NEW!! คุนหมิง-เขาซีซาน-เมืองโบราณลี่เจียง-จงเตี๊ยน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ กันยายน 26 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

NEW!! คุนหมิง-เขาซีซาน-เมืองโบราณลี่เจียง-จงเตี๊ยน

เขียนโดย
Rate this item
(0 โหวต)
คุณหมิง-เขาซีซาน

คุนหมิง-เขาซีซาน-เมืองโบราณลี่เจียง-จงเตี๊ยน 8 วัน 7 คืน

เมนูพิเศษ ..ลิ้มรส..เป่าฮื้อ..อาหารกวางตุ้ง

เดินทาง 1-8 ก.ค. 2552 ราคาเพียง >> 33,900 บาท

กำหนดการเดินทาง ??วันที่? 1- 8? กรกฎาคม 2552???(8 วัน 7 คืน)

วันแรก??กรุงเทพฯ ? คุนหมิง?
17.00 น.??นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบิน CHINA EASTERN YUNNAN AIRLINES [MU] ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

19.05 น.??เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์นยูนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 742 22.35 น.?ถึงสนามบินคุนหมิง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก ? โรงแรม JINJIANG HOTEL(4 ดาว)

?

วันที่สอง??คุนหมิง ? เมืองฉู่สง ? เจดีย์โบราณ ? หมู่บ้านเผ่าหยี๋ - เมืองโบราณต้าหลี่
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่? เมืองฉู่สง? (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่เหนือ ระหว่างทางที่จะเดินทางไปเมืองต้าลี่? นำท่าน? ชมเจดีย์โบราณ? หรือเจดีย์แห่งโชคลาภ? ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่? คู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้? เจดีย์มีความสูง 9 ชั้น แต่ละชั้นมีองค์พระสังฆจายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแต่ละองค์นั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไป? และความสมบูรณ์เมืองฉู่สงเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่าหยีเป็นชนเผ่าโบราณซึ่งอาศัยอยู่รวมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านจะได้ชมเมืองโบราณซึ่งมีความงดงามและมีรูปแบบเฉพาะของตนเองไม่เหมือนใครซึ่งหาชมได้ยาก? อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก? และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ? ภัตตาคาร? นำท่านเดินทางสู่? เมืองต้าหลี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรน่านเจ้าเมื่อ 520 ปีก่อน? ชมบรรยากาศตึกรามบ้านช่องสมัยเก่าที่แสดงถึงความเจริญในอดีต? ซึ่งมีชนชาวไป๋อาศัยอยู่มากที่สุด และผู้หญิงเผ่านี้จะเรียกว่าจินฮัว ชอบแต่งชุดสีขาว และนับถือเจ้าแม่กวนอิม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LAND SCAPE? HOTEL หรือเทียบเท่า

?

วันที่สาม?? เจดีย์ 3องค์ ? ชมทะเลสาบเอ๋อไห่- (BUS 3 ช.ม.) สู่ลี่เจียง- บึงมังกรดำ ? เมืองโบราณซู่เหอ - เมืองเก่าลี่เจียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารหลังอาหาร? นำท่านชม เจดีย์สามองค์ ที่มีความสูงถึง 600 เมตรสร้างในสมัยอาณาจักรน่านเจ้า และชมตึกรามบ้านช่องสมัยเก่าที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเมืองเหนือใต้ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ ชมทัศนียภาพรอบๆพร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก นำท่านแวะชมทะเลสาบเอ๋อไห่ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด ขนาดใหญ่ รองจากทะเลสาบเตืยนฉือของมณฑลยูนนาน ให้ท่านได้ชมวิวภูเขาซางซา ที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและทิวทัศน์ที่สวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง (ประมาณ 3? ช.ม.) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองต้าหลี่ เป็นเมืองพรมแดนระหว่างทิเบตกับจีน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ซึ่งอพยพมาจากทิเบต ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย? จากนั้นนำท่านชม? บึงมังกรดำ ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่ามีมังกรหลายตัวปรากฎกายเข้าอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ ปัจจุบันนี้เป็นสวนสำคัญที่สุดของเมืองลี่เจียง ชมวิวทิวทัศน์บริเวณสะพานหินอ่อน และเก๋งจีนที่สวยงามเป็นเลิศสามารถมองเห็นวิวภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากกั้นหลังที่สวยงามยิ่งจากนั้นชมวิถีชีวิตของเมืองซางซู่เหอ ให้ท่านได้ชมวัฒนธรรมเก่าและบ้านโบราณ และรวมทั้งเป็นที่ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอีกด้วย ซึ่งยังคงรักษาไว้อย่างสวยงามมควรแก่เวลา นำท่านชม เมืองเก่าต้าหยัน หรือ เมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670 ? 1814 ) แม้ภายหลังใน พ.ศ. 2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่อาศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน มีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ย ๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก อันเป็นลำธารน้ำที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่ถูกเหยียบย่ำมานานกว่า 800 ปี ถนนแต่ละสายของเมืองจะมารวมกันที่ ตลาดสี่เหลี่ยม (ซื่อฟางเจีย) ศูนย์กลางในการค้าขาย ซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ที่นี่จะมีร้านขายสินค้าในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำมาจากทองแดงและของที่ระลึกต่าง ๆ ความงามของธรรมชาติ ผนวกกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทั้งวิถีชีวิตของชาวเมืองและภาพของผู้สูงวัยที่ยังคงแต่งกายในชุดประจำเผ่าของชาวน่าซี เป็นภาพสะท้อนที่ลงตัวและกลมกลืนยิ่ง ทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกใน พ.ศ. 2540

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ?? โรงแรม? SHINER? HOTEL? หรือเทียบเท่า

?

วันที่สี่ ? ? เทือกเขาหิมะมังกรหยก ? แม่น้ำขาว? (ไป๋สุ่ยเหอ )? - อุทยานน้ำหยก? (อี้สุ่ยจ้าย)
เช้า บริการอาหารเช้า? ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร? ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ นำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บริเวณ เทือกเขาหิมะมังกรหยก อยู่บริเวณท้องทุ่งในทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม? จากนั้นนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ? ยาบัวหิมะ ? ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง?
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ? ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ แม่น้ำขาว (ไป๋สุ่ยเหอ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับจามรี และแม่น้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาเป็นสายยาวพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์รอบๆแม่น้ำ? นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซี กลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์? ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้? ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า? ? มังกรออกถ้ำ ?? ชั้นที่สองมีชื่อว่า ? มังกรเล่นน้ำ ?? ชั้นที่สามมีชื่อว่า ? มังกรโบยบิน ? และยังมี ต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ? ณ? ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ? โรงแรม SHINER? HOTEL??? หรือเทียบเท่า

?

วันที่ห้า ?? ลี่เจียง ? โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ? ช่องแคบเสือกระโดด ? จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)
เช้า?????? รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของนำท่านเดินทางสู่ตำบลสือกู่ เพื่อชม ? ฉางเจียง ตี่ยี่วาน ? ( โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น ? โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ? ขึ้นหลังจากนั้นนำท่านเดินทาง ( ต่อ ) ระหว่างทางแวะชม ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหน้าผาสูงที่มีความงดงาม และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก?มีความยาว 17 กม. เป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) ที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ ? ช่องแคบเสือกระโดด ?

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย??นำท่านเดินทางสู่? เมืองจงเตี้ยน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาจักรหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี? ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ,ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ? ดินแดนแห่งความฝัน ?

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร? SHINER? HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

?

วันที่หก?? จงเตี้ยน ?ทะเลสาปปี๊ถาไห่? ทะเลสาบสูตู?วัดลามะซงจ้านหลิง ? ตลาดเก่าจงเตี้ยน(แชงกรีล่า - เจดีย์จ้วนจิง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบปี้ถาไห่ เป็นทะเลสาบที่มีความงดงามมากราวกับทะเลสาบในแดนสวรรค์ หลังจากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบสูตู ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์นานาชนิดและดอกไม้นานาพันธุ์และภูมิทัศน์ที่งดงาม ซึ่งน้ำทะเลสาบใสนิ่งราวกับผลึกแก้วแล้วยังมีเกาะกลางทะเลสาบที่ปกคลุมไปด้วยสนเมืองหนาว แถมยังมีปลานานาชนิดแหวกว่ายอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ด้วย? เที่ยง ? รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร?
บ่าย ? ?? นำท่านชม วัดลามะ ซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี? มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้น โดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซม
ต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด? และให้ท่านแวะชมตลาดเก่าจงเตี้ยน ซึ่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกที่มาจากมณฑลยูนนาน? จากนั้นนำท่านชม เจดีย์จ้วนจิง ( เจดีย์ระฆัง ) ให้ท่านได้หมุนระฆังพร้อมอธิษฐาน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลไปพร้อมๆ กัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ? PACIFIC RIM HOTEL หรือเทียบเท่า

?

วันที่เจ็ด???จงเตี้ยน ? คุนหมิง ( เช้า? )- วัดหยวนทง? ? เขาซีซาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินจงเตี้ยน 08.55 น.??เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง เที่ยวบินที่ MU 5932 09.55 น.?ถึงสนามบินเมืองคุนหมิง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น ?วัดใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง? มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.ท่านเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร??? สมควรแก่เวลานำท่านสู่เขาซีซาน? ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่ จึงเรียกกันว่าเขานางนอน ชมประตูมังกรที่เขาซีซาน ซึ่งถือกันว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภ พร้อมชื่นชมกับทัศนียภาพงามตาของทะเลสาบเตียนฉือพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมสัมผัสลูกแก้วมังกรที่เชื่อว่าท่านที่ต้องการมีลูกสามารถขอที่ภูเขาแห่งนี้ได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ ? JINJIANG HOTEL? (4 ดาว)

?

วันที่แปด ? ตำหนักทอง - กำแพงเมืองโบราณ(จิ้นรื้อโหลว)? - กรุงเทพ
เช้า. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ ตำหนักทอง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย ?ขุนศึกผู้ขายชาติ? และนางงามเฉินหยวนหยวนเป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองจึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสือนทอง จึงได้ชื่อว่า ?ตำหนักทอง?

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่กำแพงเมืองโบราณ จิ้นรื้อโหลว เป็นกำแพงเมืองของยูนานสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ปีค.ศ. 1381 ปฐมกษัตริย์จูเหยินจางแห่งราชวงศ์หมิงนำทหารมาปราบอ๋องเหรียญ เมื่อในสมัยก่อน กำแพงเมืองจะสร้างด้วยดินและได้มาเปลี่ยนเป็นอิฐในภายหลังกำแพงจะมีประตูเมือง 6 ประตู สูง 20 เมตร กว้าง 60 เมตร เหนือ ? ใต้ห่างกัน 40 เมตร นำทุกท่านเดินชมเจดีย์ซีซื่อถ่า ตงซื่อถ่า สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ปีค.ศ. 2829 ใช้เวลาสร้าง 30 ปี ใช้เป็นหอเก็บคัมภีร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ สนามบินคุนหมิง 23.35 น.?เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น ยูนนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 741 01.00 น.?กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ?.

?

*****************************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน