JAN 2014 : JAPAN WINTER SKI 2014 นาโงย่า โตเกียว 7 วัน 5 คืน โดยการบินไทย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
จันทร์เมษายน24 ,2017
Font Size

JAN 2014 : JAPAN WINTER SKI 2014 นาโงย่า โตเกียว 7 วัน 5 คืน โดยการบินไทย Featured

เขียนโดย lanny
Rate this item
(4 โหวต)
JAN 2014 : JAPAN WINTER SKI 2014 นาโงย่า โตเกียว 7 วัน 5 คืน โดยการบินไทย JAN 2014 : JAPAN WINTER SKI 2014 นาโงย่า โตเกียว 7 วัน 5 คืน โดยการบินไทย Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
japan-04-11-2013-0012

JAN 2014 : JAPAN WINTER SKI 2014 I ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว 2557 : นาโงย่า ชมปราสาทนาโงย่า วัดโอสุ ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ I เล่นสกีฟูจิเท็น ช้อปปิ้ง Gotemba Outlet I ชมพระใหญ่คามาคุระ ชมแสงสีย่านไชน่าทาวน์ที่โยโกฮาม่า | วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ และอิออน | พิเศษ พักออนเซ็น 2 คืน | เดินทาง 24-30 มกราคม 2557 | บิน TG

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่ากว่า ได้ภาพสวยกว่า

วันเดินทาง
16 - 22 ม.ค. 2557
24 - 30 ม.ค. 2557
ราคาท่านละ
66,900 .- บาท
66,900 .- บาท

รายการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ

 • 20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง

วันที่สอง   นาโงย่า – ปราสาทนาโงย่า (เข้าชมด้านใน) – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

00.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อบแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ช

เช้า นำท่านเข้าชม ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle) ตั้งอยู่ที่เมืองนาโงย่าจังหวัดไอจิ ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพื่อเป็นฐานอำนาจความมั่นคงและป้องกันการโจมตีจากทางเมืองโอซาก้า  ตัวปราสาทนาโงย่าสร้างจากฐานหินก้อนขนาดใหญ่  ส่วนด้านบนหลังคาของยอดปราสาทแห่งนี้ที่ถือเป็นจุดเด่น คือ ปลาโลมาสีทอง ตัวผู้หนึ่งตัว และตัวเมียหนึ่งตัว หุ้มด้วยทอง18k  หนักตัวละ 44 กิโลกรัม  โดยคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมือง คนญี่ปุ่นเรียกปลาโลมาสีทองนี้ว่า "คินซาชิ" หรือ "ซาชิโฮโกะ" ปราสาทสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1612 และได้ให้บุตรชายคนที่เก้า คือ โทกุงาวะ โยชินาโอะ มาปกครองปราสาทแห่งนี้  ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองนาโงย่าถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนัก ทำให้ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลายเสียหายเป็นอย่างมาก  และได้มีการบูรณะครั้งใหม่ในปี ค.ศ.1959  โดยพยายามคงรูปลักษณ์เดิมไว้ให้มากที่สุด ปัจจุบันภายในปราสาทปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ ในชั้นที่3 มีรูปโลหะปลาโลมาที่เคยประดับอยู่บนยอดปราสาทตั้งโชว์ให้ดูอยู่หลายแบบ ทั้งแบบที่เป็นเหล็ก แบบหุ้มทอง หรือแกะจากไม้ก็มีด้วย และยังมีของเดิมที่โดนระเบิดทำลาย อีกด้วย ส่วนชั้นที่ 6 คือชั้นบนสุด จากที่นี่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองนาโงย่าได้ทั้งเมืองและร้านขายของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวปราสาทที่มีรูปปลาโลมาสีทองคู่นั้นประกอบอยู่ด้วย ส่วนบริเวณภายนอกปราสาทมีสวนสวยสไตล์ญี่ปุ่น รวมถึงอนุสาวรีย์ท่าน คาโตะ คิโยมาสะ ยืนอยู่บนก้อนหินใหญ่ถือพัดและหอก ทำท่ากระตุ้นให้พวกคนงานที่กำลังขนหินขนาดใหญ่ไปสร้างปราสาทให้มีใจฮึกเหิมเพื่อนำหินไปสร้างปราสาทได้จนสำเร็จ อนุสาวรีย์แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า Kiyomasa's Stone Pulling

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) วัดที่มีชื่อเสียงของเมืองนาโงย่า ซึ่งมีองค์เจ้ากวนอิมไม้แกะสลักประดิษฐานอยู่ในวิหาร ตัวอาคารหลังเดิมได้ถูกไฟเผาในสมัยเมจิและได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1970  จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ (Sakae) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนาโงย่า และถือเป็นย่านการค้าที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองนาโงย่า ทั้งยังเป็นที่ตั้งของหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งเมืองนาโงย่า นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่มีชื่อเสียงเรียงรายเต็มสองฟากฝั่งถนน รวมทั้งร้านค้าแบรนด์เนมอีกมากมาย โดยที่แต่ละอาคารก็มีรูปทรงสวยงามแตกต่างกันไป ทั้งนี้ย่านซาคาเอะยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อดังมากมาย จึงทำให้บริเวณนี้ไม่ใช่เพียงแค่แหล่งการค้าที่สำคัญของเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมการคมนาคมเชื่อมต่อไปยังจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคนี้อีกด้วย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เป็นต้น

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN NAGOYA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   นาโงย่า – ฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไค - แช่ออนเซ็น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วน เป็นแรงบันดาลใจให้กับการ สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เกิดการระเบิด ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1707 หรือกว่าสามร้อยปีมาแล้วส่งผลให้มีเถ้าลาวาลอยฟุ้งขึ้นปกคลุม เป็นรัศมีกว้างไกลไปถึงกรุงโตเกียวในสมัยเอโดะ ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า 100 กิโลเมตร เดิม ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่า ภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้า ที่นี้จึงเป็น แดนต้องห้ามสำหรับสุภาพสตรีมานานนับร้อยๆ ปี จนเมื่อปี 1867 จึงได้มีสตรีชาวอังกฤษ ผู้หนึ่งหาญกล้าปืนเข้าไปถึงยอด ผลที่ตามมาก็คือ ในบรรดาคนกว่า 400,000 คนที่เดินขึ้น ภูเขาไฟฟูจิในแต่ละปี จะเป็นสตรีอยู่ถึงครึ่งหนึ่งแม้กระทั่งจะมีคนมาพิชิตภูเขาไฟฟูจิกัน ตลอดทั้งปี แต่ฤดูขึ้นเข้า "อย่างเป็นทางการ" นั้นจะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 กรกฏาคม และสิ้นสุด ลงในวันที่ 1 สิงหาคม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลาย ของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ  ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยัง บ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของ ญี่ปุ่นอีกด้วย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN KAWAKUCHIKO หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความ เมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

ที่พัก HOTEL IN KAWAKUCHIKO หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   สกีครึ่งวัน - ช้อปปิ้ง Gotemba Premium Outley - แช่ออนเซ็น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Fujiten Ski Resort ลานสกีอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านเพลิดเพลินกับ กิจกรรมบนลานสกีหลากหลาย ทั้งสกี สโนว์บอร์ด อิสระให้ท่านเล่นกิจกรรมต่างๆ ตาม อัธยาศัย (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกีต่างๆ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางต่อไปยัง โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (Gotemba Premium Outlet) เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

ที่พัก HOTEL IN KAWAKUCHIKO หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  ชมวิวฟูจิ - พระใหญ่คามาคุระ - โยโกฮาม่าไชน่าทาวน์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง เมืองคามาคุระ (Kamakura) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดคานางาวะ หันหน้าออกสู่ทะเล และถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทางด้านหลัง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าและศูนย์กลางการปกครองการเมืองในสมัยคามาคุระ (Kamakura) ราวศตวรรษที่ 12 – 13 ก่อนสมัยเอโดะนั่นเอง  เข้าชม พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ (Kamakura Daibutsu, Great Buddha) คนส่วน ใหญ่มักจะรู้จักกันในนาม Daibutsu ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า "พระพุทธองค์ใหญ่" แต่น้อยคน ที่ทราบว่าชื่อจริงของ Daibutsu ที่ Kamakura องค์นี้คือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurai) ตั้งอยู่ภายใน วัดโคโตกุอิน (Kotoku-in Temple) องค์ที่เห็นในปัจจุบัน สร้างจากสำริด เสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795 ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์ พระนั้นสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง เนื่องจากในอดีตวิหาร เดิมเคยถูกทำลายโดยคลื่นสึนามิ (Tsunami) สูญหายหมดเหลือแต่องค์พระ ส่วนองค์พระ ที่มองเห็นเป็นสีเขียวนั้น เกิดจากการที่สำริดทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสภาพอากาศทั้งฝน และหิมะมายาวนานจนกลายเป็นสีเขียว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองโยโกฮามะ (YOKOHAMA) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดคานางาวะในประเทศญี่ปุ่น มีประชากร 3.6 ล้านคน โยโกฮามะเป็นเมืองท่าที่สำคัญในญี่ปุ่นและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ นำท่านเดินเที่ยวชมย่านไชน่าทาวน์ของโยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่คู่กันมาตั้งแต่มีท่าเรือโยโกฮาม่า มีซุ้มประตูทางเข้าแบบจีนที่สวยงามแตกต่างกันตั้งขวางถนนอยู่ถึง 10 แห่ง อาทิประตู Genbu – mon ด้านตะวันตกติดกับโยโกฮาม่าสเตเดี้ยม ประตู Choyo – mon ทางด้านทิศเหนือ เป็นประตูที่จะพบเป็นแห่งแรกถ้าเดินมาจากสวนยามาชิตะ ประตู Enpei – mon ทางด้านทิศใต้ ถ้ามาทางสถานีรถไฟอิชิคาวาโจ (Ishikawacho) เดินออกจากสถานีก็จะเจอประตู Seiyo – mon เป็นต้น ประตูแต่ละแห่งสร้างขึ้นและตั้งได้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย (Feng Shui) ศาสตร์ของคนจีนที่มีมานาน ขึ้นชื่อว่าไชน่าทาวน์ก็ต้องมีร้านค้าต่างๆมากมาย โดยเฉพาะบรรดาร้านค้า ร้านอาหาร ภัตตาคารที่มารวมกันอยู่ที่นี่ไม่ต่ำกว่า 500 ร้าน จึงเลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างหลากหลาย ร้านขายสินค้าจากเมืองจีนทั้งร้านขายชา ยาจีนก็มีพอให้เลือกซื้อ ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมและช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN TOKYO หรือเทียบเท่า

วันที่หก    โยโกฮาม่า - โตเกียว - Tokyo Metropolitant Government Building  – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภาคคันโตของญี่ปุ่น คำว่า "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" โตเกียวแต่เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อเอโดะ เมื่อโชกุน โทกุงะวะ อิเอะยะสึได้เป็นโชกุนในปี ค.ศ. 1603 เมืองเอโดะจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลทหารของเขาซึ่งมีอำนาจปกครองทั้งประเทศ เมืองโตเกียวมีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปจุดชมวิวของ ตึกแฝด - ตึกที่ทำการรัฐบาลกรุงโตเกียว (Tokyo Metropolitan Government Office) ตึกนี้สูง 48 ชั้น หรือ 243 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นับเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดจุดหนึ่งของโตเกียว ตั้งอยู่ในย่าน ชินจูกุ (Shinjuku)จากนั้นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ชินจูกุ ซึ่งคำว่า "ชินจูกุ" หมายถึง "ที่พำนักใหม่" ในสมัยเอโดะ โทกุงะวะ อิเอะยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น มีทั้งโรงน้ำชา ร้านค้า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง ในปัจจุบัน ชินจูกุเป็นย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ  รับประทานอาหารเที่ยงแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN TOKYO หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   วัดอาซากุสะ - อิออน  – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) นำท่านชม วัดอาซากุสะ (Asakusa Kannon) ที่เรียกกันว่าวัดอาซากุสะเพราะวัดอยู่ย่านอาซากุสะ ของเมืองโตเกียว ในอดีตวัดอาซากุสะเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร มักจะมาสักการะและขอพรจากเทพเจ้าคันนอนเป็นประจำ และสิ่งที่ขอพรไปนั้นก็ประสบผลจริงทำให้ซามูไร และโชกุนจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก จุดเด่นของวัดอาซากุสะคันนอน นั่นก็คือโคมไฟขนาดยักษ์ สีแดงสูง 4.5 เมตร ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตู "คามินาริม" (ประตูฟ้าฟาด) ทั้ง สองข้างของโคมแดงจะเป็นรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู ได้แก่ ฟูจิน (FUJIN) เจ้าแห่งสายลม อยู่ทางด้านขวา ส่วนด้านซ้าย คือ ไรจิน (RAIJIN) เจ้าแห่งอสุนีบาต โดยมี "ถนนนากามิเสะ" ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น โดยเฉพาะ "ขนมอาเกมันจู" ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้เช่นกันจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน พลาซ่า เมืองนาริตะ ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมี "ร้าน 100 เยน" และซุปเปอร์มาร์เกต เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อขนมและของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ

กลางวัน  รับประทานอาหารเที่ยงแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า

 • 14.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
 • 16.55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
 • 21.40 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - นาโงย่า | นาริตะ - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนมกราคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 66,900 บาท

-เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ -  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

-ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ญี่ปุ่น (ยกเลิกแล้ว)

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan|JAN 2014 : JAPAN WINTER SKI 2014 นาโงย่า โตเกียว 7 วัน 5 คืน โดยการบินไทย
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง