PROMOTION !! เฉินตู - ภูเขาหิมะซีหลิง 6 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร พฤษภาคม 26 , 2020
Font Size
   

PROMOTION !! เฉินตู - ภูเขาหิมะซีหลิง 6 วัน 4 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
2006_Dec_Jui__056

ท่ิองเที่ยวถ่ายภาพ เฉินตู ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ชมเมืองโบราณหวงซี ล่องเรือหลวงพ่อโต ช้อปปิ้ง ภูเขาหิมะซีหลิง เล่นสกี พร้อมกิจกรรมแคมป์ไฟ COUNTDOWN ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เดินทาง 29-3 มกราคม 2554 ==> 29,500 บาท 

เดินทาง    29 - 3 มกราคม 2554(6 วัน 4 คืน) โดย BANGKOK AIRWAYS (PG)

29/12/53

กรุงเทพฯ - ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ

23.00

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู..... เคาน์เตอร์.... สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)   เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
30/12/53 กรุงเทพฯ ? เฉินตู ? ศาลเจ้าสามก๊ก ? ถนนจิ๋งลี่ ? ภูเขาซีหลิง(กระเช้า)
01.00 นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉินตู โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่??..
05.00 


 

ถึงนครเฉินตูโดยประมาณ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านทานอาหารเช้าในนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
ซึ่งมีประชากรหนาแน่นที่สุด ของประเทศจีน มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตร.กม.) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ธิเบต, เมี้ยว, หุย, และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยุ่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉินตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็นจีนอย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อเข้าชม ศาลเจ้า3ก๊ก(อู่โหวฉือ) ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 233ปีได้กำหนดเป็นของโบราณแห่งชาติจีนเมื่อ ค.ศ.1961ปี ในศาลเจ้า3ก๊กมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญในสมัยราชวงค์สู่หลายองค์ประดิษฐานอยู่ เช่น กษัตริย์เล่าปี่ เสนาธิการขงเบ้ง นายพลเตียวหุย กวนอู และ14ทหารเอก ให้ท่านสักการะเพื่อเป็นศิริมงคลนอกจากนี้ ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งอยู่ในนี้ คือ สุสานเล่าปี่ ซึ่งได้รับการรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนจิ๋งลี่ มีสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึก มากมายให้ท่านได้เลือกสรร

เที่ยง

 

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ภูเขาซีหลิงหรือเทือกเขาแอลป์ตะวันออก ใน อ.ต้ายี่ ห่างจากเมืองเฉินตูประมาณ 95ก.ม. เมื่อเดินทางถึงบริเวณเทือกเขาซีหลิงนำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่เพื่อเดินทางขึ้นเทือกเขาซีหลิง (กรุณาแยกสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อใช้สำหรับค้างคืนบนเขา 1 ใบเพื่อความสะดวกส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่เชิงเขา ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไว้สำหรับการพักค้างคืน) ซึ่งมีพื้นที่ถึง 482.8 ตร.กม.ยอดเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่า ต้าเซี๊ยะถัง ซึ่งมีความสูงถึง 5,364 เมตร ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดปีรวมทั้งมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และทัศนียภาพอันงดงาม

เย็น

 

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พัก MAPLE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

?


31/12/53           ยอดเขาซีหลิง(กระเช้า) ? ลานสกี ? แคมป์ไฟ COUNTDOWN

เช้า                        รับประทานอาหารในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนซีหลิงซานซึ่งมีความสูงระหว่าง2,200 ? 2,400 เมตร ซึ่งเหมาะต่อการเล่นสกี

เที่ยง                      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ช่วงบ่ายให้ท่านได้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกีหิมะ บอลลูน โดดร่ม ฯลฯ ทางโรงแรมมีอุปกรณ์ทีทันสมัยได้มาตรฐานไว้บริการ อย่างครบครัน หรือชมทัศนียภาพอันงดงามของลานหิมะอันกว้างใหญ่พร้อมเครื่องเล่นชนิดต่างๆมากมาย   (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สามารถสอบถามได้จากไกด์ท้องถิ่น)

เย็น                      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าร่วมกิจกรรม แคมป์ไฟ COUNTDOWN ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า

พัก MAPLE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

01/01/54          ซีหลิง-เฉินตู-ศูนย์หมีแพนด้า(รถกอล์ฟ)-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

เช้า                รับประทานอาหารในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาซีหลิง แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉินตู (เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีนอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้สถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีนและชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า (รถลกอล์ฟ)

เย็น                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวนในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาทีโดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก GARDENCITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 02/01/54                 เฉินตู ? ล่องเรือชมหลวงพระโต - เมืองโบราณหวงหลงซี

เช้า                รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านนั่งเรือชม หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งสลักอยู่บนหน้าผาของเขาหลิงหยุนเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นผลงานการสลักของพระสงฆ์ แห่งพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 8 โดยใช้เวลาทำงานรวม 90 ปี ( ราชวงศ์ถัง ค.ศ. 713-803) เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้กำหนดเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 ค.ศ.1966

เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำเที่ยวชม เมืองโบราณหวงหลงซี เมืองโบราณที่ตั้งอยู่ริม แม่น้ำหวงหลง เมืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ท่านจะได้ชมความสวยงามของบ้านจีนโบราณ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน

เย็น                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก GARDENCITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

03/01/54         ถนนคนเดินชุนซี ? วัดเหวินซู - กรุงเทพฯ

เช้า                    รับประทานอาหารในโรงแรม    นำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซี ถนนคนเดินใจกลางเมืองเฉิงตูแหล่ง รวบรวมสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง                  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านชม วัดเหวินซู เป็นวัดที่มีชื้อเสียงมากที่สุดของมณฑลเสฉวนสร้างในสมัยราชวงค์ถังแต่ถูก ไฟไหม้ในสมัยราชวงค์หมิง เหลือแต่พระที่ทำด้วยเหล็ก 10 องค์และต้นสนพันปี 2 ต้น เป็นวัดที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี เดิมชื่อว่า ซินเซียง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น เหวินซู ตามนามของพระสงฆ์ ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ตอนปลายศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอาคารส่วนหนึ่งถูกดัดแปลงไปเป็นร้านขายน้ำชาและ ร้านอาหารมังสวิรัติ ด้านนอกวัดมีซอกเล็กซอกน้อยวางแผงขายธูปเทียน ดอกไม้ พลุและรับพยากรณ์ดวงชะตา

เย็น                  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

............. น.      เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่..........

............. น.      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ?พร้อมกับความประทับใจ

?

***** ขอบคุณที่ใช้บริการ *****

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2ท่าน 

เด็กเสริมเตียง 

เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

29-3 ม.ค.2554

29,500

27,500

26,500

3,500

?

?

?

?

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

?

การเดินทาง

- เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตราคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนตุลาคม อากาศค่อนข้างเย็น

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 110 v ปลั๊กแบบแบน สองรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย 
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

?

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่      ท่านละ 29,500 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท)
เสริมเตียง  ท่านละ 27,500 บาท
ไม่เสริมเตียง ท่านละ 26,500 บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน 
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม 
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

?

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมล์นี้หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้


llHwaHwall

llHwaHwall

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน