Winter Fairy Dec 2011 : เฉินตู-ซีหลิง-ง๊อไบ๊-เล่อซาน 6 วัน 5คืน โดยการบินไทย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร กันยายน 22 , 2020
Font Size
   
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 11:43 น.

Winter Fairy Dec 2011 : เฉินตู-ซีหลิง-ง๊อไบ๊-เล่อซาน 6 วัน 5คืน โดยการบินไทย Featured

Rate this item
(2 โหวต)
xiling-03-01-2007-0019

เฉินตู-ซีหลิง-ง๊อไบ๊-เล่อซาน เล่นสกีที่เขาหิมะซีหลิง ชมเนินสุริยัน จันทรา พักสกีรีสอร์ท ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ขึ้นยอดจินติ่งที่ง๊อไบ๊ นมัสการ พระโพธิสัตย์ผู่เสียนฯลฯ

เดินทาง   2 - 7 ธันวาคม 2554 ราคาท่านละ 30,900 บาท

เดินทาง 30 - 4 มกราคม 2555 ราคาท่านละ 33,900 บาท

วันเดินทาง
2 - 7 ธันวาคม 2554
30 - 4 มกราคม 2555
ราคาท่านละ
30,900 บาท
33,900 บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriaf60cb780d2

กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – เฉินตู – ซีหลิง

08.00 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย (TG) ประตู4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

10.15 (Local Time) เหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618

14.25 (Local Time) ถึงท่าอากาศยาน SHUNG LIOU ของ เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ภูเขาซีหลิงหรือเทือกเขาแอลป์ตะวันออก ในอ.ต้ายี่ ห่างจากเมืองเฉินตูประมาณ 95ก.ม. เมื่อเดินทางถึงบริเวณเทือกเขาซีหลิงนำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่เพื่อเดินทางขึ้นเทือกเขาซีหลิง (กรุณาแยกสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อใช้สำหรับค้างคืนบนเขา 1 ใบเพื่อความสะดวก ส่วน กระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่เชิงเขา ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไว้สำหรับการพักค้างคืน) ซึ่งมีพื้นที่ถึง 482.8 ตร.กม. ยอดเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่า ต้าเซี๊ยะถัง ซึ่งมีความสูงถึง 5,364 เมตร ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี รวมทั้งมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และทัศนียภาพอันงดงาม

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ AZALEA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง เขาซีหลิง –เนินสุริยันจันทรา(กระเช้า) – ลานสกี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าสู่เนินสุริยัน – จันทรา (ยื่อเย่ผิง) ใช้เวลานั่งประเช้าประมาณ 30 นาที ระหว่างทางชมความงามของหิมะที่ตกลงบนยอดเขาและบนต้นสนจนเป็นสีขาว ถ่ายรูปยอดเขาที่สวยงามซึ่งเป็นโอกาศที่หายาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนลานสกีหิมะซึ่งมีความหนาของหิมะอยู่ในราว 60 – 100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ทแห่งใหม่และใช้งบประมาณในการลงทุนมากที่สุดของจีน สถานที่แห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนหิมะ , สกีหิมะ , ม้าลากเลื่อนหิมะ , บอลลูล , สโนโมบิล เครื่องเล่นสไลด์ และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ำแข็งที่จะทำให้ท่านสนุกสนานจนลืมเวลา ( ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ , ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก )

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ AZALEA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม ซีหลิง – หลวงพ่อโตเล่อซาน - ง้อไบ๊

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาซีหลิง แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองเล่อซาน ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เมืองนี้มีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ที่สบน้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำชิงหยี , แม่น้ำหมิน , แม่น้ำเต้าตู้ นำท่านแวะชม ร้านคริสตัลให้ท่านได้เลือกซื้อคริสตัลและสินค้าประเภทคริสตัลที่ขึ้นชื่อที่ผ่านกรรมวิธีผลิตและเจียระไนอย่างสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านแวะชมหินธิเบต ที่มีหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อนของฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเกาะเล่อซาน มีลักษณะคล้าย พระนอนกลางทะเล ชม หลวงพ่อโตเล่อซัน ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 90 ปี ( สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ทงได้ใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านสร้าง เพื่อคอยคุ้มครองภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมินเจียง หลวงพ่อโตเล่อซันเป็นพระพุทธรูปปางนั่งที่สกัดเข้าไปใน ภูเขาสูงและใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 71 เมตร จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เขาง้อไบ๊ ( เอ๋อเหมยซาน ) ที่ได้รับการขนานนามว่า" เมืองในหมอก " ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเฉินตู 160 ก.ม. ถือเป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีที่สำคัญของประเทศจีน ซึ่งประกอบไปด้วยเอ๋อเหมยซาน , ผู่ถอซาน , อู่ไถซาน และ จิ่วหวงซาน สถานที่แห่งนี้มีวัดวาอาราม และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากมายและมีพระสงฆ์จำวัดอยู่บนเขาหลายพันรูป ที่เขาแห่งนี้ยังมีวัฒนธรรมที่งดงาม มีพืชพันธุ์ รวมทั้งสัตว์หายากอีกหลายชนิด โดยเฉพาะผีเสื้อ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารกระเบื้อง) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ EMEISHAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เขาจินติ่ง – พระโพธิสัตย์ผู่เสี๋ยน – วัดเป้ากั๋ว – เฉินตู

เช้า รับประทานอาหาร ที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านนั่งรถอุทยานสู่เชิงเขา ยอดเขาจินติ่งหรือเอ๋อเหมยซานระหว่างการเดินทางให้ท่านชมทัศนียภาพของเขาง๊อไบ๊ ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆ ที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ เอ๋อเหมยซานหรือ ยอดเขาจินติ่งเรียกอีกชื่อว่า ต้ากวงหมิงซัน" เทือกเขาแห่งแสงสว่าง ที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์" เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่เป็นรากฐานของพุทธศาสนาในจีน( เอ๋อเหมยซันในมณฑลเสฉวน ผู่โถวซานในมณฑลเจ้อเจียง จิ่วหัวซันในมณฑลอันฮุย และอู่ไถซานในมณฑลซันซี ) ตั้งอยู่ทางตอนกลางส่วนใต้ของมณฑลเสฉวน บนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างที่ราบสูงทิเบต กับที่ราบแอ่งกระทะเสฉวน มียอดเขาพระพุทธรูปหมื่นองค์ วั่นฝอ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดโดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,099 เมตร หลังจากถ่ายรูปทำบัตรเข้าอุทยานเรียบร้อย...นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาจินติ่ง"ยอดเขาจินติ่ง" มีความสูง ประมาณ 3,000เมตร นำท่านชมความสวยงามตามธรรมชาติให้ท่านได้ สัมผัสกับทะเลหมอกบนยอดเขาสวยงามดั่งแดนสวรรค์ ราวบันไดทั้งสองข้างระหว่างทางที่ขึ้นสู่วัดบนยอดเขา ท่านจะพบเห็นแม่กุญแจที่คล้องรวมกันเอาไว้เป็นจำนวนมากมายเป็นความเชื่อของชาวบ้านว่าถ้าคู่รักคู่ใดที่ขึ้นสู่ยอดเขาแห่งนี้ แล้วนำแม่กุญแจมาใส่คล้องราวบันไดทางขึ้นร่วมกันแล้ว คู่รักคู่นั้นจะรักกันยั่งยืนตราบชั่วนิรันดร์ จากนั้นนำท่านนมัสการและขอพรจากพระโพธิสัตย์ผู่เสียน ณ "วิหารพระหยก" ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราช วงค์จิ้น ต่อมาเกิดไฟไหม้และได้สร้างใหม่ในราชวงศ์ชิง โดยใช้กระเบื้องหลังคาสีทองเหลือง เมื่อต้องแสงอาทิตย์จึงทำให้หลังคาเป็นสีทองจึงได้ชื่อว่า "วิหารทองคำ" ในช่วงระหว่างปี 2547-2548 ทางรัฐบาลจีน ได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระสมัตภัทร์โพธิสัตย์ซึ่งเป็นสีทอง 4หน้า สูง 48 เมตร ที่ยอดจินติ่ง เปิดเนตร 25 พฤศจิกายน 48 เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย พร้อมนำท่าน นมัสการพระผู่เสียนทรงช้าง(สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศสูง48 เมตรชมตำหนักทองตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งมีความหมายว่า ได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดเขาจินติ่ง

เที่ยง รับประทาน อาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม วัดเป่ากั๋ว มีอายุหลายร้อยปีสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งเป็นวัดพุทธศาสนานิกายมหายาน ได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยจักรพรรดิคังซีประกอบด้วยวิหารหลัก 4 หลัง วิหารสำคัญคือวิหารที่ 4 เป็นสถานที่ประดิษฐาน ของ "พระโพธิสัตย์ผู่-เสียน"ทรงประทับบนหลังช้าง 6 งา ดังนั้นวัดต่าง ๆ บนภูเขาแห่งนี้มีพิธีสวดมนต์ให้พระโพธิสัตย์ผู่เสียนเป็นกิจวัตรทุกวันจันทร์ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ และใน พิธภัณฑ์ มีงวงช้างของสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง1.38 เมตร จนถึงเวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉินตู

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GARDEN CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ศูนย์หมีแพนด้า(รถกอล์ฟ) – ศาลเจ้าสามก๊ก - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีนอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีนและชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า (รถกอล์ฟในอุทธยาน)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ศาลเจ้าสามก๊ก" สามก๊กเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของเมืองจีน เรื่องราวเริ่มขึ้น ในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของจักรพรรดิเหี้ยนเต้ เนื่องจากสมัยสามก๊กนั้นเล่าปี่ตั้งราชธานีที่เสฉวน โดยมีขงเบ้งมาช่วยเล่าปี่บริหาร ประชาชนมีความสุข แต่เมื่อสิ้นเล่าปี่แล้วประชาชน นับถือขงเบ้งมากกว่าเล่าปี่ เลยสร้างศาลเจ้าขึ้นมา แต่ไม่นานผุ้ปกครองเมืองจีนเห็นว่าไม่ถูกต้อง เลยออกคำสั่งสร้างศาลเล่าปี่ให้มีรูปปั้นขุนนาง 14 ท่าน ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223 เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก หรือสมัย ค.ศ.220-280 ซึ่ง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุงในปีที่ 11 ของจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง และศาลเจ้าแห่งนี้ ได้รับการยกย่องเป็นโบราณสถานแห่งชาติของจีน เมื่อปี ค.ศ.1961 และได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมี่อปี ค.ศ.1984 ด้วย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวนในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GARDEN CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก ช้อปปิ้ง – อาหารยาจีน - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหาร ที่โรงแรม แล้ว จากนั้นนำท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้ง ถนนคนเดินมีสินค้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และอื่นๆ ให้ท่านเลือกชม และแวะซื้อกลับมาเป็นของฝาก

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกี้สมุนไพรจีน)

15.30 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน ที่ TG 619

17.35 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู -กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ธันวาคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 30,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 28,900  บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 27,900  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 3,500 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

Last modified on วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2012 เวลา 10:48 น.
lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน