ทัวร์จีน | จิ่วจ้ายโกว | AUG-OCT 2011 : เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

ทัวร์จีน | จิ่วจ้ายโกว | AUG-OCT 2011 : เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน

Rate this item
(3 โหวต)
ทัวร์จีน | จิ่วจ้ายโกว | AUG-OCT 2011 | 6 วัน 5 คืน | เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันลือชื่อ อุทยานหวงหลง เมืองเก่าซงพาน ฯลฯ โดยสารการบินเที่ยวพิเศษ จากแอร์เอเชีย (FD) | จิ่วจ้ายโกว | 九寨沟 | เที่ยวได้ทุกฤดู |
จิ่วจ้ายโกว | Jiuzhaigou | 九寨沟 | World Biosphere Reserve

เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง ชมอุทยานมรดกโลก ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันลือชื่อ อุทยานหวงหลง เมืองซงพาน ฯลฯ โดยสารการบินเที่ยวพิเศษจากแอร์เอเชีย FD

พิเศษช่วงวันแม่ !! เดินทางวันที่ 7-12 // 12-17 สิงหาคม 2554  ==> 28,900 บาท

เดินทางวันที่ 7-12, 12-17 สิงหาคม 2554
เดินทางวันที่ 6-11, 21-26 กันยายน 2554
เดินทางวันที่ 1-6 ตุลาคม 2554
ราคา 28,900 บาท
ราคา 32,900 บาท
ราคา 33,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ – เฉินตู 

16.30           คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินAIR ASIA (FD) ประตู 4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
19.10           เหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  FD…
22.50           ถึงท่าอากาศยาน SHUNG LIOU ของ เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศเพื่อไปเข้าพักที่โรงแรม

พักที่ GARDEN CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง     เฉินตู – ทะเลสาปเตียซี – ซงพาน – จิ่วจ้ายโกว

เช้า                 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จิ่วจ้ายโกว โดยผ่านทางเมืองซงพาน ระหว่างทางชมทะเลสาบที่ยังคงความสวยงาม และน่าสนใจ อิสระถ่ายรูปคู่กับ จามรี สัตย์เลี้ยงที่ชาวธิเบต หรือชาวจีนที่ราบสูงนิยมเลี้ยงไว้ อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง              รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ สมัยเมื่อ70 ปีที่แล้วได้เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงามเพื่อเป็นการระลึกถึงทหารจีนแดงนำท่าชม กำแพงเมืองโบราณซงพาน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับบรรยากาศที่สวยงามของตัวเมืองโบราณ จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าเข้าสู่จิ่วจ้ายโกว อุทยานมรดกโลก (ประกาศปี ค.ศ. 1992) เดินทางถึงตอนค่ำๆ

ค่ำ                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GRAND JIUZAI GOU HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม     อุทยานธารสวรรค ์จิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา) - ชมโชว์ธิเบต

เช้า             รับประทานอาหาร ที่โรงแรม นำท่านไปสัมผัสกับความงามของจิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์  ที่ได้รับการอนุรักษ์ โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ มีคำบอกเล่าว่ามีบุคคลสองอาชีพที่ไม่กล้ามายังสถานที่นี้ คือ นักวาด และ นักกวี นำชมทะเลสาบยาวทีมีฉากหลังเป็นขุนเขาสูงที่มียอดปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ชมต้นสน แขนเดียว ถ่ายรูปกับจามรี แล้วชมทะเลสาบ 5 สี บึงน้ำใสที่มี สีเขียว คราม น้ำเงิน ม่วง และสีฟ้าเทอคอยซ์สวยงามจนสุดแสนจะบรรยาย ชมทะเลฤดูกาลซึ่งสีสันของทิวทัศน์จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล  น้ำตกนั่วรื่อหลัง เก็บภาพอันสวยงามเหล่านี้ได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง          รับประทาน อาหารในอุทยานฯ ช่วงบ่าย ชมทะเลสาบหมีแพนด้า ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี (ทะเลสาบหางนกยูง) ซึ่งสายน้ำใสตัดกับสีสันของขุนเขาคล้ายดั่งหางนกยูง ชมน้ำตกธารไข่มุกที่สวยงาม ชมทะเลสาบแรด น้ำตกซูเจิ้ง

ค่ำ             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองของชาวธิเบต ฟังเสียงเพลงที่ไพเราะและ กังวานของหนุ่มสาว อีกทั้งการเต้นรำที่สนุกเร้าใจ

พักที่ GRAND JIUZAI GOU HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่     จิ่วจ้ายโกว – หวงหลง – เม่าเสี้ยน

เช้า             รับประทานอาหาร ที่โรงแรม นำท่าน เดินทางสู่ อุทยานหวงหลง หรือแอ่งน้ำมังกรเหลือง ตลอดสอง ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ แอ่งน้ำ ลำธารน้อยใหญ่ที่ มีสัตว์ป่านานาชนิดมาอาศัยดื่มกินน้ำ พร้อมชมดอกไม้นานาพันธุ์

เที่ยง           รับประทาน อาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่อุทยานหวงหลง เพื่อชมความมหัศจรรย์ของแอ่งน้ำที่ธรรมชาติได้ สร้างสรรค์ไว้มากกว่า 4,600 แอ่ง แต่ละแอ่งมีความสูงประมาณ 1.5-4.5 เมตร และมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น รูปไข่มุก พระจันทร์เสี้ยว รูปสัตว์ต่าง ๆ และเมื่อน้ำในแอ่งต้อง แสงอาทิตย์ จะเกิดการสะท้อนของน้ำ ทำให้เรามองเห็นน้ำใน แอ่งกลายเป็นสีแดง น้ำเงิน เหลือง เขียว คล้ายกับสีรุ้ง หรือ เรียกว่า ธารน้ำ 5 สี จนถึงเวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเม่าเสี้ยน

ค่ำ               รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ MAOXIAN HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   เม่าเสี้ยน – เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า             รับประทานอาหาร ที่โรงแรม นำท่านเดินทางกลับเมืองเฉินตู (เดินทางประมาณ 2 ช.ม)

เที่ยง            รับประทาน อาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมศาลเจ้าสามก๊ก ซึ่งมีพื้นที่กว่า 37,000 ตร.ม. ชมรูปปั้นของท่านขงเบ้ง ท่านกวนอู และขุนนางที่สำคัญในยุคนั้น สุสานของกษัตริย์เล่าปี่ ที่ท่านนายกโจวเอินไหล ได้บัญชาให้ทหารมาคุ้มครองไว้ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม จึงไม่ได้ถูกทำลายไป

ค่ำ                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวนในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GARDEN CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก   ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถกอล์ฟ) -อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหาร ที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีนอยู่บนเนื้อที่600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีนและชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า (รวม รถกอล์ฟของศูนย์ รับ-ส่ง)

เที่ยง           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(สุกี้สมุนไพรจีน) จากนั้นนำท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้ง ถนนคนเดินมีสินค้าพื้นเมือง และ เสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆให้ท่านเลือกซื้อเป็นของ ฝากกลับบ้านอย่างจุใจจนถึงเวลา

เย็น             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ
23.30         ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน ที่ FD….
01.00        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู -กรุงเทพฯ
สายการบิน AIR ASIA (FD)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน กันยายน อาจจะเย็นสบาย

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 32,900บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 30,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 29,900 บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน