ทริปถ่ายภาพ : คุนหมิง-ตงชวน-ซินเถียนเซียง-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง 7 วัน 6 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ เมษายน 01 , 2020
Font Size
   

ทริปถ่ายภาพ : คุนหมิง-ตงชวน-ซินเถียนเซียง-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง 7 วัน 6 คืน Featured

Rate this item
(7 โหวต)
ทริปถ่ายภาพ : คุนหมิง-ตงชวน-ซินเถียนเซียง-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง 7 วัน 6 คืน | 7 วัน กับธรรมชาติหลากสี บนผืนนาขั้นบันไดและท้องทุ่ง
yuanyang-28-01-08-0005

7 วัน กับธรรมชาติหลากสี บนผืนนาขั้นบันไดและท้องทุ่ง ดอกน้ำมัน หงถู่ตี้ - ซิงเถียนเซียง - เจี้ยนสุ่ย - หยวนหยาง

ราคาโปรโมชั่น เดินทาง 11 - 17 สิงหาคม 2554 ราคาท่านละ 26,900 บาท | เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

วันเดินทาง
11 - 17 สิงหาคม 2554
3 - 9 กันยายน 2554
ราคาท่านละ
26,900 บาท
28,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ตงชวน

08.00                พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U

10.05                เดินทางลัดฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 742

13.10               ถึงคุนหมิง เมืองเอกและนครที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหยุนหนาน ประตูสู่ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวของหยุนหนาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองตงชวน ซึ่งห่างไปทางทิศเหนือ ประมาณ 165 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงตงชวน ยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายภาพชาวจีน ด้วยทัศนียภาพที่หลากหลาย มีจุดชมวิวที่สวยงามมากมาย และให้บรรยากาศที่ไม่ซ้ำ สามารถถ่ายภาพได้ตั้งแต่อรุณรุ่งจนย่ำค่ำสนธยา ด้วยฉากอันตระการตราของทุ่งดอกไม้หลากสีตัดกับสีแดงเข้มของผืนดินและท้องฟ้าสีครามสดใส ถึงเมืองตงชวน นำท่านเข้าสู่ที่พัก Red Land Impression villa โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง     หงถู่ตี้-ซิงเถียนเซียง

เช้า                  หลังอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางไปชมทิวทัศน์อันสวยงามของท้องทุ่งและเนินเขาสีแดงเข้ม ที่เต็มไปด้วยภาพแปลงนาสีต่าง ๆ อันเกิดจากการปลูกดอกไม้นานานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นทุ่งมัสตาร์ด นาข้าวและแปลงดอกไม้นานาอีกนานาชนิด ซึ่งเป็นจุดที่ทั้งนักท่องเที่ยวและนักถ่ายภาพชาวจีนและจากทั้งโลกต้องมาเยือน และถือเป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีน (แวะจุดชมวิวและถ่ายภาพจาก

หงถู่ตี้ ถึง ซิงเถียนเซียง ทั้งหมด 7 จุด ได้แก่จุดชมวิว 109 , สวนจินชิว Jinxiu Garden, ที่ลาดฉีไค Qicai slope, เนินตะโกนเยว่ผู่ Yuepu Hollow, ทุ่งเยว่หลิง Yueling Field, ต้าม่าข่าน Damakan และ เล่อเซียกัว Lexiagua) 

เที่ยง             รับประทานอาหารเช้าในภัตตาคาร จากนั้นเดินทางเที่ยวชมจุดชมวิวและที่ท่องเที่ยวที่เหลือ ช่วงเย็น ชมพระอาทิตย์ตกที่หงถู่ตี้ เดินทางเข้าสู่ที่พัก Red Land Impression villa โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม     ซิงเถียนเซียง - เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย

เช้า                หลังอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางไปยังเมืองเจี้ยนสุ่ย ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ราว 360 กม.หรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 

เที่ยง              หลังรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่เมืองเจี้ยนสุ่ยถึงเจี้ยนสุ่ย เมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี เคยเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของหยุนนาน และได้ชื่อว่าเป็นเมืองมีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันดับ 3 ของจีน เจี้ยนสุ่ยในสมัยหนานจ้าวบ้านเรือนจะก่อสร้างด้วยดินและหลังคาคลุมด้วยหญ้าคา ซึ่งมักเรียกกันในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า หลังคาทรงเห็ด ต่อมาในปีค.ศ.1387 สมัยหมิงหงอู่ ได้ขยายเมืองโดยสร้างด้วยอิฐ ซึ่งตลอดระยะเวลา 600 กว่าปีเมืองเจี้ยนสุ่ยได้เผชิญกับภัยสงครามและแผ่นดินไหวหลายครั้ง ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างที่งดงามเพียงไม่กี่แห่ง  จากนั้น นำท่านชมซุ้มประตูเมืองเจี้ยนสุ่ย หรือเช่าหยางโหลว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง ซึ่งคงความงดงามด้วยศิลปกรรมแบบจีนโบราณ   จากนั้นนำท่านเดินชมถนนคนเดินกู่เฉิงของเมืองเจี้ยนสุ่ย

เย็น              รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์การเต้นรำของชนเผ่าพื้นเมือง

วันที่สี่     เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย - หยวนหยาง 

เช้า                  หลังอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่

วัดขงจื้อ ซึ่งเป็นวัดในศาสนาขงจื้อที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศจีน รองจากวัดที่บ้านเกิดของขงจื้อที่ชวีผู่ มณฑลชานตง ให้ท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งที่นี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดสอบจอหงวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้น  นำท่านชม บ้านสวนตระกูลจู ซึ่งเป็นคฤหาสน์พื้นเมืองขนาดใหญ่ ที่โดดเด่นของเขตเตี้ยนหนาน โดยพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างกว่า 20,000 ตร.ม.ประกอบไปด้วย สวนดอกไม้สำหรับศาลบรรพบุรุษและสวนดอกไม้ส่วนตัวซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาคารต่าง ๆ ที่มีห้องทั้งหมด 212 ห้อง ประตูหน้าต่างมีการตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลาย ที่แกะสลักอย่างประณีตสวยงามและดูเคร่งขรึมทั้งภายนอกและภายใน จนได้รับการยกย่องว่าเป็น "สวนใหญ่ที่ดารดาษและลานตาแห่งเตี้ยนหนาน" จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำโบราณซีเหมินสุ่ย หรือ บ่อน้ำต้าป่านจิ่ง บ่อน้ำที่มีความบริสุทธิ์ปราศจากสารเจือปน ไม่มีกำมะถัน ซึ่งน้ำที่นี่ใช้ทำเต้าหู้ได้ดีมาก จนเลื่องลือว่าถึงความอร่อยมาก โดยปกติการทำเต้าหู้ทั่วไปจะต้องใส่สารประกอบบ้างอย่างเข้าไปเพื่อให้เต้าหู้แข็งตัว แต่เมื่อใช้น้ำที่ทำไม่ต้องใช้สารดังกล่าวเลย ซึ่งเต้าหู้ที่ได้จะแข็งตัวได้เองและมีรสชาติอร่อยไร้ที่ติ ภายในเมืองจะมีร้านทำน้ำเต้าหู้ชื่อดังที่สุดในเมืองจีนตั้งอยู่ และมีการนำน้ำจากบ่อนี้ไปชงชา ซึ่งให้รสชาติหอมหวานที่สุด ถึงขนาดชาวบ้านหาบน้ำไปตั้งขายตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในเมือง

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชิมเต้าหู้เจี้ยนสุ่ยที่ลือชื่อ จากนั้น เดินทางไปยังเมืองหยวนหยาง ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ 88กม.หรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงถึงเมืองหยวนหยาง เทศมณฑลหนึ่งในเขตปกครองตนเองชนชาติอาข่าและอี้ หงเหอ ในมณฑลหยุนหนาน เมืองแห่งแปลงนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยพื้นที่กว่า 14,000 ไร่ สามารถมองออกไปได้ไกลสุดลูกหน้าลูกตา หาคำใดบรรยายเปรียเปรยถึงความยิ่งใหญ่และความสวยงามได้ นำท่านไปยังจุดชมวิว ปากเสือโคร่ง หรือ เหล่าหู่จุ่ย แห่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง ชื่นชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก ขณะที่ท่านยืนอยู่บนที่สูงของจุดชมวิวปากเสือโคร่ง แล้วก้มมองลงไปยังนาขั้นบันไดเหมิ่งผิ่น ทำให้เกิดจินตภาพที่หลากหลาย ซึ่งดูคล้ายดอกไม้สีขาวขนาดใหญ่ที่กำลังเบ่งบาน คล้ายเกสรดอกไม้ที่มีงูขดอยู่นับหมื่นตัว และแสงอาทิตย์สาดส่องกระทบเหมือนกับคลื่นทะเลสีเขียวที่กำลงกระเพื่อมขึ้นมา คล้ายงูนับหมื่นตัวกำลังเลื้อยเลาะไปตามไหล่เขา คล้ายกับทะเลสาบหรือทะเลที่มีกระท่อมกลางนากว่าร้อยหลังเสริมแต่งให้ดูคล้ายเรือลำเล็กกำลังแล่นในทะเลกว้าง ซึ่งได้รับการยกย่องจากเหล่าช่างภาพให้เป็นทัศนียภาพแห่งท้องนาที่สวยที่สุดในโลก และได้การจัดอันดับจากวารสารฝรั่งเศสให้เป็นที่ 1 ของ 7 ทัศนียภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ถูกค้นพบใหม่ในปี 1993

ค่ำ                  หลังจากพระอาทิตย์ตก นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักในเมือง Yun Ti Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า จากนั้นรับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า    ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ตั่วอี่ซู่-หมู่บ้านพื้นเมืองชิ่งโข่ว-พระอาทิตย์ตกที่ป้าต้า

เช้า                ทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น เดินทางไป

นาขั้นบันไดตัวอีซู่ ซึ่งมี 3 ด้านติดภูเขาใหญ่ มีหนึ่งด้านที่ลดหลั่นลงไปในหุบเขา คล้ายกับอ่าวใหญ่ที่ทอดยาวเต็มภูเขา 3 ด้าน ชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกกับหมู่บ้านที่บ้านมีรูปทรงคล้ายดอกเห็ด ที่ตั้งเป็นหย่อม ๆ อยู่บนนาขั้นบันไดกว่า 6,000 ไร่ ที่เรียงเป็นแนวขวางจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ชมจุดชมวิวมุมสูงบนภูเขาด้านหลังหมู่บ้านหวงเฉ่าหลิง ซึ่งดูราวกับม้านับหมื่นตัวควบตะบึง ตลอด 1 ปีที่นี่จะมีทะเลหมอกโอบล้อมถึง 200 วัน โดยทะเลหมอกจะหยุดนิ่งอยู่ที่อ่าวไม่ลอยออกหรือจางหายไปไหน เพียรลอยวนเวียนจากตะวันออกสู่ตะวันตก จากเหนือสู่ใต้ จากเบื้องล่างสู่เบื้องบน ซ้ำไปมาตลอดวัน ซึ่งแต่ละครั้งจะให้ทัศนียภาพที่สวยงามแตกต่างกัน จากนั้น ให้ท่านได้อิสระกับการเดินเลียบเที่ยวชมและถ่ายภาพไปตามถนนเล็ก ๆ ระหว่างหมู่บ้านไปถึงนาขั้นบันได และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮาหนี่ภายในหมู่บ้านได้

เที่ยง             ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองชิ่งโข่ว ชมทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมและสัมผัสวัฒนธรรมของชาวฮาหนี่

16.00          จุดชมวิว ณ จุดชมวิวป้าต้า เพื่อชมพระอาทิตย์ตก จากนั้นเดินกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Yun Ti Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ               รับประทานทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่หก  หยวนหยาง-คุนหมิง

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางกลับสู่คุนหมิง 

เที่ยง               รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารเมืองเจี้ยนสุ่ย จากนั้น เดินทางต่อถึงคุนหมิง แวะชมและถ่ายรูปตลอดถึงคุนหมิง, ชมและเลือกซื้อของฝากที่ตลาดโบ้เบ้คุนหมิง 

เย็น                รับประทานอาหาร และเข้าสู่ที่พัก Jin Jiang B โรงแรมระดับ4 ดาว

วันที่เจ็ด   คุนหมิง - กรุงเทพ

เช้า               หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงหวู่เจี้ยป้า

07.50          เดินทางลัดฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 2025

10.00          ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจมิรู้ลืม

 

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- คุนหมิง -กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3-4ดาว พักห้องละ 2ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน สิงหาคม อาจจะเจอฝน

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 26,900บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 25,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 24,900 บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 3,000บาท

จำนวนที่นั่ง

 4 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/