MAY 2012 : สะพายเป้ ถ่ายรูป มหานคร "ปารีส" แห่งฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธมีนาคม29 ,2017
Font Size

MAY 2012 : สะพายเป้ ถ่ายรูป มหานคร "ปารีส" แห่งฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน Featured

เขียนโดย lanny
Rate this item
(4 โหวต)
15-Paris

125px-Flag_of_France เที่ยวกรุงปารีส มหานครแห่งความโรแมนติก

หอไอเฟล   :   ที่หมายของนักเดินทางทั่วโลก

ประตูชัย    :   สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน  

มงมาร์ต    :   แหล่งพบปะชุมนุมของบรรดาศิลปิน

จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เซลิเซ่ - โบสถ์นอร์ตเทอดาม - พระราชวังลูฟท์ - ล่องเรือบาโตมูซ - พระราชวังแวร์ซายส์ - โดยรถไฟใต้ดิน

** กรุ๊ปเล็ก 18 ท่านเท่านั้น!! **

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ 

 • 18.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสาร ชั้น 4 ประตูหมายเลข 4 แถว G เคาน์เตอร์ สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทาง และสัมภาระ

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

** กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบินวัตถุที่มีลักษณะเป็นของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น

** จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมที่เดียวกันในถุงใส พร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO]

* หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

 • 20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี้ โดยเที่ยวบินที่ EY 401 (ใช้เวลาเดินทาง 6.30 ชั่วโมง)

   พักที่................ หรือเทียบเท่า

   วันที่สอง    อาบูดาบี้ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) – ปารีส (ฝรั่งเศส)

   • 00.05  ถึงสนามบิน เมืองอาบูดาบี้ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รอเปลี่ยนเครื่อง
   • 02.10  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดยเที่ยวบินที่ EY 031
   • 07.35  ถึงสนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางเข้าสู่ มหาวิหารแซงต์ เดอ นีย์  ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงาม นำท่านชมสุสานกษัตริย์ราชวงศ์บูร์บอง ภายในมหาวิหาร และชมหน้าต่างกระจกสีลวดลายสวยงาม

   ** จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ย่าน Gare du Nord

   เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  (ค่าอาหารไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักที่ ........................  เก็บสัมภาระสิ่งของ บ่ายวันนี้ เริ่มต้นวันแรกด้วยการแบกเป้ ถ่ายรูป เที่ยวกรุงปารีส โดยรถไฟใต้ดิน สู่ย่าน “มองมาร์ต”  (Montmarte) เพื่อชมมหาวิหารแห่งมองมาร์ต หรือ โบสถ์หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในนครปารีส ตั้งอยู่บนเนินเขาชานกรุงปารีส

   ** ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองได้จากบริเวณลานด้านหน้าโบสถ์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่องของไทย และนานาประเทศ ให้ท่านได้เยือนย่านที่ศิลปินรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ ให้บรรดาผู้คนที่เดินผ่านไปมาได้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก พร้อมเลือกหาซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่ร้านค้าตามรายทาง  

    เย็น รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย  (ค่าอาหารไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) หลังอาหารค่ำ ท่านใดมีความประสงค์จะชม และถ่ายรูป เมืองปารีสยามค่ำคืน กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์

    พักที่ .................. หรือเทียบเท่า

    วันที่สาม  พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส

    เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเช้านี้พาทุกท่านนั่งรถไฟใต้ดิน ออกมานอกเมืองกันเล็กน้อย เข้าชม พระราชวังแวร์ซายน์ “Chateau de Versailles” สวยงามอลังการตามแบบฉบับพระราชวังโดยทั่วไป ซึ่งไม่ว่าที่ไหนๆ ต่างก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจทั้งนั้น อีกทั้งยังเป็นที่ ที่สามารถชื่นชมและดื่มด่ำกับงานศิลป์ ในหลายรูปแบบ เพราะเป็นที่เก็บรวบรวมงานที่มีความประณีตบรรจงไว้ให้ได้ตื่นตาตื่นใจ แบบดูได้แต่สัมผัสไม่ได้

    ** ภายในแบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องบรรทม ห้องท้องพระโรง ห้องแสดงงานศิลป์ และที่ขาดไม่ได้ก็ร้านขายของที่ระลึก ส่วนภายนอก ก็ยังมีในส่วนของสวนแบบฝรั่งเศสที่กว้างใหญ่ที่สวยงาม ประดับประดาริมสระน้ำด้วยรูปปั้นเทพต่างๆ

    เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  (ค่าอาหารไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

    บ่าย  นำท่านนั่งรถไฟเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงปารีส แล้วนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เพื่อให้ท่านได้เก็บภาพของ “หอไอเฟล” ในมุมที่งดงาม เดินลัดเลาะสู่ใต้ฐานหอไอเฟล ให้ท่านได้ถ่ายภาพในมุมเงยขึ้นฟ้ากับหอไอเฟล แล้วไปถ่ายรูปกับ “โดมแองวาลิด” ซึ่งเป็นที่ฝังศพจักรพรรดิ์นโปเลียน

    ** เดินลัดเลาะไปเก็บภาพหอไอเฟลอีกมุม บริเวณด้านหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบก ซึ่งจักรพรรดิ์นโปเลียนเคยศึกษาที่นี่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกันอย่างจุใจ ในบรรยากาศยามเย็น แสง สี สุดสวย แล้วเดินลัดเลาะตึกสวยๆของปารีสสู่ร้านอาหารเย็น

    ค่ำ อาหารค่ำที่ร้านอาหารจีน La Fontain de Jade หลังอาหารค่ำ นำท่านนั่งรถไฟใต้ดิน กลับสู่โรงแรมที่พัก

    พักที่......................หรือเทียบเท่า

    วันที่สี่  เที่ยวกรุงปารีส

    เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเช้านี้ นำท่านนั่งรถไฟใต้ดินเที่ยมชม กรุงนครปารีส “Paris” นครหลวงแห่งแฟชั่น และสถาปัตยกรรมอันสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต มุ่งตรงสู่ Place Charles de Gaulle จัตุรัสชาร์ล เดอ โกลล์ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “จัตุรัสแห่งดวงดาว” Place de la E’toile ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ประตูชัยแห่งจักรพรรดิ์นโปเลียน  “Arc de Triomphe” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส  

    ** เดินถ่ายรูปไปตามถนนสายแฟชั่นชื่อก้องโลก ชองป์เซลิเซ่ “Champs-Elysees” ที่เต็มไปด้วยตึกรามอันงดงาม มุ่งหน้าสู่ จัตุรัสคองคอร์ด “Place de la Concorde” ลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี อังตัวแนตต์ ด้วยกิโยติน แล้วต่อด้วยรถไฟใต้ดินสู่สถานี Hotel de Ville เพื่อชมความงดงามของ Hotel de Ville ที่ปัจจุบันคือ ศาลาว่าการกรุงปารีส ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรอเนซองส์

     เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Tamarind  บ่ายวันนี้ มีเวลาให้ท่านได้ดื่มด่ำกับงานศิลป์ที่เก็บรวบรวมไว้นับแสนชิ้น (แต่จะนำออกมาจัดแสดงเพียงครั้งละราว 60,000 ชิ้น เท่านั้น)

     ** ที่ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ซึ่งท่านจะได้ชมภาพวาดปริศนา “โมนาลิซ่า” ของ ลีโอนาโด ดาวินชี่ ที่อยู่หลังกระจกกันกระสุน อิสระให้ท่านได้เดินชม และถ่ายรูปด้านนอกพิพิธภัณฑ์ตามอัธยาศัย ตลอดบ่ายวันนี้

     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย  (ค่าอาหารไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)


     พักที่ .............. หรือเทียบเท่า

     วันที่ห้า  เที่ยวกรุงปารีส

     เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเช้าวันนี้ ไปตะลอนเดินเที่ยวชม ถ่ายรูปกันบริเวณจุดกำเนิดกรุงปารีสที่ เกาะ อิล เดอ ลา ซิเต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนแรกในกรุงปารีสที่ชื่อ “ลูเทเซีย” ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น “ปารีส” ในภายหลัง

     ** นำท่านชม มหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม เดอ ปารีส ซึ่งก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคอันงดงาม

     ** นำท่านชมหน้าต่างกระจกสีที่สวยงาม ภายในมหาวิหารแห่งนี้ และชม “ซีโร่ไมล์” หรือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ บริเวณลานด้านหน้าวิหาร เดินเลาะเลียบด้านข้างของโบสถ์สู่เกาะอิล เซนต์ หลุยส์ ให้ท่านได้ชมตึกรามบ้านช่องยุคบุกเบิก ก่อตั้งกรุงปารีส พร้อมทั้งชมไอศกรีมเชอร์เบตชื่อดังของปารีส ที่ร้าน Berthillon (แบร์ติยง)

     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  (ค่าอาหารไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

     บ่าย  บ่ายวันนี้ รถโค้ชรอรับท่านเพื่อความสะดวกในการนำท่านไป ล่องเรือบาโตมูซ “Bateaux Mouch” เพื่อชมความงดงามของอาคารของกรุงปารีสริมสองฝั่งแม่น้ำแซนน์ ที่ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านกลางกรุงปารีส

     • จากนั้น นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอางค์ ฯลฯ ที่ร้านดิวตี้ฟรี ซึ่งมีพนักงานคนไทยคอยให้การต้อนรับอยู่ แล้วไปเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ซึ่งมีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซื้อ

     เย็น รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยที่บริเวณศูนย์อาหารภายในห้าง  (ค่าอาหารไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

     20.00  รถโค้ชรอรับท่าน นำเดินทางกลับที่พัก

      พักที่ ................. หรือเทียบเท่า

      วันที่หก  ปารีส – กรุงเทพฯ

      เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม วันนี้ อิสระให้ท่านได้มีเวลาตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมอาหารกลางวัน และเย็น) 

      • 18.00 น. นำท่านอำลา กรุงปารีส “Paris” เดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกลล์
      • 22.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี้ โดยเที่ยวบินที่ EY 038

      วันที่เจ็ด  กรุงเทพฯ

      • 07.00 น. ถึงสนามบิน เมืองอาบูดาบี้ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รอเปลี่ยนเครื่อง
      • 08.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY 408
      • 18.05 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


       *********************************

       รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

       การเดินทาง

       กรุงเทพ-ปารีส-กรุงเทพฯ
       สายการบิน ETIHAD AIRWAYS  (EY)

       - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

       ที่พัก

       โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

       อาหาร

       ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

       สภาพอากาศ

       - ช่วงเดือนเมษายน อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว

       ข้อมูลอื่นๆ

       - เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น US ไป


       ค่าใช้จ่าย

       ผู้ใหญ่ ท่านละ .... บาท

       เด็ก   ท่านละ ..... บาท

       อัตรานี้รวม

       -ภาษีสนามบิน

       -รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

       -อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

       -ที่พักตามระบุในโปรแกรม

       -ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

       อัตรานี้ไม่รวม

       -เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

       -เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

       -ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

       -มินิบาร์ภายในโรงแรม

       add on

       -ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม ...... บาท

       จำนวนที่นั่ง

       18 ท่านขึ้นไป

       เอกสาร

       - หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสำหรับประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

       - รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

       - สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ทะเบียนสมรส (ถ้ามี),สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล(ถ้ามี)

       - สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี)

       - ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นร้านแปลที่ได้รับอนุญาตพร้อมมีตรา ประทับเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการแปล ไม่รวมในค่าทัวร์)

       - ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นร้านแปลที่ได้รับอนุญาตพร้อมมีตราประทับเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการแปล ไม่รวมในค่าทัวร์) หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน

       - ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)

       ***กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

       ***กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย พร้อมจัดทำจดหมายรับรองตัวเองขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

       ***กรณีข้าราชการ ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริง) ,หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานและสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด 

       ***กรณีแม่บ้านเดินทางคนเดียว ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

       ***กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือนักศึกษา

       ***กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

       1.หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผู้ปกครอง หากเด็กเดินทางกับบิดาต้องมีใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทาง   พร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา)

       2. หนังสือยินยอมทำที่สำนักงานเขตที่ผู้ยินยอมมีชื่ออยู่ที่เขตนั้นๆ พร้อมสูติบัตร

       3. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

       4. สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี)

       5. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา

       6. หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบันของบิดา หรือมารดา

       7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

       8. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผู้เดินทาง


       ติดต่อสอบถาม

       Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

       Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

       lanny

       lanny

       Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

       Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
       You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ยุโรป|MAY 2012 : สะพายเป้ ถ่ายรูป มหานคร "ปารีส" แห่งฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน
       เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

       เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

       มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

       ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

       ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

       • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
       • Tel : 02-9420080, 02-9420070
       • Call Center : 095-9498002
       • Line id : @travelprothai , @travelproasia

       เพิ่มเพื่อน

       ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

       ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

       ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

       ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

        ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

       แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
       หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
       ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
       จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
       เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
       เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
       เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
       • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :…       • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน…       • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :…       • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน…       • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854…       • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…       2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง