โปรแกรมทัวร์กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ณ ประเทศอินเดียและเนปาล 7 วัน 6 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กรกฏาคม 10 , 2020
Font Size
   

โปรแกรมทัวร์กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ณ ประเทศอินเดียและเนปาล 7 วัน 6 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
00parinippan

โปรแกรมทัวร์ประเทศอินเดียและเนปาล นำท่านแสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาคุณพระพุทธองค์ ตามรอยบาทพระศาสดา กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล ได้แก่ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้, เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่เมืองกุสินารา และ สถานปรินิพพาน

กำหนดการเดินทาง: กันยายน 2553 11-17  // 25-1 ตุลาคม 2553   3-9 // 10-16 ราคาเพียง  == > 32,900 บาท  24-30 // 30-5พฤศจิกายน 2553 6-12 // 12-18 // 20-26 // 27-3 ธันวาคม 2553 2-8 // 9-15 // 24-30 // 26-1 ราคา 34,500 บาท

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-กัลกัตตา-พาราณสี

?

14.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณทางเข้า 3 แถวเอฟ ด้านหน้าเคาน์เตอร์ของสายการบินคิงฟิชเชอร์แอร์ไลน์ พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทางที่หน้าเคาน์เตอร์16.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองกัลกัตตา โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IT02217.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฮาวราห์

22.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ ชั้น 2พักที่ บนรถไฟ


วันที่สองของการเดินทาง พาราณสี-กุสินารา

 09.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองพาราณสี จากหลังรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหาร

เช้า หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาท นำท่านสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้า ในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษี นักบวชและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพรามหณ์) ทำให้ปัจจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะมาบำเพ็ญตบะที่นี่ นำท่านชม มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 ชม สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชม ยสเจดีย์ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อนเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา(ระยะทาง 270 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมพักที่ IMPERIAL HOTELหรือเทีบบเท่า

 
วันที่สามของการเดินทาง กุสินารา-ลุมพินี-กุสินารา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ลุมพินี (ระยะทาง 190 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ พุทธวิหาร960  หลังอาหารนำท่านกราบนมัสการ สวนลุมพีนีวัน สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบถาวรวัตถุศักดิ์สิทธิ์บริเวณลุมพินี ดังนี้ วิหารมายาเทวี สร้างขี้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา ชม ภาพหินแกะสลัก พระนางสิริ   มหามายาประสูติพระกุมาร พระพุทธรูปปางประสูติ และรอยพระพุทธบาทน้อย ที่สันนิษฐานว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสลักไว้เป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ประสูติอายุกว่า 2,300 ปี สระโบกขรณี ที่สรงน้ำพระนางสิริมหามายาและพระกุมาร เสาหินพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว และมีข้อความอย่างสมบูรณ์เขียนด้วยภาษา พราหม์ว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่งรัชสมัยของพระองค์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไทยลุมพินี ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลควบคุมการก่อสร้างโดยพระวิเทศโพธิคุณ เชิญร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยลุมพินี สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกุสินารา ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมพักที่ IMPERIAL HOTELหรือเทีบบเท่า   วันที่สี่ของการเดินทาง กุสินารา-พาราณสีเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านนมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน นำชมปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ มหาปรินิพพานสถูป สถูปใหญ่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชั้นตอนบนสุด ซึ่งเชื่อกันว่าองค์เดิมนั้นสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราชและเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพาน ตั้งอยู่หน้าพระสถูป ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ฝีมือช่างชาวมถุรา อายุกว่า 1,900 ปี ที่งดงามยิ่ง โดยรอบยังปรากฏซากวัดวาอารามที่เคยเจริญรุ่งเรืองนับเป็นพันปี ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดีย ต้นสาละ ปลูกไว้เพื่อเป็นอนุสสติว่า พระพุทธองค์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละ  มกุฏพันธนเจดีย์ เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งอยู่ห่างจากสาลวโนทยานประมาณ 1 กม. จากนั้นนำชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นมัสการพระมหาเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองมาสร้างและพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุ  ชมพระอุโบสถที่งดงามมาก  ชมคลีนิค 8 บาท รักษาได้ทุกโรค  เชิญร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยกุสินารา  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี (ระยะทาง 270 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม


วันที่ห้าของการเดินทาง พาราณสี-พุทธคยา

 04.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออัศวเมศ เพื่อ ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งเชื่อว่าแม่น้ำนี้ไหลมาจาก ภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ ชม พิธีบูชาพระอาทิตย์ และการอาบน้ำล้างบาป และการเผาศพที่ท่ามณีกรรณิการ์ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ที่ 4,000 กว่าปี ไฟที่ไม่เคยดับมอดลงเลย  จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้าเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา (ระยะทาง 220กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมบ่าย นำท่านชม แม่น้ำเนรัญชรา สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา ชมสุชาดาสถูปที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บริเวณสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านนางสุชาดา ชม วัดพุทธนานาชาติ อาทิ วัดจีน วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต วัดสิกขิม วัดภูฎาน  วัดศรีลังกา ฯลฯ  นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปหินทรายแดงปางสมาธิสูง 80 ฟุต ที่ชาวพุทธญี่ปุ่นสร้างถวาย จากนั้นนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและนำท่าน นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ อายุกว่า 1,400 ปี จากนั้นนำท่านสู่วัดไทยพุทธคยา ซึ่งรัฐบาลไทยได้สร้างขึ้น เมื่อคราวฉลองพุทธยันตี 25 พุทธศตวรรษ เชิญร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยพุทธคยาค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมพักที่ LOTUS NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-กัลกัตตาเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์    (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2.30ชั่วโมง) มหานครของแคว้นมคธ เป็นแหล่งรุ่งเรืองด้วยอำนาจและการค้าขาย เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงธรรมชาติ คือเบญจคีรีนคร หรือภูเขา 5 ลูกได้แก่ เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะ ในสมัยพุทธกาล พระราชาผู้ครองนครนี้คือ พระเจ้าพิมพิสาร นำท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลานะ ชม ถ้ำสุกรขาตา สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก (การขึ้นเขาคิชกุฏ เป็นการเดินทางขึ้นสู่ที่สูงลาดชันแบบขั้นบันได ระยะทางประมาณ 750 เมตร รถยนต์ไม่สามารถขึ้นไปได้ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินขึ้น ท่านสามารถใช้บริการ ?เสลี่ยง? ทั้งขาขึ้นและขาลง ค่าบริการประมาณ 700 รูปี ซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ RAJGIR RESIDENCY หลังอาหาร นำท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกัลกัตตาโดยรถโค้ชปรับอากาศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (อาหารกล่อง)พักที่ บนรถโค้ชปรับอากาศ

วันที่เจ็ดของการเดินทาง กัลกัตตา-กรุงเทพฯ

 เช้าตรู่       เดินทางถึงสนามบินเมืองกัลกัตตา 

11.20 น. ออกเดินทางกลับสู่...กรุงเทพฯ โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IT021

15.15 น. เดินทางถึง...ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***********************

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน