เที่ยวกินดีอยู่ดี !!เนปาล-กาฏมัณฑุ-โพครา 6 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดีเมษายน27 ,2017
Font Size
ผิดพลาด
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

เที่ยวกินดีอยู่ดี !!เนปาล-กาฏมัณฑุ-โพครา 6 วัน 5 คืน

เขียนโดย
Rate this item
(2 โหวต)
IMG_6602

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ สถูปสวะยัมภูนาถ โปขระ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร ยอดเขาซารางก็อต วัดดาบาซินี เจดีย์โพธินาถ ปักตะปุร์ วัดกุมเภสวอร์เมืองปะฏัน พระราชวังหนุมานโธกา ธุลิเขล ยอดเขาเอเวอร์เรส วัดปศุปฏินาถ ระบำเนปาล  

 ** พักสี่ดาวอัพ จุดเด่นเที่ยวครบสามวัง สี่วัด  เดินทางภายในมีบินภายในด้วย**  

 เดินทาง 19 - 24 ตุลาคม 2553 ราคา 48,900 บาท

### เที่ยวเนปาลใน แบบฉบับ ทราเวิลโปร ###  เที่ยวกับเราได้ภาพสวย.

 

วันแรก    กรุงเทพฯ ? สนามบิน สุวรรณภูมิ ? กาฎมัณฑุ ? มหาเจดีย์โพทนาถ ?วัดปศุปตินาถ - ชมโชว์
08.00 น.      พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ H  สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและ
อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
10.15 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 319
12.25 น.     เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน  กาฎมัณฑุ  (เวลาของเนปาล ช้ากว่าเมืองไทย 1.15 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศไปสักการะ  ?มหาเจดีย์โพทนาถ? (Bhaudhanath ? The Little Tibet)  สถูปที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล มีอาคารบ้านเรือนสีสดใสตั้งอยู่บนวงรอบ องค์สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่มีภาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลืองและน้ำเงิน และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลและเป็นศูนย์กลางศาสนาแบบทิเบตที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เยี่ยมชมวัดทิเบตที่งดงาม ช้อปปิ้งร้านค้าของที่ระลึกของชาวเนปาลี ชาวพุทธทิเบตอพยพซึ่งอยู่รอบ ๆ สถูปโพทนาถ   จากนั้นนำท่านชม วัดฮินดู ?ปศุปตินาถ? (PashupatinathTemple- The Great Hindu Temple of the World) หรือ วัดหลังคาทองคำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของชาวเนปาล พระศิวะได้รับการบูชาสักการะผ่านรูปของศิวลึงค์ในอวตารปางเทพปศุปติ ชมโพธินารถ เมืองเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของสถูปตามศิลปะทิเบต  จุดเด่นของที่นี่จะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดูเกิดขึ้นทุกวันริมแม่น้ำบักมาตี (Bagmati) ซึ่งถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป เถ้ากระดูกจากพิธีเผาถูกโปรยลงสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำคงคา พิธีนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวิถีชีวิตของซาดู (โยคีนักพรต นักบวช)           
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองเนปาล ชมการแสดงระบำเนปาลี ดั้งเดิมหลากหลายชุด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก          
พักที่  AMBASSADOR GARDEN HOME ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง             กาฎมัณฑุ  - โพครา - ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางไปยังโพคราระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตรจากกาฎมัณฑุ  ระหว่างทางชื่นชมกับทัศนียภาพสองข้างทาง
บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ถึง เมืองโพครา เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์อยู่ใน วงล้อมหุบเขา เป็นจุดชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันตกได้ใกล้ที่สุด หุบเขาแห่งนี้เป็นสถานที่  ท่องเที่ยวที่สวยงาม นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล ชมวิวทิวทัศน์ของ ยอดเขามัจฉาปูชเร หรือ ยอดเขาหางปลา (Fish Tail)  ที่สูงตระหง่านสูงกว่า 6,977 เมตร ซึ่งยอดเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก    พักที่ TREK-0-TEL HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม โพครา  ยอดเขาสรังก็อต (Sarangkot) - วัดบินดาบาซินี ? น้ำตกเดวี่ -  กาฐมัณฑุ
04.00น. นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสรังก็อต (Sarangkot)  เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับชม ชมวิวเทือกเขาอันนะปุรณะ(Annapurna) เห็นวิวภูเขาตั้งแต่ยอดของภูเขา Annapura I ? IV และ Annapura South ส่วนอีกยอดที่โดดเด่นคือ ยอดเขาหางปลา (Fish Tail) หรือ Machhapuchhare มีหิมะปกคลุมทั้งปี  โดยเฉพาะยอดเขาอันนะปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองโพครา ระหว่างทางแวะ วัดเทพธิดาบินดาบาซินี เทพธิดาอีกหนึ่งองค์ที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกเดวี่ น้ำตกแห่งนี้มีความมหัศจรรย์ เพราะตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร และนำท่านชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต ท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในสมัยที่จีนบุกกรุงลาซา นำท่าน
ช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับชนิดต่างๆ อัญมณี หิน พรม กระเป๋าฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกาฐมัณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ ถึง กาฐมัณฑุ จากนั้นนำท่านสู่ยอดเขานากาก๊อต เข้าสู่ที่พัก เดินชมพระอาทิตย์ตก ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร        พักที่  COUNTRY VILLA HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่  ฉางกุนารายัณ Changu Narayan - บักตะปูร์
07.00 น.     ชื่นชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากระเบียงหน้าห้องพักของทุกท่าน และวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดของเทือกเขาหิมาลัย (หากอากาศดีก็สามารถที่จะมองเห็นยอดเขาที่สูงที่สุดของ เอเวอเรสต์ และยอดเขาทั้ง 5 ยอดของเทือกเขาหิมาลัย  ได้แก่ เอเวอเรสต์, โชยู, มาลาคู, โลดเส, มานาสรู)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านชม วัดฉางกุนารายัณ (Changu Narayan) ตั้ง อยู่ที่
ปลายสุดของแนวเส้นเขายาวที่ตัดผ่านหุบเขากล่าวกันว่ากษัตริย์หริ ทุตตะ (King Hari Dutta) เป็นผู้สร้างที่นี่ไว้ในปีพ.ศ. 866 มีการตกแต่งประดับประดาด้วยงานแกะสลักฝีมือช่างชั้นสูงและยังเป็นวัดเก่าที่ สุดในหุบเขาอีกด้วย โดยองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนฉางคุ นารายัณไว้เป็นมรดกโลกแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2522
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นเริ่มเที่ยวชมที่ต่าง ๆ ของ จัตุรัสเดอร์บาร์ บักตะปูร์ (Baktapur Durbar Square) เป็นอดีตราชธานีของหุบเขาเป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่างยิ่ง บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบตในสมัยโบราณ เป็นเมืองที่มีความสำคัญไม่แพ้กาฎมัณฑุ รายล้อมไปด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่เลื่องชื่อ ชมพระราชวังโบราณบักตะปูร์ ประตูทองคำ และหน้าต่าง 55 บาน ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ตำหนักเทพตะเลจู (Taleju God House) วัดเนียตะโปลาเป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดของเนปาลมีหลังคา 5 ชั้น สระนาคบาศก์ และวัดพระแม่อุมาเทวี เมืองนี้ได้เคยถูกจำลองเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง ?Little Buddha? และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็น ?เมืองมรดกโลก (World Heritage City)? ในปี พ.ศ.2522
เย็น           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองปะฏัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่  GOODWILL HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  ปะฏัน ? ( Golden Tenple) ? Patan city ? วัดสวยัมภูนาถ ? ช้อปปิ้ง Thamel
05.00 น.     นำท่านชม วัดคราบาฮ์หรือวัดทอง (Golden Temple) เป็นอารามที่พักทางจิตวิญญาณและทางศาสนาอัน
เก่าแก่ สร้างอุทิศแด่พระราชินีพระองค์หนึ่งในศตวรรษที่ 12 ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ หลังคาสามตอนทางด้านหน้าตกแต่งอย่างบรรเจิดด้วยทองแดง มีสิงห์คู่อยู่ที่ประตูทางเข้าภายในเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปต่างๆ วัดเงิน  (Silver Temple) และมหาพุทธเจดีย์สถาน (Maha Bhudda Temple)? จำลองมาจากเมืองคยาซึ่งมีพระพุทธรูปปั้นประทับรอบพระเจดีย์กว่าหนึ่งหมื่นองค์และมีอายุร่วมพันปี
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเดอบาร์ของปาตัน (Patan Durbar Square)
หรืออีกชื่อว่า ละลิตปูร์(Lalitpur)  เป็นเมืองอันงดงามแห่งนี้อยู่ทางตอนใต้ของกาฐมัณฑุ มีชื่อเสียงด้านทองเหลือง วัดฮินดู  และเทวรูปทางพุทธศาสนา จากนั้นนำชม เมืองปะฎัน เมืองปะฏันสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร โรงแรม  จากนั้นชม?เจดีย์สวยัมภูนาถ?หรือวัดลิง (Syambunath -The
Monkey Temple) เจดีย์ทางพุทธศาสนาอันเลื่องชื่ออายุกว่า 2,500 ปี ถือเป็นศาสนสถานทางพุทธที่เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตาอยู่โดยรอบ องค์สถูปครึ่งทรงกลมสีขาวเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปล้องไฉนสีทองอร่าม 13 ชั้นเหนือองค์สถูป เป็นสัญลักษณ์แทนระดับธรรม 13 ชั้นก่อนบรรลุพระนิพพาน รอบ ๆ สถูป ชมการผสมผสานความเชื่อของพุทธและฮินดูที่กลมกลืนกันอย่างงดงาม จากการที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงกว่า 500 เมตร เหนือเมืองกาฎมัณฑุ เราสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามของเมืองกาฎมัณฑุทั้งเมืองได้
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (คล้ายกับถนน
ข้าวสารในเมืองไทย) สินค้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ AMBASSADOR GARDEN HOME ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก             กาฎมัณฑุ  - จัตุรัสเดอร์บาร์ - กาฎมัณฑุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านชม ?จัตุรัสเดอร์บาร์ กาฐมาณฑุ? (Kathmandu Durbur Square ? Old Royal Palace) กุมารีบะฮาล เป็นวัดก่ออิฐถือปูนเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง จากกลางศตวรรษที่ 18 มีวัดและอนุเสาวรีย์กว่า 50 แห่งในศาสนาฮินดู หน้าต่างวัดเป็นไม้แกะสลักฝีมือละเอียดมีรูปสิงห์ขนาบสองข้างประตู วัดนารายัณ วังประตูหนุมานโธก้า (Hanuman Dhoka Durbar) ด้านข้างประตูเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพหนุมาน สร้างขึ้นในปี 1672 ตัวเทพได้รับการเจิมชาดเสียจนเป็นสีแดงเข้มใต้ร่มฉัตร ประตูเข้าตัววังได้รับการทาสีสดใสทางซ้ายของบริเวณทางเข้าคือ เทวรูป นรสิงห์ อวตารปางหนึ่งของพระวิษณุเป็นกึ่งสิงห์กึ่งมนุษย์เพื่อฆ่ายักษ์หิรัญกศิปู ชมบริเวณพระราชวังโบราณของนครกาฐมัณฑุและบริเวณชุมชน ซึ่งเป็นย่านใจกลางของเมือง เที่ยวชมศิลปะสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดาร ในบริเวณพระราชวัง ชมเทวะสถานของกุมารี หรือเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านคู่เมือง โดยได้คัดเลือกมาจากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล ?ศากยะวงศ์? ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปีโดยไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน (บริการอาหารกลางวัน ด้วย Lunch box)
13.30 น.             ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320
18.15 น.             ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


***** ขอบคุณที่ใช้บริการ *****

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Image Gallery

You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|เนปาล|เที่ยวกินดีอยู่ดี !!เนปาล-กาฏมัณฑุ-โพครา 6 วัน 5 คืน
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง