ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร กันยายน 22 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

Rate this item
(1 โหวต)
ฮ่องกง | Hong Kong | 香港 | สำหรับคนไทยท่องเที่ยวในฮ่องกงได้โดยไม่ต้องขอวีซ่านาน 1 เดือน : แพคเกจทัวร์ ฮ่องกง : รายการ ท่องเที่ยวฮ่องกง

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า   ชมโชว์อลังการหมู่บ้านวัฒนธรรม ช้อปปิ้งหลอวู่เซ็นเตอร์ สาวงามหวีหนี่ ผ่านชมถนนแห่งความรัก ช้อปใต้ดินกงเป่ย  สัมผัสความอลังการ The Venetian Macao Resort เจ้าาแม่กวนอิมรีพัสเบย์ วิคทอเรียพีค ช้อปปิ้งถนนนาธาน

เดินทาง : 12 - 16, 13 - 17 เมษายน 2554  ราคา26,900  โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES(HX)

 วันแรก   กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ

23.30 น.  คืนวันที่ 12 , 13 เม.ย.54  คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้าประตูหมายเลข...เคาน์เตอร์... สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ

วันที่สอง   กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้ง Lowu Center- โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม

02.45 น.  เช้ามืดวันที่ 13, 14 เม.ย.54 เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX.../ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

06.10 น.   เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟหรือรถโค้ช ใช้เวลาผ่านด่านชายแดนประมาณ 1 ชั่วโมง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งรถชมเมืองเซินเจิ้นและชิมชาลิ้นจี่อันแสนหอมหวาน นำท่านเที่ยวชม "China Folk Culture Village" หรือ "หมู่บ้านวัฒนธรรม" ซึ่งจำลองความมหัศจรรย์ของเมืองจีนไว้อย่างน่าทึ่งให้ท่านได้ชมอย่างจุใจ เช่น กำแพงเมืองจีน, พระใหญ่เล่อซ่าน, ถ้ำหลงเหมิน, เมืองหางโจว ซูโจว, วิวกุ้ยหลิน, สิบสองปันนา, พระราชวังกู้กง, พระราชวังโปตาลา, หมู่บ้านมองโกล  ฯลฯ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   **เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง**
จากนั้นห้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น  "LOWU CITY" คนไทยรู้จักในนาม   "มาบุญครองเมืองไทย"  มีสินค้ามากมายเป็นหมวดหมู่  อาทิเช่น  กระเป๋าก๊อปปี้แบรนด์เนม, นาฬิกา, รองเท้า, เสื้อผ้า, ของเล่นเด็ก ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ตามอัธยาศัย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    ** อาหารทะเล+หมูหัน 1 ตัว **
ท่านจะได้ชมโชว์วัฒนธรรมอันสวยงามตระการตา อลังการด้วยแสง สี เสียง ใช้ผู้แสดงจำนวน 200 ชีวิต

พักที่เซินเจิ้น DAYS INN HOTELหรือ BEST WESTERN HOTEL ระดับเดียวกัน

วันที่สาม  เซินเจิ้น?จูไห่?ผ่านชมถนนแห่งความรัก-สามงามหวีหนี่-ตลาดกงเป่ย?มาเก๊า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านสู่ "จูไห่" โดยรถโค้ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ให้ท่านพักผ่อนระหว่างการเดินทาง  "จูไห่" เป็นเมืองตั้งอยู่ทางใต้ของมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดกับเซินเจิ้น  ด้านทิศใต้ติดกับมาเก๊า ในปีค.ศ. 1980 ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ (SPECIAL AREA) เมืองจูไห่เป็นเมืองที่มีประชากรน้อย ทำให้เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีมลพิษ สภาพแวดล้อมจึงสวยงาม สะอาดและอากาศบริสุทธิ์มาก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งรถผ่านชมวิวทิวทัศน์ ถนนแห่งความรัก Lover Road เป็นถนนที่สวยงามเหมาะสำหรับคู่รักมานั่งพักผ่อนและมักมีหนุ่มสาวมาพอดรักกันที่นี่ และจะมีเก้าอี้ 3 แบบ คือ แบบแรกเป็นเก้าอี้ 2 ตัว สำหรับคนเพิ่งรู้จักกันกำลังจีบกัน, แบบที่ 2 เป็นเก้าอี้ยาวไม่มีพนักพิง สำหรับคนที่กำลังเป็นแฟนกัน, แบบที่ 3 เป็นแบบมีพนักพิง สำหรับคู่ที่แต่งงานกันแล้ว  จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ "รูปปั้นสาวงามหวีหนี่" สาวงามไข่มุขแห่งท้องทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่  และชมโรงงานยาสามัญประจำบ้านของชาวจีน " บัวหิมะ " พร้อมสรรพคุณยาจีนหลากหลายชนิด  นำท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่ มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชั่น ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหารและขนมนานาชนิด

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ "มาเก๊า" ใช้เวลาผ่านด่านชายแดนประมาณ 1 ชั่วโมง

พักที่มาเก๊า CHINA HOTEL หรือ TAIPA SQUARE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่   มาเก๊า- เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นพอลล์-เซนาโด้สแควร์ -The Venetian Macao Resort - ฮ่องกง-ช้อปถนนนาธาน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านผ่านชมวิวของเกาะรอบมาเก๊า ซึ่งจะผ่านชมจุดสำคัญๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร และแวะถ่ายรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ แล้วนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 จากนั้นนำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม The Venetian Macao Resort Hotel หรูเลิศอลังการ และให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP  มีร้านอาหารและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 350 ร้านค้า เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ, โซน CASINO สำหรับท่านที่ชอบคาสิโน ที่นี่ก็ยังมีให้ท่านเลือกเล่นได้ 4โซน (เด็กต่ำกว่า 18 ปีห้ามเข้า และห้ามสวมรองเท้าแตะต้องมีส้นหรือสายรัดส้น), ชมความงามและสัมผัสเมืองจำลองจากลาสเวกัส ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริง ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือล่องเรือกอนโดล่า  CONDOLA (ไม่รวมค่าล่องเรือประมาณ HK$ 120 ต่อท่าน/ ต่อรอบ นั่งได้ 4 ท่าน)

15.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที (ไม่รวมเวลาผ่านด่าน)
(**หากกระเป๋าเดินทางมีขนาดเกิน 24 นิ้ว ทางท่าเรือจะเรียกค่าขนาดกระเป๋าเพิ่มท่านละ 20เหรียญฮ่องกง)

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็ดขัด, น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R'US, BOSSINI, ESPRIT, G2000, GIODANO ฯลฯ

พักที่ ฮ่องกง  L' HOTEL NINA or PANDA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  ฮ่องกง-เดอะพีค+รถราง - หาดน้ำตื้นรีพัสเบย์-ดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ***ติ่มซำ ลูกโตๆเต็มคำ เสริฟพร้อมโจ๊กหอมกรุ่น***
นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่สถานี PEAK TRAM  เพื่อขึ้นรถรางที่จะนำท่านขึ้นสู่ THE PEAK  จุดชมวิวสูงสุดของยอดเขาวิคตอเรียพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงาม กับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด พร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและเกาลูน จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ให้ท่านข้ามสะพานต่ออายุและขอโชคลาภกับเจ้าพ่อไช่ซิงเอี๊ยะ และชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่มีชื่อเสียงมากของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับแบบต่างๆ มากมาย ตามหลักฮวงจุ้ย
 จากนั้นนำท่านสู่ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ตื่นตาตื่นใจกับ เซเรเบชั่น อิน ดิ แอร์ ที่ ซอรเซอเรอะมิ้กกี้ และทิงเกอรืเบลล์ จะร่ายเวทย์มนต์ เนรมิตสวนสนุกให้กลายเป็นดินแดนที่สวยงามไม่รู้ลืม สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ฟรีเครื่องเล่นและโชว์ทุกชนิด ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซนคือ MAIN STREET USA ท่านได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และ ขบวนพาเหรดใหม่ ไฟทล์ ออฟ แฟนตาซี ของซอรเซอเรอะมิ้กกี้ นำขบวนยิ่งใหญ่ ของเรือเหาะมหัศจรรย์สูงเสียดฟ้า พบกับคาแร็กเตอร์และผองเพื่อนดิสนีย์ขวัญใจเด็กๆพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เวลาประมาณ 15.30 น.) และ TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนว โลกอนาคตอันทันสมัย เช่น Space Mountain รถไฟเหาะตะลุยอวกาศสุดสนุกและหวาดเสียว, Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน, Orbitron เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก และ FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและผองเพื่อนดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน อาทิเช่น สโนว์ไวท์ , เจ้าหญิงนิทรา , ซิลเดอเรล่า , มิกกี้เมาท์ , หมีพู ฯลฯ ถัดมาคือโซน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น Jungle River Cruise ล่องเรือในป่าอันสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด,  Festival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าผองเพื่อนในเรื่องเดอะไลอ้อนคิง, Rafts to Tarzan's Treehouse สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซานและปืนบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน, Liki Tikis ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ**กฎของดิสนีย์แลนด์ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปภายในสวนสนุก เช่น น้ำอัดลมน้ำผลไม้ที่มีโลโก้ (ยกเว้น น้ำเปล่านำเข้าได้ท่านละ 1 ขวด),ขนมคบเคี้ยว,ขนมปัง, อาหารทานเล่น,ของว่าง,ขนมห่อใหญ่ (ยกเว้น ลูกอมห่อขนาดเล็ก)**
(***อิสระอาหารกลางวัน-เย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินเต็มที่กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายในสวนสนุก)

20.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เพื่อเช็คอินฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ

23.55 น.  ออกเดินทางโดย สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX... / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

01.45 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ.

****************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

-กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3 ดาว พักห้องละ 2ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนเมษา อากาศอบอุ่น

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 26,900บาท

เด็กมีเสริมเตียง ท่านละ1,000 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 2,000 บาท

อัตรานี้รวม

-ตั๋วโดยสารการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 6,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน