Woww!!! ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (CI) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

Woww!!! ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (CI)

Rate this item
(0 โหวต)
1234
ไทเป ฮัวเหลียน เถาหยวน ผูหลี่ นั่งรถไฟหัวจรวด พร้อมล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง อุทยานแห่งชาติทาคาโระ วัดพระถังซำจั๋ง วัดกวนอู ฯลฯ
พิเศษ !!!? บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู? ภัตตาคาร 200 ล้าน เสี่ยวหลงเปา บาร์บีคิว อาหารทะเล? อาหารพื้นเมือง

เดินทาง 22-26 ส.ค//19-23 ก.ย?2552 ==> 22,900 บาท


?

กำหนดการเดินทาง ?22-26 ส.ค//19-23 ก.ย?2552

?

วันแรก??????????กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101-ไนท์มาเก็ต

06.00 น.????????? คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ S สายการไชน่า แอร์ไลน์ ( CI ) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
08.00 น.??????????ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ CI066 (08:30-13:00)
13.00 น.????????? ถึงท่าสนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองไทเปโดยรถโค้ชปรับอากาศ
บ่าย????????????????? บริการอาหารกลางวัน? ณ ภัตตาคาร พาท่านเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลังมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 156 ไร่ และศึกษาประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ชั้นบนในตัวหอที่ระลึกปี
เย็น?????????????????? นำท่านเดินทางไปชมตึกที่สูงที่สุดในโลก ตึกไทเป 101? ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่ง บริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน
ค่ำ???????????????????? บริการอาหารค่ำ ?ณ ภัตตาคาร ใกล้ตึกไทเป 101หลังรับประทานอาหารค่ำพาท่านไปเดินช็อปปิ้งอิสระที่ ไนท์มาร์เก็ตจากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม FORWARD HOTEL หรือเทียบเท่า

?

วันที่สอง???????? ไทเป-อี๋หลัน-ศูนย์ศิลปะประเพณีดั้งเดิม-ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน

เช้า??????????????????? บริการอาหารเช้า? ณ โรงแรม? จากนั้นเดินทางไปที่เมือง อี๋หลัน ไปศึกษาประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองไต้หวัน
เที่ยง????????????????? บริการอาหารกลางวัน? ณ ภัตตาคาร?
บ่าย??????????????????? จากนั้นเดินทางไปยังเมืองฮัวเหลียน นำท่านเยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชมประตู? ทาโรโกะจอร์จ? ที่เป็นสัญลักษณ์? ของการเริ่มต้นถนนสายนี้ ท่านจะเต็มอิ่มกับความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งนี้ ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สุสานฉางซุน ถ้ำเก้าโค้ง จากนั้นเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนและหยก ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมหยกชนิดต่างๆได้อย่างจุใจ
ค่ำ????????????????????? บริการอาหารค่ำ ? ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม ASTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

?

วันที่สาม?????????ฮัวเหลียน-ไทเป-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง-อนุสรณ์สถานวีรชน-เถาหยวน-บ้านพักอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค-เขื่อนสือเหมิน

เช้า??????????????????? บริการอาหารเช้า? ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางกลับไทเป
เที่ยง????????????????? บริการอาหารกลางวัน ?ณ ภัตตาคาร? หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง
ชมโบราณวัตถุล้ำค่าต่าง ๆ กว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี และได้รับการยกย่องติดอันดับหนึ่งในสี่ของโลกซึ่งประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นำมาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหล่านี้มีมากจนต้องผลัดเปลี่ยนทุก ๆ 3 เดือน แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี จากนั้นพาท่านไปอนุสรณ์สถานวีรชน เป็นสถานที่สดุดีแก่ทหารวีรชนที่เสียชีวิตจากการทำสงคราม ไฮไลท์ของที่นี้คือการเปลี่ยนเวรทุกๆต้นชั่วโมง ที่มีการเดินขบวนอย่างพร้อมเพียงกัน เสร็จแล้วพาท่านไปยังเถาหยวน จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชม อดีตบ้านพักประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ที่นี่มีรูปปั้นเจียงไคเช็คอยู่มากมายในลักษณะท่าทางต่างๆ แล้วพาท่านไปที่เขื่อนสือเหมิน ซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำที่สำคัญที่สุด
ค่ำ??????????????????????บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม HOWARD LAKE HOTEL ไทเป หรือเทียบเท่า


วันที่สี่?????????? ??เถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดกวนอู

เช้า??????????????????? บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม? นำท่านเดินทาง จากเถาหยวน ไปยังผู่หลี่? จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายพระองค์และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
เที่ยง????????????????? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร?
บ่าย??????????????????? จากนั้นล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33? กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก หลังจากนั้นนำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซำจั๋ง? ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่? เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปํญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ1ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาปสุริยันจันทรา?
เย็น???????????????????? นำท่านเดินทางสู่เมืองผูหลี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ค่ำ???????????????????????บริการอาหารค่ำ? ณ? ถัตตาคารโรงแรม CHENG PAO HOTEL? พักที่ โรงแรม PEIKONG CREEK RESORT&SPA? หรือเทียบเท่า

?

วันที่ห้า????????????ผูหลี่-ไทเป-ร้านขายขนมพายสับปะรด-ดิวตี้ฟรี-วัดหลงซันซื่อ-แหล่งช็อปปิ้งซีเหมินติง-นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน

เช้า????????????????????บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม? นำท่านเดินทางจากเถาหยวน ไปยังไทเป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วพาท่านแวะชิมขนมขึ้นชื่อของไต้หวันที่ ร้านขนมพายสัปปะรดและยังมีขนมชนิดต่างๆอีกมากมายให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝาก
เที่ยง?????????????????บริการอาหารกลางวัน? ณ ภัตตาคาร?
บ่าย???????????????????จากนั้นพาท่านมาแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่ง บริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน จากนั้นแวะช็อปปิ้งซื้อของแบรนด์เนมที่ ดิวตี้ฟรี จากนั้นนำท่านไปวัดหลงซันซื่อนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมที่หลงเหลือจากการโดนทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 เป็นวัดเก่าแก่โบราณ อายุประมาณ 240ปี ที่ในแต่ละวันจะมีชาวไทเปจำนวนมากมากราบไหว้และขอพร หลังจากนั้นท่านอิสระช้อปปิ้งที่ แหล่งช๊อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งเสื้อผ้าแบรนเนมสไตล์วัยรุ่น เปรียบได้กับสยามสแควร์ในเมืองไทย ตามอัธยาศัย
ค่ำ???????????????????? บริการอาหารค่ำ ? ณ ภัตตาคารหลังจากรับประทานอาหารค่ำเสร็จก็พาท่านไปขึ้นรถไฟหัวจรวดกลับไปสนามบินเถาหยวน
22.20 น.????????? อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CI065 (22:20-01:05)
01.05 น.????????? เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

?

?

************************************************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน