MAR 2012 : เที่ยวสุดคุ้ม เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว นานกิง 6 วัน 5 คืน FD | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี มีนาคม 30 , 2017
Font Size
   

MAR 2012 : เที่ยวสุดคุ้ม เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว นานกิง 6 วัน 5 คืน FD Featured

เขียนโดย lanny
Rate this item
(4 โหวต)
shanghai-29-12-10-0022

untitled หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจว - นานกิง 

ชมหอนางพญางูขาว ล่องเรือคลองวานิช ช้อปปิ้งถนนโบราณ หาดไหว้ธาน อุโมงค์เลเซอร์ ถนนแฟชั่นต้าหนิง ตลาดร้อยปี ตลาดเถาเป่า อีร่าโชว์ พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ จัตุรัสไทม์แสควร์ จอยักษ์ ใจกลางซูโจว ชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนฟู่จื่อเมี่ยว เที่ยวสบายๆออกบินไฟล์ทเย็น ไปถึงพักผ่อนก่อนเริ่มเที่ยว ..

อาหารพิเศษ!!! หมูพันชั้น, ไก่ขอทาน, กระดูกหมูอู๋ซิ, ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว ** บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์ **

1-6 // 6-11// 11-16 มีนาคม 2555
16-21 // 21-26 //26-31 มีนาคม 2555
20,900 บาท
20,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นานกิง

 • 17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 19.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองนานกิง  โดย เที่ยวบินที่  FD....... มีระบุที่นั่งพร้อมบริการอาหารว่าง (ไฟล์เหมาลำ)
 • 00.05 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองนานกิง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พักโรงแรม YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   นานกิง – อู๋ซี – เมืองจำลองสวนหู่ – ร้านกาน้ำชา – ฟาร์มไข่มุก

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซิ หรือมีฉายาว่าเซี่ยงไฮ้ น้อยตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซู เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”

** แวะชม โรงงานผลิตกาน้ำชา ที่มีชื่อเสียงของเมืองอู๋ซีที่ทำจากแร่ดีบุกอย่างดี มีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้ใช้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองสวนหู่ หรือ โรงถ่ายสุ่ยสวีเฉิง (รวมรถราง)

** เป็น โรงถ่ายภาพยนตร์ชุดมังกรหยก มีเนื้อที่ใหญ่กว่าโรงถ่าย สามก๊ก 30 เปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้ชมการแสดงต่อสู้เหาะเหินเดินอากาศในภาพยนต์กำลังภายใน ชุดมังกรหยก พร้อมเอฟเฟกต์ต่างๆ พร้อมชมสถานที่ถ่ายทำฉากภาพยนตร์

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูกระดูกหมูอู๋ซี หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดฉงอัน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้ามากมายได้ที่นี่นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

เข้าที่พักโรงแรม MILIDO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   อู๋ซิ – ซูโจว – วัดฉงหยวน – เซี่ยงไฮ้ – ชาก้อน – ถนนนานกิง – โชว์กายกรรมอีร่า

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมา ยาวนานกว่า2,500 ปีได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” และ “เวนีสตะวันออก”

** นำท่านสู่ “วัดฉงหยวน” วัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปี สร้างอยู่กลางทะเลสาบหยางเฉิน มีประวัติสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 386-389 นำท่านชมหอเจ้าแม่กวนอิมหมื่นองค์ ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีพื้นที่ 2,400 ตารางเมตร

** ให้ท่านนมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม สูง 33 เมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล **

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง เซี่ยงไฮ้

** เมืองที่เจริญที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การธนาคาร และยังเป็นแหล่งที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน มีพื้นที่ประมาณ 69 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 18 ล้านคน **

 • จากนั้นแวะชมร้าน ชาผู่เอ๋อ เป็นชาก้อนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สมควรแก่เวลาจากนั้นอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูงที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลา ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว

นำท่านเดินทางเข้าที่พัก PATTAYA HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  ผ่านชมหอจีน – หาดไหว้ธาน – บัวหิมะ – ตลาดร้อยปี – ร้านหยก – บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่าน ผ่านชม “หอจีน” หอดัง 1 ใน 10 ของงาน SHANGHAI WORLD EXPO 2010 ได้รับความนิยมในการเข้าชมเป็นอย่างสูง

** หลายคนไปเที่ยวงาน EXPO แต่ไม่สามารถจองคิวเข้าชมได้ รัฐบาลจีนจึงเก็บหอจีนไว้ เพื่อเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมหลังงาน **

 • จากนั้นพาท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงาม อันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรป
 • จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ฟังคำบรรยายสรรพคุณยาจีนที่มีมายาวนานกว่าพันปีพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้าฟรี ไม่มีค่าบริการ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านสู่ ตลาดร้อยปี ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งขนมต่าง ๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้ พร้อมของที่ระลึก รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับต่างๆ ฝากคนทางบ้าน

 • จากนั้นแวะชม ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหรู GOLDEN JAGUAR RESTAURANT ภัตตาคาร ที่ใหญ่มหึมา ความจุ 6,000 ที่นั่ง   http://www.goldenjaguar.com/food_bh.aspx ลองลิ้มอาหารกว่า 400 เมนู

 • อาหารทะเลสด อาหารจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาเลี่ยน ไทย ฝรั่ง ฯลฯ

** ชิมก้ามปูหิมะ รังนก หูฉลาม หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยเชลล์ ตับห่าน กุ้งสดๆ ปลาแซลมอน ขาแกะ ติ๋มซ้ำ ฯลฯ

*** ฟรี!! ไวน์ เครื่องดื่ม เติมได้ตลอด ***

 • หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก PATTAYA HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  หอไข่มุก – อุโมงค์เลเซอร์ – โรงงานผ้าไหม – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว– เมืองหังโจว – ซีหูเทียนตี้

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ หอไข่มุก เป็นหอส่งโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดา และรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวง มีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที

 • จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมแสง สี ประดับประดาอย่างงดงาม ข้ามแม่น้ำหวงผู่

** นำท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ล่องเรือชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวคลอง ที่อนุรักษ์บ้านโบราณไว้ กว่าร้อยปี

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ๋อเจียง1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู ไก่ขอทาน + หมูพันชั้น อาหารขึ้นชื่อของเมืองหังโจว

** หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนซีหูเทียนตี้ ซึ่งเป็นหลักเมืองของหังโจว และเป็นจุดนัดพบของหนุ่มสาวชาวเมืองหังโจวรุ่นใหม่ อยู่ติดกับทะเลสาบซีหู เป็นการผสมผสานระหว่าง อาคารทันสมัยและประวัติศาสตร์ประเพณีโบราณ เข้ากันได้อย่างสวยงามลงตัว ทั้งร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร เสื้อผ้าบูติคทันสมัย ฯลฯ

 • สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก 

จบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พัก XIGANG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก  หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – สวนใบชา – นานกิง – กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู (เรือเหมาพิเศษ) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหู มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบ วัดได้ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร

** ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดัง เข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียนซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง แล้วเชิญท่านพบและลิ้มลองชิมชาที่ สวนใบชาเขียว ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็ง และลดความอ้วน พร้อมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ อดีตเป็นชาที่ถูกคัดส่งไปถวายจักรพรรดิจีนทุกปี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองนานกิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซู อดีตเมืองหลวงอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีนในสมัยดร.ซุนยัดเซ็น

** นำท่าน ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง “หนานจิงฉางเจียงต้าเฉียว” ซึ่ง มีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร เปิดใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 เดิมสะพานนี้เป็นโครงการของรัสเซีย แต่เมื่อความสัมพันธ์ 2 ประเทศร้าวฉาน จีนจึงดำเนินโครงการนี้ด้วยตนเอง โดยใช้แรงงานชาวจีนกว่า 9,000 คน ใช้เวลา 8 ปี ก่อสร้างจนสำเร็จ

 • จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากเมืองนานกิงที่ ย่านฟูจื่อเมี่ยว อิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 01.00 น. นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่  FD....... มีระบุที่นั่ง (ไฟล์เหมาลำ)
 • 04.00. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*********************************

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวหังโจวและร้านค้าต่างๆ

อัตราค่าบริการ ** ไม่มีแจกกระเป๋า **

การเดินทาง

กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINE (MU)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3+ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาว 1-10 องศา

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 20,900บาท

***ไม่มีราคาเด็ก***

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง