CONSOTIUM WINTER FAIRY 2010 : เฉินตู-สกีซีหลิง-เล่อซาน-ง๊อไบ๊ 6 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ เมษายน 01 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2009 เวลา 10:58 น.

CONSOTIUM WINTER FAIRY 2010 : เฉินตู-สกีซีหลิง-เล่อซาน-ง๊อไบ๊ 6 วัน 5 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
ซีหลิง

ดื่มด่ำธรรมชาติที่ภูเขาหิมะซีหลิง?ล่องเรือชมหลวงพ่อโต? เขาง๊อไบ๊ จีนติ่น วัดหว่านเนียน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้ง ฯลฯ

กำหนดการเดินทาง???????? วันที่ 27 ธันวาคม ?2552 ? 1 มกราคม 2553 (6 วัน 5 คืน)

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง??????????? กรุงเทพฯ - ?เฉิงตู - ?ถนนจีนลี่ลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

08.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Dสายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618

14.00 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเฉิงตู เมืองเอกแห่งมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองการปกครองมาตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ ถนนจิ่งลี่ลู่ ซึ่งเป็นถนนคนเดินให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าทำมือบริเวณหน้าโรงละครเปลี่ยนหน้ากาก ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้

เย็น???????????????????????? บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เป็นการแสดงที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองจีน ไม่รับลูกศิษย์ในการเรียนไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตาม ผู้ที่สืบทอดได้ก็จะเป็นทายาทเท่านั้น หลังจบการแสดงนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GOLDEN LOTUS? HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง?????????????? ?เฉิงตู ? เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - ?เขาง้อไบ๊

เช้า???????????????????????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินสู่ เมืองเล่อซาน เมืองนี้มีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำ? ซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำซิงหยี แม่น้ำหมิน แม่น้ำต้าตู้ มาบรรจบกัน ทำให้เกิดอุทกภัยทุกปีที่ เมืองนี้ แต่หลังจากสร้างองค์หลวงพ่อโตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่เกิดอุทกภัยอีกเลย? สมควรแก่เวลานำท่านลงเรือเพื่อ ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลัก?? ภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร? เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาท??????? กว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน? ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90? ปี?? พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง (สร้างในปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อไห่ทงโดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน จุดประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย(หมิงเจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ?ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน

เที่ยง?????????????????????? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองง้อไบ๊ ภูเขาง้อไบ๊(เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน) ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์

เย็น?????? ????????????????? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก EMEISHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม??????????????เขาง้อไบ๊ ? ยอดจินติ่ง - นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน - วัดเป้ากั๋ว

เช้า?????????????????????????บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เชิงเขาง้อไบ๊ เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นสู่ ยอดเขาง้อไบ๊ โดยนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา หลังจากนั้นนำท่านชม วัดหัวจ้าง ซึ่งเป็นศิลปะ??วัดพุทธที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ปรากฏบนเขาเอ๋อเหมยซัน ได้รับการโจษขานให้เป็น ?มงกุฎสุดยอดในปฐพี? ที่ประดับอยู่ ???ณ ยอดเขาแห่งพุทธ? ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย แล้วนำท่านนมัสการองค์ พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง (สมันตภัทรโพธิสัตว์ ) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และ ตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี มาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

12.00 น.????????????????บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากยอดเขาและนั่งรถมายังเชิงเขา นำชม วัดเป้ากั๋ว ซึ่งมีอายุหลายร้อยปีวัดเป้ากั๋วได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสูงซึ่งได้บริจาคเงินถึง? 100,000 อเมริกันดอลล่าห์

18.00 น.??????????????? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าที่พัก EMEISHAN HOTEL หรือ เทียบเท่า

หมายเหตุ ( ก่อนเดินทางขึ้นเขาซีหลิง? ท่านควรจะต้องแยกกระเป๋าออกเป็นกระเป๋าเล็ก หรือเป็นกระเป้ 1 ใบ? กระเป๋าใหญ่จะอยู่ที่รถ? เราจะไม่นำกระเป๋าใหญ่ขึ้นเขาไปด้วย? ทั้งนี้ เพราะการขึ้นเขา ต้องขึ้นโดยกระเช้า? กระเช้า 1? กระเช้า สามารถนั่งได้ 7-8 ท่าน? ดังนั้น หากนำกระเป๋าใหญ่ขึ้นไปด้วย จะไม่สะดวก? และหากว่า ช่วงที่เข้าแถวยืนรอคิวขึ้นกระเช้า อาจจะต้องยืนรอนาน? หากมีสัมภาระมากมาย หรือหนัก จะทำให้เมื่อยหล้าได้? ควรนำแต่อุปกรณ์ เครื่องใช้ ใส่กระเป๋า สำหรับพัก 1 คืน เท่านั้น?? )

วันที่สี่???????????????????ง้อไบ๊ - ?ภูเขาหิมะซีหลิง - ?กิจกรรมสกีหิมะ

เช้า????????????????????????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก? หลังอาหาร จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เขต ภูเขาหิมะซีหลิงซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเมืองเฉิงตู เขาซีหลิงเป็นภูเขาหิมะที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองมากที่สุดของประเทศจีน ภูเขาหิมะซีหลิง เป็นที่ราบบนยอดเขาบนระดับความสูง 2,200? -? 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเลครอบคลุมพื้นที่ราว 8 ตร.กม. และมีทิวทัศน์งดงามจนได้ขนานนามว่า ?เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก? ?โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง ติดลบ 10 ถึง ??10 องศาเซลเซียส นับเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับการเล่นสกีหิมะที่ไม่ต้องทนกับสภาพความหนาวเย็นจนเกินไป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ถึงบริเวณเชิงเขาซีหลิง นำท่านขึ้นกระเช้าเพื่อเข้าสู่ที่พัก

เที่ยง?????????????????????? บริการอาหารกลางวัน ณ ที่พัก หลังอาหารให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่งมีระดับความหนา

ของหิมะอยู่ในราว 60? -? 100 ซม. ภายในบริเวณลานหิมะพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนหิมะ สกีหิมะ ม้าลากเลื่อนหิมะ บอลลูน สโนว์โมบิล เครื่องเล่นสไลด์ลงจากภูเขาน้ำแข็ง และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ำแข็งที่จะทำให้ท่านสนุกสนานจนลืมเวลา

(ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก)

ค่ำ?????????????????????????? บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก? จากนั้นให้ท่านอิสระภายในที่พัก AZALEA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า?????????????????ภูเขาหิมะซีหลิง - ?ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - เฉิงตู

เช้า????????????????????????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านต่อกระเช้าไป สู่ยอดเขายียุ่ยผิง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามให้ท่านได้อิสระกับการเล่นสกีตามอัธยาศัย หรือ จะถ่ายภาพเพื่อเก็บความสวยงามไปอวดเพื่อนๆ หากท้องฟ้าแจ่มใส จะทำให้เก็บภาพบรรยากาศสวยงาม หากท่านใด ต้องการไปที่ ลานสกี? จะเดินด้วยเท้า หรือจะนั่งรถเมล์ ก็ได้? ซึ่งรถจะบริการฟรี? ( ไม่สามารถระบุเวลาได้ ว่านานแค่ไหน ?รถจะมาหนึ่งคัน?? บางครั้งมาติดต่อกัน 5 นาที / 1 คัน? บางครั้งรอนานมากเลย )? หรือจะเลือกเดิน ก็ดีนะ? ระยะทางไม่ไกล? ประมาณ 600 เมตร

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ที่พักให้ท่านเตรียมเก็บกระเป๋าอำลาที่พัก? อำลา ความสุข ความทรงจำ ที่มิอาจลืมเลือนได้?? นำท่านเดินทางลงจากเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู นำท่านไปเยี่ยม ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์หมีแพนด้า ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวน? หายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ (รวมรถแบตตารี่)

18.00 น.??????????????? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก GOLDEN LOTUS ?HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก??????????????ช้อปปิ้งซุนชีลู่ ? อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน สิงเจีย เฉิงตู บนถนน ?ชุนซีลู่? และ ?ซิงเหนียนลู่? เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวงย่อยๆมากมายขายเสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย รองเท้า กระเป๋า แว่นตา ฯลฯ หรือ???????? ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินตามอัธยาศัย

12.00 น? ?????????????? รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร? ** พิเศษ อาหารสมุนไพรจีน ** ที่ขึ้นชื่อของเสฉวน

16.00 น.??????????????? เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 619

18.05 น.??????????????? เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***** ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ *****

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-เฉินตู-กรุงเทพ โดยสายการบิน ไทย TG ?ชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม?4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงหน้าหนาว ธันาวาคม - มีนาคม อากาศหนาว-หนาวจัด (ต่ำกว่า 0 องศา)

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย?
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 28,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 บาท)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี นอนกับผู้ใหญ่?ท่านละ????26,900 ?บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง?ท่านละ????????27,900 ?บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน?
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม?
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม? บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน?
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel :? 081-830-0751 หรือ? 02-942-0080

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ


Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

Last modified on วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 19:43 น.

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน