แชงกรีล่า 8 วัน (เจาะลึก ลี่เจียง) 9-16 เมษายน 2011 | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี ตุลาคม 29 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

แชงกรีล่า 8 วัน (เจาะลึก ลี่เจียง) 9-16 เมษายน 2011

Rate this item
(12 โหวต)
ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาหิมะมังกรหยก
ทัวร์จีน | แชงกรีล่า 8 วัน (เจาะลึก ลี่เจียง) 9-16 เมษายน 2011
แชงกรีล่า | 香格里拉县 | Shangri-La | คุนหมิง | ต้าลี่ | ลี่เจียง | จงเตี้ยน

ท่องเที่ยวถ่ายภาพในแบบฉบับ ทราเวิลโปร ชมเมืองโบราณต้าลี่ เจดีย์สามองค์ ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง หมู่บ้านน้ำหยก หุบเขาเสือกระโจน แชงการีล่า ใหม่!!! อุทยานผู่ต๋าโช่ว ฯลฯ อาหารพิเศษ : สุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอล  อาหารไทย   อาหารกวางตุ้ง 

เดินทางวันที่  9 - 16 เมษายน 2554 (41,000฿)

วันแรก (9/4/2554) กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30        พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 9  เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA EASTERN  AIRLINES (MU) มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน

วันที่สอง (10/4/2554) สนามบินสุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าลี่ (เมืองโบราณต้าลี่)

02.30        ออกเดินทางโดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU...

06.00 (เวลา สำหรับปรเทศจีน)        ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย

07:00        นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ต้าลี่ ชมวิวระหว่างทาง เมื่อเดินทางถึงเมืองต้าลี่(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) นำท่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่(รวมค่ารถไฟฟ้า)  ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาด ใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถังโดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่

เที่ยง         นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นในช่วงบ่าย นำท่านท่องเที่ยวเมืองโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี มี กำแพงเมืองที่สวยงามบนกำแพงยังมีหอชมวิว ซึ่งมีป้ายหินแกะสลักคำว่า ต้าลี่ เราจะใช้เวลาเดิน เล่นชมเมือง และถ่ายรูปความประทับใจกันในเมืองโบราณ แห่งน จนถึงช่วงเย็น

เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม LAN LIN GE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม (11/4/2554)     โรงถ่ายภาพยนตร์ แปดเทพ อสุรมังกรฟ้า- ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ- เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังจากนั้นนำถ่านเข้าสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า จากบทประพันธ์อันลือลั่นของ กิมย้ง โดยใช้สถานที่ถ่ายทำยังเมืองต้าลี่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของต้าลี่ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองลี่เจียง

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นท่านเที่ยวชม สระน้ำมังกรดำ อยู่ห่างจากชายเมืองลี่เจียงประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ น้ำในบึงมังกรดำใส สะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทรายและมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา  ชมความงามของบริเวณบึงมังกรดำที่ด้านหลังมีฉากเป็นภูเขามังกรหยกอันงดงาม ร่วมกันถ่ายภาพ ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะได้เห็น ศาลาแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก

บ่าย           นำท่านเข้า check in ภายในโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเก่าลี่เจียง เมืองลี่เจียงเป็นเมืองโบราณที่ ยังคงรักษาสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก นำท่านเดินช้อปปิ้งในตลาด "สี่เหลี่ยม" ต้าเอี้ยนเจิ้ง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่านาซีและของพื้นเมือง

เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักโรงแรม GRAND LIJIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (12/4/2554)      ภูเขาหิมะมังกรหยก(ขึ้นกระเช้าใหญ่ไปยัง จุดที่มีความสูง 4500 เมตร) -โชว์จางอี้โหม่ว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยอดหยก

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปสถานีกระเช้านั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่เขาหิมะมังกรหยกสัมผัสหิมะบนยอดเขาที่มีความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างเส้นทาง ชมความงามของทุ่งหญ้าที่เขียวขจีต้นสนและต้น ฉำฉาที่สวยงามเมื่อเริ่มนั่งกระเช้าขึ้นภูเขามังกรหยก ท่านจะเจอหิมะบนยอดเขาซึ่งปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ  จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมโชว์ชุด IMPRESSION LIJIANG สุดยอดโชว์ที่ดีที่สุดของเมืองลี่เจียงการันตีโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอิ้โหมว

บ่าย            เดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำหยก(วี่สุ่ยจ้าย) สถานที่บูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซีเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามมีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลากหลายชนิด ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ ยังมี วัดยอดหยก อีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลี่เจียง

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม  GRAND LIJIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (13/4/2554)        เมืองโบราณซู่เหอ พิพิธภัณฑ์ตงปา เสาหยกท้องฟ้า -  เมืองโบราณลี่เจียง (แบบเต็มที่)

เช้า           รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณซู่เหอ  นำทุกท่านนั่งรถม้า ชมตัวเมืองโบราณซู่เหอ ซึ่งมีชื่ออีกว่าหมู่บ้านหลงเฉวียว มีความหมายว่าน้ำพุมังกร นักเดินทางชื่อดังในสมัยราชวงค์หมิงได้เขียนถึงเส้นทางนี้และบันทึกในการท่องเที่ยวของท่านว่า  ในสมัยราชวงค์หมิงที่นี่ก็ได้เป็นเมืองรองที่สำคัญของเมืองลี่เจียง และยังเป็นเมืองเก่าที่ใช้เป็นเส้นทางม้าสู่เมืองลี่เจียงโดยบริษัทเติ่อเย่ลงทุน 500 ล้านหยวนดำเนินอนุรักษ์ และพัฒนาเนื้อที่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของมรดกของโลกโดยสร้างเป็น เมืองกลางไร่

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ตงปา ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของ กษัตริย์เผ่านาซี ในสมัยโบราณ ชมเสาหยกท้องฟ้า

บ่าย         นำท่านสัมผัส ตัวเมืองลี่เจียงแบบ เจาะลึก นำท่านสำรวจตัวเมืองลี่เจียง พร้อมๆกับการ ถ่ายภาพอย่างจุใจ นำท่านเดินขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูง เพื่อให้เห็นตัวเมืองเก่าลี่เจียงในอีกมุมมอง (ควรสวมรองเท้าผ้าใบ)

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ที่ ภัตตาคาร (อาหารไทย)จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อน ท่องเที่ยว ในเมืองโบราณลี่เจียง อีกครั้งในยามค่ำคืน อย่างจุใจ ตามอัธยาศัย

พักที่โรงแรม GRAND LIJIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก (14/4/2554)      ลี่เจียง-จงเตี้ยน-ชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี-หุบเขาเสือกระโจน-แชงการีล่า-หมู่บ้านทิเบต(ชมโชว์)

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(วันนี้ ต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้า เพื่อเดินทางไกลสู่ แชงกรีล่า) หลังอาหารนำท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ระหว่างทางแวะชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี  เป็นจุดหักโค้งที่ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรม ผ่านเมืองสือกู่ เมืองที่เคยเป็นจุดแวะพักของกองคาราวาน บนเส้นทางค้าขายในสมัยโบราณ 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตำบลโตรกเสือกระโจน จากนั้นนำท่านเข้าสู่โตรกเสือกระโจน สัมผัสหน้าผาหินมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และสายน้ำที่เชี่ยวกรากแห่ง หุบโตรกเสือกระโจนซึ่ง เป็นหุบเขาลีกและช่องแคบที่ลื่อชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ

บ่าย          เดินทางเข้าสู่เขตแชงกรีล่า ชมทุ่งหญ้า จามรี และบ้านเรือนชาวธิเบตที่สร้างด้วยดินและอิฐ ผ่านเขตจงเตี้ยนน้อยเข้าสู่เขตจงเตี้ยน นำท่านแวะเยี่ยมชม บ้านชาวทิเบตให้ท่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีวิต การทำมาหากินและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

เย็น          เดินเล่นในตัวเมืองเก่าจงเตี้ยน หาซื้อ ขอฝาก ชมของพื้นเมืองจงเตี้ยน

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่าน ไปเยี่ยมชมบ้านชาวทิเบต ซึ่งปัจจุบันหลายๆบ้านได้เปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าไปชมภายในบ้าน หรือ สามารถเข้าไปทานอาหารมื้อเย็น(อาหารทิเบต เช่น แพะย่าง วัวจามรีย่าง) และร่วมดูโชว์ร้องรำทำเพลง แบบพื้นบ้าน (ใช้เวลาในการ ดูโชว์ประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำทานกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักโรงแรม SHI LI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าราตรีสวัสดิ์

วันที่เจ็ด (15/4/2554)      วัดกุยหยวน(วัดซงจ้านหลิงซื่อ) - อุทยานผู๋ต๋าโช่ว - คุนหมิง MU....

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นพาท่านมนัสการที่วัดซงจ้านหลินซื่อหรือวัดกุยหยวนสร้างขึ้นในปีค.ศ.1679 ใช้เวลาสร้าง 3 ปีรูปแบบสถาปัตยกรรมจำลองมาจากพระราชวังปูตาลา จึงมีชื่อเรียกกันว่า ปูตาลาน้อยแห่งแคว้นคาม

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าชมอุทยานผู่ต๋าโช่ว เป็นสถานที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นาน มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นธรรมชาติ ท่านสามารถเข้าชมเวบไซน์เกี่ยวกับอุทยานนี้ได้ที่
http://www.3366ok.com/html/meijingmeitu/20080111/453.shtml และ http://www.xianggelila.org/wMcms_ReadNews.aspNewsID=182

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  จากนั้นนำท่านเดินไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่คุนหมิง เที่ยวบินที่ MU .....

พักโรงแรม KING WORLD HOTEL ตึก A ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ราตรีสวัสดิ์

วันที่แปด (16/4/2554)       คุนหมิง วัดหยวนทง - อิสระช้อปปิ้ง

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลังจากนั้นนำท่านไปยัง วัดหยวนทง ซึ่งถือว่าวัดนี้เป็นวัดที่ ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑล ยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัด  ตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดแห่งนี้  

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น ให้ทานได้ลองชิมชาผูเอ่อ แวะร้านยาสมุนไพรจีน แวะซื้อบัวหิมะติดไม้ติดมือกลับบ้าน

บ่าย           จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดโบ๊เบ๊คุนหมิง ซึ่งเป็นตลาดที่คึกคักและ มีสินค้านานานชนิดให้ท่านเลือกมากมาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือกิ๊ฟช้อปต่างๆ ในราคาถูกสุดๆ (ต่อราคาได้ประมาณ 70 %)

เย็น             รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร (อาหารกวางตุ้ง)

20:00          นำท่านไปยัง ท่าอากาศยานเมืองคุณหมิง

22:00          ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU.....

23:45          (ใช้เวลาประเทศไทย) เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*************************************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-คุนหมิง | จงเตี้ยน-คุนหมิง | คุนหมิง-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA EASTERN (MU)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนเมษา อากาศกำลังสบาย (อบอุ่น) แต่ควรเตรียม เสื้อผ้ากันหนาวไว้ตามความเหมาะสม เพราะจำเป็นต้องใช้ ในการขึ้น ภูเขาหิมะมังกรหยก

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 41,000บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 40,000 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 39,000 บาท

อัตรานี้รวม

-ตั๋วโดยสารการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด (เหมาลำ)

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 6,500บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria6e1b3a2873