เส้นทางสายไหม : กวางเจา-อูรู่มูฉี่-คานาสือ 11 วัน 10 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ พฤษภาคม 31 , 2020
Font Size
   

เส้นทางสายไหม : กวางเจา-อูรู่มูฉี่-คานาสือ 11 วัน 10 คืน

Rate this item
(2 โหวต)
ดินแดนบริสุทธิ์แหล่งสุดท้าย คานาสือ ดินแดนบริสุทธิ์แหล่งสุดท้าย คานาสือ Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
Kanas_Lake
ท่องเที่ยวดินแดนบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ "คานาสือ" ภาคเหนือแห่งมณฑลซินเจียง สุดยอดม้าป่า ชิมปลาน้ำเย็น

เดินทาง 15-25 พ.ค. //12-22 มิ.ย. // 27 มิ.ย.-7 ก.ค. 52 ราคาเพียง ~~~> 55,900 บาท

 

กำหนดการเดินทาง วันที่ 15-25 พ.ค. //12-22 มิ.ย. //27 มิ.ย.-7 ก.ค. 52

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กวางเจา - ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว
09.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบิน China Southern Airlines (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
11.20 น. บินลัดฟ้าสู่นครกวางเจา โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ)เที่ยวบินที่ CZ 362 Q
14.50 น. ถึงสนามบินกวางเจา ตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่แต่โบราณหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกวางเจา นำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของทางกวางเจา อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารเรียบร้อย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่
ที่พัก โรงแรม CANTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง กวางเจา - อนุสาวรีย์ห้าแพะ หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น - อูรู่มูฉี - สวนหงซาน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังจากนั้นหลังจากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม อนุสาวรีย์ห้าแพะ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเมืองกวางเจา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชมหอระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น ตั้งอยู่ถนนฟงลู่ ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ว่าการของประธานาธิบดี ซุนยัดเซ็น มีลักษณะแปดเหลี่ยม สูง 149 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 71 เมตร จุคนได้ประมาณ4,000 กว่าที่นั่งภายในไม่มีเสาเลยสักต้นเป็นศิลปะการก่อสร้างอันเลื่องลือเป็นที่โด่งดังทั้งในและต่างประเทศ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา
14.50 น. เหินฟ้าสู่นครอูรู่มูฉี โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ)เที่ยวบินที่ CZ 6886Q
17.55 น. ถึงสนามบินอูรู่มูฉี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอูรู่มูฉี สมควรแก่เวลานำท่านเข้าชมบริเวณ สวนหงซาน ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียงพร้อมทั้งชมราวทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมากตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่ยั่งยืนและอยู่คู่กันไปตราบนานเท่านานและให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงามที่หาดูได้ยากของเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม XINJIANG MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อูรู่มูฉี่ ฉางจี๋ - ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ม้าป่า ภูเขา5สี- ฟู๋หยุน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองฉางจี๋ นำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ม้าป่า สถานที่ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในมณฑลซินเจียงที่มีแห่งเพาะพันธุ์ม้าป่า ชมความสง่างามของม้าป่าซึ่งเป็นม้าที่มีตำนานตั้งแต่สมัยมณฑลแห่งนี้ยังเป็นซียี่ 36 ประเทศ เป็นม้าที่เกรียงไกรนำชัยชนะมาสู่กองทัพอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยอดีตกาล ในสมัยก่อนเชื่อกันว่าม้าป่าเหล่านี้ได้สูญพันธ์ไปจากโลกนี้แล้ว แต่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านมาพบม้าพันธ์นี้ซึ่งแตกต่าง จากม้าทั่วไปอย่างสิ้นเชิง หลังจากนั้นก็เลยมีการนำม้าเหล่านี้ม้าอนุรักษ์ เพาะพันธ์ และเมื่อสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ก็นำม้าป่ากลับเข้าสู่บ้านเกิดเพื่อใช้ชีวิตตามสัญชาติญาณ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ภูเขา 5 สี ซึ่งแต่ละชั้นของภูเขาจะมี 5 สี และสีจะไม่เหมือนกัน เกิดจากแร่ธาตุที่อยู่ภายในชั้นหินปะทะกับการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศเกิดเป็นชั้นสีต่างๆที่มีความตื่นตาตื่นใจที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นบนโลกได้ อาทิ สีม่วง สีน้ำตาลแดง สีเขียว สีเหลือง สีฟ้า ฯลฯ พาท่านเดินลัดเลาะไปตามภูผาหินเพื่อพิชิตภูเขาห้าสีด้วยกัน ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับเหล่าภูเขาสวรรค์ห้าสีตาอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FUYUN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ฟู๋หยุน ปู้เอ่อจิง สือหลินสือกวน คานาสือ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองปู้เอ่อจิ่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คานาสือ แล้วนำท่านเข้าสู่ปากทางประตูสวรรค์แห่งมหามณฑลซินเจียงนำท่านหลงใหลมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาทองคำอัลไตบรรยากาศรอบด้านที่ช่างคล้ายคลึงกับสวิตเซอร์แลนด์ฝั่งตะวันออกตัดกับมวลหมู่ดอกไม้ป่าหลากสีและมวลหมู่สัตว์ป่าหากินบนยอดเขา เปรียบดั่งกับภาพความฝันที่สัมผัสได้บนโลกมนุษย์ อุทยานระดับ 5 ดาว คานาสือ นำท่านเข้าชม สือหลินสือกวน นำท่านชมศิลปะธรรมชาติ หินรูปคน รูปเด็ก และหลากหลายรูปแบบต่างๆอีกมากมาย ศิลปะความงามที่สรรสร้างจากจิตรกรที่ชื่อว่า ธรรมชาติ สวยงามหยดย้อยเสมือนภาพวาดพู่กันของจิตรกรเอก ดั่งคำกล่าวขานว่า สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร
ถ้าให้ทุกท่านปิดตาแล้วไปยืนยังที่แห่งนี้ ท่านจะไม่เชื่อเลยว่านี่คือเมืองจีน ในช่วงที่ไปท่านอาจจะได้สัมผัสทั้ง 2 บรรยากาศ ทั้งหิมะขาวโพลนและทุ่งหญ้าเปลี่ยนสี ป่าทุ่งหญ้าตัดกับภูเขาหิมะ และท่านจะได้พบกับ การ์เซียที่หาดูได้ยาก พาท่านไขความลับกับหินปริศนาแห่งทุ่งหญ้าแห่งนี้ ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักคานาสือ
โรงแรม KANAS HONGFU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ ศาลาชมปลา - เย้เลี่ยงวาน ทะเลสาบเทวดา ทะเลสาบมังกรหลับ - เผ่าถูหว่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยาน เปลี่ยนอิริยาบถนำท่านเปลี่ยนขึ้นรถของทางอุทยานที่ หุบเหวเจียเติง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ภายในอุทยานฯ เพื่อเดินทางเข้าสู่ ทะเลสาบคานาสือ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ชิ้นสุดท้ายของมวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าจิวจ้ายโกวหลายเท่า นำท่านล่องเรือทะเลสาบคานาสือ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ประดับด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาลเป็นทะเลสาบที่ขนานนามว่า ทะเลสาบแห่งเทพนิยาย ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกาย โอบล้อมด้วยภูเขาทั้งซ้ายและขวาที่เขียวขจีแซมด้วยการผลัดเปลี่ยนสีของใบไม้ในช่วงหน้าหนาวของทะเลสาบคานาสือแห่งนี้ สวยงามเกินกว่าคำบรรยาย มากกว่าจิ่วจ้ายโกวเป็นร้อยเป็นพันเท่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว กวนหวี่ถิง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของทะเลสาบกลางหุบเขา ถ้าโชคดีจะได้เห็นสัตว์ประหลาดหรือปลาแดงขนาดใหญ่ (หงหวี) ที่มีความยาวประมาณ
8 12 เมตร ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของทะเลสาบแห่งนี้เลยทีเดียว ระหว่างทางท่านจะผ่าน แม่น้ำเคอเอ๋อฉี่ซื่อเห่อเป็นแม่น้ำแห่งเดียวที่ไหลสู่ทะเลขั้วโลกเหนือนำท่านเดินทางชม เย้เลี่ยงวาน หรือ ทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์แต่ ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็นสองสีในเวลาเดียวกันจากนั้นเดินทางต่อเพื่อชมความงามแห่งทะเลสาบเทวดาเป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ และชมทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกรที่หลับเพื่อรอวันตื่นทำให้ชาวบ้านขนานนามว่า ทะเลสาบมังกรหลับนำท่านพบ ชาวเผ่าถูหว่า ที่มีความสามารถทางการเล่นดนตรีที่ไม่มีใครเหมือนและฟังการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของทางเผ่า พร้อมร่วมดื่มสุราศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
โรงแรม KANAS HONGFU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก คานาสือ - หมู่บ้านเหอมูชุน ซื่อเว่ยเฉ่าเหยิน - เมืองปู้เอ่อจิ่ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางชม หมู่บ้านเหอมูชุน ที่อยู่ด้านบนของอุทยานฯเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความงดงาม ได้รับการรักษาจากชาวบ้านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันกาลนี้ สถาปัตยกรรมของหมู่บ้านเหล่านี้จะเน้นที่การใช้ไม้ต้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนต่อลมและความหนาวภายนอกบริเวณบ้าน พร้อมชมบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนุษย์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีนักถ่ายภาพและนักวาดรูปจากทั่วโลกให้ความสนใจและหลงใหลในมนต์เสน่ห์มากที่สุดในประเทศจีน
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าชม สือหลินสือกวน นำท่านชมศิลปะธรรมชาติ หินรูปคน รูปเด็ก และหลากหลายรูปแบบต่างๆอีกมากมาย ศิลปะความงามที่สรรสร้างจากจิตรกรที่ชื่อว่า ธรรมชาติ สวยงามหยดย้อยเสมือนภาพวาดพู่กันของจิตรกรเอก ดั่งคำกล่าวขานว่า สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร ถ้าให้ทุกท่านปิดตาแล้วไปยืนยังที่แห่งนี้ ท่านจะไม่เชื่อเลยว่านี่คือเมืองจีน ในช่วงที่ไปท่านอาจจะได้สัมผัสทั้ง 2 บรรยากาศ ทั้งหิมะขาวโพลนและทุ่งหญ้าเปลี่ยนสี ป่าทุ่งหญ้าตัดกับภูเขาหิมะ และท่านจะได้พบกับ การ์เซียที่หาดูได้ยาก พาท่านไขความลับ
กับหินปริศนาแห่งทุ่งหญ้าแห่งนี้ ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปู้เอ่อจิ่ง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของปลาน้ำเย็นซึ่งเป็นปลาที่มีเนื้อนุ่มและมีกลิ่นหอมที่สามารถหาได้จากสถานที่ที่มีน้ำเย็นที่ไหลจากเทือกเขาที่น้ำแข็งละลายและไหลจากเทือกเขาน้ำแข็งลงมาสู่แม่น้ำหรือทะเลสาบ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้เดินตลาดกลางคืนให้ท่านได้ ชิมปลาน้ำเย็นที่มีแห่งเดียวในประเทศจีน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
โรงแรมBURQIN SHEN HU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ปู้เอ่อจิง ธารน้ำห้าสี - เมืองแพะเมืองผีอู่เอ้อเฮ่อ - แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ - เค่อลามาอี้
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางชมมหัศจรรย์ ธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธารพร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำที่มีความยาวไกลสุดตาเมื่อยามที่แสงของดวงอาทิตย์สะท้อนต้องลำธารความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่านพร้อมทั้งให้ท่านได้ชม แกรนแคนยอน ที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆเปรียบเสมือนอาณาจักรหินสีทองที่มีความยิ่งใหญ่ควรค่าแก่การเก็บรักษาให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับธรรมชาติอันสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่ เมืองผีอู่เอ้อเฮ้อ หรือเรียกว่าแพะเมืองผี เป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆเปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยายให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง เค่อลามาอี้ ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องของเมืองพัทยาและยังเป็นแหล่งผลิตน้ำมันมากที่สุดเมืองหนึ่งในมณฑลซินจียงนำท่านเดินทางชมมหัศจรรย์ แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ ให้ท่านชมวิวบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลซินเจียง เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GEM FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด เค่อลามาอี้ - โปเลอะ หุบเหวหินประหลาด สือเหอจือ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโปเลอะ (ประมาณ 5 6 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าชม หุบเหวหินประหลาด นำชมหินที่เกิดจากการกัดเซาะของธรรมชาติจนเกิดเป็นหินรูปแบบต่างๆที่น่าประหลาดใจ อาทิเช่น หินรูปฝูงแพะหากินอยู่ในทุ่งหญ้าทะเลสาบ หินรูปสายรุ้ง หินรูปฝูงม้า ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกก็ว่าได้ พาท่านชม มหานครเภตราแห่งแดนมังกร ทุกท่านจะประทับใจมิรู้ลืมกับหุบเหวแห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองสือเหอจือ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก AI BI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า สือเหอจือ พิพิธภัณฑ์ทางทหาร - อูรูมูฉี- เขาเทียนซาน-ทะเลสาบเทียนฉือ ต้าปาจา - โชว์พื้นเมืองซินเกียง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหลังอาหารนำท่านชม ชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร เมืองสือเห่อจือได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาติเป็นเมืองที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่รวมกันโดยมีความสุขเป็นแบบอย่างของเมืองที่ประสบความสำเร็จที่อนุรักษ์ธรรมชาติและคนเมืองอยู่รวมกันอย่างสมบูรณ์และคงไว้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติที่สวยงามเหมือนไข่มุกที่ประดับอยู่บนผนังพื้นโลกนี้หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอูรู่มูฉี
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ เทือกเขาเทียนซาน ซึ่งมีความสูง 5,445 เมตรจากระดับน้ำทะเลนำท่านชมความงามธรรมชาติป่าสนภูเขาหิมะสูงชันตัดกับสีฟ้าใสของมวลหมู่เมฆ(นั่งรถพลังงานแบตเตอรี่ไป-กลับ* รวมค่าบริการแล้ว) แล้วนำท่านล่องเรือใน ทะเลสาบเทียนฉือ หรือทะเลสาบสรวงสวรรค์ ที่มีความสูงถึง 1,900 เมตร จากระดับน้ำทะเลสัมผัสความงามของเขากั้นที่เหมือนการต้อนรับแขกทุกท่านที่มาเยือนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเลือกซื้อของพื้นเมืองที่ระลึก ทั้งมีดซินเกียง, พรมเปอร์เซีย ฯลฯที่ ตลาดต้าปาจา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ(อาหารบุฟเฟ่ต์พื้นเมืองเน้นเนื้อแกะเป็นหลัก) พร้อมชมการแสดงโชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง หลังชมโชว์นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม XINJIANG MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สิบ อูรู่มูฉี พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - กวางเจา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ซึ่งบอกเล่าถึงการรวมตัวกว่าจะมาเป็นมณฑลซินเจียงในปัจจุบันนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองอูรู่มูฉี
13.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองกวางเจาโดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 6885 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
17.50 น. ถึงเมืองกวางเจา หลังรับสัมภาระเรียบร้อย หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองกวางเจา
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CANTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สิบเอ็ด กวางเจา - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พักหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา
08.35 น. บินลัดฟ้าสู่ มหานครกรุงเทพฯโดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ)เที่ยวบินที่ CZ 361 Q
10.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ***********************

ท่านที่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนมาก่อน กรุณาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยค่ะ


*** เนื่องจากระบบการจัดทัวร์ในประเทศจีน จะต้องมีการเข้าร้านรวงต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียนปฏิบัติ ของทุกกลุ่มที่มา ดังนั้นเราจึงปฏิเสธโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้ เราก็เลยมองให้เป็นเรื่องสนุกกันดีกว่า ร้านที่ต้องเข้าหลักๆคือร้านน้ำชา หยก และบัวหิมะ ช๊อปได้ตามอัธยาศัยไม่มีการบังคับ และการทิปคนขับรถและไกด์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือลูกทัวร์จะต้องทิปกับ คนขับและไกด์จีนโดยตรง โดยเฉลี่ยก็ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน (ง่ายๆคือ 20 หยวนต่อวัน หรือ ประมาณ 100 บาท/วัน) ถ้าบริการดีก็ทิปมากหน่อยได้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะ ... ถ้าบริการไม่ดี ท่านทิปน้อยกว่า ก็ได้นะคะ

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ โดยสายการบิน China Eastern Airlines ชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร

สภาพอากาศ

- ช่วงหน้าหนาว ธันาวาคม - มีนาคม อากาศหนาว-หนาวจัด (ต่ำกว่า 0 องศา)

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 40,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี นอนกับผู้ใหญ่ท่านละ 37,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียงท่านละ38,900 บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Call Center : 081-6424456
  • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน