HOT JAPAN ALPS : 5 วัน 3 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์เมษายน30 ,2017
Font Size
ผิดพลาด
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

HOT JAPAN ALPS : 5 วัน 3 คืน

เขียนโดย
Rate this item
(0 โหวต)
Japan ALPS

ดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งที่ถนนเก่าซันมาชิซึจิ ชมขบวนรถแห่โบราณ เดินชมตลาดเช้า ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลก ชมทัศนียภาพบนเทือกเขาแอลป์ พร้อมชมกำแพงหิมะสองข้างทาง ฯลฯ

เดินทาง 1-5 พฤษภาคม 2552 ==> 45,900 บาท

?

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2552


วันแรก????????? กรุงเทพฯ - นาโกย่า
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 1 เคาน์เตอร์ C เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
00.10 น. เดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644?
*** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)***

วันที่สอง??????? นาโกย่า - ทาคายาม่า - ช้อปปิ้งที่ถนนเก่าซันมาชิซึจิ - มัทสึริ โนะ โมริ
07.30 น.
เดินทางถึง สนามบินเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว?
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กในหุบเขา ที่มีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ ของสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมือนกับในสมัยอดีตไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้า หรือว่าจะเป็นบ้านเรือนที่จัดตกแต่งได้อย่างน่ารักและลงตัวกับบรรยากาศอันร่มรื่น แบบเมืองเกียวโตในอดีต จนได้ชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต นอกจากนี้ในสมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ?ซันมาชิซึจิ? ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านแต่ละหลังอย่างกลมกลืน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองหรือหามุมถูกใจบันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเข้าชม มัทสึริ โนะ โมริ พิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมและจัดแสดงขบวนรถที่ใช้แห่ในเทศกาลสำคัญๆของเมืองทาคายาม่า ชมความสวยงามของรถแห่ในรูปแบบการตกแต่งต่างๆ มากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ? ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก? TAKAYAMA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม??? ?? ทาคายาม่า - ตลาดเช้า - ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - คานาซาว่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ? ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม ?ตลาดสดเช้า? เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปีที่ผ่านมา โดยพวกเกษตรกรได้นำเอาผลิตผลจำพวกดอกไม้?? พืชผักมาจำหน่ายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่าด้วย หลังจากนั้นท่านชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ที่ใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทขุงาวะในสมัยก่อน เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือจนถึงปัจจุบัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ?หมู่บ้านชิราคาวาโกะ?หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งคำว่ากัสโช แปลว่าพนมมือ โครงสร้าง บ้านที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือและสร้างโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ให้ท่านได้เยี่ยมชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า เพื่อเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก? KANAZAWA EXCEL TOKYU HOTEL? หรือเทียบเท่า

วันที่สี่??????????เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) - เขื่อนคุโรเบะ- เมืองนาโกย่า??
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ? ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ ขึ้นกระเช้ารางไฟฟ้าสู่สถานี บิโจไดระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร จากนั้นนั่งรถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระหว่างนี้ท่านเสามารถเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางสู่สถานี ไดคันไบ ยอดเขาทาเทะยาม่า อีกฟากหนึ่งของภูเขา เดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ สร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือน เจแปน แอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่สถานี คุโรเบะไดระ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งกระเช้ารางไฟฟ้า ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นำท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ลอดอุโมงค์เข้าสู่สถานี โอกิซาว่า
พิเศษสุด??นำท่านชมความอลังการของกำแพงหิมะขนาดมหึมา (SNOW WALL) ที่มีความสูงถึง 16 เมตร ในระหว่างการเดินทางสู่หุบเขาแอลป์?
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่นรองลงจากโอซาก้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก? NAGOYA SAKAE TOKYU HOTEL? หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า?????? ?สนามบิน นาโกย่า - กรุงเทพ ฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ? ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า ทำการเช็คอินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
10.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่? TG 645
15.10 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

***********************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง