เที่ยวครบสูตร!!! มหานครซีอาน ชมงานเทศกาลดอกโบตั๋น | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
จันทร์ กรกฏาคม 06 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

เที่ยวครบสูตร!!! มหานครซีอาน ชมงานเทศกาลดอกโบตั๋น

Rate this item
(1 โหวต)
ทัวร์ซีอาน : สุสานทหารดินเผา อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน-วัดเส้าหลิน
มหานครซีอาน..สุสานทหารดินเผา อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน-วัดเส้าหลิน-สุสานกวนอู-กำแพงเมืองซีอาน-โชว์ราชวงศ์ถัง-โชว์กังฟู-ศาลไคฟง-เจิ้งโจว พิเศษ..งานเทศกาลดอกโบตั๋น เดินทาง 10-15 เมษายน 2552 ==> 32,900 บาท (รับได้อีก 5 ที่)
เดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN (MUเหมาลำ)

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ ซีอาน

  • 23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง (กรุณาเตรียมแยกของใช้ส่วนตัวไว้ใช้ในวันรุ่งขึ้น )

วันที่สอง เมืองซีอาน กำแพงเมืองโบราณ กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี เกี๊ยวน้ำซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง

  • 02.30 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เจิ้งโจว โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU..........
  • 06.30 น. เดินทางสู่สนามบินเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นและรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์ถัง ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม นครฉางอาน ซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซีอานเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง (ความหมาย : ความสงบสุขทางตะวันตก) และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิน ฮั่น และ ถัง ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉางอาน ซึ่งมีความหมายว่า "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองที่เจริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นชมกำแพงเมืองโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วย จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านถนนเก่าใกล้กำแพงเมืองโบราณ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดได้ เช่น ภาพเขียนรูปดอกโบตั๋น เครื่องเขียนพู่กันจีน ขลุ่ยโบราณซีอาน และของที่ระลึกมากมายหลายแบบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำชมสถานที่ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดของเมืองซีอานคือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (**ชวนชิมเกี้ยวน้ำ นานาชนิดรูปแบบชาวซีอาน)
หลังอาหารนำท่าน ชมการแสดงโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัย ราชวงศ์ถัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ
พักที่ TANG CHENG HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

วันที่สาม เมืองซีอาน เมืองลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน (รวมรถเล็ก) ศาลเจ้ากวนอู (กวนหลิน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง เมืองท่องเที่ยวสำคัญในมณฑลเหอหนาน ลั่วหยางเป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถเล็ก) เป็นถ้ำหิน 1 ใน 3 ถ้ำใหญ่ ที่มีการแกะสลักของประเทศจีนและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2000 ตั้งอยู่ชานเมืองลั่วหยางห่างไปทางใต้ 12.5 กิโลเมตร เป็นพุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ถ้ำหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี สร้างเมื่อราวปี ค.ศ. 494 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปี มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตย์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำพระนางบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 เซนติเมตร จากนั้นนำท่านชม สุสานเจ้ากวนอู หรือกวนหลิน หรือป่ากวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ตามเรื่องของสามก๊ก กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่เกียจแค้นกัน ซุนกวนได้นำศีรษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได้นำศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกียรติ บริเวณรอบๆ ปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีชื่อว่ากวนหลิน แล้วนำท่านชมหลักจารึกอัตชีวประวัติของกวนอูและเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในสมัยนั้น แวะเลือกซื้อกระเบื้องสามสี OTOP พื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน นำท่านสู่ตำบล หลินถ่ง ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ PHONY PLAZA HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

วันที่สี่ เมืองลั่วหยาง เทศกาลดอกโบตั๋น - เมืองเติ้งฟง วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม เทศกาลดอกโบตั๋น (ใน 1 ปีมีจัดงานเทศกาลดอกโบตั๋นแค่ครั้งเดียว ในช่วงนี้เท่านั้น) สัมผัสกับบรรยากาศงานเทศกาลดอกโบตั๋นที่สวยสดงดงามหลากหลายสี ซึ่งเป็นสีที่ยากจะพบเห็น ตระการตากับดอกโบตั๋นที่สวยงาม ดอกโบตั๋นหรือ หมู่ตาน ( ; Phony) เป็นดอกไม้ที่มีความหมายพิเศษสำหรับชาวจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โบตั๋น เป็นหนึ่งในดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนดอกโบตั๋น เป็นดอกไม้ที่มีความหมายดีๆ เป็นมงคล และดอกโบตั๋นที่พิเศษแตกต่างจากดอกไม้ชนิดอื่น ๆ คือ ที่ก้านจะมีใบ 3 ใบ และในใบใหญ่แต่ละใบจะแตก ออกเป็นใบเล็กอีก 3 ใ บ รวมทั้งหมด 9 ใบ จึงมีคำเปรียบเปรยว่าเป็นดอกไม้มังกร 9 หัว กล่าวคือเป็นดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของความมั่งมีศรีสุข มีลาภยศยิ่งใหญ่สูงส่ง ควรค่าแก่การยกย่องนับถือ และอีกความหมายหนึ่งคือ ตัวแทนของความยุติธรรม จิตรกรจีนมักจะวาดภาพดอกโบตั๋นสีสันสดใส และคนจีนก็นิยมนำไปประดับบ้านโดยเฉพาะที่ห้องรับแขก เพราะเชื่อกันว่าจะนำพามาซึ่งความมั่งคั่ง โชคลาภและความร่ำรวย ในประเทศจีนดอกโบตั๋นจะออกดอกและบานในช่วงเดือนเมษายน ดอกโบตั๋นดอกหนึ่งจะมีอายุการผลิบานอยู่ราว 7-10 วัน โบตั๋นมีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์ แบบกลีบดอกชั้นเดียว แบบกลีบดอกหลายชั้น และแบบกลีบซ้อนมากเป็นพิเศษก็มี ส่วนสีสรรก็มีมากมายหลายหลากสี มีทั้งสีแดง สีชมพูเข้ม ชมพูอ่อน สีม่วง สีขาว สีเขียว สีดำ และสีผสมสองสีสามสีในดอกเดียวกัน ดอกโบตั๋น เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ชวนดม สีขาวกลิ่นจะหอมอ่อนหวานสดชื่น สีแดงจะหอมแรง ส่วนสีม่วงจะมีกลิ่นหอมหวนยั่วยวนใจ ดอกโบตั๋นบางสายพันธุ์มีขนาดดอกใหญ่มาก บางพันธุ์เมื่อโตสมบูรณ์สามารถวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกได้ถึง 1 ฟุตเลยทีเดียว ในประเทศจีนเมืองที่ถือว่าเป็นจุดชมดอกโบตั๋นก็คือ เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่เมืองเติ้งฟง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย เพื่อชมวัดเส้าหลินหรืออารามเส้าหลินซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน(รวมรถเล็ก) เส้าหลินก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่าพระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนที่เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม กังฟู ปัจจุบันกังฟูมีการสืบทอดเป็นบทเรียนแล้วชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคต รวม 1,000 องค์ จากนั้นนำท่านชม ป่าเจดีย์หรือถ่าหลิน ชมหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน ออกจากวัดเส้าหลิน แล้วนำท่านไปเลือกซื้อหยกจีนซึ่งเป็นของฝากที่มีคุณค่า จากนั้นนำท่านไปชมการแสดงกังฟูอันน่าตื่นตาตื่นใจ ที่โรงเรียนฝึกกังฟู จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อำเภอซินมี่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ CHEERED HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

วันที่ห้าซินมี่ เมืองเจียวจั้ว - อุทยานหยุนไถซาน เมืองเจิ้งโจว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียวจั้ว แล้วเดินทางสู่อุทยานสวรรค์ หยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาด กระจายดุจดังสำลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซาน แล้วเดินทางกลับสู่เมืองเจิ้งโจว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HONG RUN HUA XIA HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

วันที่หก เจิ้งโจว ไคเฟิง ศาลไคเฟิง เจดีย์เหล็กเถียถ่า - ช้อปปิ้งย่านจัตุรัสเอ้อชี (27 SQUARE)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองไคเฟิง เมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่งหรือซ้องเหนือ มีประชากรกว่า 600,000 คน นำท่านเที่ยวชม ศาลไคฟงหรือเปากงซื่อ ของท่านเปาบุ้นจิ้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1984 ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้นขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม จนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือโดยสร้างตามแบบสมัยราชวงศ์ซ้อง ชมตำหนักของท่านเปาบุ้นจิ้น ด้านในมีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของเปาปุ้นจิ้น สูง 2.5 เมตร ท่านั่งตัดสินคดี และมีภาพวาดฝาผนัง 4 ภาพ ซึ่งแต่ละภาพแสดงถึงประวัติความซื่อสัตย์ยุติธรรมของเปาบุ้นจิ้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วนำท่านเดินทางกลับเมืองเจิ้งโจว จากนั้นนำท่านไปชม เจดีย์เหล็ก (เถียถ่า) ตั้งอยู่ในบริเวณวัดยิ้วกว้อ สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง ปี ค.ศ.1046 ซึ่งเป็นเจดีย์รูปทรงแปดเหลี่ยม ขนาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสีมาประติดประต่อห่อหุ้มจนมีความสวยงามโดดเด่น เดิมเป็นวัด แต่ได้ถูกทำลายหมด เหลือแต่เจดีย์องค์เดียวที่เรียกกันว่า เจดีย์เหล็ก เพราะปิดด้วยกระเบี้องที่มีสีเหมือนสนิมเหล็ก มีลวดลายเป็นพระพุทธรูป นางฟ้า กิเลน มังกร และดอกไม้กว่า 50 ชนิด จากนั้นพาท่านแวะซื้ออั่งจ้อขนมที่ทำมาจากพุทราแห้ง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปรรูปจากพุทรา เป็นของว่างขึ้นชื่อของเจิ้งโจว แล้วนำท่าน ช้อปปิ้งย่านจัตุรัสเอ้อชี (ซึ่งที่นี่เคยเป็นที่ประท้วงแรงงานครั้งยิ่งใหญ่) ซึ่งเป็นย่านที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า อาทิ กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาท่านเดินทาง สู่สนามบินเจิ้งโจว
22.00 น. อำลาเมืองเจิ้งโจว เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU....
01.30 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพฯ

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน