MAY-OCT 2012 : บรัสเซลส์-เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกไม้โลก | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดีเมษายน27 ,2017
Font Size

MAY-OCT 2012 : บรัสเซลส์-เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกไม้โลก Featured

เขียนโดย บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com
Rate this item
(10 โหวต)
Netherland | บรัสเซลส์-เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกไม้โลก | 10 ปีมีครั้งเดียว

 125px-Flag_of_the_Netherlands บรัสเซลส์ - เนเธอร์แลนด์ หอมเสรีที่ อัมสเตอร์ดัม 

 ***ม้2012 *** 10 ปีมีครั้งเดียว ห้ามพลาดเด็ดขาด !!

เมืองเสรีที่คนรักเสรีภาพต่างถวิลหา อัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) นครหลวงแห่งประเทศ เนเธอร์แลนด์ ชมจัตุรัสกรองค์ปลาซ เมืองแอนเวิร์ป ชมโบสถ์วิหารพระแม่ เบอกินฮอฟ Venlo เวนโล ชมงานดอกไม้โลก Floriade 2012

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

10 - 17 พฤษภาคม 2555
16 - 23 มิถุนายน 2555
14 - 21 กรกฏาคม 2555
11 - 18 สิงหาคม 2555
29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2555
ราคาท่านละ 79,900 บาท
ราคาท่านละ 79,900 บาท
ราคาท่านละ 79,900 บาท
ราคาท่านละ 79,900 บาท
ราคาท่านละ 79,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก       กรุงเทพฯ – ไคโร – บรัสเซลส์

 • 23.30 น. คณะท่านผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน อียิปต์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • 00.50 น. คณะออกเดินทาง สู่ไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 961

วันที่สอง    ไคโร – บรัสเซลส์

 • 05.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินไคโร เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน สู่ กรุงบรัสเซลส์
 • 10.00 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุง บรัสเซลส์ โดยเที่ยวบิน ที่ MS 725
 • 14.45 น. คณะเดินทางถึง กรุงบรัสเซลส์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสาร และรับสัมภาระของการเดินทางแล้ว นำท่านเดินทาง สู่ ตัวเมืองบรัสเซลส์ เมืองเก่ามีประวัติความเป็นมามาก กว่า 1000 ปี ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเบลเยี่ยม (Belgium)

 ** นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ อะโตเมี่ยม สถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม สัญญาลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอม ที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่า และสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการ ระหว่างงาน Expo ปี 1958 ที่กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพ และได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ อีกแห่งหนึ่งของเบลเยี่ยม

 ** มีความสูงประมาณ 108 เมตร ประกอบด้วยลูกบอลที่มีทั้งหมด 9 ลูกแต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 18 เมตร ในตัวอะโตเมี่ยม ยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในยุโรป ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 5 เมตรต่อวินาที / น้ำหนัก รวมกันประมาณ 2,400 ตัน

 • นำท่านเดินทาง สู่ ตัวเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภาสหภาพยุโรป EU จัตุรัสกรองค์ปลาซ (Grand Place) ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมือง เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป อาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้ง บาโร้ค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 กลางลานนั้นมีพื้นที่กว้าง 110 เมตร ยาว 70 เมตร ในศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นสมัยยุคกลาง

 ** ที่นี่คือตลาดกลางเมือง มีถนน 7 สาย ทอดตัว สู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ ถนนที่ล้อมรอบบ่งบอกถึงสินค้าที่ขาย เช่น ถนนขายเนย, ถนนขายเนื้อ ฯลฯ

 * อาคารโดยรอบงดงามด้วยสไตล์เฟลมมิช-บาร็อค กิลด์เฮ้าส์ เมื่อถึงปี ค.ศ.1995 อาคารในจัตุรัส กรองด์ ปลาซ ถูกทหารฝรั่งเศสยิงระเบิดเข้าทำลาย แก้แค้นที่ฝรั่งเศสเคยแพ้สงคราม ในเบลเยียมทางตอนใต้ แต่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน บูรณะอาคารกระทั่งกลับมาดูดีอย่างเดิม

 ** หลังจากนั้นมีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งจนปัจจุบันอาคารรอบจัตุรัสฯ มีความงดงามอย่างในปัจจุบัน สัมผัสกับบรรยากาศลานกว้างซึ่งล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณ แต่ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตร แต้มทอง เป็นอาคารสไตล์ บาร็อก ทั้งศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่างๆ ฯลฯ

 * ซึ่งจะทำสัญญาลักษณ์ ไว้บนจั่วหรือเหนือประตูเป็น สัญญาลักษณ์เฉพาะของตัวเอง โดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิค มีรูปปั้นตามจั่วต่างๆ สวยงามมาก รอบๆ จัตุรัสนี้ จะมีร้านขายดอกไม้และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ

 • จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่ ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารเย็น
 • 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน Chow Chow หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก โรงแรม Hotel NH City Centre หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม   กรุงบรัสเซลส์ – เมืองแอนเวิร์ป – บรูจส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เมืองแอนเวิร์ป Antwerpen เมืองท่าที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่า ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มากมายด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้างและร่อยรอยของวัฒนธรรม ความเป็นมาที่ยาวนาน(ระยะทางประมาณ 53.3 กิโลเมตร เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที)

 • 09.00 น. คณะเดินทางถึงท่ารถ ซึ่งเป็นลานจอดรถที่ตั้งอยู่นอกเมืองเก่า ซึ่งท่านต้องเดินเท้าเข้า สู่ ย่านเมืองเก่า ชมจัตุรัสใจกลางเมืองโกรต มาร์ก (Grote Markt) จุดที่เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง และยังเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (Town Hall) อาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปี และถือว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุด ในบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ก็ว่าได้

 * ชื่นชมในความงดงามของกลุ่มอาคาร ที่สร้างขึ้นแบบเรเนสซองส์ ที่ตั้งเรียงรายอยู่ในจัตุรัสฯ และยังเป็นอาคารที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองแอนต์เวิร์ป ถ่ายรูปกับรูปปั้นของซิลวิอุส บาร์โบ ตำนานผู้ฆ่ายักษ์ดรูโอน อันติโกน (Druoon Antigoon) ชมโบสถ์วิหารพระแม่ (Cathedral of Our Lady) หรือเรียกกันอีกชื่อว่า Onze Lieve Vrouwekathedraal เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในแบบกอธิค ที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป

 ** ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1352 ถึง 1521 โดยตัวโบสถ์นั้นมีความสูงมากกว่า 400 ฟุตสูง ภายในโบสถ์ถูกประดับประดาไปด้วยหน้าต่างกระจกสี รวมถึงภาพเขียนชิ้นเยี่ยมของศิลปินชื่อดังคือ ปีเตอร์ พอล รูเบนส์ (Peter Paul Rubens) อีกด้วย ชม ปราสาทหิน (Het Steen) ซึ่งเป็นปราสาทยุคกลางขนาดเล็ก โดยตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำสเกลท์

 • จากนั้นได้เวลา นำท่านเดินทาง สู่ เมืองมรดกโลก ที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยี่ยม ที่ เมืองบรูจส์(ระยะทางประมาณ 91.5 กิโลเมตร เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)
 • 12.00 น. (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึง เมืองบรูจส์ นำท่านเดินเท้าเข้าสู่เมืองเก่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชมเมืองเก่าศูนย์ประวัติศาสตร์ของเมืองได้รับเลือกให้เป็นเมืองในมรดกโลกของยูเนสโก เมืองที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นมรดกโลกของประเทศเบลเยียม ในปี ค.ศ.2000 บรูจส์ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นเมืองท่าและมีความสำคัญในทางศิลปะ

 * ในยุคจิตรกรรมยุคเนเธอร์แลนด์ตอนต้น ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 ชมเมืองเช่น  พิพิธภัณฑ์ Groeninge ที่ยอดเยี่ยม โบสถ์พระแม่ (Church of Our Lady) กับหอระฆัง belfry แลนด์มาร์ค ของเมืองมีระฆัง 47 ใบ ซึ่งมีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร)  มีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี

 ** มีลักษณะเป็นหินอ่อน ที่มีการแกะสลักโดยมิเคลันเจโล ซึ่งในปัจจุบัน ได้รับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลี่ยน นำท่านชมย่าน เบอกินฮอฟ ชุมชนเก่าแก่ ประวัติการก่อกำเนิดเป็นชุมชน

 • นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สองผู้กล้า อยู่บนลานมาร์กสองวีรชนหัวหน้าสมาคมช่างทอ และสมาคมคนขายเนื้อ ผู้เป็นหัวหอกโดดเข้าป้องกันเมือง และต่อสู้จนฝรั่งเศสทำการไม่สำเร็จ ตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส The Markt ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยอาคารสีสันสดใส บ้านหน้าจั่วสีสดนี้มี อายุกว่า 500 ปี ในหมู่อาคารเก่าแก่ จะมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งเคยเป็นที่ลี้ภัย พระเจ้าชาร์ลส์ ที่ 2 แห่งอังกฤษ 1656-57
 • จากนั้นนำท่านชมจัตุรัส เบิร์ก ซึ่งมีพื้นที่สี่เหลี่ยม สวยงามด้วยอาคารทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นอาคารเทศบาลหลังใหม่ วิหารหลวงที่ใช้ในงานราชพิธี และรอบจัตุรัสฯแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ตั้งของวิหารศักดิ์สิทธิ์ คือ โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)  ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี

 ** เป็นสถานที่เก็บและรักษาพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ ที่นำมาจากกรุงเยรูซาเล็ม ในสมัยสงครามครูเสด ครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปี ในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ในระหว่างสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย กับการถ่ายภาพ เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองนานาชนิด

 • 16.30 น. คณะเดินทางกลับ สู่ เมืองบรัสเซลส์ (ระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชั่วโมง)
 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / La Belgo Epoque บริการท่านด้วยเมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว / ปลาแซลมอลย่างหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก

 

โรงแรม Hotel NH City Centre หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่   กรุงบรัสเซลส์ – Venlo เวนโล – เทศกาลไม้โลก 2012

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร นำท่านเดินทางเมืองเวนโล Venlo เมืองสถานที่ตั้งของการจัดงานดอกไม้โลก Floriade 2012 (ระยะทางประมาณ 171 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

 • 10.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองเวนโล (Venlo)เมืองที่ติดกับชายแดนประเทศเยอรมันที่มีความสำคัญด้านการค้าตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1343 และยังเป็นเมืองที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ฝ่ายเยอรมันได้ยึดเมือง และเกิดการต่อสู้อย่างหนักขึ้น ในเมืองกับฝ่ายสัมพันธมิตร จนทำให้เมืองได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิด จากฝ่ายเยอรมันและในที่สุด

 ** สะพานข้ามแม่น้ำมิวส์ (Meuse) ที่สำคัญที่สุดของเมืองเวนโล ก็ได้ถูกทำลายลงเพื่อตัดการลำเลียง การขนส่งของฝ่ายเยอรมัน ในปัจจุบันเมืองนี้ ได้มีความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมและการผลิต

 • นำท่านผ่านชมอาคารเทศบาลเมืองงเวนโล แล้วนำท่านเข้าชมงานดอกไม้โลก Floriade 2012 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป Floriade World Horticultural Expo ซึ่งจะจัดเพียงทุกๆ 10 ปี 1 ครั้งเท่านั้น โดยที่เริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 โดยใช้เมืองร๊อตเตอร์ดัมเป็นสถานที่จัด และในครั้งต่อมาจัดในปี ค.ศ. 1972

 * และหลังจากนั้น ก็จัดทุกๆ 10 ปีชมความยิ่งใหญ่ ของพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิป เดฟเฟอดิว ลิลลี่ กุหลาบ กล้วยไม้และพันธุ์ดอกไม้ที่หายาก จากทั่วทุกมุมโลก และเทคนิคการปลูกในเรือนเพาะชำกระจก ในพื้นที่อันมโหฬาร ถึง 42,500 ตารางเมตร ภายในอาคารเรือนแก้วหลัก 4 ชั้น ที่แบ่งเป็นพันธุ์ไม้โซนร้อน โซนหนาวจากนานาประเทศที่จัดขึ้น ยังมีอาคารเรือนแก้วอีก 3 หลังที่จัดโชว์ ซึ่งแต่ละหลังมีพื้นที่มากกว่า 10,500 ตารางเมตร

 * อีกทั้งยังมีเรือนเพาะและอาคารที่ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกนำเอาพันธุ์ไม้ และดอกไม้ประจำชาติมาแสดงในงานเพื่อความสะดวก และความเพลิดเพลินเชิญตามอัธยาศัย โดยที่ไม่มีอาหารกลางวันบริการ

 • 17.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนั้นหมาย เพื่อนำท่านเดินทาง สู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม
 • 19.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านเดินทาง สู่ ภัตตาคาร Asia Dam รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก
 • พักที่ โรงแรม NH CARLTON AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  กรุงอัมสเตอร์ดัม – ซานสคัน – โฟเลนดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม(ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)นำท่านเดินทาง สู่ย่านชนบทที่เมืองซานสคันส์ ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอร์ดัม ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด

 ** นำท่านเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรม มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด การผลิตรองเท้าไม้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ยั้งยืนมานานหลายร้อยปี, กระดาษงานไม้

 * นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงหีบน้ำมัน (Oil Mill) 

 • จากนั้น นำท่าน สู่ หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมด้วยชุดแต่งกายพื้นเมือง (ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ปลาทอด)  (ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) นำท่านเดินทางกลับ สู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17

 ** มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคาร เอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบ้านเรือนแพ ที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง

 * แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม จากนั้นนำท่านเข้าชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร จากโรงงานเจียรนัยเพชรซึ่งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ชมสถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชร ของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 * ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียด จากวิทยากรผู้ชำนาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชร ให้เป็นอัญมณีที่ค่าที่สุด สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เลือกซื้อตามชอบใจพร้อม Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง 

 ** นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมือง ที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัสฯ และความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ หรือเดินเลือกชมสินค้าพื้นเมือง สินค้าแบนด์ยี่ห้อดังของยุโรป

 • 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย กุหลาบมณี หลังอาหาร เดินทางกลับ ที่พัก
 • " สำหรับท่านที่ต้องการเดินเที่ยวย่านธุรกิจกลางคืน กรุณาสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้จากหัวหน้าทัวร์ของท่าน "

   พักที่ โรงแรม NH CARLTON AMSTERDAM HOTEL

วันที่หก  กรุงอัมสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม(ระยะทางประมาณ 41 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) (สวนเคอเคนฮอฟ Keukenhof เปิดบริการถึง 20 พฤษภาคม เท่านั้น) นำท่านเดินทางสู่เมือง LISSE เพื่อเข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิป ที่ชูดอกอวดสีสันหลากหลายสวยงาม

 * นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมาย ที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ

 ** ตำนาน ปี ค.ศ. 1593 Carolus Clusius นักพฤกษศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง แห่ง Leiden’s Hortus Botanicus ได้นำทิวลิปเข้ามาทดลองปลูก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสามารถผลิตหัวทิวลิปได้ในแต่ละปีประมาณ 3,000 ล้านหัว ส่งออกขายต่างประเทศประมาณ 2,000 ล้านหัวต่อปี ที่เหลือปลูกให้ออกดอกจัดแสดงภายในประเทศ

" อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก "

 • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน(ระยะทางประมาณ 30.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 35 นาที)หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เมืองตุ๊กตามาดูโรดัม สถานที่รวบรวมสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและวิถีชีวิตของคนเนเธอร์แลนด์ มาจำลองไว้ โดยย่อส่วนจากของจริงลงมา ในสัดส่วน 1 ต่อ 25

 * มาดูโรดัม (Madurodam) เป็นชื่อของเมืองจำลอง หรือเมืองตุ๊กตา ที่คนไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ต้องจัดลงโปรแกรมไว้ แต่ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นแค่เมืองจำลอง แต่เชื่อไหมว่าเมืองมาดูโรดัมนี้ มีนายกเทศมนตรีคือ สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ แห่งเนเธอร์แลนด์ ตรงทางเข้ามาดูโรดัมมีเนินสีเขียวที่ทำเลียนแบบสันฝาย หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า Dijk หรือ ไดค์

 * มีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งกำลังปีนสันฝายอยู่ มีคนบอกว่าเขาชื่อ Hans Springer และเกิดเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ขณะที่เขากำลังเล่นสเกตก็ไปพบรูรั่วของสันฝาย เขาก็เลยพยายามอุดรูรั่วอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนทำให้เนเธอร์แลนด์ รอดจากน้ำท่วมมาได้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ กับอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งรวมรวมไว้ตั้งแต่ สนามบิน ลำคลอง เขื่อน แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลเหนือ รวมไปถึงพระราชวัง อาคารูปแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ จนได้เวลาพอสมควร...

 ** นำท่านเดินทางต่อ สู่ กรุงบรัสเซลส์ (ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) แวะให้ท่านได้พักผ่อนระหว่างการเดินทาง

 • 17.30 น. เวลาประมาณ คณะเดินทางถึงกรุงบรัสเซลส์จากนั้น นำท่านชมรูปปั้นเด็ก เมนเนเกน พิส (Manneken Pis) หรือ รูปปั้นเด็กยืนฉี่ ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์อีกด้วย ผู้สร้างประวัติศาสตร์และ ตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม

 ** เชิญเดินเล่นและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายหวาน ช็อคโกแลต เป็นต้น อิสระเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ลายการ์ตูนแต็ง แต็ง (Tin Tin) ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมในยุโรป และมีแหล่งกำเนิดจากที่นี่

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีนหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก

พักที่ โรงแรม Hotel NH City Centre หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด  บรัสเซลส์ - ไคโร – กรุงเทพฯ

 •  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชมเมืองบรัสเซลส์ โดยเริ่มต้นที่ ชม(ภายนอก) Palais du Roi ซึ่งก็คือพระราชวัง ของพระราชาธิบดีแห่งเบลเยี่ยม แม้จะดูไม่ใหญ่โต โอ่อ่า อลังการเหมือน พระราชวังแวร์ซาย แต่ที่นี่ยังใช้งานอยู่จริง

 ** อย่างไรก็ตาม พระราชวังที่ตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์แห่งนี้ ไม่ใช่ที่ที่ราชวงศ์เบลเยี่ยมใช้ประทับจริง ๆ แต่เป็นสถานที่ สำหรับว่าราชการ หรือใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ด้านหน้าพระราชวังมีสวนสวยงาม สวนสาธารณะขนาดใหญ่

 * เรียกว่า Parc du Bruxelles Warandepark ถัดมาอีกนิด บนหัวมุมถนน Rue de la Regence ตัดกับ Rue des Sablons เป็นที่ตั้งของโบสถ์ Notre-Dame au Sablon โบสถ์ Notre Dame au Sablon สถาปัตยกรรมแบบ ศิลปะโกธิค

 * โบสถ์แห่งนี้มีประวัติย้อนไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ยอดแหลมตามหลังคาโบสถ์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และความสวยงามของโบสถ์แห่งนี้ อีกอย่างหนึ่งคือกระจกสี THE TRIUMPHAL ARCH (ARC DE TRIOMPHE) ประตูชัย ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1880 เพื่อฉลอง 50 ปีที่เบลเยี่ยมได้รับเอกราช

 ** บริเวณรอบๆประตูชัยนั้นเป็นสวนสาธารณะ  THE CINQUANTENAIRE PARK และก็ตัวประตูขนาบด้วยพิพิธภัณฑ์สองแห่งคือ Royal Museums of Art and History และ Royal Museum of the Army and of Military History หรือนำท่านอิสระในย่านถนนสายการค้า /  สินค้าแบรนด์หลากหลายยี่ห้อ 

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีนนำท่านและคณะเดินทาง สู่ สนามบินฯ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ และทำการยื่นเอกสารเพื่อทำการคืนภาษี Tax Refund
 • 15.55 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 726
 • 20.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินไคโร เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน สู่ กรุงเทพฯ

วันที่แปด   ไคโร – กรุงเทพฯ

 •  23.40 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน MS 960
 •  13.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

*********************************

(หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึง ผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวที่ได้รับเป็นหลักฯ)

การเดินทาง

กรุงเทพ-บรัสเซลส์-กรุงเทพฯ
สายการบิน EGYPT AIR (MS)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนเมษายน อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น US ไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 79,900 บาท

เด็กเสริมเตียง     ท่านละ 69,900 บาท

เด็กไม่เสริมเตียง  ท่านละ 64,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 20,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

16 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสำหรับประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

- สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ทะเบียนสมรส (ถ้ามี),สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล(ถ้ามี)

- สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี)

- ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นร้านแปลที่ได้รับอนุญาตพร้อมมีตรา ประทับเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการแปล ไม่รวมในค่าทัวร์)

- ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นร้านแปลที่ได้รับอนุญาตพร้อมมีตราประทับเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการแปล ไม่รวมในค่าทัวร์) หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน

- ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)

***กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

***กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย พร้อมจัดทำจดหมายรับรองตัวเองขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

***กรณีข้าราชการ ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริง) ,หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานและสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

***กรณีแม่บ้านเดินทางคนเดียว ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

***กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือนักศึกษา

***กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผู้ปกครอง หากเด็กเดินทางกับบิดาต้องมีใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทาง   พร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา)

2. หนังสือยินยอมทำที่สำนักงานเขตที่ผู้ยินยอมมีชื่ออยู่ที่เขตนั้นๆ พร้อมสูติบัตร

3. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

4. สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี)

5. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา

6. หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบันของบิดา หรือมารดา

7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

8. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผู้เดินทาง


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ยุโรป|MAY-OCT 2012 : บรัสเซลส์-เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกไม้โลก
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง