NEW YEAR 2013|2556 : เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง 5 วัน 3 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดีเมษายน27 ,2017
Font Size

NEW YEAR 2013|2556 : เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง 5 วัน 3 คืน

เขียนโดย lanny
Rate this item
(1 โหวต)
NEW YEAR 2013|2556 : เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง 5 วัน 3 คืน Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (MU)  : Shanghai-2011-01-02-0044

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (MU) 

ชมหาดว่ายทัน เดินเล่นถนนนานกิง - ถนนโบราณเหอฝางเจีย ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู เที่ยวชมเมืองโบราณโจวจวง + ชมกายกรรม CMC ช้อปปิ้งตลาดร้อยปี ฯลฯ

 *** พลาดไม่ได้ บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar ***

 . . . พร้อมเมนูพิเศษ !!! เสี่ยวหลงเป่า ไก่ขอทาน หมูพันปี ขาหมูโจวจวง 

วันเดินทาง
29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2556
ราคาท่านละ
25,900 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิฯ

 • 23.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  แถว U เคาน์เตอร์ สายการบิน CHINA SOUNTHREN AIRLINES หรือ SHANGHAI AIRLINES โดยมี  เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกแด่ท่านในการเช็คอิน
 • 01.55 น. ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้โดยเที่ยวบินที่ MU 548 หรือ FM (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สอง   เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ทะเลสาบซีหู - เหอฝั่งเจีย

 • 07.00 น. เดินทางถึงสนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอต้อนรับ และ นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง มหานครเซี่ยงไฮ้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง เป็นเมืองที่งดงามด้วยธรรมชาติ  ทะเลสาบ ต้นไม้และสวนสวย

.. ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรย ถึงความสวยงามของเมืองหังโจว และ ซูโจวว่า " บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี  ซู(โจว) หัง(โจว) ถึงหังโจวแล้ว นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง "นางพญางูขาว" กับชายคนรักชื่อ "โข้เซียน"

* นำชม โคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่น รอบๆทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า "พฤกษชาติในนครินทร์"

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร

** ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิม ของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก

เข้าพักที่โรงแรม YONGHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม   หังโจว - ซูโจว - วัดซีหยวน - เมืองโบราณโจวจวง - ล่องเรือ - เซี่ยงไฮ้ - ซินเทียนตี้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อย กว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า " เมืองแห่งสาวงาม "

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำชมวัดซีหยวน  นมัสการ พระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์ เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000 ตา และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างงดงาม ใบหน้าแสดงถึง 3 อารมณ์ วัดนี้ยังเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพเคยเสร็จ และถ่ายรูป ณ ลานวัดหน้าโบสถ์ ซึ่งมีต้นแปะก้วยเก่าแก่ปลูกอย่างงดงาม 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองโจวจวง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซู ในเขตเมืองคุนซาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ได้รับฉายาว่า "ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน" เที่ยวชมหมู่บ้านโจวจวง เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีความเก่าแก่ และมีประวัติยาวนานกว่า 900 ปี

** หมู่บ้านนี้จะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวชนบทในสมัยโบราณ และคงเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติ บ้านเรือนแบบโบราณในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง ยังมีคลองไหลผ่านตามบ้านเรือน ซึ่งเป็นเส้นทางการสัญจรไปมา โดยใช้เรือเป็นหลัก และยังมีสะพานหินโบราณ 14 แห่ง ที่เชื่อมเส้นทางในหมู่บ้านรวมทั้ง สะพานแฝด ที่มีชื่อเสียงของโจวจวง จึงทำให้โจวจวงได้รับสมญานามว่า.. เมืองเวนิสของประเทศจีน

* สนุกสนานกับการ นั่งเรือชมบรรยากาศสุดคลาสสิคแบบย้อยยุค สองฝั่งคลองจะมีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมาย จนถึงเวลานำท่านเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปยัง ซินเทียนตี้ ( โลกใบใหม่ ) หรือ แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี "ย่านซินเทียนตี้" ถือเป็นแหล่งฮิปล่าสุดของคนอินเทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่า

** ออกแบบโดย "เบนจามิน วูด" สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน .. ได้รับเสียงชมว่า มีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องเก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้าน ก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จำลองขึ้นใหม่ จากยุคปลายศตวรรษที่ 19

* ที่นี่มีความรื่นรมย ์ให้เอนจอยครบครันทั้งร้านกาแฟ และคาเฟ่เดิร์นๆ, เรสเตอรองต์ของคนดัง, โรงหนังอาร์ต เฮาส์, บูติกเก๋ๆ ของดีไซเนอร์ชื่อดัง, แกลเลอรี่ และช็อปปิ้ง มอลล์ระดับอัพสเกล

..มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ที่แต่งร้านอย่างมีระดับ ซึ่งใช้ตึกอาคารหลังเก่ามาแต่งเติมใหม่ ให้เป็นร้านอาหารที่ดูหรูหรา คลาสิค บรรยากาศร้านย่านซินเทียนตี้ มีให้เลือกทั้งนั่งกินบรรยากาศนอกร้าน หรือนั่งสบายๆภายในร้าน บางร้านมีดนตรี LIVE หลากแนวบรรเลงขับกล่อม ให้เป็นค่ำคืนที่สนุกสนานและน่าจดจำ

** นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็กๆ ตกแต่งเก๋ไก๋จำหน่ายสินค้าจำพวกงานศิลป์ นับเป็นสวรรค์พักผ่อน ของหนุ่มสาว และนักท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ ยามค่ำคืน นอกจากตัวอาคาร และสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการตกแต่ง เป็นแบบตะวันตกแล้ว ที่นี่ยังมีฝรั่งเดินเต็มไปหมด ยิ่งทำให้ดูเหมือนเดินอยู่ในยุโรปเข้าไปใหญ่... ถือเป็นสวรรค์ของคนรวยแต่ไม่พร่องรสนิยม!!

 • นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 • เข้าพักที่โรงแรม EXPRESS HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

   

  วันที่สี่   ตึก SWFC94* - หาดว่ายทาน - ถนนหนานกิง - กายกรรมCMC

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 94) (Shanghai World Financial Center) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ด้วยความสูงถึง 492 เมตร มี 101 ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตง ของมหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงาม แปลกตานานาชนิด..

  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น ชมหาดไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิวและถ่ายรูป ระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่

  ..ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น ของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รวมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก

  • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลาง สำหรับการช้อปปิ้ง ที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหาร และศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิง ให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียง และคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้

  เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชม กายกรรม CHARMING CHINA (CMC) ซึ่งเป็น กายกรรมชุดใหม่ รูปแบบใหม่ของเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วยแสง สี เสียงที่ไฮเทค, ผาดโผน, ทันสมัยและเร้าใจ โดยเฉพาะโชว์ชุด มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก และชุดวงล้อผาดโผน ..สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

  • หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  เข้าพักที่โรงแรม EXPRESS HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

   

  วันที่ห้า  ตลาดร้อยปี - ตลาดเถาเป่าเฉิง - กรุงเทพฯ

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี  เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง ช่วยสร้างเมืองให้น่าอยู่ ลดความตึงเครียดของชีวิตเมืองได้ดี  

  ** อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ เป็นสถาปัตยกรรมโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงและชิง สีสันร้านค้าต่างๆ ที่ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน (โทนสีเข้มแดงคลาสิกโบราณ และโคมสีแดง) ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง (โดยเฉพาะเสี่ยวหลงเปาเลื่องชื่อ ขอบบอก..คิวยาวมากๆ) ร้านกาแฟดัง (ที่ยังต้องลดสีโลโก้ตัวเอง) ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ถือเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ ที่นอกจะทำให้ท่านได้ของที่ถูกใจ แล้วและยังได้อิ่มเอม กับบรรยากาศความสวยงามอีกด้วย

  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ ของจีน ที่ตลาดเถาเป่าเฉิง  จนถึงเวลา

  • 21.40 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ MU 547 หรือ FM บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
  • 00.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

   

  *

   

  เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวหังโจวและร้านค้าต่างๆ

  อัตราค่าบริการ ** ไม่มีแจกกระเป๋า **

  การเดินทาง

  กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
  สายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINE (MU) หรือ FM

  - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

  ที่พัก

  โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

  อาหาร

  ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

  สภาพอากาศ

  - ช่วงเดือน ธันวาคม อากาศหนาว 1-10 องศา

  ข้อมูลอื่นๆ

  - ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
  บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
  แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

  - เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


  ค่าใช้จ่าย

  ผู้ใหญ่ ท่านละ 25,900 บาท

  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง ท่านละ  24,900 บาท

  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง ท่านละ  23,900 บาท

  อัตรานี้รวม

  - ภาษีสนามบิน

  - รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

  - อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

  - ที่พักตามระบุในโปรแกรม

  - ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  - เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

  - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  - ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

  - มินิบาร์ภายในโรงแรม

  add on

  - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท

  จำนวนที่นั่ง

  15 ท่านขึ้นไป

  เอกสาร

  - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
  รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

  ติดต่อสอบถาม

  Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

  Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

   

  lanny

  lanny

  Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

  Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

  เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

  ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

  ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Line id : @travelprothai , @travelproasia

  เพิ่มเพื่อน

  ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

   ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
  หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
  ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
  จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :…  • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน…  • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :…  • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน…  • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854…  • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง