ทัวร์ญี่ปุ่น : HOT!! SUPPORO SNOW FESTIVAL 6 D 3 N | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

ทัวร์ญี่ปุ่น : HOT!! SUPPORO SNOW FESTIVAL 6 D 3 N

Rate this item
(0 โหวต)
sapporo_snow_festival05

ทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น : ยูบาริ สกี รีสอร์ท - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ -  โรงงานช็อคโกแลต - โรงเบียร์ซัปโปโร่ - โนโบริเบ็ทสึ - หมีสีน้ำตาล -จิโกกุดานิ - เทศกาลหิมะ - ช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโนะ และ ย่านทานูกิโคจิ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เดินทาง 7-12 // 8-13 FEB 2011 ราคาท่านละ 59,900 บาท

 

กำหนดการเดินทาง   7 -12 / 8-13 FEB 2011 

วันแรก       กรุงเทพฯ - สนามบินนาโกย่า                                                                                                        

21.00 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 1 เคาน์เตอร์ C  เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง    สนามบินนาโกย่า - สนามบินชิโตเซะ - ยูบาริ สกี รีสอร์ท  (ไม่รวมค่าเช่าชุด กระดานเลื่อน และอุปกรณ์ในการเล่นสกี)

00.05 น.  เดินทางสู่ สนามบิน นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644  *** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) *** 

07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

10.30 น.  เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด โดยสายการบิน ALL NIPPON AIRWAYS เที่ยวบินที่ NH 705 

12.10 น.  เดินทางถึงเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยูบาริ สกี รีสอร์ท ให้ท่านได้ ทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ หิมะอันขาวโพลน ให้ท่านได้สนุกสนานกับกระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือท่านใดสนใจจะลองเล่นสกี ก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได้ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเช่าชุด กระดานเลื่อน และอุปกรณ์ในการเล่นสกี)

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก ที่พัก YUBARI SKI RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ -  โรงงานช็อคโกแลต - โรงเบียร์ซัปโปโร่              

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองตากอากาศชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการ ประมงที่มีชื่อเสียงอีกด้วย เมืองนี้มีเอกลักษณ์ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมญี่ปุ่น นำท่านผ่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์แห่งเมืองโอตารุ ในสมัยก่อนคลองโอตารุถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่าง เกาะฮอกไกโดกับเกาะอื่นๆของญี่ปุ่นรวมถึงต่างประเทศด้วยส่งผลให้บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างใน เมืองนี้เป็นแบบยุโรปผสมญี่ปุ่นนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องแก้ว ชมผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของ โอตารุ ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องแก้วสวยงามมากมาย ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่นี่มีประวัติเริ่มมาตั้งแต่สมัยสร้างเมืองใหม่ๆ โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรี ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ในตัวอาคารทั้ง 3 ชั้น เต็มไปด้วยกล่องดนตรี ทั้งที่จัดแสดงไว้และของที่ระลึกจาก โอตารุที่มีจำหน่ายด้วยเช่นกัน ในวันหยุดจะมีโชว์กล่องดนตรี และหีบเพลงเป็นรอบๆ ให้ฟังเพลินๆ ด้วย นอกจากนี้ที่ชั้น 3 ยังสามารถประดิษฐ์กล่องดนตรีได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เลือกเพลงโปรด หากล่องใส่และเลือกตุ๊กตาเซรามิกที่จัดไว้ เสร็จแล้วก็นั่งประกอบเป็นกล่องดนตรีของตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย(ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังมีการประยุกต์เอาเพลงจากกล่องดนตรีมาอัดใส่ เป็นซีดี มีทั้งเพลงญี่ปุ่น และเพลงสากล นอกจากนี้ท่านยัง สามารถส่งเป็นซีดีโปสการ์ดได้โดยตรงจากพิพิธภัณฑ์ ด้วยเช่นกัน จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่ลอนดอน

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่  โรงงานช๊อคโกแลต อิชิยะ เป็นโรงงานที่ผลิตช๊อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรป ที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ จึงทำให้บรรยากาศของโรงงานช๊อคโกแลตที่นี่จึงดูเหมือนกับเทพนิยาย ช๊อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช๊อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ สมควรแก่เวลานำท่าน ชม โรงเบียร์ซัปโปโร อาคารเก่าแก่ร่วม 100 ปี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปด้วยอิฐสีแดง ด้านในเป็นโถงขนาดใหญ่เต็มไปด้วยเครื่องจักรโบราณที่ใช้ในการผลิตเบียร์ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว นำชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทซัปโปโร่ บริวเวอร์รี่ ตลอดจนวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น สถานที่แห่งนี้แต่ก่อนเคยเป็นโรงงานน้ำตาลซัปโปโร่ สร้างโดยการควบคุมจากวิศวะกรชาวต่างชาติในปี 1890 และปัจจุบันยังได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก KORAKUEN HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า   

วันที่สี่      โนโบริเบ็ทสึ - หมีสีน้ำตาล - จิโกกุดานิ - เทศกาลหิมะ - ช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโนะ และ ย่านทานูกิโคจิ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ไปยัง ภูเขาโนโบริเบ็ทสึ หรือ ภูเขาหมี ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล นำท่านชม หมีสีน้ำตาล ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวไซบีเรีย และที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์ และหาดูได้ยากเต็มที อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาลนับร้อย ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงในบรรยากาศใกล้เคียงธรรมชาติ สนุกสนานไปกับการชม แข่งเป็ดและ หมีโชว์ ของบรรดาลูกหมีสีน้ำตาล ที่จะมาอวดความน่ารัก แสนรู้ ชมพิพิธภัณฑ์หมี สีน้ำตาล ที่ให้ความรู้เรื่องหมีและสัมผัสใกล้ชิดกับ หมีสีน้ำตาลที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้สตั้ฟไว้ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ที่มีหลากหลายให้เลือกซื้อ จากนั้นนำท่านชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก นำท่านเดินชมบ่อโคลนเดือด ธรรมชาติที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมา ไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมี ศาลเจ้า ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่านเลือกหามุมบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ ชม เทศกาลหิมะ ซับโปโร่เทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลกมาชมสถานที่จัดงาน ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโอโดริสถานที่จัดงานหลัก ย่านซึซึกิโนะ และ คอมมิวนิตี้โดม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ กับสถาปัตยกรรมจากหิมะที่ได้รับการรังสรรค์มาเป็นผลงานชิ้นเอกได้อย่างวิจิตร งดงาม โดยช่างมากฝีมือประเทศต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่นผลงานมีทั้งจำลองมาจากสถานที่สำคัญ มาจากการ์ตูน เป็นแบบศิลปะร่วมสมัย หลาหหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกชม และถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่นมากมาย และยังเป็นรวมร้านอาหารมากมายนับพัน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว  นักชิม และยังเป็นที่ท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย จากนั้นช้อปปิ้งกันต่อกับ ย่านทานูกิโคจิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร) ที่พัก KORAKUEN HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า   

     
วันที่ห้า      สนามบินชิโตเซะ - สนามบินฮาเนดะ- วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ                                                                                                                        

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร่10.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโตเกียว โดยสายการบิน ALL NIPPON AIRWAYS เที่ยวบินที่ NH 056

12.10 น. เดินทางถึง สนามบิน ฮาเนดะ เมืองโตเกียว นำท่านชม  วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง(ประตูฟ้า  คำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ โดยมี ถนนร้านค้าถนนนากามิเสะ  แหล่งรวมสินค้าของ ที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือขนมอาเกมันจูขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) นำท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก     สนามบินฮาเนดะ  - กรุงเทพฯ                                                        

00.20 น.       เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

***************************

                                                           รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-นาโกย่า//ฮอกไกโด//นาโกย่า-กรุงเทพ สายการบินไทย (TG)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตราคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น หิมะตก

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 110, 220 โวลต์ บางโรงแรมใช้ระบบเดียวกับไทย ควรเตรียมตัวแปลงปลั๊กเต้าเสียบไปด้วย เนื่องจากที่เกาหลีส่วนใหญ่จะใช้เต้าเสียบแบบหัวกลม แต่ประเทศไทยใช้แบบหัวเหลี่ยม
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นเยนไป
ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่      ท่านละ  59,900 บาท

เสริมเตียง ท่านละ  55,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ  53,900  บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน 
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม 
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 6,000  บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้

 

ขอบคุณภาพสวยๆจาก gotogethertravel

llHwaHwall

llHwaHwall

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน