ทัวร์จีน | เพียงกรุ๊ปเดียวเท่านั้น !! เซี่ยงไฮ้-เขาหวงซาน-Word Expo 2010 6 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ทัวร์จีน | เพียงกรุ๊ปเดียวเท่านั้น !! เซี่ยงไฮ้-เขาหวงซาน-Word Expo 2010 6 วัน 4 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
200_201007061747351_

ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ชมวิวทิวทัศน์เมืองเซี่ยงไฮ้ ณ หาดว่ายทาน โชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู สะพาน HANGZHOUWAN DAQIAO พระอาทิตย์ตกดิน ณ เขาหวงซาน อุโมงค์เลเซอร์ หาดว่ายทาน หอคอยไข่มุข ชมงาน World Expo 2010 พร้อมอาหารพิเศษ

เดินทาง 20-25 ตุลาคม 2553 ==> 40,900 บาท

(ราคานี้ไม่เข้าร้านรัฐบาล รวมทิปไกด์และคนขับรถค่ะ)

 

                                                                                               กำหนดการเดินทาง :  19-24 ตุลาคม 2553                  

วันแรก                  กรุงเทพฯ
23.30 น.            คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์  U             สายการบิน China Eastern Airlines พบ เจ้าหน้าที่ชูป้ายรับ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่องเอกสารสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

วันที่สอง               เซี่ยงไฮ้ ? HONGZHOUWAN DAQIAO ? หนิงโป - หังโจว  - NIGHT OF XIHU
01.55 น.             เหิรฟ้าสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 548
07.00 น.             ถึงท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้ สนามบินผู่ตง (Shang Hai) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำ ท่าน
รับประทานอาหารเช้า ที่ ภัตตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหนิงโป ระหว่างทางท่านจะได้ชม สะพาน HONGZHOUWAN DAQIAO เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเดินทางจากเมืองเซี่ยงไฮ้ไปยังเมืองหนิงปอ ถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่อีกเมืองหนึ่ง มีระยะทางยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
เที่ยง                    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองหังโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศ ? หังโจว ? เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง   ซึ่งได้รับสมญานามว่า ? สวรรค์บนดิน?   ชาวโลก รู้จักเมืองนี้จากบันทึกของ  มาร์โคโปโล  ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16   หังโจว เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีธรรมชาติงดงามราวกับจิตรกรฝีมือดีบรรจงวิจิตรขึ้น ตัวอาคารบ้านเรือน ไม่สูงมากนัก ตึกใหญ่จะสูงแค่ 7-  8 ชั้น เนื่องจากเกรงว่าจะไปบดบังทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ หังโจวเป็นเมืองเก่าแก่โบราณติด 1 ใน 7 ของจีน ที่ประกอบไปด้วย ซีอาน โล่วหยาง เจ้อโจว ปักกิ่ง นานกิง หังโจว เสฉวน จากนั้นนำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู อันสวยงามวิจิตรตระการตา ชมทิวทัศน์ สิบแห่งของ ทะเลสาบซีหูได้แก่ต้วนฉานเสียน, ชานถานอิ้นเหยียน และหนานผิง อ่วนจง เป็นต้น  ทะเลสาบแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของตำนานเรื่อง?นางพญางูขาว?และชมความงามของธรรมชาติอันสดชื่นรอบๆทะเลสาบจนได้รับสมญานามว่า?พฤกษชาติในนรคินทร์?
ค่ำ                        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมโชว์ที่สวยงาม NIGHT OF XIHU สัมผัสกับการแสดง แสง สี เสียง พร้อมกับนักแสดงร่วม100 ชีวิต ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมืองหังโจว นครแสนงามและตำนานการกำเนิดทะเลสาบซีหูจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  
                                                                                     พักที่ ZIJING GANG HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม               หังโจว ? เขาหวงซาน - รถรางขึ้นหวงซาน (ทั้งวัน) - ชมพระอาทิตย์ตกดิน  - พักบนเขา
เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่เมืองถุนซี ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานหวงซาน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (กรุณาแยกสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อใช้สำหรับค้างคืนบนเขา 1 ใบเพื่อความสะดวก ส่วน กระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่เชิงเขา ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไว้สำหรับการพักค้างคืนเนื่องจากเขาหวงซานอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร อากาศหนาวเย็นกว่าปกติ) เที่ยง                  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุคนได้ประมาณ 40 คน ใช้เวลา ประมาณ 8 นาที  อุทยานแห่งชาติเขา หวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขา หวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็น หวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขา และน้ำพุร้อน สมกับสำนวน ?ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไป หวงซาน กลับมาไม่มองภู? ของ สีวีเสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัย ราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส  เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้ว นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามตามอัธยาศัย
ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
                                                                                    พักที่ BEIHAI HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                เขาหวงซาน ? นั่งกระเช้าลง ?  เซี่ยงไฮ้ - กายกรรมเซี่ยงไฮ้
เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  และนำท่านขึ้นสู่เขาสิงโต ที่ชิงเหลียงไถ ก้อนหินที่ยื่นออกจาก
ภูเขาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามท่ามกลางทะเลหมอก และหินรูปร่างแปลกตา เช่น ลิงมองทะเล
ตือโป๊ยก่ายกินแตงโม ชมยอดเขากวงหมิงติง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร มีพื้นที่กว้างใหญ่ ชมทิวทัศน์ของยอด เขาเทียนตูและยอดเขาเหลียนฮัว(ดอกบัว)ชมหินลอยด้านตะวันตกของเขาซึ่งเป็นก้อนหิน
ขนาดใหญ่สูง12เมตรกว้าง7.5เมตรหนา2เมตร เมื่อมองจากกวงหมิงติงจะเหมือนกับหินลอยอยู่กลางอากาศ ได้เวลาสมควร นำท่านโดยสารกระเช้าลงจากเขา
เที่ยง                 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้
ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ชมโชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้  อันลือชื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าพักผ่อนที่ โรงแรม 
                                                                                    พักที่ NEW YANGZE  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า              หาดว่ายทาน ? อุโมงค์เลเซอร์ ? หอคอยไข่มุข - ถนนนานกิง
เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านชม หาดว่ายทาน สมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคมสิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้น ชองเมืองเซี่ยงไฮ้ แล้วนำท่านนั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ นำผู้โดยสารผ่านอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยแสงสีเร้าใจ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน ซึ่งนักท่อง เที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได้ เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม ใช้เวลาประมาณ 5 นาที มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 รถอุโมงค์นี้สามารถรับ ? ส่งนักท่องเที่ยวได้ ชั่วโมงละ 5,280 คน ระหว่างที่ลอดใต้น้ำท่าน จะได้พบ กับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทันสมัย และท่านจะได้รับความรู้สึก ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน นำท่านชม หอคอยไข่มุก Oriental  Pear Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกของอาคารต่างๆ และชมทิวทัศน์รอบนครเซี่ยงไฮ้ตระการตา
เที่ยง                บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  นำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของมหานครเซี่ยงไฮ้อิสระช็อปปิ้งตามเพลิดเพลินความงามของสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ ซึ่งสมัยก่อนเป็นเขตเช่าของชาติตะวันตก
เย็น                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
                                                                                     พักที่ NEW YANGZE  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก             ดูงาน WORLD EXPO (รวมบัตรผ่านประตู) - รถไฟฟ้าแม่เหล็ก - กรุงเทพฯ
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้าชมดูงาน WORLD EXPO ที่ยิ่งใหญ่ ประจำปี 2010 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้ามากมายระดับโลก อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน เพื่อการศึกษาดูงานได้อย่างเต็มที่) จนสมควรแก่เวลา
เย็น                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนนานจิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของมหานครเซี่ยงไฮ้อิสระช็อปปิ้งตามเพลิดเพลินความงามของสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ ซึ่งสมัยก่อนเป็นเขตเช่าของชาติตะวันตกจนถึงเวลาจึงนำท่านนำท่านสัมผัสความเร็วบนขบวนรถไฟแม่เหล็ก ซึ่งขณะนี้ถือว่าเร็วที่สุดในโลกมีความเร็วเทียบเท่า เครื่องบิน คือ 430 กม/ชม. ซึ่งเร็วกว่าลูกกระสุน นั่งไปยังสนามบิน
21. 40            นำท่านเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้  โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  MU  547
00. 55            ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

                                                                                  *********************************

                                                รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

                                                                             โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์(MU) ชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนตุลาคม อากาศเริ่มเย็น พกเสื้อหนาวไปด้วย

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

?

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่(พักห้องละ2ท่าน) ท่านละ  40,900 บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง ท่านละ     38,900  บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เสริมเตียง ท่านละ  37,900  บาท
อัตรานี้รวม

- ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- ค่าเข้างาน Shanghai Expo 1 วัน

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด  2 นิ้ว 2 รูป

?

ติดต่อสอบถาม

Tel :  081-830-0751  หรือ 02-942-0070 , 02-942-0080

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน