ทัวร์จีน | ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ทัวร์จีน | ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

Rate this item
(4 โหวต)
ทัวร์จีน | ปักกิ่ง | 北京 | Beijing | ชมความอลังการยิ่งใหญ่ของมหานครปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง โชว์กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ กำแพงเมืองจีน พิพิทธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หอฟ้าเทียนถาน ช้อปปิ้ง ฯลฯ
วังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กง

ชมความอลังการยิ่งใหญ่ของมหานครปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง โชว์กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ กำแพงเมืองจีน พิพิทธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หอฟ้าเทียนถาน ช้อปปิ้ง ฯลฯ

เดินทาง 20-24 เมษายน 2554 ==> 26,900 บาท

เดินทาง 13-17 พฤษภาคม 2554 ==> 25,900 บาท // 8-12 มิถุนายน 2554 ==> 24,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง

22.30     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบินแอร์ ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง     ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กายกรรมปักกิ่ง

00.55 ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน ไช่น่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CA 980

06.30 ถึงท่าอากาศยาน กรุงปักกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านสู่ภัตตาคาร

เช้า     รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกและสามารถจุคนได้ประมาณ 1 ล้านคน ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน ชมภาพเหมือนที่เป็นทางการล่าสุดของท่านประธานเหมาเจ๋อตงพร้อม คำขวัญที่ว่า "สาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ " และ "เอกภาพของประชาคมโลกจงเจริญ" ชมสิ่งก่อสร้างบริเวณรอบๆ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ไม่ว่าจะเป็นมหาศาลาประชาชน ซึ่งใช้เป็นที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ภายในมีที่นั่งถึง 9,700 ที่นั่ง   อนุสาวรีย์วีรชนที่มีความสูงกว่า 40เมตร และคำจารึกว่า"วีระบุรุษขอประชาชนเป็นอมตะ" หอรำลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตงก่อสร้างด้วยหินอัคนีสีแดงที่นำมาจากมณฑลเสฉวน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีน ซึ่งเป็นอาคารสูง 4 ชั้นสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในการครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

บ่าย    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารจากนั้นนำท่านชม พระราชวังกู้กง หรือ นครต้องห้าม ซึ่งเป็น
พระราชวัง ในสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงค์ หมิงและราชวงค์ชิงใช้เป็นที่ประทับ 24 พระองค์ มีพระตำหนักใหญ่น้อย
ต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร ชมพระที่นั่งใหญ่ทั้งสามที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่บนระเบียงที่ยกพื้นสูง
ทำด้วยหินอ่อนสีขาว และ ชมพระราชอุทยานที่มีสถาปัตยกรรมตามแบบราชวงค์หมิงอย่างแท้จริง

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง ที่มีชื่อเสียงของเมืองปักกิ่ง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ BEST WESTERN HOTEL ระดับ4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม     พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - THE PLACE

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังจากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนหรืออุทยานอี้ เหอหยวน ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระ
นางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมากอีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา จากนั้นเชิญชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ อาทิเช่น ชาแดง ชามะลิ และชากุหลาบ

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านชมวัดลามะ ศาสนสถานที่มีความวิจิตร และได้รับการบูรณะ
อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์
ชายสี่ ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 1เป็นต้นมา ที่นี่ได้ป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายานมีศิลปะแบบธิเบตนมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสูงถึง23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุขว่านฟู่เก๋อ
จากนั้นนำท่านผ่านชม "สนามกีฬาแห่งชาติ" ซึ่งถอดแบบมากจากสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลิเซี่ยมแห่งโรม แต่สนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปักกิ่งนี้พยายามที่จะคิดออกแบบใหม่ ให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมากขึ้น สถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron ต้องการที่จะช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง อาจถือได้ว่า เป็นสนามกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด นำท่านสู่ย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย "The Place" ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังชมSKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ BEST WESTERN HOTEL ระดับ4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่     กำแพงเมืองจีน(กระเช้าด่านปาต้าหลิง)-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - หวังฝู่จิ่ง

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้าด่านปาต้าหลิงชม กำแพงเมืองจีน ชมหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ของกรุงปักกิ่ง ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์
จีนในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ ซึ่งสร้างไว้ใหญ่โตและงดงาม

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนหวั่งฝู่จิ่งในยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศ
แบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีน
ต่างๆเป็นต้นอิสระจนสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ BEST WESTERN HOTEL ระดับ4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า    หอฟ้าเทียนถาน - ตลาดรัสเซีย-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชม หอฟ้าเทียนถาน ซึ่งกษัตริย์จีนใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ตามความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี ทั้งยังคงเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่งดงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ตลาดรัสเซีย (มาบุญครองของจีน) ช้อปปิ้งสินค้า เลียนแบบมากมายหลายชนิด อาทิเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.40 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไช่น่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CA 979

23.45 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- ปักกิ่ง -กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA AIRLINE (CA)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนเมษา 21 - 4 C

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 25,900บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 24,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 23,900 บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Call Center : 081-6424456
  • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน