APR 2012 : กวางเจา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง โดย CZ เดินทาง 4-9 เม.ย. 2012 | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
จันทร์ มกราคม 22 , 2018
Font Size
   

APR 2012 : กวางเจา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง โดย CZ เดินทาง 4-9 เม.ย. 2012 Featured

Rate this item
(3 โหวต)
ทัวร์จีน | จางเจียเจี้ย | zhangjiajie | 张家界 | เพิ่งหวง | เทียนเหมินซาน

800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China 4-9 เมษายน 2012 | ท่องกวางเจา จางเจียเจี้ย ชมวิวภูเขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาฮาเลลูย่า) 

สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง AVATAR ชมเมืองเวนิชแห่งเอเชีย เมืองโบราณเฟิ่งหวง

ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า

ลำธารแส้ทอง-ระเบียงภาพ10ลี้ ถ้ำมังกรเหลืองอันงดงาม

 

 ** พร้อมชมโชว์ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX โชว์นางจิ้งจอกขาว **

 •  สุดพิเศษ!! อาหารพื้นเมืองชนเผ่าถู่เจีย /เป็ดท้องถิ่น /สุกี้เห็ด /อาหารบำรุงสุขภาพ /อาหารกระบอกไม้ไฝ่ /อาหารกระเบื้อง /SEAFOOD + เป๋าฮื้อ

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
4 - 9 เมษายน 2555
ราคาท่านละ
31,900 บาท (ยังรับได้อีก 5 ที่ค่ะ)

กำหนดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ - กวางเจา - จางเจียเจี้ย

 • 06.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู9  เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 08.40 น. (Local Time) เหิรฟ้าสู่  เมืองกวางเจา  โดยสายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่ CZ362
 • 12.20 น. (Local Time) ถึงสนามบินไป่หวิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว  จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งเขตกุ้ยฮัวกั่ง เขตจำหน่ายเครื่องหนัง ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

20.05 น. เหิรฟ้าสู่เมือง จางเจียเจี้ย  โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CZ 3381

21.35 น.  ถึงท่าอากาศยานเมือง  DAYONG  หลังจากผ่านพิธีการ นำท่านสู่ จางเจียเจี้ย เมืองอุทยานแห่งชาติในมณฑลหู หนานซึ่งได้รับเกียรติคุณจากสหประชาชาติว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าของโลก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก LAN TIAN HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง    จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - แม่น้ำถัวเจียง - บ้านเก่าเฉินสงเหวิน

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เฟิ่งหวงโดยรถโค้ช ชมวิวระหว่างทาง (จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองชนเผ่าแม้ว) นำท่านชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) เมืองเฟิ่งหวง ได้การรับรองจากยูเนสโก้ ว่าเป็นมรดกโลกระดับ 5A

** จางเจียเจี้ยได้รับการอนุมัติให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติแห่งแรก ของจีนเมื่อปีค.ศ.1982 และได้เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกทางธรรมชาติ ของสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม ปี1992 เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเอง ของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑล หูหนาน

** เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง หลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย และท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชม เมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง  ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินทั้งนั้น มีชื่อว่า “ หวงซือเฉียวกู่เฉิง  ” เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอ

** นำท่านโดยสารเรือแพ ล่องเรือถั่วเจียงสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติ ให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

 • จากนั้นเยี่ยมชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์   นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดี นามอุโฆษของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน เป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้าน ทั้งสี่ด้านก่อด้วยอิฐทนไฟ ที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น
 • ** ในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวิน อดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจว ในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติ ให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองเฟิ่งหวงนั่นเอง

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เป็ดท้องถิ่น) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก GOVERNMENT HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม     ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - อุทยานเทียนเหมินซาน(กระเช้า) - ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จางเจี้ยเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ช.ม)

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกี้เห็ด) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงโดยกระเช้า)ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำ ตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วย ในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยม ในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้

** ยอดสูงสุดสูง 1,518 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน พัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

 • นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด และนำท่านขึ้นสู่ประตูสวรรค์ ท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออกกำลังขึ้นบันได 999 ชั้นขึ้นสู่ชองเขาประตูสวรรค์

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารถู่เจีย) หลังอาหารนำท่านเข้าชมโชว์จิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครัน ด้วยอารมณ์ต่างๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับ ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาว ที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทตำนานแห่งความรัก ที่น่ายกย่องยิ่งนัก

** ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดง จนลืมกระพริบตายิ่งใหญ่กว่า โชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คนแสดงภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการณ์กว่าโชว์ใดใด ที่ท่านเคยสัมผัสมา

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก JIN TIAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่       ระเบียงภาพ 10 ลี้(รถไฟเล็กไป-กลับ) - ร้านใบชา - ลำธารแส้ทอง - ภูเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แก้ว(ภูเขาฮาเลลูย่า) -สวนจอมพลเฮ่อหลง-ยอดเขาหยี้ปี่เฟิง-สะพานหนึ่งใต้หล้า

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม  หลังอาหารนำท่านชมทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถไฟฟ้า 3 ตอน ไป-กลับ) ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วย ยอดเขารูปร่างแปลกพิสดาร เรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน

** นำท่านชิมใบชาเลิศรส

 • จากนั้นนำท่านชมลำธารจินเปียนซี ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผาระยะทางยาว 5,700 เมตร น้ำในลำธาร มีสีเขียวใส ปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาด ตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารบำรุง)จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟท์แก้วสู่ ภูเขาเทียนจื่อซาน(ขึ้นลิฟท์แก้ว ลงโดยกระเช้า) หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า

** เทียนจื่อซานมีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ของเขาเทียนจื่อซาน เต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีลำห้วยลึก และมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆ

** นำท่านสู่จุดชมวิวบนเขา เพื่อชมความงามของเขาเจ้าฟ้า

** นำชมภูเขาฮาเลลูย่า(เป็นชื่อเรียกฉากหนึ่งในเรื่องอวตาร) บริเวณนี้เป็นทิวทัศน์ที่ถูกจำลองแบบไปใช้ในเรื่อง อวตาร ที่ทำเป็นภูเขาลอยฟ้า ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก

 • จากนั้นชมสวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิว ซึ่งสามารถชมยอดเขา และหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่กัน(ยอดเขาหยี้ปี่เฟิง) เขาจักรพรรดิ์ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ

** ทัศนียภาพบนเขาจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา ในเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะเห็นทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล ชมลานแสดงดนตรีพื้นเมืองหน้าอนุสาวรีย์ นายพลเฮ่อหลง ซึ่งมีการนำเครื่องบินรบ สมัยสงครามเกาหลีเหนือ และรถถังของนายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้ด้วย

 • จากนั้นชมเทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (อาหารกระบอกไม้ไฝ่) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก JIN TIAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - ร้านยา - ชมถ้ำมังกรเหลือง - ร้านผ้าไหม - กวางเจา

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม  จากนั้นนำท่านไปล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึ่งเป็นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยาก เนื้อที่ผิวน้ำรวม 30 เฮกดาร์ น้ำลึก ถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตรรายล้อมด้วยยอดเขา “ยากที่จะแยกได้ว่าน้ำอยู่ในหรือนอกภูเขากันแน่ จากนั้นนำท่านไปร้านยาท้องถิ่น

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารกระเบื้อง) แล้วจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมังกรเหลือง  (หวงหลงต้ง) ซึ่งมีความสูงถึง 160 เมตร  โดยวัดตามเส้นดิ่ง ลึก 1.5 กม. โดยแบ่งออกเป็นสี่ชั้นด้วยกัน ภายในถ้ำมีแอ่งน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดินมี 2 สาย น้ำตกใต้ดิน 3 แห่ง บึง 4 แห่ง ห้องโถง 13 แห่ง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง

 ** นอกจากนี้ยังมีคลอง นาหินและป่าหิน มีวังมังกรและวังละเขาสือฉิมซาน 6 เขา ขิมหิน 7 เป็นต้น ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ หินงอก หินย้อย มีรูปลักษณะแปลกพิสดารอย่างมากมาย  จากนั้นนำท่านไปยังร้านผ้าไหม เพื่อเลือกซื้อเป็นของฝาก

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับกวางเจา

 • 22.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ 3382
 • 23.50 น.  เดินทางถึง เมืองกวางเจา และนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พัก LANDMARK HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก     กวางเจา - บ้านตระกูลเฉิน - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม บ้านตระกูลเฉิน หรือบ้านของเหล่าคนแซ่เฉิน ซึ่งเป็นแซ่ใหญ่ 1 ใน 5 ของคนกวางเจา "บ้าน" หรือที่ควรจะเรียกว่า "คฤหาสน์" หลังนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ประมาณปี ค.ศ.1890 โดยคนตระกูลเฉิน ร่วมกันออกเงินสร้าง เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตระกูลของตัวเอง

** และเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมและพร้อมทั้งเป็นสถานที่อบรมลูกหลาน ก่อนที่จะไปสอบจอหงวน และได้กลายเป็นโรงเรียนตระกูลเฉิน ต่อมารัฐบาลจีน ได้บูรณะซ่อมแซมเป็นครั้งใหญ่ และประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์

 • จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้าง ทันสมัยของเมืองกวางเจา อาคารไอเอฟซี 103 ชั้น หอโทรทัศน์ที่มีความสูง 600 เมตร หลังจากนั้น นําท่านชม สวนเอเชียนเกมส์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2010 ที่ผ่านมา ได้ใช้เป็นที่พักผ่อนของนักกีฬานับหมื่นรายจาก 45 ประเทศ

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD+เป๋าฮื้อ)

 • จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งยังถนนปักกิ่ง ที่เป็นแหล่งรวมแฟชั่น ของก็อปปี้ ร้านอาหารซึ่งเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่น 

(( ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งจนถึงเวลา)) 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับกวางเจา

 • 19.40 น. (Local Time)เหิรฟ้าสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES   เที่ยวบินที่  CZ361
 • 21.30 น. (Local Time) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

*********************************

การเดินทาง

กรุงเทพ-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINES (CZ)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน เมษายน อากาศปกติ ไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 31,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 29,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 28,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
จางเจียเจี้ย | zhangjiajie | 张家界 : ทัวร์จางเจียเจี้ย By TravelProThai.com : เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง… • ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL : JAN-FEB 2018 | บิน TG ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG)… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล… • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG  พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2561 (NEW YEAR 2018) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 8วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (รหัสทัวร์ 868) ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ระเบียงภาพ 10 ลี้ ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง