JUNE 2009 :เส้นทางสายไหม-อูรูมู่ฉี-เขาเทียนซาน 9 วัน 8 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

JUNE 2009 :เส้นทางสายไหม-อูรูมู่ฉี-เขาเทียนซาน 9 วัน 8 คืน

เขียนโดย
Rate this item
(0 โหวต)
เส้นทางอารายธรรมโบราณ

ท่องเที่ยวถ่ายภาพ เส้นทางอารายธรรมโบราณ อูรูมู่ฉี ? เขาเทียนซาน ? ทูรูฟาน - ตุนหวง (รถไฟ) - มอเกาคู ?หลันโจว ฯลฯ

เดินทาง? 27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2552 ราคาเพียง 49,900 บาท

?

กำหนดการเดินทาง

?

วันแรก???? ?กรุงเทพฯ ? คุนหมิง
17.00 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูที่ 10 เคาน์เตอร์ U โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยอำนวยความสะดวกเรื่อง? เอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
19.05 นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิงโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES? เที่ยวบิน MU742
22.35 ถึงท่าอากาศยานคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง? และรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่? JINJIANG HOTEL (4 ดาว)? หรือเทียบเท่า

?

วันที่สอง??? ?คุนหมิง ? อูรูมูฉี ? เอ้อร์เต้าเฉียว
07.00 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน ภายในประเทศเพือเดินทางไปอูรูมูฉี
10.30 เดินทางสู่ อูรูมูฉี โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่? MU 5727 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)
16.35 ถึงเมืองอูรูมูฉี หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ที่ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองชนเผ่าน้อยบริเวณ เอ้อร์เต้าเฉียว (ตลาดบาซาร์) เป็นคำจากภาษาเปอร์เซีย ที่ใช้กับตลาดขายของแบบแผงลอยไม่เป็นร้านรวงในซินเจียงใช้คำนี้กับตลาดทั่วไปที่ขายสินค้าทั้งอาหาร ของใช้ ธัญพืช และของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวจนถึงเวลานัดหมาย
เย็น?????????????? รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำชมภาพชีวิตยามค่ำคืนบริเวณ อู่อี๋ซิงกวนเยี่ยซื่อ (ตลาดนัดกลางคืน) เป็นถนนที่ขายอาหารหลากหลาย ดังนั้นบนถนนเส้นนี้จึงเนืองแน่นด้วยผู้คนจำนวนมาก อีกทั้งมีร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หมวกอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กันอีกด้วย
พักที่ XIN JIANG HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

?

วันที่สาม???????เทือกเขาเทียนซาน ? ล่องทะเลสาบเทียนฉือ ? หนานซานมู่ฉาง ? ทูรูฟาน - ซูกงถ่า ? ผู่เถาโกว-คานเอ๋อจิ่ง

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ เทือกเขาเทียนซาน ที่มีความยาวกว่า 1,000? (นั่งรถพลังงานแบตเตอรี่ไป-กลับ) ซึ่งมีความสูง? 5,445 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมความงามของธรรมชาติ ในระดับความสูง 1,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากนั้นนำชม ?ทะเลสาบเทียนฉือหรือทะเลสาบสีน้ำเงิน? เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียงว่าสวยงามดุจสรวงสวรรค์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมทัศนียภาพโดยรอบของทะเลสาบ? แล้วนำชม ทุ่งหญ้าหนานซานมู่ฉาง ชมวิถีชีวิตของเผ่าฮาซะเค๋อที่อาศัยอยู่ในกระโจม ที่พักอาศัยในกระโจมพร้อมจิบชาน้ำมันที่ใช้ในการต้อนรับแขกพิเศษ

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร?
จากนั้นเดินทางสู่เมืองทูรูฟาน (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) ด้วยเส้นทางไฮเวย์กลางทะเลทรายที่ถือว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ผ่านเมืองต้าปั่นเฉิง จากนั้นนำชมเจดีย์ซูกงถ่า? (สุเหร่ามุสลิม)? อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทูรูฟาน นำชม คานเอ๋อจิ่ง? เป็นระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียงโดยการกักเก็บน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาที่ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างด้วยการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมกันเป็นระยะยาวไปตามหมู่บ้านต่างๆ การขุดอุโมงค์นี้เพื่อป้องกันมิให้น้ำระเหยไปหมดซึ่งได้ผลดีทีเดียว??? ชม สวนองุ่นหรือผู่เถาโกว?? อันเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุดในซินเกียง ส่งขายทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในตลาดโลกมานานแล้ว ช่วงที่มีผลผลิตออกมากที่สุด คือ เดือนกรกฎาคม ? สิงหาคม โดยจะมีการจัดงานเทศกาลองุ่นทุกปีเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทูรูฟานจัดเป็นเมืองผลไม้ลือชื่อของซินเกียง
18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ JIA HE HOTEL (3 ดาวดีที่สุด) หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่เสื้อผ้าและสัมภาระที่จำเป็นจำนวน 2 ชุด เพื่อเดินทางและค้างคืนบนรถไฟ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ต้องใส่กุญแจล็อคเพราะจะฝากไปกับตู้สัมภาระรถไฟส่งไปที่ตุนหวง

?

วันที่สี่?????????? เกาชางกู่เฉิง? ฝอเยียนซาน ? เชียนฝอต้ง? ตุนหวง (รถไฟ)

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
08.00 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบราณเกาชางกู่เฉิง อายุกว่า 1,000 ปี เป็นซากเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองใน
อดีต อารยธรรมโบราณที่สามารถจินตนาการได้และสถานที่ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี? แล้วชม ฝอเยียนซาน หรือ ภูเขาเปลวเพลิง? ซึ่งเป็นสถานที่รู้จักกันดีในนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปขอยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวเพลิงเพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ? ภูเขาเปลวเพลิงนี้มีลักษณะเป็นหินสีอิฐทั้งภูเขาไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย ซึ่งถ้ามองจากที่ไกล ๆ จะเห็นเป็นเพลิงสีแดงคล้ายไฟลุกไหม้??
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร?
บ่าย?นำชม เชียนฝอต้งหรือถ้ำพระพันองค์ซึ่งเป็นมรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลกประกอบด้วยถ้ำใหญ่น้อยกว่า 490 ถ้ำ? ซึ่งเจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีงดงามวิจิตรตระการตามีมากถึง 45,000 ตร.ม. รูปปั้นกว่า 2,000 องค์? มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักหุ่น 500 กว่าตัว?? ที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาไว้ตลอดมา?
18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเปิดห้องอาบน้ำทำธุระส่วนตัว (5ท่าน/ห้อง)
.......????????????? โดยสารรถไฟขบวน K T218(22:28/10:48),? เดินทางสู่ เมืองลิ่วหยวน มณฑลกานซู??
พักบนรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (4 ท่านต่อ1 ห้อง)

?

วันที่ห้า????????ลิ่วหยวน ? ตุนหวง ? ถ้ำพระมอเกาคู ? หมิงซาซาน (ขี่อูฐ) ? โชว์ตุนหวง
.......???????????????? ถึงสถานีรถไฟเมืองลิ่วหยวน รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อไปยัง เมืองตุนหวง (2ชั่วโมง)นำท่านเดินทางชม ถ้ำพระมอเกาคู เป็นถ้ำที่มีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมได้ กล่าวกันว่าคูหาต้น ๆ เป็นผลงานบุกเบิกของ พระสงฆ์เล่อจุน ในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายถูกขุดขึ้นในยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีน ค.ศ. 1277 หลังจากนั้นถ้ำก็ไม่ได้ถูกเหลียวแล คูหาต่าง ๆ ของถ้ำมีงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆ ตลอดช่วงประวัติศาสตร์เกือบ1,000 ปี อย่างไม่ขาดช่วงนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย
12.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ หมิงซาซาน(เขาทรายขับเพลงหรือเขาทรายร้องได้)? โดยให้ท่านได้ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูง) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อขึ้นถึงบนยอดเขา? สามารถนั่งลื่นไถลลงจากยอดเขาสู่เชิงเขาด้านล่าง? หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบเสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตามตำนานบอกเล่าว่า ใต้ภูเขาลูกนี้เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำ และถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมีเสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้น? และมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา
18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร? หลังอาหาร ชมโชว์ตุนหวงอันตระการตา?
พักที่ DUN HUANG HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

?

วันที่หก??????? ??เจียอวี้กวน ? ด่านแรกกำแพงเมืองจีน ? สุสานเว่ยจิ้น ? หลันโจว

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรม? หลังอาหารเดินทางสู่เจียอวี้กวน (4ชั่วโมง) ซึ่งเป็นทั้งชื่อเมืองและชื่อด่านอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาเจียอวี้กวน 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร?
นำชม กำแพงเมืองจีนที่ด่านเจียอวี้กวน โดยรถพลังงานแบตเตอรี่ชมปราการสูง773เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์ หมิงลานจตุรัสด้านในมีกำแพงรายล้อม และมีประตูกำแพง 2 ประตู ทางส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย สร้างขึ้นในราวปลายสมัยราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาฉีเหลียนซานและอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกมีคำจารึกว่า ?ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก?? ถูกสร้างขึ้นราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง ค.ศ. 1809? จากนั้นนำชมสุสานทั้งแปดแห่งราชวงศ์เว่ยและราชวงศ์จิ้น ซึ่งเรียกรวมว่า ?เว่ยจิ้นไป๋หัวหมู่หรือสุสานเว่ยจิ้น? ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สุสานนี้มีจิตรกรรมฝาผนังจากภาพเหตุการณ์ชีวิตประจำวัน 17.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร? หลังอาหารเปิดห้องให้ท่านอาบน้ำทำธุระส่วนตัว (5ท่าน/ห้อง)
.......??????????????โดยสารรถไฟขบวน T658(20:32/06:52? เดินทางสู่เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู ตั้งอยู่ตามแนวฝั่งของแม่น้ำเหลือง เป็นเมืองอุตสาหกรรมและศูนย์กลางการวิจัยนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
พักบนรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (4 ท่านต่อ 1 ห้อง)

?

วันที่เจ็ด??????? ?หลันโจว ? เขื่อนลิ่วเจียเสีย ? ล่อง SPEED BOAT ? วัดปิงหลินซือคุ
07.14 ถึงสถานีรถไฟหลันโจว นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เขื่อนลิ่วเจียเสีย ซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกของจีน
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านล่องเรือSPEED BOAT ชมทัศนียภาพของแม่น้ำหวงเหอหรือแม่น้ำวิปโยค แล้วขึ้นชม วัดปิงหลินซื่อ? ตั้งอยู่บริเวณเหนือเขื่อนลิ่วเจียเสีย ชมรูปสลักพระพุทธรูปน้อยใหญ่จำนวนมากในหินทราย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเมืองหลันโจว
18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร??
พัก FEI TIAN HOTEL (4ดาว) หรือเทียบเท่า

?

วันที่แปด?????? ?ไป๋ถ่าซาน ? หวงเหอมู่ชิง ? หลันโจว ? คุนหมิง

07.00 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม?
นำชม ?ไป๋ถ่าซาน หรือ เจดีย์ขาว? ที่ตั้งอยู่บนฝั่งทางเหนือของแม่น้ำหวงเหอ พร้อมชมทัศนียภาพรอบๆเมืองหลันโจว แล้วนำชม กังหันที่เก่าแก่ของเมืองใหญ่ที่สุดของ หลันโจว? จากนั้นชมทิวทัศน์แม่น้ำหวงเหอบริเวณ หวงเหอมู่ชิง เป็นรูปแกะสลักหญิงสาวอุ้มเด็กโดยสื่อความหมายหญิงสาวเปรียบได้กับสายน้ำหวงเหอที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองหลันโจว และเด็กในอ้อมกอดของแม่คือชาวเมืองหลันโจว นำท่านเที่ยวชม สะพานเหล็กหวงเหอ ชมทัศนียภาพที่สวยงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก??
จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร? เดินทางสู่สนามบินเมืองหลันโจว
16.25 เดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ MU 2405?
20.00 ถึงเมืองคุนหมิง หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก?
พัก JINJIANG HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

?

วันที่เก้า????????? ?อุทยานป่าหิน ? วัดหยวนทง ? คุนหมิง ? กรุงเทพ
07.00 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม? ?
นำท่านเข้าชม อุทยานป่าหิน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหินปูนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลและเมื่อแผ่นดินยกตัวขึ้นจึงเกิดเป็นสวนหินรูปร่างสวยงาม โดยหินเหล่านั้นมีรูปร่าง เช่น ป่าไม้รูปนกคู่ ซึ่งป้อนอาหารให้กัน ภายในป่าหินมีเส้นทางวกเวียนประหนึ่งเขาวงกตในเทพนิยาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองคุนหมิง?? อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฝากคนทางบ้าน
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์พร้อมชมสิ่งก่อสร้างที่ยังคงเป็นศิลปะจีนอันงดงามรูปแบบดั่งเดิมที่ วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดโบราณและใหญ่ที่สุดของคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูป จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง อาทิเช่น? เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
18.00 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พิเศษ! อาหารพื้นเมือง + ชมโชว์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก??????????????????
23.35 โดยสายเที่ยวบินที่ MU741 นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ
01.00 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ? โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ Read More

?

****************************

?

?

?

?

?

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน