ทิเบต-ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก 10 วันเต็ม โดยการบินไทย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

ทิเบต-ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก 10 วันเต็ม โดยการบินไทย

Rate this item
(6 โหวต)
ทิเบต | นั่งรถไฟข้ามที่ราบสูงชิงไห่ เข้าลาซา | ชมเทศกาลแข่งม้าที่นาชู 10 วัน : เริ่มต้นท่องเที่ยวโดยนำท่านขึ้นรถไฟขบวน K9801 มุ่งสู่กรุงลาซา เป็นรถไฟที่สูงที่สุดในโลกสายชิงไห่-ทิเบต หรือในภาษาจีนเรียกว่ารถไฟสายชิงจ้าง รถไฟสายชิงไห่-ทิเบต มีความยาวทั้งสิ้น 1,956km (1,215miles) ในระยะทาง มากกว่า 960km เป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,000m ใช้เวลาเดินทางจากซิหนิงไปยังลาซาราว 24 ชั่วโมง อากาศบนรถไฟถูกปรับความดันและอุณหภูมิไว้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากระยะทางราว 80% อยู่บนที่สูงกว่า 4,000m จากระดับน้ำทะเล ผู้โดยสารจึงควรศึกษาวิธีการปฎิบัติตัวเมื่ออยู่บนที่สูงให้ดี โดยแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ เคลื่อนไหวช้าๆเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทาง ...
Tibetan-08-04-2007-0003-2

นั่งรถไฟข้ามที่ราบสูงชิงไห่ เข้าลาซา และชมเทศกาลแข่งม้าที่นาชู 10 วัน

เดินทาง 5-14  สิงหาคม 2554   ==> 59,500 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ -  เฉิงตู – ซีหนิง (2,275m)

08.00            พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เค้าเตอร์ H สายการบิน THAI AIRWAYS(TG) มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน

10.15           ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG.... 

14.25           ถึงสนามบินนานาชาติเมืองเฉิงตู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองอิสระรับประทานอาหารเช้ารออยู่ภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่องบินไปยังซิหนิง

16.30           เช็คอินสายการแอร์ไชน่า CA4211 เฉิงตู (18:30) – ซิหนิง (20:10)

20.10           เดินทางถึงสนามบินเมืองซิหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นจังหวัดอัมโดของทิเบต ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นทางรถไฟสู่ทิเบต หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย เจ้าหน้าพาท่านเช็คอินที่โรงแรมในเมืองซิหนิง (Alt: 2275m) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง     ทะเลสาบชิงไห่ - อารามคุมบุม – นั่งรถไฟสายซิหนิง-ลาซา (B/L/D)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม หลังอาหารเช้าเดินทางเที่ยวชมทะเลสาบชิงไห่เที่ยวอารามคุมบุม วัดในนิกายเกลุกปะ หรือ นิกายหมวกเหลืองที่สำคัญมาก รองก็แค่อารามเดรปุงในลาซา

เที่ยง              รับประทานอาหารเช้าในภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่สถานีรถไฟซิหนิง

14.55           นำท่านขึ้นรถไฟขบวน K9801 มุ่งสู่กรุงลาซา เป็นรถไฟที่สูงที่สุดในโลกสายชิงไห่-ทิเบต หรือในภาษาจีนเรียกว่ารถไฟสายชิงจ้าง รถไฟสายชิงไห่-ทิเบต มีความยาวทั้งสิ้น 1,956km (1,215miles) มากกว่า 960km เป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,000m ใช้เวลาเดินทางจากซิหนิงไปยังลาซาราว 24 ชั่วโมง อากาศบนรถไฟถูกปรับความดันและอุณหภูมิไว้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากระยะทางราว 80% อยู่บนที่สูงกว่า 4,000m จากระดับน้ำทะเล ผู้โดยสารจึงควรศึกษาวิธีการปฎิบัติตัวเมื่ออยู่บนที่สูงให้ดี โดยแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ เคลื่อนไหวช้าๆเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางมายังที่สูงภายในรถไฟมีอ่างล้างหน้า แปรงฟัน และน้ำร้อนบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ บนรถไฟ พักค้างคืนบนรถไฟ

วันที่สาม     ชมวิวเส้นทางรถไฟชิงไห่ -ทิเบต – ลาซา (3600m) (D)

เช้า             รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ รถไฟสายชิงไห่-ทิเบต มีความยาวทั้งสิ้น 1,956km (1,215miles) เป็นเส้นทางรถไฟสายแรกที่สร้างเชื่อมที่ราบสูงทิเบตเข้ากับแผ่นดินอื่นๆ เส้นทางนี้ผ่านช่องเขาถังกู่ลาที่อยู่สูงถึง 5,072m (16,640feet) จากระดับน้ำทะเล ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลก และผ่านอุโมงค์เฟิงหัวซานที่ยาว 1,339m ซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์รถไฟที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ 4,905m เหนือระดับน้ำทะเล วิวทิวทัศน์สองข้างทางเป็นทุ่งหญ้าแบบที่ราบสูง หญ้าเป็นหญ้าพันธุ์แคระที่ปกคลุมเลียบไปกับพื้นดิน มีจามรียืนเล็มหญ้าอยู่ริมทาง และฝูงแกะ รถไฟวิ่งผ่านภูเขาหิมะ ทะเลสาบ หมู่บ้านชาวทิเบต สวยงามมาก

เที่ยง           อิสระรับประทานอาหารเที่ยง บนรถไฟ

14.55        เดินทางถึงสถานีรถไฟลาซา ซึ่งสร้างอย่างสวยงามและทันสมัย ขอบของรถไฟเทียบเสมอพอดีกับชานชาลาจนสามารถลากกระเป๋าลากออกมาได้จากรถไฟโดยไม่ยกกระเป๋าเลย ในสถานี้รถไฟลาซานี้จะมีเจ้าหน้าคอยดูแลไม่ให้เดินเพ่นพ่านและจะแจ้งให้ออกจากชานชาลาทันที และไม่อนุญาติให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้โดยสารเข้ามาในบริเวณสถานีรถไฟ เจ้าหน้าที่ไกด์และญาติมิตรจะต้องยืนรอรับที่นอกรั้วด้านหน้าเท่านั้น เจ้าหน้าที่อาจสุ่มตรวจใบอนุญาติเข้าทิเบต โดยเจ้าหน้าที่ไกด์ที่มารอรับจะแสดงใบอนุญาติที่มีรายชื่อลูกทัวร์ทุกท่านเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านสู่ที่พักในตัวเมืองลาซา

ค่ำ             รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนเพื่อให้ร่างการปรับสภาพกับสภาพอากาศที่เบาบางของที่ราบสูงทิเบต  คืนนี้พักค้างคืนที่ลาซา (Alt: 3600m)

หมายเหตุ เมื่ออยู่ในที่สูงเกินกว่า 3000m ควรดื่มน้ำมากๆ ทำตัวให้อบอุ่น เคลื่อนไหวช้าๆ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงจากอาการโรคแพ้ความสูง

วันที่สี่     พระราชวังโปตาลา – อารามเซร่า – อารามโจคัง – ตลาดบาร์คอร์ (B/L/D)

เช้า             หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านชม พระราชวังฤดูหนาวโปตาลา มีบางคนขนานนามว่าเป็นวาติกันแห่งลาซา ที่ซึ่งนักแสวงบุญชาวทิเบตหรือแม้แต่ชาวพุทธทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อยลโฉมและสักการะพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ อันเปรียบดังที่ประทับขององค์พระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ พระราชวังสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13 โดยพระเจ้าซองเซ็น กัมโป โปรดให้สร้างบนเนินเขาแดง พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของกษัตริย์เรื่อยมา จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าซองขปะ (Tsongkhapa) พุทธศตวรรษที่ 20 ผู้ทรงสถาปนานิกายเกลุกปะ (Gelugpa) หรือ นิกายหมวกเหลือง และทรงเริ่มมีตำแหน่งดะไลลามะขึ้นเป็นครั้งแรก พระราชวังจึงกลายเป็นพระอารามหลวงไปโดยปริยาย พระราชวังแห่งนี้จัดแบ่งนับได้ 13 ชั้น บนความสูง 700 เมตร หรือจากระดับน้ำทะเล 1,220 เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร อาคารถูกแบ่งสีตามลักษณะการใช้งานคือ สีแดง ขาว และเหลือง นับได้ถึง 1,000 ห้อง ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพแม้แต่ห้องเดียว จากนั้นเดินทางไปเที่ยวยังอารามเซร่า เป็นอาราม 1 ใน 3 อารามสำคัญของทิเบต สร้างขึ้นในปีพ.ศ.1962 โดยพระซองขปะ Sakya Yeshe ประกอบด้วยวิทยาลัยสงฆ์ 3 แห่ง ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอารามเดรปุง มีพระลามะจำพรรษาอยู่ประมาณ 5,500 รูป เป็นศูนย์กลางของนิกายหมวกเหลือง หรือนิกายเกลุกปะ ซึ่งได้ชื่อว่าเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ที่อารามนี้ เราจะได้ชมการตรรกวิภาษ หรือการโต้ตอบธรรม โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ หลายกลุ่มๆละ 2-5 รูป โดยในแต่ละกลุ่มจะมีพระลามะ 1-2รูปลุกขึ้นกระทืบเท้า ตบมือเหวี่ยงลูกประคำ ทำท่าขึงขัง พร้อมทั้งกล่าวปุจฉา วิปัสสนากับพระลามะที่นั่งอยู่ การโต้ตอบธรรมนี้มีที่มาจากการสอนจากนาลันทามหาวิหารในประเทศอินเดีย แม้ในปัจจุบันมหาวิหารนี้จะล่มสลายเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่วิธีการสอนกลับคงอยู่และแพร่หลายกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการศึกษาธรรมในทิเบต

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อไปยังอารามโจคัง ศาสนสถานสำคัญแห่งนี้สร้างขึ้นในราว พ.ศ.1182-1190 ในรัชสมัยพระเจ้าซองเซ็นกัมโป ปฐมกษัตริย์แห่งทิเบต เจ้าหญิงเหวินเฉินแห่งราชวงศ์ถัง พระมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าซองเซ็นกัมโป ได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญที่อัญเชิญมาจากบ้านเกิดของตน ที่ตั้งเดิมเป็นทะเลสาบใหญ่ จึงต้องสูบน้ำออกจนหมดและทำพิธีสะกดวิญญาณร้ายให้จมอยู่ใต้ทะเลสาบ ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญของพุทธศาสนาตามความเชื่อในยุคสมัยนั้นพาเดินเที่ยวจตุรัสบาคอร์ หรือตลาดแปดเหลี่ยม ที่นี่คราคร่ำไปด้วยผู้คนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอย ริมถนนเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ บริเวณทางเดินจัดเป็นสัดส่วน มีแผงขายสินค้าเช่นสมุนไพรจีน ของที่ระลึกที่ทำจากหิน เครื่องเงิน เครื่องประดับของชาวทิเบต เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม กระบอกมนต์ ธงมนต์ ทังก้า ฯลฯ อยู่ติดกับอารามโจคัง

เย็น           รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร คืนนี้พักค้างคืนที่ลาซา (Alt: 3600m)

วันที่ห้า    ลาซา – นาชู (4500m) (B/L/D)

เช้า          ทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเช้า เดินทางไปยังเมืองนาชู ซึ่งอยู่ระหว่างที่ราบสูงชิงไห่และที่ราบสูงทิเบต เมืองที่สูงที่สุด หนาวที่สุด และลมแรงที่สุดเมืองนึงของทิเบต มีปริมาณออกซิเจนในอากาศเพียง 60% เท่านั้น

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทางหยุดถ่ายรูปทิวทัศน์ที่ราบสูงทิเบต ต่อที่ราบสูงชิงไห่

เย็น          รับประทานอาหารเย็น  คืนนี้ค้างคืนที่นาชู (Alt: 4500m)

วันที่หก   เทศกาลแข่งม้าที่นาชู (B/L/D) 

ชมการแข่งม้าและบรรยากาศรอบๆงานอย่างเต็มอิ่ม เทศกาลแข่งม้าที่นาชูนี้ เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานนึงของทิเบต มีกระโจมของชาวทิเบตเร่ร่อนกว่า 10,000 เต็นท์ตั้งปักหลักไปทั่วท้องทุ่ง ม้าและจามรีจะถูกแต่งตัวอย่างสวยงาม ชาวทิเบตเผ่าต่างๆประโคมเอาเครื่องประดับที่มีค่าและสวยงามที่สุดมาตกแต่งอยู่บนตัว จนมีคำกล่าวที่ว่า คนทิเบตจะขนสมบัติทั้งตัวที่มีอยู่ไว้บนตัว ในงานนอกเหนือจากการแข่งม้าที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำของชาวทิเบตเผ่าต่างๆ และยังเป็นจุดนัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายม้าของชาวทิเบตด้วย   คืนนี้ค้างคืนที่นาชู (Alt: 4500m)

วันที่เจ็ด   นาชู - ทะเลสาบนัมโช (4,718m) (B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางมุ่งสู่ทะเลสาบนัมโช ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ (อีก 3 แห่งคือ Lhamo La-tso, Manasarovar และ Yamdrok Tso) และเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของจีน (ที่ใหญ่ที่สุดคือ ทะเลสาบน้ำเค็มชิงไห่) ทะเลสาบนัมโชมีความยาวถึง 70km กว้าง 30km และจุดที่ลึกที่สุดลึก 35m ทะเลสาบมีสีเทอร์ควอยซ์ มีเทือกเขา Nyenchen Tanglha หรือ ถังกู่ลา ซึ่งมียอดสูงถึง 7,000m อยู่เหนือทะเลสาบนัมโชไปทางทิศใต้ และเป็นเทือกเขาที่ ผู้เขียนเรื่อง Seven Years in Tibet เดินข้ามเข้าไปจนกลายเป็นการเดินทางอันเหลือเชื่อไปจนถึงลาซา คืนนี้พักค้างคืนที่โรงแรมแถบทะเลสาบนัมโช (Alt: 4718m)

วันที่แปด    ทะเลสาบนัมโช –ลาซา (240km)(B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก จากนั้นเดินทางไกลมุ่งหน้าสู่ลาซา แวะพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ถึงเมืองลาซานำท่านเข้าที่พักคืนนี้พักค้างคืนที่ลาซา (Alt: 3600m)

วันที่เก้า    ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ ยัมดรอกโซ (4,441m) (B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางไปยัง 1 ใน 4 ของทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ในทิเบต ทะเลสาบยัมดรอก หรือ มีอีกชื่อว่าทะเลสาบสีเทอควอยซ์ มีความสวยงามอย่างมาก ครอบคลุมพื้นที่ 638 ตร.กม. มีรลักษณะเหมือนพัด รอบล้อมด้วยภูเขา ชาวทิเบตเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเทพผู้พิทักษ์ เป็นสถานที่ที่ผู้แสวงบุญชาวทิเบตต่างเดินทางมา

เย็น         เดินทางกลับลาซา รับประทานอาหารเย็น  คืนนี้พักค้างคืนที่ลาซา (Alt: 3600m)

วันที่สิบ   ลาซา – เฉิงตู – กรุงเทพฯ (B)

05.30    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเตรียมสัมภาระในการเช็คเอ้าท์ออก

06.30    เดินทางไปยังสนามบินลาซา ที่อยู่ห่างออกไปนอกตัวเมือง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

07.30    ถึงสนามบินทำการเช็คอินและบินสายการบินในประเทศจีนมุ่งสู่เมืองเฉิงตู

11.00    เดินทางถึงสนามบินเมืองเฉิงตู หลังรับกระเป๋า แล้วอิสระรับประทานอาหารกลางวันในสนามบิน

13.00    เช็คอินสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 619 เฉิงตู (15:05) – กรุงเทพฯ (17:20)

15.05    เครื่องบินเหินฟ้าออกจากเฉิงตู

17.20    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู - ซีหนิง - เฉินตู - กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน สิงหาคม อาจจะเจอฝน อากาศเย็นสบาย

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

15 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่ ท่านละ 59,500บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 57,500 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 56,500 บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 7,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน