ทริปถ่ายภาพ : ตงชวน-ฮุ่ยเจ๋อ-หยวนหยาง 8 วัน 7 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ กันยายน 26 , 2020
Font Size
   

ทริปถ่ายภาพ : ตงชวน-ฮุ่ยเจ๋อ-หยวนหยาง 8 วัน 7 คืน Featured

Rate this item
(11 โหวต)
ตงชวน, ฮุ่ยเจ๋อ, หยวนหยาง

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-ฮุ้ยเจ๋อ-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง 8 วัน 7 คืน เดินทางได้ทุกวัน  และสามารถเลือกวันเดินทางเองได้  โดยการบินไทย(TG) เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

**ราคาตั๋วขึ้นอยู่กับวันเดินทางอาจมีการปรับราคาขึ้น-ลงได้ค่ะ**

 


วันแรก         กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ตงชวน - ดินสีแดง - พระอาทิตย์ตก 

08.00         พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย ประตู 4 มีเจ้าหน้าที่จากทาง บริษัทฯ คอยอำนวย ความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน

10.55        ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง)

14.05         ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่แผ่นดินแดงตงชวนขับรถยนต์ประมาณ 4 ชั่วโมง 165 กิโลเมตร ชื่นชมวิวทิวทัศน์ริม ทางในยูนนานมีชื่อเรียกว่า ?ที่ราบสูงดินแดง? ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน โดยเฉพาะคุนหมิงเป็นเมืองทางตอนเหนือที่เห็นได้เด่นชัด วันนี้ ถ่ายภาพชมวิวจนถึงพระอาทิตย์ตก

เย็น              รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ GUESTHOUSE ที่ตงชวน


วันที่สอง       แผ่นดินสีแดง - พระอาทิตย์ขึ้น - ฮุ้ยเจ๋อ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า  (อาหารกล่อง )หลังอาหารเช้าหลังอาหารเช้า มุ่งหน้าชื่นชมและถ่ายภาพดวงอาทิตย์ขึ้นที่ต่าหม่าข่าน มองหมู่บ้านต่าหม่าข่านลงมาจากเนินสูงริมทางหลวง   เป็นทิวทัศน์ท้องทุ่งที่เงียบสงบ ด้านซ้ายมือสามารถมองเห็นภูเขาหิมะที่อยู่ไกลๆ และแผ่นดินสีแดงที่อยู่ใกล้พร้อมกับภูเขาลูกเล็กๆที่เผยให้เห็นดินสีแดง เบื้องหน้าด้านขวามือสามารถถ่ายภาพเทือกเขาเป็นชั้นๆพร้อมกับหมอกสีขาวที่ลอยล่อง ดวงอาทิตย์สีแดงลอยอยู่ระหว่างฟ้ากับดิน ทำมุมกับหมู่บ้านบนแผ่นดินสีแดง,ถ่ายภาพควันไฟจากการทำอาหารที่ลอยอ้อยอิ่ง งดงามเป็น  ที่สุด หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ทุ่งนาจันทรา ต้นไม้เทพยดา เล่อผู่อาวเป็นต้นเพื่อชื่นชมและถ่ายภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม รอบๆบริเวณ  ที่นี่ยังมีนาขั้นบันไดที่สามารถเพาะปลูกข้าวนาน้ำได้ มีบางส่วน เหมือนนาขั้นบันไดหยวนหยาง แต่มีขนาดเล็กกว่าฤดูใบไม้ผลิ  สามารถถ่ายภาพบรรยากาศหลังจากการทดน้ำเข้านาได้ ฤดูใบไม้ร่วงกลับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง ฤดูที่เหมาะสมที่สุดในการถ่ายภาพแผ่นดินสีแดงคือเดือน 5 ถึงเดือน 11 ซึ่ง เป็นฤดูเก็บเกี่ยว เป็นช่วงเวลาที่ธัญพืชซึ่งเพิ่งถูกเก็บเกี่ยวในท้องนาผืนใหญ่กับแผ่นดินสีแดงประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มสีทึ่มีรูปร่างแตกต่างกัน แต่งแต้มด้วยกลุ่มคนที่กำลังเก็บเกี่ยวและไถนา เพิ่มเติมความมีชีวิตชีวาให้กับภาพถ่ายได้ไม่น้อย ส่วนในฤดูกาลอื่นก็มีสีเขียวของธัญพืชและแผ่นดินสีแดงประกอบกันเป็นแถบเส้นที่สวยงามโดยเฉพาะในเดือนแปด เดือนเก้า ดอกผักน้ำมันแปลงใหญ่และสีแดงของดอกข้าวสาลีผสมผสานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงประกอบเป็นผืนภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีสีสันวิจิตรงดงามที่ไม่อาจคาดเดาได้ 

บ่าย              รับประทานอาหาร เที่ยง หลังอาหาร จากนั้นทำท่านเดินทางกลับสู่ ฮุ้ยเจ๋อ  (ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)  

ค่ำ                รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  พักที่โรงแรม ระดับ  3 ดาวหรือเทียบเท่า    

      
วันที่สาม    ทุ่งหญ้าฮุ้ยเจ๋อ - เมืองโบราณฮุ้ยเจ๋อ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางชมทุ่งหญ้าฮุ้ยเจ๋อ ชมภูเขาหญ้าต้าไห่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 3570 เมตรถึง 4017 เมตร .ยอดเขาสูงที่สุดคือกู่หนิวไจ้ (ก็คือภูเขาเจี้ยงหยุนน่ง) สูงจากระดับน้ำทะเล 4017.3 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอูเหมิ่งซาน, กษัตริย์แห่งหนานเจ้าในสมัยราชวงศ์ถังได้กำหนดให้เป็นเทือกเขาแห่งตะวันออก.ทุ่งหญ้าแห่งภูเขาหญ้าต้าไห่มีพื้นที่ 180000 ไร่ ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ต้นหญ้างอกงามเขียวขจีฝูงแกะราวปุยเมฆ ดอกไม้ภูเขาแต่ละสีกับสายน้ำและหญ้าสีเขียวขับดุลซึ่งกันและกันที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่ต้นดอกกุหลาบพันปีเป็นหมื่นไร่ใต้ยอดเขากู่หนิวซึ่งมีหลากหลายพันธุ์และมีพื้นที่กว้างใหญ่ ฤดูที่ดอกบานสีสันที่ตัดกันของดอกกุหลาบพันปีดูแล้วละลานตาทำให้คนลุ่มหลงจนลืมกลับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวมีเมฆหมอกล่องลอยหิมะสีขาว ยอดเขากู่หนิวเดี๋ยวผลุบเดี่ยวโผล่รูปร่างดูคล้ายกับวัวตัวผู้กำลังหยอกล้อเล่นทะเลเมฆ ยามดวงอาทิตย์ขึ้นส่องแสงกระทบเมฆถ้าโชคดีคุณจะสามารถมองเห็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นเรียกว่าทิวทัศน์แห่งพุทธิรังสี. คนเลี้ยงวัวบนภูเขาหญ้าที่ดูเรียบง่าย เรื่องเล่าที่งดงามซึ่งประทับใจผู้คนเป็นขนบธรรมเนียมที่เต็มไปด้วยท่วงทำนองและเป็นที่ประทับใจของผู้คน ภูเขาหญ้าต้าไห่ประกอบด้วยยอดเขา, หญ้า, น้ำ, แสง, ดอกไม้, เมฆ, หิมะ, ถ้ำ, ประกอบเป็นท่วงทำนองที่โดดเด่นยังมีชื่อเรียกว่า?นิวซีแลนด์?แห่งยูนนาน

เที่ยง             ทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายต่อเนื่องไปชมทิวทัศน์ทุ่งหญ้า เยี่ยมชมบ้านคนเลี้ยงปศุสัตว์ เนื่องจากสูงจากระดับน้ำทะเลมากบนภูเขาทั้งหมดจึงไม่มีต้นไม้ มีเพียงหญ้าต้นเล็กเตี้ยๆ ทิวทัศน์ที่นี่ทำให้ผู้คนสับสนว่าตัวเองกำลังอยู่ที่ธิเบตหรือบางทีก็อยู่ที่สือฉวีในภาคเหนือของเสฉวนบนยอดเขามีสถานที่เรียกว่า?กู่หนิวไจ้?บ้านพื้นเมืองของที่นี่ดูไม่เหมือนกับที่มองเห็นจากบนไหล่เขา แล้วก็ไม่ใช่ใช้ก้อนหินก่อเป็นกำแพง ใช้แผ่นหินทำเป็นกระเบื้อง แต่กลับใช้ผ้าใบล้อมเป็นกระโจมอย่างเรียบง่าย เหมือนกับบ้านธิเบตที่พวกเราเห็นบนทุ่งหญ้าในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ.ความจริงแล้วผู้คนที่นี่ล้วนเป็นชนกลุ่มน้อยบนที่ราบสูงที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแก้มสองข้างแดงจนออกสีม่วง ริมฝีปากแห้งแตก เส้นผมทำเป็นมวย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักที่โรงแรมระดับ  3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่        ฮุ้ยเจ๋อ - คุนหมิง - เจี้ยนสุ่ย - เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย - โชว์พื้นเมือง

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เจี้ยนสุ่ย โดยผ่านเมืองคุนหมิง (วันนี้จะต้องเดินทางตลอดช่วงเช้าจนถึงบ่ายจุดไหนสวยเราแวะให้ถ่ายภาพ)เที่ยง           รับประทานอารเที่ยง จากนั้น เดินทางต่อสู่เจี้ยนสุ่ย ถึงเมืองเจี้ยนสุ่ยช่วงเย็นๆ จึงนำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณด้านวัฒนธรรมแห่งประวัติศาสตร์- เจี้ยนสุ่ย  เดิมเรียกว่าหลินอาน เป็นเมืองศูนย์กลางการเมือง  วัฒนธรรม การค้าขายแห่งเตียนหนานในสมัยราชวงศ์หยวน  ตอนนี้หลงเหลือหอเฉาหยาง  ถนนคนเดินกู่เฉิงเป็นต้น ที่นี่มีกลิ่นอายของนักปราชญ์แห่งประวัติศาสตร์ เรียกว่าเป็นรัฐแห่งวิทยานิพนธ์ด้านประวัติศาสตร์  ต้นราชวงศ์หยวนเริ่มสร้างศาลเหวินเมี่ยว  ปลายสมัยหมิงจึงสร้างสนามสอบ  ศูนย์การเรียนแห่งรัฐ  หอสมุด  สำนักการเรียน เป็นต้น  เกิดเป็นสำนักการเรียนชั้นสูงแห่งเขตเตียนหนาน  บรรยากาศแห่งการศึกษาเจริญก้าวหน้า วัฒนธรรมรุ่งเรือง     การเปิดรับข้าราชการในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง  บัณฑิตจากหลินอานสอบได้มากกว่าครึ่ง เหตุนี้จึงถูกเรียกว่า ?รัฐแห่งวิทยานิพนธ์  ด้านประวัติศาสตร์

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ หลังจากนั้นชื่นชมการแสดงเต้นรำของชนเผ่าพื้นเมืองชื่อว่า (ทำนองเล็กแห่งเจี้ยนสุ่ย )   นำท่านเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่โรงแรมระดับ  3 ดาวหรือเทียบเท่า

  
วันที่ห้า      บ้านตระกูลจู - หยวนหยาง - พระอาทิตย์ตก 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นมุ่งหน้าสู่สวนดอกไม้แห่งบ้านตระกูลจูที่มีขนาดใหญ่และมีจุดเด่นแห่งเขตเตียนหนาน  แล้วนำท่านเดินทางสู่หยวนหยาง (เดินทางทั้งวันจนถึงเย็น)

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองหยวนหยาง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 6-7 ชั่วโมง) แวะ ถ่ายรูปตลอดเส้นทาง ตามจุดชมวิว เย็นเดินทางถึงเมืองหยวนหยาง นำท่านถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกที่หยวนหยาง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัยพักที่โรงแรมระดับ  3 ดาวหรือเทียบเท่า  

วันที่หก     พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU - หมู่บ้านชาวฮานี - พระอาทิตย์ตก BA DA   

เช้า          รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ออกเดินทางสู่จุดชมวิวตัวอีซู่ , ชื่นชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น เขตทัศนียภาพนาขั้นบันไดตัวอีซู่มี 3 ด้านติดภูเขาใหญ่1 ด้านตกลงในหุบเขา  มีลักษณะเหมือนกับอ่าวใหญ่  ทอดเต็มภูเขา 3 ด้านที่มีหมู่บ้านมากมายบ้านรูปดอกเห็ดแต่ละหลังราวกับเรือใบที่รอกางใบออก นาขั้นบันได 6000 ไร่เรียงเป็นแนวขวางตลอดจากตะวันออกถึงตะวันตก ยืนชมวิวอยู่ที่สูงๆ บนภูเขาด้านหลังหมู่บ้านหวงเฉ่าหลิ่ง  ราวกับม้าหมื่นตัควบตะบึง เหมือนงูตัวยาวเริงระบำส่วนครึ่งบนของนาขั้นบันไดทั้งแปลงดูคดเคี้ยว  ราวกับงูหมื่นตัวเลื้อยขยุกขยิกส่วนครึ่งล่างค่อยข้างชันตรงลงสู่บ่อลึก ดูราวกับหอเอนทำให้คนอกสั่นขวัญแขวนนาขั้นบันได 6000 ไร่มีแหล่งน้ำบริบูรณ์  อ่าวใหญ่ดอกไม้ขาวดูราวกับน้ำตกขนาดมหึมาที่พุ่งจากทางใต้สู่เหนือ งามสง่าหาใดเปรียบที่นี่ใน 1 ปีมีทะเลเมฆโอบล้อม 200 วัน ทะเลเมฆหยุดนิ่งอยู่ที่อ่าวไม่ลอยออกไป  เดี๋ยวไปทางตะวันออกตะวันตกเดี๋ยวไปทางเหนือใต้   ครู่หนึ่งก้ไร้ร่องรอยอีกครู่หนึ่งก็เป็นหมอกระฟ้า ครู่หนึ่งก็ลอยลงด้านล่าง ปกคลุมแต่ละชั้นของนาขั้นบันไดหมู่บ้านยามเมื่อมันลอยขึ้นด้านบนก็จะปรากฏนาขั้นบันไดขึ้นเป็นชั้น ๆ วนซ้ำกันไปเช่นนี้ตลอดวัน  แต่ละครั้งก็มีความแปลกพิเศษเป็นทัศนียภาพที่ดีที่สุดในการเที่ยวชมถ่ายภาพทะเลเมฆนาขั้นบันไดและหมู่บ้านภูเขาหลังจากถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเป็นกิจกรรมอิสระสามารถเดินเลียบไปตามถนนเล็กๆระหว่างหมู่บ้านไปถึงนา ขั้นบันไดและหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจกับประเพณีท้องถิ่นของชาวฮาหนี 

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง  หลังอาหารกลางวันแล้วแสงอาทิตย์จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นพักผ่อนครู่หนึ่งจึงออกเดินทางสู่หมู่บ้านพื้นเมืองชิ่งโข่ว ชมทัศนียภาพสถาปัตยกรรมของชาวฮาหนี ทำความเข้าใจ สังเกต  และซาบซึ้งกับวัฒนธรรมของชาวฮาหนี

ค่ำ              หลังพระอาทิตย์ตกจึงกลับโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม หยวนหยาง  พักที่โรงแรมระดับ  3 ดาวหรือเทียบเท่า  


วันที่เจ็ด     หยวนหยาง - คุนหมิง 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางออกจากหยวนหยาง สู่คุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง)  ระหว่างทางชมทิวทัศน์ ของภูเขาและท่องทุ่งอันสวยงาม

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางต้อสู่คุนหมิง เดินทางถึงช่วงเย็นๆ 

เย็น              นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักที่โรงแรมระดับ  3 ดาวหรือเทียบเท่า  


วันที่แปด    คุนหมิง - อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า  ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งของฝากที่ตลาดโบ๊เบ๊คุนหมิง ซึ่งเป็นตลาดที่คึกคักและมีสินค้านานานชนิดให้ท่านเลือกมากมาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือกิ๊ฟช้อปต่างๆ ในราคาถูกสุดๆ (ต่อราคาได้ประมาณ 70 %)

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร ถึงเวลานำท่านไปยังสนามบิน

15.20         ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613

16.35       เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*************************************

เดินทาง 2-3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 34,900 บาท

เดินทาง 4-5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 32,900 บาท

เดินทาง 6-9 ท่านขึ้นไป ท่านละ 31,900 บาท

เดินทาง 10-14 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 29,900 บาท

เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ท่านละ 28,900 บาท 

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Call Center : 081-6424456
  • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai