Fukuoka - Fukuoka 6D4N By Thai Airways 13-18 APRIL 2011 | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี มีนาคม 30 , 2017
Font Size
   

Fukuoka - Fukuoka 6D4N By Thai Airways 13-18 APRIL 2011

เขียนโดย lanny
Rate this item
(2 โหวต)
ทัวร์ญี่ปุ่น | ฟุกุโอกะ 6วัน 4คืน

TravelProThai-09-03-2554-0002-2ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ จิโกกุเมกุริ หรือ บ่อน้ำแร่นรก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบปปุ อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นภูเขาไฟอะโซ "ปราสาทคุมาโมโต้" หรือปราสาทดำตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง "สวนสันติภาพ" ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการลำรึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

วันแรกของการเดินทาง   (1) กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ

2000         พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)**** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C **** 

0050        ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 648 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2) ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - บ่อโคลนเดือด จิโกกุเมกุริ - เบปปุ

0800       ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเมืองฟุกุโอกะ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนนานาชาติกับเอเชียมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอ นำท่านออกเดินทางสู่ "ศาลเจ้าดาไซฟุ" วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ... ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ... อิสระให้ท่านได้ "ชมและซื้อ" สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัด... 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเบปปุ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้ ...นำท่านเดินทางชม "จิโกกุเมกุริ" หรือ บ่อน้ำแร่นรก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบปปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ่อน้ำแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคำรามกึกก้องพร้อมกับพ่นควันและโคลนร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา ... กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกว่า 98 องศาเซลเซียส นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก : BEPPU WAN HOTEL OR SIMILAR ^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ "การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ"เพื่อสุขภาพ/ "โอนเซ็น" (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง ^_^

ที่พัก : BEPPU WAN HOTEL OR SIMILAR

วันที่สามของการเดินทาง (3)   ภูเขาอะโซ - ปราสาทคุมาโมโต้ - สวนซุยเซ็นจิ - นางาซากิ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านออกเดินทางสู่ "ภูเขาไฟอะโซ" (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท เพียงแค่หลับไหลไปชั่วคราวเท่านั้น ?. นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่ง "กระเช้าไฟฟ้า" เพื่อขึ้นชมทัศยนียภาพอันงดงามสุดลูกหูลูกตาบนยอดภูเขาไฟแห่งนี้ ?. อิสระให้ท่านได้เลือก "ชมและซื้อ" สินค้าพื้นเมืองน่ารักๆ มากมาย พร้อม"ชิมและซื้อ" ขนมอร่อยๆ สไตล์ญี่ปุ่น หรือท่านจะเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ?

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านสู่ "ปราสาทคุมาโมโต้" ปราสาทซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีความสวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง มีผู้คนขนานนามว่า "ปราสาทดำ" สร้างโดยอดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1607 เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1877 ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็นที่เก็บสมบัติวัตถุที่มีค่า และรูปภาพปราสาทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นได้ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้  ... จากนั้นนำท่านเข้าชม "สวนซุยเซนจิ" อุทยานขนาดใหญ่ท่ามกลางเนินเขา ซึ่งได้รับการจัดแต่งเป็นลักษณะแบบ "มาโมยามะ" ( Mamoyama ? Style) จัดแต่งอยู่บนเนินเขาเรียกกันว่า "โจซูเอน" ที่สร้างมากว่า 300 ปี โดยเจ้าผู้ครองเมืองคุมาโมโต้ โดยภายในสวนได้รับการจำลองธรรมชาติที่สวยงามตามเส้นทางจากเกียวโตสู่กรุงโตเกียว ท่านจะได้ชมภูเขาไฟฟูจิจำลอง ล้อมรอบด้วยทะเลสาบพร้อมด้วยแมกไม้อันร่มรื่น สวนแห่งนี้ติด 1 ใน 3 สวนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้คนที่เมืองนี้มีความภาคภูมิใจอย่างมากกับความงดงาม อันน่ามหัศจรรย์ของสวนแห่งนี้ ? อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจตามอัธยศัย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : NAGASAKI ANA HOTEL OR SIMILAR

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) อะตอมมิคบอม  - สวนสันติภาพ - ฟุกุโอกะ ทาวน์เวอร์          

เช้า          รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ "พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู" นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพเหตุการณ์และเศษสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่จากความโหดร้ายที่บ่งบอกความเป็นจริงของความล้างผลาญที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และการเรียกร้องเพื่อความสันติภาพโลกที่ปราศจากระเบิดนิวเคลียร์ ?..   จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ "สวนสันติภาพ" ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการลำรึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกว่า "สงครามมหาเอเชียบูรพา" อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงคราม?

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "เมืองฟุกุโอกะ" เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนนานาชาติกับเอเชียมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอ รวมถึงเป็นแหล่งโบราณคดี และ เทศกาลฮะกะตะ ดงทะกุ ที่มีชื่อเสียง ..นำท่านเดินทางสู่ "ฟุกุโอกะ ทาวเวอร์" อาคารริมทะเลที่มีความสูงทั้งสิ้น 234 เมตร?โดยมองจากภายนอกจะเป็นแผ่นกระจำซึ่งใช้ถึงจำนวน 8,000 แผ่น จัดตกแต่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มองดูเหมือนยอดแหลมตระหง่าน (ไม่รวมค่าเข้าชม)

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : HAKATA EXCEL TOKYU HOTEL OR SIMILAR

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) อิสระช้อปปิ้ง          

เช้า         รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรมอิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดัง โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่าไฟ) โรงแรมที่พักอยู่ใกล้กับ "สถานีรถไฟ" ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเที่ยวในย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฟุกุโอกะไม่ว่าจะเป็น  "คะแนล ซิตี้"แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ  .... เพรียบพร้อมไปด้วย โรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง,  สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย, ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือก "ชมและซื้อ" สินค้ามากมายในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย   ? "ย่านเทนจิน" ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีสินค้าและสถานที่บันเทิงมากมาย แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ... "ชมและซื้อ" สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น ... ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็น หรือ "ยะไต" ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก เล็ก ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่หัวค่ำ จนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง *** ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และเย็น ***

ที่พัก : HAKATA EXCEL TOKYU HOTEL OR SIMILAR

วันที่หกของการเดินทาง (6)         ฟุกุโอกะ ? กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรแรม (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) นำท่านเดินทางสู่ "สนามบินฟุกุโอกะ"1145 เดินทางจาก ฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG 6491505 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

**********************

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-ฟูกุโอกะ-กรุงเทพ สายการบินไทย (TG)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนเมษายน อากาศสบาย ไม่หนาวมาก 

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ

- กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 110, 220 โวลต์ บางโรงแรมใช้ระบบเดียวกับไทย ควรเตรียมตัวแปลงปลั๊กเต้าเสียบไปด้วย 
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นเยนไป

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่      ท่านละ  61,300 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ  55,300 บาท

เด็กไม่เสริมเตียง ท่านละ  46,300  บาท

อัตรานี้รวม

- ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน 
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม 
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 8,000  บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง