Winter Fairy 2011: เฉินตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็ง ง๊อไบ๊ เล่อซาน 6 วัน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กรกฏาคม 10 , 2020
Font Size
   

Winter Fairy 2011: เฉินตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็ง ง๊อไบ๊ เล่อซาน 6 วัน Featured

เขียนโดย lanny
Rate this item
(5 โหวต)
TravelProThai-13-05-2006-0003

เฉินตู ไห่โหลวโกว ง๊อไบ๊ เล่อซาน ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาเงิน ภูเขาทอง ล่องเรือชมหลวงพ่อโต ยอดเขาจินติ่ง ฯลฯ

เดินทาง 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2555 ราคาท่านละ 30,900 บาท

วันเดินทาง
วันที่่ 20 - 25 ธันวาคม 2554
วันที่ 1 - 5 มกราคม 2554
ราคาท่านละ
30,900 บาท
32,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

08.00   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย (TG) ประตู4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

10.15   (Local Time) เหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618

14.25   (Local Time) ถึงสนามบินเมืองเฉินตู ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเฉินตูนำท่านแวะชมศาลเจ้าสามก๊ก(อู่โหวฉือ)สร้างขึ้นโดยพระบัญชาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเฉิงในช่วงปลายราชวงศ์จิ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่"จูเกอเหลียง"อัครเสนาบดีแห่งแคว้นซ่งและเป็นผู้ครอง"อู่เซียง"ในสมัยราชวงศ์หมิงวัดแห่งนี้ถูกผนวกรวมกับพื้นที่วัดเจาเหม่ยเลี่ยวและเป็นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มีชื่อในสมัยสามก๊กบนพื้นที่ 37,000 ตรม.ภายในท่านจะได้ชมรูปปั้นของเล่าปี่ขงเบ้ง กวนอู  เตียวหุย 14ทหารเอก และเสนาบดีของเล่าปี่ พร้อมชมสุสานเล่าปี่ และ 2มเหสี

เย็น       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก เป็นการแสดงที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองจีน ไม่รับลูกศิษย์ในการเรียนไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตาม ผู้ที่สืบทอดได้ก็จะเป็นทายาทเท่านั้น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GARDEN CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง  เฉินตู – เมืองไบ๊- เนเธอแลนด์แดนมังกรสวน"สวนดอกไม้ สือเซี่ยงหู –หย่าอัน – ไห่โหลวโกว

เช้า     รับประทานอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่เมืองไบ๊   นำท่านชมฮอลแลนด์แดนมังกร "สวนดอกไม้สือเซี่ยงหู" สัมผัสความงดงามของดอกไม้ทิวลิปซึ่งหาได้ยากยิ่งในแดนเอเชีย ท่านจะได้ชมดอกไม้หลากหลายชนิดท่านจะหลงใหลไปกับมวลหมู่ผกาจนตกอยู่ในห้วงแห่งความงาม

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว ระหว่างเส้นทางจะต้องเดินทางลอดผ่านอุโมงค์ เอ้อร์หลังซาน อุโมงค์ที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง มีความยาวถึง 4,176 เมตร และยาวที่สุดในประเทศจีน ซึ่งทิวทัศน์หลังจาก ผ่านอุโมงค์มาแล้วจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นำท่านเดินทางผ่านตำบลโม๋ซี ตำบลเล็กๆที่ยังคงรักษารูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นนี้เอาไว้จนถึงปัจจุบัน และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ เมื่อ ค.ศ.1935 ตำบลโม๋ซีเคยเป็นที่จัดตั้งกองทัพแดงภายใต้การนำของท่านเหมาเจ๋อตงและจูเต๋อเพื่อต่อสู้กับกองทัพก๊กมิ่นตั๋ง และเป็นตำบลที่ตั้งของ อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลโกว ส่วนที่มาของชื่อธารน้ำแข็งนั้นมาจากเสียงหวีดหวิวของลมที่พัดผ่านช่องสูงภายในบริเวณนี้ คำว่า ไห่โหลว แปลว่า หอยสังข์ ส่วน โกว แปลว่า หุบเขา ซึ่งมีเสียงคล้ายการเป่าหอยสังข์นั่นเอง ตลอดเส้นทางจากเมืองสู่เมืองในแถบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นช่องเขาสูงชัน มองขึ้นไปจะเห็นกลุ่มหมอกลอยอ้อยอิ่งอยู่ตามสันเขาน้อยใหญ่ ครั้นมองลงไปเบื้องล่างก็เห็นธารน้ำสีฟ้าใสขนาดใหญ่ที่เกิดจากการละลายของหิมะไหลเชี่ยวกรากซัดเซาะไปตามโตรกผา ได้ชมความสวยงามตลอดเส้นทางอย่างเพลิดเพลินใจ

ค่ำ     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ PEARL GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ภูเขาเงิน ภูเขาทอง - ไห่โหลโกว(กระเช้า) แคมป์ 3 และแคมป์ 4

เช้า    ตื่นเช้าเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ ยามเช้า พร้อมชมความงดงามของภูเขาเงินภูเขาทอง ยามที่พระอาทิตย์ส่องแสงทาบทอไปกับภูเขาทำให้เกิดเป็นประกายสีทอง สีเงินอันเป็นที่มาของชื่อภูเขาเงิน ภูเขาทอง(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หากท้องฟ้าเปิดจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ) รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลโกว (Hailuogou Glacier Park) ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะมาอวดโฉมให้ได้รู้จักกันซึ่งอันที่จริงแล้วสถาน ที่เที่ยวทั้งสองแห่งที่ว่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน และทั่วไปแต่ยังเป็นที่รู้จักกันน้อยในหมู่คนไทย สำหรับธารน้ำแข็ง ไห่โหลวโกวนี้เป็นธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ เกิดจากการละลายของหิมะบนยอด ภูเขากังก่า (Gongga Mountain) ซึ่งจัดเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในมณฑลเสฉวน สูงถึง 7,556 เมตร ทอดยาวไปจนจรดกับอุทยานสี่ดรุณี ใกล้ๆ กับอุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ได้รับสมญานามเป็นราชาแห่งภูเขาเลยทีเดียวโดยเส้นทางจะเลาะเลียบภูเขา ลำธาร และน้ำตกที่สวยงาม ไห่โหวโกวมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,850 เมตร ความหนาของน้ำแข็งประมาณ 100-300 เมตร ธารน้ำแข็งนี้มีความยาวทั้งหมดประมาณ 14.7 กิโลเมตร เนื่องด้วยภูมิประเทศที่นี่มีความสลับซับซ้อน ทำให้มีลักษณะของดินฟ้าอากาศหลากหลาย เชิงเขามีแต่ฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นไม่มีฤดูร้อน พืชพรรณนานาจึงมีความเจริญงอกงาม ร่มไม้เขียวขจี บนยอดเขานั้นมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี เรานำทุกท่านเข้าสู่ที่พักบริเวณช่วงกลางของภูเขา เรียกว่าแคมป์สาม ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่สถานีรถ กระเช้าไฟฟ้าแล้วนำท่านนั่งรถกระเช้าทันสมัยขึ้นสู่แค้มป์ที่ 4 ชมวิวของป่าสน ภูเขาสูง ที่สวยงามดั่งสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะได้ชม ธารน้ำแข็งพันปี ที่ทอดตัวจากช่องเขาสูงลงเรื่อยมาจนถึงพื้นราบโดยมีภูเขากงก่าสูงกว่าเจ็ด พันเมตรเป็นฉากหลังดูตระการ ธารน้ำแข็งไห่โหลวโกวแห่งนี้นับ เป็นธารน้ำแข็งที่คงตัวอยู่ในละติจูดที่ต่ำมากคือประมาณสองพันกว่าเมตร จากระดับน้ำทะเล ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เรามองเห็นอยู่เบื้องหน้ามีลักษณะเหมือนน้ำตกขนาดใหญ่ ที่พุ่งออกมาจากหุบเขาไหลไปเป็นทาง เพียงแต่โดนฟรีซไว้ให้หยุดนิ่ง ส่วนที่ปลายธารน้ำแข็งเบื้องล่างก็ดูสกปรกมอมแมม มองแทบไม่ออกว่าเป็นน้ำแข็ง แลเผิน ๆ คิดว่าเป็นผืนดิน แต่บางคนกลับดูเป็นภูเขาแลบลิ้น ก็แปลกดี ธารน้ำแข็งแห่งนี้มีอายุเพียงร้อยปีเท่านั้น จัดว่าเป็นธารน้ำแข็งยุคใหม่ มีพื้นที่กว้าง 16 ตารางกิโลเมตร และยาว 14.7 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาวจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน จนไม่สามารถมองเห็นธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ชัดเจนเฉกเช่นฤดูอื่น ชมแสงแดดยามเช้ากระทบกับธารน้ำแข็งทอแสงระยิบระยับสองฝั่งข้างของธารน้ำแข็ง รายรอบไปด้วยสนคริสต์มาสที่มีหิมะตกครอบคลุมเป็นชั้น มีน้ำตกน้ำแข็งธารน้ำแข็งไหลผ่าน เป็นธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ สวยงามและน่าประทับใจ ถ่ายรูปและชื่นชมจนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ

ค่ำ    รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ PEARL GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่   ไห่โหลวโกว – ล่องเรือเล่อซาน - ขึ้นองค์พระ - ง๊อไบ๊

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเล่อซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชม.)

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ที่เมืองหย่าอัน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเล่อซาน ถึงเมืองเล่อซาน นำท่านนั่งเรือชม หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งสลักอยู่บนหน้าผาของเขาหลิงหยุน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นผลงานการสลักของพระสงฆ์ แห่งพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 8 โดยใช้เวลาทำงานรวม 90 ปี ( ราชวงศ์ถัง ค.ศ. 713-803) เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้กำหนดเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 ค.ศ.1966 จากนั้นนำท่านขึ้นชมองค์พระใหญ่ นมัสการขอพรจนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังง๊อไบ๊

ค่ำ      รับประทานอาหาร  ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ ER MEI SHAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   ง๊อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง (รวมรถกระเช้าขึ้นและลง) –วัดหัวจ้าง - เฉินตู

เช้า    รับประทานอาหาร ณ โรงแรม จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังเขาง๊อไบ๊ หรือเรียกว่า เอ๋อเหมยซาน ซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขา สำคัญทางพุทธศาสนาของจีน มีวัดวาอารามและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากมาย ทั้งยังมีธรรมชาติที่งดงาม มีเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาเป็นขั้นบันได

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นชมยอดจีนติ่น สถานที่สำคัญบริเวณนี้ คือวัดจีนติ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาทองคำที่ทำจากโลหะสำริด ในวันที่มีสภาพอากาศดีจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกของเขานี้คือ ช่วงที่พระอาทิตย์โคจรอยุ่ในจุดที่เหมาะเจาะ เงาของผู้ที่อยู่บนเขาจะสะท้อนอยู่บนก้อนเมฆที่ลอยต่ำจากยอดเขา มีแสงรุ้งล้อมรอบ ในอดีตผู้แสวงบุญบางคน ถึงกับกระโดดจากยอดเขาด้วยเชื่อว่าเป็นหนทางไปสู่นิพพาน  จากนั้นนำท่านสู่ วัดหัวจ้าง วัดหัวจ้างสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ตุงฮั่น มีประวัติศาสตร์เกือบ 2 พันปีแล้ว เมื่อปี1972 ได้ประสบความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากไฟไหม้ ปี 2003 ทางการที่เกี่ยวข้องได้ลงทุน 3 ร้อยล้านหยวนหรือเท่ากับพันห้าร้อยล้านบาท ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหัวจ้างอีกครั้ง นำท่านนมัสการองค์พระสมันตภัทร มหาโพธิสัตว์ 1 ใน 7 พระมหาโพธิสัตว์ ที่เป็นที่นับถือทางพระพุทธศาสนามหายาน (มีพระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร พระสมันตภัทร มีลักษณะทรงคชสารเผือก 6 งา ช้างเผือกหกงานั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ในบรรดาคชสารด้วยกัน) บริเวณใกล้เคียงนั้นท่านสามารถชมตำหนักทองตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งมีความหมายว่า ได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถซานจิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดเขาจินติ่ง สมควรแก่เวลานำท่านลงจากยอดเขา และนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉินตู

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GARDEN CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก   ถนนซุนซีลู่ – ช้อปปิ้ง – เฉินตู – กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหาร  ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ถนนชุนซีลู่ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกี้สมุนไพรจีน)

15.30 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน ที่ TG 619

17.35 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู -กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ธันวาคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 30,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 28,900  บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 27,900  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 3,500 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน