ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน มาตรฐาน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   

ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน มาตรฐาน

Rate this item
(0 โหวต)
taiwan_0342

อาบนำแร่ / นั่งรถไฟหัวจรวด / หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า / นั่งกระเช้าทะเลสาบสุริยันจันทราล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อาหารพิเศษ!!  เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู / อาหารพื้นเมือง / อาหารทะเล

เดินทาง 11-15 ส.ค 2553 (วันแม่) 25-29 ส.ค 2553 ราคาเพียง ==> 28,900 บาท

 

วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่

06:00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

08:30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ CI 066

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (CITY SUITES) หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)เย็น เชิญท่าน อาบน้ำแร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผม) ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานและการเดินทางค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (โรงแรม)                    

               พักที่  โรงแรม PEIKONG CREEK RESORT & SPA HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า   www.pkcv.net


วันที่ 2     ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ดูการแสดงชาวเผ่า+เครื่องเล่น) - นั่งกระเช้าไปทะเลสาบสุริยัน จันทรา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดกวนอู - เถาหยวน - บ้านพักเจียงไคเช็ค ฉือหู

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า เยี่ยมชม วัดจงไถฉันซื่อ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายพระองค์และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน กราบไหว้พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆ จากนั้นเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าเพื่อไปชมการแสดงประเพณีวัฒนธรรมของชาวเผ่าต่างๆ ณ ลานแสดง เช่น ประเพณีการต้อนรับผู้มาเยือน ประเพณีการแต่งงาน ที่แต่ละเผ่าก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จากนั้นให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุก เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่ม และยังมีสวนดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงามในสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับสวนดอกไม้อย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าไปทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) หลังรับประทานอาหาร นำท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา  จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เถาหยวน แวะชม บ้านพักเจียงไคเช็ค ฉือหู ในอดีตเป็นบ้านที่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คใช้สำหรับพักร้อน มีอาณาบริเวณและสนามหญ้าที่กว้างขวาง ไฮไลท์ของที่นี่คือ รูปปั้นประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบทต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเรียงรายอยู่รอบๆสนามหญ้าจำนวนนับไม่ถ้วน ซึ่งถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ในช่วงที่ฝ่ายตรงข้ามพรรคก๊กมินตั๋งมีอำนาจปกครองไต้หวันในช่วงปี 2000-2008 เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกทำลายจากพรรคฝ่ายตรงข้าม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (โรงแรม) หลังอาหารเย็น เชิญท่านเพลิดเพลินกับห้องสันทนาการของโรงแรมที่มีเครื่องเล่นต่างๆมากมาย เช่น โต๊ะปิงปอง ตู้เกม ของเล่นเด็ก พักที่ ? HOWARD LAKE RESORT (4 ดาว) เขื่อนสือเหมินหรือเทียบเท่า http://shihmen.howard-hotels.com


วันที่ 3 เถาหยวน - อี๋หลัน - ศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้าน - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - พิพิธภัณฑ์หยกและ หินอ่อน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชีย 12.9 กิโลเมตร เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองอี๋หลัน เพื่อเยี่ยมชม ศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้าน ท่านจะได้พบวิถีชีวิตแบบชาวฮั่น ซึ่งศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้านแห่งนี้ มีของพื้นเมืองให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้อีกด้วย ท่านสามารถออกแบบของขวัญของฝากได้เองตามจินตนาการของท่าน ด้านในมีร้านค้าต่างๆมากมายอยู่ในอาคารรูปทรงโบราณ จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นอีกหลายชนิดเที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (อาหารทะเล) หลังรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่ ฮัวเหลียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ มีลักษณะคล้ายช่องลึกที่อยู่ระหว่างยอดเขาสูงกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งของแม่น้ำที่ไหลตัดผ่านพื้นล่างของยอดเขา ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันนี้เป็นหินอ่อนสลับกับหยกที่เรียงรายไปตลอดทางหน้าผา ด้านล่างของหน้าผามีแม่น้ำ ลี่อู ไหลผ่าน เป็นธารน้ำแร่ที่ไหลลงมาจากยอดเขาสูง ภายในอุทยานจะมีจุดชมวิวต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามอย่างเต็มอิ่ม เช่น อุโมงค์เก้าโค้ง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนและหยก ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันดำเนินการมาแล้ว 40 ปี ศึกษาเรียนรู้วิธีการเลือกซื้อหยกแท้ เรียนรู้การแยกแยะระหว่างหยกแท้และหยกปลอม และหินอ่อนส่วนใหญ่ที่นำมาสร้างเป็นส่วนประกอบของอาคารสำคัญต่างๆในไต้หวัน จะนำมาจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ รวมถึงหินอ่อนที่ใช้สร้างตึกไทเป 101

ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (โรงแรม) หลังอาหารค่ำ เชิญท่านอิสระช็อปปิ้งในตัวเมืองตามอัธยาศัย พักที่  โรงแรม MARSHAL HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.marshal-hotel.com.tw
 

วันที่ 4 ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง - ศูนย์ปะการังแดง - IT MALL - ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่าน นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (ภัตตาคาร 200 ล้าน) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ บางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเปและเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิได้กว่า 620,000 ชิ้น  จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5  แห่งประวัติศาสตร์จีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีจำนวนมาก  จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี จากนั้นพาท่านชมอัญมณีที่ล้ำค่ามากๆ ของชาวไต้หวัน ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ด้วย ซึ่งปะการังแดงนี้จะถูกค้นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่าเริ่มมีการนำมาทำเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง จากนั้นอิสระช็อปปิ้งสินค้าไอทีที่ IT MALL ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์นานาชนิด ซึ่งไต้หวันเป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็คโทรนิคส์อันดับ 1 ของโลก ท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชมสินค้าอิเล็คโทรนิคส์ต่างๆได้ตามอัธยาศัย ซึ่งสินค้าจำพวกชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ จะมีราคาถูกกว่าเมืองไทย หลายๆชนิดสินค้าที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทยถึงครึ่งหนึ่ง สินค้าอีกอย่างที่น่าสนใจ คือ GPS ยี่ห้อ GARMIN ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 30% - 50%

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู) หลังรับประทานอาหารค่ำ พาท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%พักที่ ? โรงแรม HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.nc-hotel.com.tw
 

วันที่ 5 ไทเป   หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ดิวตี้ฟรี - วัดหลงซันซื่อ-  แหล่งช็อปปิ้งซีเหมินติง- นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านสู่ หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน พาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (ไห่ป้าหวัง) หลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม จากนั้นพาท่านไปอิสระช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี พบกับสินค้าประเภทเครื่องสำอางและน้ำหอมที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย นอกจากนี้ยังสินค้าของฝากราคาไม่แพงอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก จากนั้นพาท่านไปกราบไหว้ขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจำนวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร และไปอิสระช็อปปิ้งกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่าน นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน เพื่อเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

22:45 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI

06501:15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน