เที่ยวกินดีอยู่ดี !!เนปาล-กาฏมัณฑุ-โพครา 6 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

เที่ยวกินดีอยู่ดี !!เนปาล-กาฏมัณฑุ-โพครา 6 วัน 5 คืน

Rate this item
(2 โหวต)
IMG_6602

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ สถูปสวะยัมภูนาถ โปขระ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร ยอดเขาซารางก็อต วัดดาบาซินี เจดีย์โพธินาถ ปักตะปุร์ วัดกุมเภสวอร์เมืองปะฏัน พระราชวังหนุมานโธกา ธุลิเขล ยอดเขาเอเวอร์เรส วัดปศุปฏินาถ ระบำเนปาล  

 ** พักสี่ดาวอัพ จุดเด่นเที่ยวครบสามวัง สี่วัด  เดินทางภายในมีบินภายในด้วย**  

 เดินทาง 19 - 24 ตุลาคม 2553 ราคา 48,900 บาท

### เที่ยวเนปาลใน แบบฉบับ ทราเวิลโปร ###  เที่ยวกับเราได้ภาพสวย.

 

วันแรก    กรุงเทพฯ ? สนามบิน สุวรรณภูมิ ? กาฎมัณฑุ ? มหาเจดีย์โพทนาถ ?วัดปศุปตินาถ - ชมโชว์
08.00 น.      พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ H  สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและ
อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
10.15 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 319
12.25 น.     เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน  กาฎมัณฑุ  (เวลาของเนปาล ช้ากว่าเมืองไทย 1.15 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศไปสักการะ  ?มหาเจดีย์โพทนาถ? (Bhaudhanath ? The Little Tibet)  สถูปที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล มีอาคารบ้านเรือนสีสดใสตั้งอยู่บนวงรอบ องค์สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่มีภาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลืองและน้ำเงิน และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลและเป็นศูนย์กลางศาสนาแบบทิเบตที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เยี่ยมชมวัดทิเบตที่งดงาม ช้อปปิ้งร้านค้าของที่ระลึกของชาวเนปาลี ชาวพุทธทิเบตอพยพซึ่งอยู่รอบ ๆ สถูปโพทนาถ   จากนั้นนำท่านชม วัดฮินดู ?ปศุปตินาถ? (PashupatinathTemple- The Great Hindu Temple of the World) หรือ วัดหลังคาทองคำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของชาวเนปาล พระศิวะได้รับการบูชาสักการะผ่านรูปของศิวลึงค์ในอวตารปางเทพปศุปติ ชมโพธินารถ เมืองเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของสถูปตามศิลปะทิเบต  จุดเด่นของที่นี่จะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดูเกิดขึ้นทุกวันริมแม่น้ำบักมาตี (Bagmati) ซึ่งถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป เถ้ากระดูกจากพิธีเผาถูกโปรยลงสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำคงคา พิธีนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวิถีชีวิตของซาดู (โยคีนักพรต นักบวช)           
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองเนปาล ชมการแสดงระบำเนปาลี ดั้งเดิมหลากหลายชุด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก          
พักที่  AMBASSADOR GARDEN HOME ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง             กาฎมัณฑุ  - โพครา - ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางไปยังโพคราระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตรจากกาฎมัณฑุ  ระหว่างทางชื่นชมกับทัศนียภาพสองข้างทาง
บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ถึง เมืองโพครา เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์อยู่ใน วงล้อมหุบเขา เป็นจุดชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันตกได้ใกล้ที่สุด หุบเขาแห่งนี้เป็นสถานที่  ท่องเที่ยวที่สวยงาม นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล ชมวิวทิวทัศน์ของ ยอดเขามัจฉาปูชเร หรือ ยอดเขาหางปลา (Fish Tail)  ที่สูงตระหง่านสูงกว่า 6,977 เมตร ซึ่งยอดเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก    พักที่ TREK-0-TEL HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม โพครา  ยอดเขาสรังก็อต (Sarangkot) - วัดบินดาบาซินี ? น้ำตกเดวี่ -  กาฐมัณฑุ
04.00น. นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสรังก็อต (Sarangkot)  เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับชม ชมวิวเทือกเขาอันนะปุรณะ(Annapurna) เห็นวิวภูเขาตั้งแต่ยอดของภูเขา Annapura I ? IV และ Annapura South ส่วนอีกยอดที่โดดเด่นคือ ยอดเขาหางปลา (Fish Tail) หรือ Machhapuchhare มีหิมะปกคลุมทั้งปี  โดยเฉพาะยอดเขาอันนะปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองโพครา ระหว่างทางแวะ วัดเทพธิดาบินดาบาซินี เทพธิดาอีกหนึ่งองค์ที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกเดวี่ น้ำตกแห่งนี้มีความมหัศจรรย์ เพราะตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร และนำท่านชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต ท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในสมัยที่จีนบุกกรุงลาซา นำท่าน
ช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับชนิดต่างๆ อัญมณี หิน พรม กระเป๋าฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกาฐมัณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ ถึง กาฐมัณฑุ จากนั้นนำท่านสู่ยอดเขานากาก๊อต เข้าสู่ที่พัก เดินชมพระอาทิตย์ตก ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร        พักที่  COUNTRY VILLA HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่  ฉางกุนารายัณ Changu Narayan - บักตะปูร์
07.00 น.     ชื่นชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากระเบียงหน้าห้องพักของทุกท่าน และวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดของเทือกเขาหิมาลัย (หากอากาศดีก็สามารถที่จะมองเห็นยอดเขาที่สูงที่สุดของ เอเวอเรสต์ และยอดเขาทั้ง 5 ยอดของเทือกเขาหิมาลัย  ได้แก่ เอเวอเรสต์, โชยู, มาลาคู, โลดเส, มานาสรู)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านชม วัดฉางกุนารายัณ (Changu Narayan) ตั้ง อยู่ที่
ปลายสุดของแนวเส้นเขายาวที่ตัดผ่านหุบเขากล่าวกันว่ากษัตริย์หริ ทุตตะ (King Hari Dutta) เป็นผู้สร้างที่นี่ไว้ในปีพ.ศ. 866 มีการตกแต่งประดับประดาด้วยงานแกะสลักฝีมือช่างชั้นสูงและยังเป็นวัดเก่าที่ สุดในหุบเขาอีกด้วย โดยองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนฉางคุ นารายัณไว้เป็นมรดกโลกแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2522
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นเริ่มเที่ยวชมที่ต่าง ๆ ของ จัตุรัสเดอร์บาร์ บักตะปูร์ (Baktapur Durbar Square) เป็นอดีตราชธานีของหุบเขาเป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่างยิ่ง บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบตในสมัยโบราณ เป็นเมืองที่มีความสำคัญไม่แพ้กาฎมัณฑุ รายล้อมไปด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่เลื่องชื่อ ชมพระราชวังโบราณบักตะปูร์ ประตูทองคำ และหน้าต่าง 55 บาน ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ตำหนักเทพตะเลจู (Taleju God House) วัดเนียตะโปลาเป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดของเนปาลมีหลังคา 5 ชั้น สระนาคบาศก์ และวัดพระแม่อุมาเทวี เมืองนี้ได้เคยถูกจำลองเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง ?Little Buddha? และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็น ?เมืองมรดกโลก (World Heritage City)? ในปี พ.ศ.2522
เย็น           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองปะฏัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่  GOODWILL HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  ปะฏัน ? ( Golden Tenple) ? Patan city ? วัดสวยัมภูนาถ ? ช้อปปิ้ง Thamel
05.00 น.     นำท่านชม วัดคราบาฮ์หรือวัดทอง (Golden Temple) เป็นอารามที่พักทางจิตวิญญาณและทางศาสนาอัน
เก่าแก่ สร้างอุทิศแด่พระราชินีพระองค์หนึ่งในศตวรรษที่ 12 ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ หลังคาสามตอนทางด้านหน้าตกแต่งอย่างบรรเจิดด้วยทองแดง มีสิงห์คู่อยู่ที่ประตูทางเข้าภายในเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปต่างๆ วัดเงิน  (Silver Temple) และมหาพุทธเจดีย์สถาน (Maha Bhudda Temple)? จำลองมาจากเมืองคยาซึ่งมีพระพุทธรูปปั้นประทับรอบพระเจดีย์กว่าหนึ่งหมื่นองค์และมีอายุร่วมพันปี
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเดอบาร์ของปาตัน (Patan Durbar Square)
หรืออีกชื่อว่า ละลิตปูร์(Lalitpur)  เป็นเมืองอันงดงามแห่งนี้อยู่ทางตอนใต้ของกาฐมัณฑุ มีชื่อเสียงด้านทองเหลือง วัดฮินดู  และเทวรูปทางพุทธศาสนา จากนั้นนำชม เมืองปะฎัน เมืองปะฏันสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร โรงแรม  จากนั้นชม?เจดีย์สวยัมภูนาถ?หรือวัดลิง (Syambunath -The
Monkey Temple) เจดีย์ทางพุทธศาสนาอันเลื่องชื่ออายุกว่า 2,500 ปี ถือเป็นศาสนสถานทางพุทธที่เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตาอยู่โดยรอบ องค์สถูปครึ่งทรงกลมสีขาวเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปล้องไฉนสีทองอร่าม 13 ชั้นเหนือองค์สถูป เป็นสัญลักษณ์แทนระดับธรรม 13 ชั้นก่อนบรรลุพระนิพพาน รอบ ๆ สถูป ชมการผสมผสานความเชื่อของพุทธและฮินดูที่กลมกลืนกันอย่างงดงาม จากการที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงกว่า 500 เมตร เหนือเมืองกาฎมัณฑุ เราสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามของเมืองกาฎมัณฑุทั้งเมืองได้
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (คล้ายกับถนน
ข้าวสารในเมืองไทย) สินค้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ AMBASSADOR GARDEN HOME ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก             กาฎมัณฑุ  - จัตุรัสเดอร์บาร์ - กาฎมัณฑุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านชม ?จัตุรัสเดอร์บาร์ กาฐมาณฑุ? (Kathmandu Durbur Square ? Old Royal Palace) กุมารีบะฮาล เป็นวัดก่ออิฐถือปูนเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง จากกลางศตวรรษที่ 18 มีวัดและอนุเสาวรีย์กว่า 50 แห่งในศาสนาฮินดู หน้าต่างวัดเป็นไม้แกะสลักฝีมือละเอียดมีรูปสิงห์ขนาบสองข้างประตู วัดนารายัณ วังประตูหนุมานโธก้า (Hanuman Dhoka Durbar) ด้านข้างประตูเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพหนุมาน สร้างขึ้นในปี 1672 ตัวเทพได้รับการเจิมชาดเสียจนเป็นสีแดงเข้มใต้ร่มฉัตร ประตูเข้าตัววังได้รับการทาสีสดใสทางซ้ายของบริเวณทางเข้าคือ เทวรูป นรสิงห์ อวตารปางหนึ่งของพระวิษณุเป็นกึ่งสิงห์กึ่งมนุษย์เพื่อฆ่ายักษ์หิรัญกศิปู ชมบริเวณพระราชวังโบราณของนครกาฐมัณฑุและบริเวณชุมชน ซึ่งเป็นย่านใจกลางของเมือง เที่ยวชมศิลปะสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดาร ในบริเวณพระราชวัง ชมเทวะสถานของกุมารี หรือเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านคู่เมือง โดยได้คัดเลือกมาจากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล ?ศากยะวงศ์? ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปีโดยไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน (บริการอาหารกลางวัน ด้วย Lunch box)
13.30 น.             ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320
18.15 น.             ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


***** ขอบคุณที่ใช้บริการ *****

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriafa1ddae450