คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา เทศกาล SHOTON เพียงปีละครั้งเท่านั้น | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   

คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา เทศกาล SHOTON เพียงปีละครั้งเท่านั้น

Rate this item
(5 โหวต)
ทิเบต | เทศกาล SHOTON เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยความศรัทธาที่มีต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนแต่ละท้องที่ของทิเบตจะมารวมตัวกันที่หลัวปู้หลินข่า เพื่อจัดพิธี เป็นบรรยากาศที่คึกคัก มีมนต์เสน่ห์ การเฉลิมฉลองเทศกาลนมเปรี้ยว พิธีกางผ้าทังก้าที่ยิ่งใหญ่ ระบำหน้ากากที่โลดโผนลึกลับ การแข่งม้าที่สนุกสนาน |
Tibetan-27-02-2010-0319

คุนหมิง-ลาซา-ชมเทศกาล SHOTON พระราชวังโปตาลา-พระราชวังนอปูลินคา-วัดเตรปุง ฯลฯ
เดินทางวันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554 
เดินทางตั้งแต่ 6-7 ท่าน : 61,900 ฿ | 8-9 ท่าน : 58,900 ฿ | 10 ท่านขึ้นไป : 55,900 ฿ | 15 ท่านขึ้นไป : 54,900 ฿

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ -  คุนหมิง – วัดหยวนทง

08.00           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน
10.05           ออกเดินทางโดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 742
12.40           ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารณ ภัตตาคารหลัง หลังอาหารนำท่านจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและ เมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ในสมัยของ พณ.ท่านเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

เย็น               รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ KING WORLD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สอง     คุนหมิง – ลาซา MU 5939

เช้า                รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่ลาซา
07.00            ออกเดินทางสู่ลาซา โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 5939
10.50            ถึงสนามบินเมืองลาซา เมืองลาซาเป็นหลวงของทิเบต เป็นดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า "หลังคาโลก"ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,650 เมตร ออกซิเจนที่ลาซาจึงค่อนข้างจะบางเบา ปัจจุบันเป็นทิเบตเป็นเขตปกครองตนเองเทียบเท่ามณฑลหนึ่งของประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1951 ทางประเทศจีนได้ใช้กำลังทหารจากเมืองเฉินตูบุกเข้ายึดครองทิเบต ทำให้องค์ดาไลลามะ ต้องอพยพออกจากทิเบตพร้อมด้วยผู้ติดตามอีกประมาณ 5 หมื่นคนและได้ไปตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ของตนเองในประเทศอินเดียและเนปาล นำท่านชมดินแดนแห่งหลังคาโลก ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัยและธงทิวแห่งมนตราปลิวไสว เดินทางสู่นครลาซา ผ่านทิวทัศน์อันงดงามแปลกตา

เที่ยง              รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อให้ท่านพักผ่อนปรับสภาพร่างกาย หากท่านใดร่างกายแข็งแรง อาจจะพาท่านเข้าถ่ายภาพรอบๆเมือง

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร จากนั้นพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่ ………… HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม     พระราชวังโปตาลา - วัดต้าเจ้า - ตลาดแปดเหลี่ยม

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโปตาลา ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแดงมีอายุกว่า 1,300 ปี พระราชวังนี้ถือเป็นศิลปะที่งดงามที่สุดของธิเบต อาคารมี 13 ชั้น สูง 400 เมตร มีห้องเกือบ 1000 ห้อง และมีเสาค้ำยันอยุ่กว่า 15,000 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1645 ในยุคของดาไลลามะองค์ที่ 5 แบ่งเป็น ตำหนักแดง และตำหนักขาว ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของบริเวณจตุรัสโปตาลา ซึ่งท่านสามารถถ่ายรุปของวังโปตาลาได้อย่างชัดเจน ตามอัธยาศัย

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ วัดต้าเจา ซึ่งสร้างในยุคสมัยเดียวกับพระราชวังโปตาลาโดยพระเจ้าซองเซนโป โดยมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามหลักจักรวาลวิทยา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่พระรางเหวินเฉิน ทรงอัญเชิญมายังเมืองลาซาโดยเป็นเครื่องราชกำนัลที่จักรพรรดินีทรงประทานให้ เนื่องในวโรกาสงานภิเษกสมรสองค์พระพุทธรูปประดับประดาด้วยอัญมณีนานาชนิด และทรงผ้าไหมยกดอกสวยงามมาก ชาวธิเบตเรียกว่าพระจอบอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดแปดเหลี่ยมหรือตลาดปาเจียวเจีย ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาซา มีความยาว 800 เมตร มีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายสินค้าสารพัดมากมายตลอด 2 ข้างทาง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม ……….. HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     ชมเทศกาล SHOTON – วัดเตรปุง – พระราชวังนอปูลินคา

03.00         เช้าตรู่ เตรียมตัวเดินทางเข้าสู่งาน SHOTON เพียงปีละ 1 ครั้ง เข้าร่ามพิธีรับพรจากองค์ดาลัยลามะ ชมพิธีบูชาองค์พระที่ยิ่งใหญ่ สัมผัสบรรยากาศแห่งเทศกาลที่เข้มข้นของชาวทิเบต (บริการอาหารว่างก่อนทานข้าวเช้า)หลังจากนั้นเที่ยวชมวัดเจ๋อเปิ้ง หรือ วัดเตรปุง ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเมืองลาซาก่อสร้างโดยดาไลลามะองค์ที่3 เชื่อว่าอารามเตรปุงเป็นอารามขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่รุ่งเรืองสุดขีดในอดีตเคยมีพระลามะอยู่รวมกันเป็นหมื่นองค์ ภายในประกอบด้วยสำนัก 7 สำนัก มีโรงเรียนที่ดินสำหรับเพาะปลูกและข้าทาสบริวาร เป็นที่ตั้งศูนย์ พยากรณ์แห่งธิเบต เป็นสถานที่พระสงฆ์ และสามัญชนสามารเข้ารับการอุปสมบทเป็นนักบวชพยากรณได้ เป็นการพยากรณ์แบบเข้าทรง นักบวชพยากรณ์รุ่นสุดท้ายได้ลี้ภัยไปยังอินเดีย พร้อมกับองค์ดาไลลามะ และมรณภาพตรงที่นั่น เป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นเวลานาน อารามเตรปุงเคยเป็นที่พำนักขององค์ดาไลลามะก่อนที่พระตำหนักโปตาลาจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ (ในช่วงสมัยดาไลลามะองค์ที่ 5 ) มีสถูปพระศพขององค์ดาไลลามะองค์ที่ 2 ที่ 4 ตั้งอยู่ในอารามนี้

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนนอปูลินคา ซึ่งมีเนื้อที่ 36,000 ตรม.สร้างใน คศ. 1750 โดยดาไลลามะที่ 7 เพื่อเป็นที่พักในยามชรา ต่อมาลามะองค์ต่อๆมาได้สร้างต่อเติม ภายในพระราชวังแห่งนี้มี 370 ห้อง ตำหนักที่สำคัญมี 3 ส่วน รวมทั้งตำหนักของดาไลลามะองค์ที่ 14 ที่ใช้เงินส่วนตัวสร้างขึ้น และได้ประทับอยู่ 2 ปี ก่อนลี้ภัยไปอินเดีย ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้เปิดเป็นสวนสาธารณะ เป็นที่พักผ่อนของประชาชน ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มชน ชมละครทิเบต ช่วงบ่ายทำกิจกรรมตามอัธยาศัย (มีการแสดงของม้าที่สนามแข่งม้าเป่ยเจียว สามารถไปชมได้ ค่าบัตรผ่านตรงส่วนนี้ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)

เย็น           รับประทานอาหารค่ำ และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

หมายเหตุ : เทศกาล SHOTON เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทิเบต พุทธศาสนิกชนนับพันนับหมื่นจากทั่วโลก ต่างหลั่งไหลมาที่ลาซาด้วยความศรัทธาที่มีต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนจะขึ้นไปปฎิบัติธรรมบนภูเขา เมื่อการปฎิบัติธรรมเสร็จสิ้น บรรดาญาติพี่น้องก็จะนำนมเปรี้ยวขึ้นภูเขาเพื่อไปต้อนรับพวกเขา พร้อมทั้งดื่มนมเปรี้ยว เต้นรำและร้องเพลงกับผู้คนระหว่างทางที่กำลังกลับบ้าน คณะโอเปราในแต่ละท้องที่ของทิเบตจะมารวมตัวกันที่หลัวปู้หลินข่าในลาซา เพื่อจัดการแสดงและการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นชนิดต่างๆ เป็นระยะเวลาหลายวัน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่คึกคักมาก พิธีกางภาพพระ (ผ้าทังก้า) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการแสดงโอเปร่าทิเบตที่โลดโผน(ระบำหน้ากาก) การแข่งม้า การยิงธนู และยังมีการแข่งขันวัวจามรี การแสดงระบำประกอบเพลง ท่วงทำนองแห่งทิเบตที่ดูลึกลับจะปรากฏภายใต้สายตาของท่าน

พักที่โรงแรม ……….. HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    ทุ่งหญ้าภาคเหนือทิเบต – หยงปาจิ่ง – ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ – ลาซา

เช้า          รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารเช้าขึ้นรถเลียบทางหลวงสายชิงจ้างมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ ระหว่างทางสามารถชมวิวทิวทัศน์ทุ่งหญ้าภาคเหนื่อของทิเบตที่ทำให้ผู้คนหลงไหล อีกทั้งยังมีทิวทัศน์ทางรถไฟสายชิงจ้างที่อยู่ที่สูงที่สุดในโลก หลังจากมาถึงทะเลสาบน่ามู่ชว่อ ท่านอย่าเพิ่งหลงไหลกับทิวทัศน์ที่ทำให้คนหลงไหลของทะเลสาบน่ามู่ชว่อ เป็นอันขาด

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นจึงขึ้นรถกลับ ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่กลุ่มบ่อน้ำแร่ บ่อน้ำพุร้อนหยางปาจิ่ง ที่มีชื่อเสียงของโลกท่านกลางหิมะขาวโพลนและอ้อมกอดแห่งขุนเขา(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ การซื้อขายในพื้นที่แพงมาก ค่าใช้จ่ายในน้ำพุร้อนหยางปาจิ่ง 40-60 หยวนต่อคน) ต่อการอาบน้ำหนึ่งครั้ง

เย็น          รับประทานอาหารค่ำ และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม ……….. HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก    ลาซา – คุนหมิง MU 5940 – จินหม่าปี้ (ไก่เขียวม้าทอง)

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นให้ท่านเตรียมตัวเดินทางไปยังสนามบิน
11.35        นำท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิง โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 5940
14.55       เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่รถบัสปรับอากาศ ไปยังถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง มีซุ้มประตูไก่เขียวม้าทอง แวะถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เย็น          รับประทานอาหารค่ำ และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ KING WORLD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ราตรีสวัสดิ์

วันที่เจ็ด   คุนหมิง – กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า (ทางโรงแรมจะเตรียมอาหารกล่องให้)
08.10     ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 741
09.50     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

 รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ


การเดินทาง

กรุงเทพ- คุนหมิง - ลาซา - คุนหมิง - กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน อาจจะเจอฝน อากาศเย็นสบาย

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

15 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่ ท่านละ  54,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 52,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 51,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 13,500 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน