NOV 2012: นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโนะ ชมหมู่บ้านมรดกโลก 6วัน 4 คืน โดยการบินไทย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคารเมษายน25 ,2017
Font Size

NOV 2012: นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโนะ ชมหมู่บ้านมรดกโลก 6วัน 4 คืน โดยการบินไทย

เขียนโดย lanny
Rate this item
(5 โหวต)
Pic-AD-Japan381-TravelPro-900

AUTUMN IN JAPAN | ญี่ปุ่นใบ้ไม้แดง | ท่องเที่ยวถ่ายภาพ | เที่ยวเต็มอิ่ม... ญี่ปุ่น ชมเมือง... นาโกย่า ล่องเรือแม่น้ำเท็นริว ..ชมความงามของธรรมชาติพรรณไม้หลากสีสัน กับ เทศกาลใบไม้แดงนาโกย่า ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สะพานคัปปะ เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ หุบเขาโทยะมะ เมืองโตโยต้า สวนโออิไดระ โครันเค วัดโคจะคุจิ แช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น...ฯลฯ

เดินทาง 6-11 พฤศจิกายน 2555

ใครว่าเที่ยวญี่ปุ่นต้องไปดูเฉพาะซากุระบาน ใครหน่อต้องไปเที่ยวสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ แท้จริงแล้วญี่ปุ่นก็ยังมีช่วงเวลาที่น่าเที่ยวมากกว่านั้น...TRAVEL PRO ขอแนะนำเส้นทางช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ในเส้นทางยอดนิยม พร้อมกับรายการเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มรดกโลก บริการอาหารที่เลิศรส โรงแรมที่พักที่ได้มาตรฐาน เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และช่างภาพฝีมือเยี่ยม มั่นใจและเชื่อใจว่า "ภาพที่ได้ทุกภาพ สวยงามจริง" ดั่งดินแดนแห่งเทพนิยายในฝัน เราขอท้าทายท่าน ร่วมเดินทางพิสูจน์ว่าเส้นทางแสนสวยเส้นทางนี้ จะนำความเพลิดเพลินมาให้ท่านตลอดรายการเดินทาง "เที่ยวจริง เที่ยวครบ มั่นใจ ได้ภาพสวย"

TRAVELPRO. FOR PHOTO TRAVELING

วันเดินทาง
6 -11 พฤศจิกายน 2555
ราคาท่านละ
73,500 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - นาโกย่า

 • 22:20 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เค้าเตอร์ D ประตู 3 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยคงามสะดวกแก่ท่าน
 • 00.05 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 บริการ อาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทางออกเดินทาง

วันที่สอง หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - จวนผู้ว่าเก่า - ย่านซันมาชิซูจิ

 • 08:00 น. เช้านำท่านเดินทางถึงสนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านสไตล์กัสโช – สึคุริ ซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม รูปร่างของหลังคาจะเหมือนกับ.. สองมือพนมของพระพุทธเจ้า
  ** ดังนั้นจึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า.. กัสโช ซึ่งแปลว่า .. พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชัน ถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง สามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนัก ในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ประเภทอาหารชุดพื้นเมืองชิราคาวาโกะ หมูหรือเนื้อย่างบนมิโซะ

บ่าย หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กในหุบเขา ที่มีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ ของสถานที่ต่างๆ ให้เหมือนกับในสมัยอดีต ** ไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้า หรือว่าจะเป็นบ้านเรือน ที่จัดตกแต่งได้อย่างน่ารัก และลงตัวกับบรรยากาศอัน ร่มรื่น แบบเมืองเกียวโต ในอดีตจนได้ชื่อว่า ลิตเติ้ลเกียวโต Little Kyoto นอกจากนี้ในสมัยนาราช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด .. ต่อจากนั้น นำท่านชมจวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี จวนผู้ว่าแห่งนี้ เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริ หลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงแข็งแกร่ง ** ส่วนบริเวณภายในอาคาร ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ห้องเตรียมอาหาร และห้องโถงอเนกประสงค์ และนำท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า ซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัย เอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี.. ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม ที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศอันเก่าแก่ แสนคลาสสิค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อาหารชุดไคเซกิ

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ OHAYOHSUN หรือเทียบเท่า..

*** หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทุกท่านแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นที่มีทั้งบรรยากาศแบบในร่มและกลางแจ้ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่อน้ำแร่ที่ดีที่สุดของเมือง ***

วันที่สาม เส้นทางคามิโคจิ - สะพานคัปปะ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมือง มัตสึโมโตะ โดยใช้เส้นทางคามิโคจิ ในเขตอุทยานแห่งชาติโชบุซังกาคุ "คามิโคจิ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ โชบุซังกาคุ "Chubu Sangaku National Park" บนเส้นทางสายโรแมนติค * เจแปนแอลป์ ตั้งอยู่ในเขตหุบเขาแม่น้ำอะซึซะ "Azusa River valley" ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร ระหว่างทางผ่านชมป่าสน ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี คามิโคจิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามมากที่สุด ในเขตโชบุ เป็นสถานที่มีชื่อเสียง ในด้านการเดินป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติและสัตว์ป่า เช่น นกนานาชนิด ฯลฯ หรือสัตว์ป่าที่หายากอย่าง หมีจนกลายเป็นสถานที่ ยอดนิยมของผู้ที่รักธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ** ที่นี่มีรีสอร์ทหรูหลายแห่ง ตั้งอยู่ติดลำธารอันเงียบสงบ ท่ามกลางป่าสนและภูเขาอันสวยงาม ที่มียอดปกคลุมด้วยหิมะเป็นฉากหลัง ที่ท่านจะตื่นตาตื่นใจ กับทัศนียภาพของทิวเขาสูงลิ่วเป็นแนวยาว และถ้าเป็นในฤดูใบไม้ร่วง ต้นไม้ต่างๆ ก็พากันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ส้ม แดง ซึ่งสวยงามไม่แพ้เทือกเขาแอลป์ ในสวิสเซอร์แลนด์
 • นำท่านชม สะพานคัปปะบาชิ สะพานแขวนซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของคามิโคจิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ประเภทอาหารชุดญี่ปุ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้น การถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จึงถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ

 • จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ประเภทบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

พักที่ BUENA VISTA หรือ เทียบเท่า...

วันที่สี่ หุบเขาโทยะมะ - แม่น้ำเท็นริว - ล่องเรือแม่น้ำเท็นริว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโทยะมะ http://www.tohyamago.com/kankou/kouyou/index.php ซึ่งเป็นหุบเขาหนึ่งในสาม ของหุบเขาที่ถือว่า.. ยากที่จะเข้าไปถึงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจุดที่ราบสูงสุดของเทือกเขาแอลป์ทางตอนใต้ ท่านสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาอย่างสวยงาม และยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งสายน้ำ และป่าไม้ที่อยู่ล้อมรอบหุบเขาแห่งนี้.. ..และท่านยังสามารถเที่ยวชม หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ชิโมกูริ ซึ่งในปี 2009 ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในร้อย ของหมู่บ้านชาวพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่น หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในระดับความสูง 800 - 1,100 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ประเภทอาหารชุดญี่ปุ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แม่น้ำเท็นริว อยู่ในหุบเขาบนตอนปลายด้านใต้ของลุ่มน้ำ อินะ จังหวัดนากาโน่ ท่านสามารถเพลิดเพลิน กับทิวทัศน์อันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โดยการล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ ระหว่างสองฝั่งของแม่น้ำ ซึ่งเรือจะแล่นผ่านหน้าผา ที่มีลักษณะเป็นหินสลับซับซ้อน กับป่าไม้ที่มีพรรณไม้สีสันต่างๆ ซึ่งจะมีความงดงามเป็นอย่างมาก ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี พาคณะล่องเรือ ชมความงามของธรรมชาติโดยใช้เวลาประมาณ 40 -50 นาที

 • จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติผ่าน สะพานแขวนสึสึจิ สะพานโคยะ
 • หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ประเภทไคเซกิ

พักที่ HANAKAORUYADO YOSHINOTEI หรือเทียบเท่า..

วันที่ห้า เมืองโตโยต้า - สวนโออิไดระ - โครันเค - วัดโคจะคุจิ - นาโกย่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองโตโยต้า อยู่ในเขตมิคะวะ ในจังหวัดไอจิ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนาโกย่า และเป็นที่ตั้งของบริษัทผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียง ในแบรนด์โตโยต้า
 • จากนั้นนำท่านชม สวนโออิไดระ http://www.citytoyota-kankou-jp.org/spot/22/ ซึ่งอยู่เลียบ แม่น้ำเมกูระ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง ในการชมใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งที่สวนนี้จะมีชนิดพรรณไม้หลากหลายชนิด ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะมีใบไม้ที่มีสีสันสลับกันอย่างงดงาม

เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านสู่ โครันเค http://www.mirai.ne.jp/~asuke/kourannkei/kourannkei2.html แหล่งชมใบเมเปิ้ลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตภูมิภาคนี้ ซึ่งมีต้นเมเปิ้ลถึง 4,000 ต้นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขาและสายน้ำ ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะมีสีสันสลับเหลืองแดงอย่างชัดเจน * นำท่านสู่ วัดโคจะคุจิ http://www.citytoyota-kankou-jp.org/spot/31/ ซึ่งเป็นวัดในศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในบริเวณ โครันเค ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ได้รับความนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสี

 • หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองนาโกย่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ประเภทบาร์บีคิว

พักที่ NAGOYA WESTIN CASTLE หรือเทียบเท่า

วันที่หก สนามบินเซ็นแทร์นาโกย่า - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่สนามบินเซ็นแทร์นาโกย่า
 • 11:00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 645
 • 15:00 น. เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-นาโกย่า-กรุงเทพฯ สายการบินไทย TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน -พฤศจิกา อากาศเย็นสบาย ค่อนไปทางหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 73,500 บาท

-ไม่มีราคาเด็ก

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุในงานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า

2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

6. เอกสาร / จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ จำนวน 2 ฉบับ

7. หลักฐานการเงิน / สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก (ที่มีขื่อผู้ฝาก) ย้อนหลัง 6 เดือน

8. หรือทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

9. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

10. ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่า อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสาร และหากในกรณีที่ทางสถานทูต ต้องการให้ผู้ยื่นคำรองขอวีซ่าแสดงตน ท่านต้องพร้อมที่จะแสดงตน (โดยที่จะมีการโทรฯนัดหมายล่วงหน้า)


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan|NOV 2012: นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโนะ ชมหมู่บ้านมรดกโลก 6วัน 4 คืน โดยการบินไทย
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง