม. ก่อสร้างขึ้น ครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เมื่อจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวม ประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดิน จึงสั่งให้เชื่อมกำแพงเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน ตัวกำแพงสูง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร

** ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มา สร้างกำแพงที่มีความหนา1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลกจากนั้น ให้ท่านเยี่ยมชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่ามีหยกไว้เป็นสิ่ง ที่ให้ความคุ้มครอง 

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของกรุงปักกิ่ง ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ ซึ่งสร้างไว้ใหญ่โตและงดงาม ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะ โรงงานบัวหิมะ แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

 • จากนั้นชมโชว์หน้ากากทองคำ

เย็น             บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 No.9 Dacheng Road Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ห้า    ปักกิ่ง-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเทียนสิน เมืองใหญ่อันดับต้นๆของจีน (120 กม.) ชมผังเมืองตึกรามบ้านช่อง ถูกจัดระเบียบคล้ายกับมหานครเซี่ยงไฮ้ ในปลายทศวรรต 1800 ที่นี่เคยรุ่งเรืองเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าขายของจีนมาก่อน  

** เที่ยวชมถนนวัฒนธรรมโบราณ (กู่เหวินฮั่วเจีย) ที่เป็นศูนย์รวมของร้านรวงที่จำหน่าย หนังสือ เครื่องกระเบื้อง พรม งานฝีมือ ของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงอาหารและของพื้นเมือง  

 • นำท่านไปชมศาลหม่าโจ้ว นมัสการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทักษ์นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการเหม่าโจ้วแล้วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมวัดกวนอิม “เจี้ยนฝูกวานยินซื่อ” มีพื้นที่ 8,400 ตารางเมตร นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ สูง 8.6 เมตร ของล้ำค่าชิ้นที่หนึ่งของวัดนี้ ภายในวัดมีต้นกุยซู่ มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นของล้ำค่าสิ่งที่สอง และสิ่งล้ำค่าชิ้นที่สาม คือ ระฆังโบราณสมัยราชวงศ์ซ่ง เส้นผ่าศูนย์ กลาง 2 เมตร ทำด้วยทองแดงน้ำหนัก 5 ตัน

** เสร็จแล้วเดินทางกลับกรุงปักกิ่ง โดยรถไฟความเร็วสูง ซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีจนก้าวล้ำทันสมัยเช่นเดียวกับญี่ปุ่น และยุโรป ด้วยการเดินทางไปยังเมืองเทียนจิน ระยะทาง 137  กิโลเมตร ภายในเวลา 30 นาที รถไฟขบวนนี้วิ่งด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เย็น              บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 No.9 Dacheng Road Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่หก    ปักกิ่ง-พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-กรุงเทพฯ

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารแวะฟังความเป็นมา และความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ย และ ผีเซี๊ยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภ เงินทองของจีนที่ พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ

 • จากนั้นท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่งราชวงค์ชิงและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลง นำท่านนมัสการพระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตรหลัง

** จากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม อาทิเช่น ผ้าห่มเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าพันคอ เป็นต้น

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านานาชนิดราคาถูกทั้งขายส่ง  และขายปลีก  อาทิเช่น  เสื้อผ้า  รองเท้า  นาฬิกา  ตุ๊กตา เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.05 น.         ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615

21.20 น.         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

************************************************


การเดินทาง

กรุงเทพ-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน เมษายน อากาศปกติ ไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 32,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 32,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 31,900 บาท

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง