OCT 2011: เจาะลึกปักกิ่ง อลังการ 3 โชว์ พักหรู 5 ดาว | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กันยายน 25 , 2020
Font Size
   

OCT 2011: เจาะลึกปักกิ่ง อลังการ 3 โชว์ พักหรู 5 ดาว Featured

Rate this item
(1 โหวต)
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ..พร้อมพักหรูระดับ 5 ดาว | 22 - 27 ตุลาคม 2554 | พิเศษสุด ราคาเพียง 23,900 บาท เท่านั้น
TravelProThai-20-01-2009-0011

เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ..พร้อมพักหรูระดับ 5 ดาว โชว์..กังฟูเส้าหลิน..หน้ากากทองคำและกายกรรมก้องโลก ..อาหารพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง..สุกี้มองโกล..อิ่มไม่อั้น...ซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์ Tang Ren Jie

โดยสายการบิน HAINAN AIRLINE (HU)

เดินทาง 22 - 27 ตุลาคม 2554 พิเศษสุด ราคาเพียง 23,900 บาท เท่านั้น

วันเดินทาง
22 - 27 ตุลาคม 2554
ราคาท่านละ
23,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00            พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U16-18 ชั้น 4 สายการบิน ไห่หนาน แอร์ไลน์ (HU) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่ง ก่อนการเดินทาง

วันที่สอง      กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – นั่งสามล้อชมเมืองโบราณ – โชว์หน้ากากทองคำ   

01.00             ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน HU 7996 พร้อมรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง

06.45            เดินทางถึงปักกิ่งผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว ä บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร     นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน มีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีน เพราะว่าจัตุรัสเทียนอันเหมินคือ ที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์จีน เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1417 มีชื่อเดิมว่า "เฉิงเทียนเหมิน" ในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์หมิง มีการซ่อมแซมใหม่ในปี ค.ศ. 1651 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เทียนอันเหมิน" คำว่า 'เทียน' แปลว่า ฟ้า 'อัน' แปลว่า ผาสุก 'เหมิน' แปลว่า ประตู จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมา และหอประตูเจิ้งหยางเหมินหรือเฉียนเหมิน หลังจากนั้นนำท่านชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม ชื่อเก่าชื่อ "จื่อจิ้นเฉิง" เป็นพระราชวังของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เป็นสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์แห่งหนึ่งในโลก และเป็นสิ่งก่อสร้างโบราณที่สร้างด้วยไม้เป็นหลักที่กว้างใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดในโลก พระราชวังต้องห้าม เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1406 (ปีที่ 4 รัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อของราชวงศ์หมิง) สร้างเสร็จเมื่อปี 1420 ใช้เวลาประมาณ 14 ปี พระราชวังต้องห้ามมีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ 961 เมตร มีความกว้างจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 753 เมตร มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 723,600 ตารางเมตร และมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง รวมกัน 155,000 ตารางเมตร เล่ากันว่า พระราชวังต้องห้ามมีห้องใหญ่ห้องเล็กทั้งหมด 9999.5 ห้อง เมื่อปี 1973 ผู้เชี่ยวชาญได้สำรวจและพิสูจน์ว่า พระราชวังต้องห้ามมีทั้งหมด 8,704 ห้อง เล่ากันว่า ถ้ามีคนคนหนึ่ง เกิดในพระราชวังต้องห้ามและเปลี่ยนห้องนอนทุกวัน ไม่ซ้ำกัน จะสามารถนอนได้ถึงอายุ 27 ปีจึงจะครบทุกห้อง ทั้งสี่ด้านของพระราชวังต้องห้ามมีกำแพงที่มีความสูง 12 เมตรและยาว 3,400 เมตรโดยรอบ จึงเป็นเมืองที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม นอกวังมีคูวังที่มีความกว้าง 52 เมตรล้อมรอบ ทำให้กลายเป็นวังที่มีความแข็งแกร่ง สิ่งก่อสร้างในพระราชวังต้องห้ามสร้างด้วยไม้ทั้งนั้น มีหลังคากระเบื้องเคลือบสีเหลือง ฐานหินสีขาว และประดับประดาขึ้นด้วยภาพวาดหลากสีสัน พระราชวังต้องห้ามมีทั้งหมด 4 ประตู ประตูทิศใต้มีชื่อว่า "อู่เหมิน" ประตูทิศตะวันออกชื่อว่า "ตงหวาเหมิน" ประตูทิศตะวันตกชื่อ "ซีหวาเหมิน" ส่วนทิศเหนือชื่อว่า "เสินอู่เหมิน" โดยด้านหลังประตู "เสินอู่เหมิน" มีภูเขาจิ่งซานซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยดินและหิน และครอบคลุมไว้ด้วยป่าต้นสนและต้นไป่ สิ่งก่อสร้างของพระราชวังต้องห้ามแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ได้ตามที่ตั้งและบทบาทได้แก่ "วังนอก" และ "วังใน" โดยมีประตู "เฉียนชิงเหมิน" เป็นเส้นแบ่ง ส่วนทางใต้จากประตู "เฉียนชิงเหมิน" คือ "วังนอก" ส่วนทางเหนือจากประตู "เฉียนชิงเหมิน" คือ "วังใน" ซึ่งมีบรรยากาศและรูปแบบการก่อสร้างต่างกันมาก

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนั่งสามล้อชมเมืองโบราณ "หูถ้ง" ซึ่งเป็นตรอกซอยโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของปักกิ่ง หูถ้งส่วนใหญ่ในปักกิ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง โดยสร้างอยู่รายรอบบริเวณพระราชวังต้องห้าม แรกเริ่มนั้นการจัดที่พักอาศัยในหูถ้งจะกำหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยู่ใกล้พระราชวังต้องห้ามมากเท่าไหร่ ก็แสดงถึงฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นตามลำดับหูถ้งที่อยู่ในแนวทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกของพระราชวังต้องห้ามจะเป็นที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง ส่วนหูถ้งที่อยู่ในแนวทิศเหนือจรดทิศใต้นั้นจะเป็นที่พักอาศัยของสามัญชน จากนั้นนำท่านชมโชว์หน้ากากทองคำ

เย็น            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

พักที่ BEIJING SCHONBRUNN HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม     ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก - วัดลามะ – โชว์กังฟูเส้าหลิน

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนหรืออุทยานอี้เหอหยวน มีพื้นที่ประมาณ 2.9 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเนินเขาสูง 60 เมตร มีพระตำหนักอยู่บนเนิน และทะเลสาบคุนหมิง มีเนื้อที่ประมาณ 2.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดโดยทะเลสาบนี้เกิดจากการใช้แรงงานคน ขุดดินขึ้นไปถมเป็นเนินเขา สำหรับสร้างพระตำหนัก อี้เหอหยวนเริ่มก่อสร้างในสมัยราชวงศ์จิน (ค.ศ. 1115 - 1234) โดยจักรพรรดิองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์จินทรงมีพระราชโองการให้สร้างที่ประทับแรมขึ้นที่นี่เป็นครั้งแรก ต่อมาในหลายราชวงศ์มีการสร้างเสริมเติมต่อหลายครั้ง พระจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงทรงมีพระราชโองการให้สร้างขยายอุทยานแห่งนี้ให้กว้างออกไปและทรงให้ชื่อว่า อุทยาน "ชิงอีหยวน" เมื่อปี ค.ศ. 1860 อุทยานแห่งนี้ถูกทหารพันธมิตร อังกฤษ - ฝรั่งเศสเผาทําลาย ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1888 พระนางซูสีได้ใช้งบประมาณกองทัพเรือของชาติซี่งเป็นเงินแท่ง 5 ล้านตําลึงมาสร้างอุทยานนี้ขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น "อี้เหอหยวน" อุทยานนี้มีชื่อเลื่องลือไปทั่วโลก ก็ด้วยมีทิวทัศน์สวยงาม     อุทยานอี้เหอหยวน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา "ว่านโซ่วซาน" และ ทะเลสาบ "คุนหมิงหู" บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงหู ในทะเลสาบคุนหมิงหูมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มไม่อั้น...ซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์ Tang Ren Jieหลังอาหารนำท่านชมโรงงานไข่มุก ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุก อาทิเช่น สร้อยไข่มุก ครีมไข่มุก เป็นต้น จากนั้นนำท่านไหว้พระที่ วัดลามะ หรือ ยงเหอกง เป็นวัดหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อ กินเนื้อที่กว่า 6 หมื่นตารางเมตร ตำหนักต่าง ๆ มี กว่า 1000 ห้อง วัดลามะนี้แต่เดิมเป็นพระตำหนักที่คังซีฮ่องเต้กษัตริย์องค์ที่ 2 ของราชวงศ์ชิงสร้างให้องค์ชายสี่หรือหย่งเจิ้ง ปี ค.ศ 1723 องค์ชายสี่ได้ขึ้นครอง ราชย์เป็นจักรพรรดิ์องค์ที่ 3 จึงย้ายเข้าไปประทับในพระราชวังโบราณ ส่วนพระตำหนักนี้มีพื้นที่ครึ่งหนึ่งปรับเป็นที่พักผ่อนนอกวังขององค์ชายสี่ อีกครึ่งหนึ่งถวายพระลามะจังเจียฮูถูเค่อถู จึงกลายเป็นวัดลามะของทิเบตนิกายหมวกเหลือง

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มลองเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ จากนั้นนำท่านชม สุดยอดมวยกำลังภายใน กังฟูศิษย์เส้า

พักที่ BEIJING SCHONBRUNN HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่      โรงงานหยก – กำแพงเมืองจีน – โรงงานบัวหิมะ – ถ่ายรูปสนามกีฬารังนก – ชิมชา – กายกรรมปักกิ่ง - ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมสินค้าที่มีชื่อของปักกิ่งที่ โรงงานหยก หยกจีนที่ขึ้นชื่อ    ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นให้ท่านได้พิชิต กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน การสร้างกำแพงนี้ ถูกเริ่มสร้างเมื่อ 700 ปี ก่อนคริสตกาล ในเวลานั้นแผ่นดินจีนแบ่งออกเป็นประเทศหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งมักจะปรากฏสงครามรบพุ่งระหว่างกัน ดังนั้นแต่ละประเทศจึงสร้างกำแพงเมืองขนาดใหญ่และค่อนข้างสูงขึ้นเป็นเขตประเทศของตนเอง กำแพงเหล่านั้นไม่เหมือนกับกำแพงเมืองแบบธรรมดา แต่เป็นกำแพงที่ค่อนข้างยาวมาก เป็นกำแพงเมืองจีนก่อนราชวงศ์ฉิน จนเมื่อ 200 ปีก่อนคริสตกาล จักรพรรดิจิ๋นซี ทรงรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียว และสถาปนาราชวงศ์ฉินขึ้น ทรงต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศที่มีความปลอดภัย จึงส่งกองทหาร 3 แสนคน กับประชาชน 5 แสนคน ร่วมกันสร้างกำแพงใหญ่ เริ่มจากทิศตะวันตกที่เมือง หลินเถา ถึงตะวันออกที่เมือง เหลียวตง มีความยาว 10,000 ลี้ ทำให้ผู้คนเรียกกำแพงนี้ว่า กำแพงหมื่นลี้ สำหรับกำแพงที่พวกเราเห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นกำแพงที่สร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง เริ่มทางตะวันตกที่ เมือง เจีย ยวี่ กวน ของมณฑลกันซู ถึงตะวันออกที่ เมือง ซาน ไห่ กวน ของมณฑลเหอเป่ย ประมาณว่ามีความยาว 12,000 ลี้ เส้นทางผ่านของกำแพงสายนี้ กับสายของราชวงศ์ฉิน ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าสมัยราชวงศ์ฉิน หรือสมัยราชวงศ์หมิง การสร้างกำแพงเต็มไปด้วยความยากลำบาก กำแพงหมื่นลี้ส่วนใหญ่สร้างบนภูเขาสูง วัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีหลายขนาด ขนาดเล็กอาจมีน้ำหนักหลายสิบชั่ง ขนาดใหญ่อาจมีน้ำหนักหลายพันชั่ง ( 1 ชั่ง = ครึ่งกิโลกรัม )

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูสุกี้มองโกล หลังอาหารแวะ โรงงานบัวหิมะ แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง "ยาบัวหิมะ" ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง จากนั้นแวะถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง (BIRD NEST) สนามกีฬาหลายแห่งในโลกออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลิเซี่ยมแห่งโรม แต่สนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปักกิ่งนี้พยายามที่จะคิดออกแบบใหม่ให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมากขึ้นสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron ต้องการที่จะช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง อาจถือได้ว่า เป็นสนามกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด ในขณะนี้สนามกีฬาดังกล่าวซึ่งจะใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ซึ่งดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ภาพโครงสร้างของสนามกีฬาแห่งนี้ จึงดูคล้ายพระราชวังสีแดง ที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก สำหรับบันไดภายในสนามกีฬาถูกสร้างให้กลมกลืนกับโครงตาข่าย ซึ่งให้ภาพลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเอกภาพ ถัดจากสนามกีฬารังนกนี้ยังมี สระว่ายน้ำแห่งชาติ (WATER CUBE) สร้างขึ้นสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะนำมาใช้เดินเครื่องกรองน้ำเสียของสระน้ำที่ใช้เติมในสระจะถูกกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ฝั่งไว้ใต้ดิน นอกจาก นั้น เพื่อให้ดูเหมือนน้ำที่สุด สถาปนิกยังใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin's Trinity College ที่สามารถทำให้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะทำสระว่ายน้ำแห่งแดนมังกรนี้ดูดีเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถต้านทานกับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ด้วย จากนั้นเชิญชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านชมกายกรรมปักกิ่งชื่อก้องโลก

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนหวั่งฝู่จิ่ง ในยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีน ต่างๆ เป็นต้น หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ BEIJING SCHONBRUNN HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน เริ่มสร้างเมื่อปีค.ศ.1420 เป็นสถานที่ประกอบพิธีสักการบูชาฟ้าของ กษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และชิง (ค.ศ.1644-1911) ของจีนซึ่งเป็นพระราชพิธีที่กระทำขึ้นเพื่อบวงสรวงฟ้าขอฝนให้พืชผลใน ไร่นาอุดมสมบูรณ์และ พสกนิกรอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนั่นเอง บนพื้นที่กว่า 2.7 ล้านตารางเมตรของเทียนถาน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า "กู้กง" หรือ "พระราชวังโบราณ" ถึง 4 เท่านั้น ประกอบด้วยกำแพงโอบล้อม 2 ชั้น ซึ่งแบ่งเรียกเป็น "เขตชั้นนอก" คือ พื้นที่ในส่วนระหว่างกำแพงชั้นในกับชั้นนอก และ "เขตชั้นใน" คือ พื้นที่ใจกลางที่ล้อมรอบอยู่ด้านในของกำแพงชั้นในและจากความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของฟ้าและดินของชาวจีนในสมัยโบราณที่ว่า "แผ่นฟ้าโค้ง ผืนดินเหลี่ยม" และ "ฟ้าสูง แผ่นดินต่ำ" จึงได้มีการออกแบบก่อสร้าง "เทียนถาน" ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมพิเศษที่ เน้นความเชื่อดังกล่าว คือ ให้กำแพงด้านทิศเหนือสูงกว่าด้านใต้และมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมส่วนด้านใต้จะต่ำกว่าและเป็นรูปเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งถูกเรียกว่า "กำแพงฟ้าดิน" สำหรับสิ่งปลูกสร้างสำคัญต่าง ๆ ในเทียนถาน เช่น หยวนชิว หรือ "แท่นบวงสรวงฟ้า" ฉีเหนียนเตี้ยน หรือ "ตำหนักสักการะ" และ ตำหนักหวงฉุงยูว์ หรือ "หอเทพสถิต" เป็นต้น ต่างก็เป็นทรงกลมเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นปรากฏการณ์แห่งดวงดาว โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของ "เทียนถาน" ที่มีความสลับซับซ้อนและมีความเป็นวิทยาศาสตร์นี้ต่างสะท้อนให้เห็นระดับของวิทยาการสมัยใหม่ด้านสถาปัตยกรรมในยุคกลางของศตวรรษที่ 16 ของจีนได้อย่างน่าทึ่ง สำหรับสีสันที่ใช้ในการตกแต่งสิ่งปลูกสร้างของ "หอเทียนถาน" นั้นก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในสมัยนั้น เนื่องจากว่า ในสมัยโบราณของจีน มักจะใช้สีเหลืองอร่ามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจแห่งพระจักรพรรดิที่ ล่วงละเมิดไม่ได้นำมาตกแต่งพระราชวังแต่ในการตกแต่ง "หอเทียนถาน" นั้นกลับใช้สีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของฟ้ามาเป็นสีสันสำคัญ สิ่งปลูกสร้าง สำคัญอื่น ๆ ใน "เทียนถาน" ต่างก็มุงด้วยหลังคากระเบื้องเคลือบที่เป็นสีน้ำเงินเช่นกัน พอเดินเข้าสู่ "เทียนถาน" ก็จะเห็นสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่ซึ่งช่วย เพิ่มสีสันและเสริมความหมายอันทรงพลังให้แก่"เทียนถาน"ที่เป็นสถานที่ สำหรับประกอบพระราชพิธีสักการบูชาฟ้า ยิ่งทำให้ผู้คนตระหนักถึงความ หมายอันลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ของ "เทียนถาน" แห่งนี้

เที่ยง          บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านานาชนิดราคาถูกทั้งขายส่ง และขายปลีก อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตา

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ BEIJING SCHONBRUNN HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก     ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.10        เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ HU 7996 พร้อมรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง

14.25        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- ปักกิ่ง -กรุงเทพฯ
สายการบินไทย HAINAN AIRLINES (HU) 

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 5 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม อาจจะเย็นสบาย

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 23,900บาท ***ไม่แจกกระเป๋า***

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 3,500บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Call Center : 081-6424456
  • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน