ทัวร์จีน 2558 | แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม 2558 : HONGKONG PACKAGE 3D2N 2015 | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคารเมษายน25 ,2017
Font Size

ทัวร์จีน 2558 | แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม 2558 : HONGKONG PACKAGE 3D2N 2015 Featured

เขียนโดย บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com
Rate this item
(2 โหวต)
ทัวร์จีน 2558 | แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม 2558 : HONGKONG PACKAGE 3D2N 2015 ทัวร์จีน 2558 | แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม 2558 : HONGKONG PACKAGE 3D2N 2015 Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม : HONGKONG PACKAGE 3D2N ไหว้พระใหญ่ ขึ้นกระเช้านองปิง, ช้อปปิ้ง Citygate, Symphong of lights   วันเดินทาง : 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558 | สามารถเดินทางได้ทุกวัน | ราคาท่านละ 6,900 บาท |

แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม : HONGKONG PACKAGE 3D2N

 • ไหว้พระใหญ่ ขึ้นกระเช้านองปิง, ช้อปปิ้ง Citygate, Symphong of lights 

ใช้ราคานี้ได้ตั้งแต่ : 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558 | สามารถเดินทางได้ทุกวัน | อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป (ไม่มีราคาเด็ก) ราคาท่านละ 6,900 บาท | รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ Click

*** ราคานี้เป็นการเดินทาง แบบ FIT ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ***

วันแรก สนามบินสุวรรรภูมิ–ฮ่องกง – เดินทางสู่โรงแรมโดยรถโคช Shuttle Bus – โรงแรมที่พัก

 • เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน ……..
 • ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kokเกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก….
 • นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่าเป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชม ทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระตามอัธยาศัย.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก MetroparkMongkok , Metropark Kowloonหรือเทียบเท่า

วันที่สอง ซิตี้ทัวร์ - ไหว้พระใหญ่ ขึ้นกระเช้านองปิง– ช้อปปิ้ง citygate– Symphony Of Lights

 • เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติมซำ หรือ Hotel Breakfast
 • 0800 น.นำท่านเดินทางสู่ เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรูป เกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีนใต้
 • จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดกังหัน จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และร้านปี่เซี่ย สัตว์นำโชคลาภ,ความมั่งมี
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง เปลี่ยนอิริยาบถขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้านั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศาหน้าต่างเป็นกระจกใส ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ "พาโนราม่า" ในมุมกว้างถึง 360 กราบไหว้ขอพรพระใหญ่ หรือเรียกว่า ๆพระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผาองค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวจน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ CityGateOutlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้า late season และปรับราคาตั้งแต่ 50% ขึ้นไปมีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อตั่งแต่ยี่ห้อ Nike, Addidas, Roots, Puma,ไปจนถึงแบรนด์เนมเช่น Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse (กลุ่มสินค้าแบรนด์ดังๆของร้าน On Pedder), Polo, Samsonite , Crocs, Agatha (เครื่องประดับรูปน้องหมา), Vivienne Tam, DVF (Diane Von Furstenberg และ i.t.ซึ่งเป็นกลุ่มแฟชั่นชั้นนำของฮ่องกงเหมือน Club 21 ที่ประเทศไทยและสิงค์โปร์)
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
 • 19:30 น. นำท่านสู่Avenue of Star ถนนแห่งดาราที่ทอดยาวเลียบอ่าววิคตอเรีย ท่านจะได้พบกับรอยพิมพ์ฝ่ามือของดาราาฮ่องกงที่มีชื่อเสียง และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ของฮ่องกงอีกมากมายและที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก
 • เมื่อถึงเวลาสมควร (ประมาณ 20.00 น.) ชมSymphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย "กินเนสเวิล์ดเรคคอร์ด" ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนำกว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช้ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านั้น

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก MetroparkMongkok , Metropark Kowloonหรือเทียบเท่า

วันที่สาม อิสระตามอัธยาศัย – เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยรถโคช Shuttle Bus

 • เช้า อิสระตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบินฮ่องกงเพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ …. โดยสวัสดิภาพโดยรถโค้ช Shuttle Bus

******************************************************

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป (ไม่มีราคาเด็ก) ราคาท่านละ 6,900 บาท | รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ Click

แพคเกจท่องเที่ยวนี้ เหมาะสำหรับ ท่านที่ชื่นชอบความเป็นอิสระในการท่องเที่ยว สามารถหาตั๋วเองได้ หรือ วางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้าในช่วงที่ต้องการ หรือ ในช่วงที่ตั๋วมีโปรโมชั่นเพื่อความคุ้มค่าในการเดินทาง ตอบโจทร์การเดินทางสำหรับท่านที่ไม่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆ หรือต้องรอปิดกรุ๊ปจึงจะออกเดินทางได้
สำหรับท่านที่ เดินทางเกิน 8 ท่านขึ้นไป ติดต่อขอส่วนลดได้อีกเล็กน้อยค่ะ

สำหรับท่านที่ต้องการให้บริษัท จัดหาตั๋วให้ โปรดแจ้งล่วงหน้า

(ราคาตั๋วขึ้นลงตามระยะเวลาจองล่วงหน้า และพีเรียดในการเดินทาง)

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง