NOV - DEC 2011 : จางเจียเจี้ย - ฉางซา - เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

NOV - DEC 2011 : จางเจียเจี้ย - ฉางซา - เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน Featured

Rate this item
(5 โหวต)
zhangjiajie-02-12-2010-0021

จางเจียเจี้ย - ฉางซา - เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง  เทียนเหมินซานประตูสวรรค์ – ภูเขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาฮาเลลูย่า) สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า - ลำธารแส้ทอง - ระเบียงภาพ 10 ลี้ - ถ้ำมังกรเหลือง *** ชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ***

วันเดินทาง
25-30 พฤศจิกายน 2554
2-7 // 9-14 // 23-28 ธันวาคม 2554
อัตตราค่าบริการ
ท่านละ 26,900 บาท
ท่านละ 26,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ - กวางเจา - ถนนปักกิ่ง

 11.00           นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8-9 แถว S  สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES (UL)   เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 13.10           เดินทางสู่ กวางเจา โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 882

 17.25           เดินทางถึงสนามบินกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง  ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลก ในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านขั้นตอนพิธีศุลกากร ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มสามเหลี่ยม  แม่น้ำจูเจียง และอยู่ห่างจากฮ่องกงเพียง 150 กิโลเมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นเมือง  หน้าด่านที่สำคัญของจีน และได้รับการขนานนามว่าเป็น “South Gate Of China หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร แล้ว...

 ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก   GRAND PEAK  HOTEL หรือเทียบเท่า

พักที่ GRAND PEAK  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง      กวางเจา – ฉางซา – เฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

 เช้า                รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 08.36           พาท่านขึ้นรถไฟด่วน เพื่อนเดินทางไปยังเมืองฉางซา โดยขบวนที่ G1034จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองฉางซา โดยรถไฟด่วน ความเร็ว 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง (บัตรโดยสารชั้นปกติ) (ขอความกรุณาทุกท่านนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยช่วยเหลือท่าน) เชิญทุกท่านพิสูจน์ความเร็วของรถไฟด่วนสายนี้ ซึ่งถือเป็นความเร็วอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างจากคู่แข่งหลายช่วงตัว โดยบริษัท Siemens, Bombardier และ Alstom  ได้ร่วมกันออกแบบและสร้างรถไฟระบบนี้ขึ้นมา และจากการทดลองวิ่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 395 ก.ม. / ช.ม. แม้ความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง 350 ก.ม. / ช.ม. ซึ่งก็ยังเร็วกว่าคู่แข่งอื่นๆ มาก อาทิ รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.), เยอรมันนี (232 ก.ม./ช.ม.), และฝรั่งเศสที่ (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่ของจีนนี้จะเชื่อม 20 เมืองตลอดเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงภาคกลางของประเทศเข้ากับภูมิภาคที่ยังคงพัฒนาล้าหลังอีกจำนวนมาก…

 10.54           ถึง เมืองฉางซา เป็น เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วยมีคำกล่าวว่า “ หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาเมืองฉางซาก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน ”... จากนั้นนำท่านสู่ เฟิ่งหวง ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน

 เที่ยง              รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง ( เมืองหงส์) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวล้อมรบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ฟ่งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “ฟ่งหวงกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ชมบ้านกวีสมัยราชวงศ์ชิง “เสิ่นฉงเหวิน” ชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของ ฟ่งหวง คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงดงามราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน... นำท่าน นั่งเรือแจวชมบ้านเรือน ริมน้ำและชม เจดีย์ว่านหมิง ที่เด่นตระหง่าน อีกทั้งยังมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนวแม่น้ำลำธารที่ใสสะอาดจนเป็นเห็นก้นบึ้ง รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำ

 ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ FENG DU HOTEL หรือเทียบเท่า

พักที่ FENG DU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    จางเจียเจี้ย – ยอดเขาเทียนเหมินซาน – ประตูสวรรค์ – โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย – โชว์จิ้งจอกขาว

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับการตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 ยังเป็นอุทยานที่สวยงามมาก ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500 กว่าตารางกิโลเมตร ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชอุ่มด้วยหลากหลาย

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปเที่ยว ภูเขาเทียนเหมินซาน  จะต้องนั่งกระเช้าจากตัวเมืองจางเจียเจี้ยมีความยาวที่สุดในโลกคือ 7,455 เมตร ใช้เวลา 40 นาที และจัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด   และนั่งรถภายในผ่าน 999 โค้งจนถึง ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า "ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน" ประวัติความเป็นมาของถ้ำเทียนเหมินซานหรือ เรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ้ำหรือประตูสวรรค์ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร แล้วนำท่านลงจากเขาเทียนเหมินซาน นำท่านแวะชม โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของ ซื่อ จิน เซิง (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจีน ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี ***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้ วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ***

พักที่ KAITIAN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่      เทียนจื่อซาน(นั่งกระเช้าขึ้น / ลงลิฟท์แก้ว) – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – ลำธารจินเปียนซี

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินเข้าสู่เขต อุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์  ในภาพยนต์เรื่องอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ นำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน (นำท่านนั่งกระเช้าขึ้น) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร และเป็นเขตป่าอนุรักษ์ ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย นำท่านเปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่นเที่ยวชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด นำท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ นำท่านสู่ชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น สวนสาธารณะเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง  แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะประกอบไปด้วย จุดชมวิวบนยอดเขา เซียนหนี่ว์ซ่านฮวา หรือ นางฟ้าโปยดอกไม้ และหน้าผาเจียงจวิน หรือ หน้าผาท่านนายพล พาท่านชมวิวที่สามารถมองเห็นจากยอดเขาเป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ และยังมีลานแสดงดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์ ภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และจะเปลี่ยนไปตามสี่ฤดูกาลอีกด้วย กล่าวคือ ในบางเวลาจะปกคลุมด้วยเมฆหมอกหนาทึบ แต่ในบางขณะจะเห็นท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากฟ้าฝน ทำให้นักทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่แดนสวรรค์  อีกทั้งยังมี การนำเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีเหนือและรถถังของนายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้ ลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลงลงจากจุดสูง 326 เมตร)

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่อุทยานแห่งชาติเพื่อเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลำธารแซ่ทอง มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นล้วนสวยงามอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ KAITIAN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทียบเท่า

พักที่ KAITIAN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ภาพเขียน 10 ลี้ – ถ้ำมังกรเหลือง -  ฉางซา

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านสู่อีกหนึ่งของอุทยานจางเจียเจี้ย นั่งรถรางไฟฟ้าผ่านชม ภาพวาดสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง) ซึ่งเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มีการประดับไฟสีต่าง ๆ อย่างงดงาม นำท่านลัดเลาะไปตามอุโมงค์ในถ้ำ ชมประตูแห่งความสุข ประตูอายุยืน หินดาบทอง หินหอกเงินก่อนล่องเรือไปตามลำน้ำใต้ดินซึ่งไหลผ่านกลางถ้ำ ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ วังซือหงอคง เครื่องดนตรีจีน วังมังกร และหินงอกหินย้อยที่งดงามตระการตาอีกมากมาย  หลังจากนั้น  นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    พักที่ โรงแรม HEDONG HOTEL หรือเทียบเท่า

พักที่ HEDONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก     ฉางซา  - กวางเจา – ตลาดไป๋หยุน   – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.22      พาท่านนั่งรถไฟด่วน กลับสู่ กวางเจา โดยขบวนที่ G6013

11.50      เดินทางถึงกวางเจา  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดไป่หยุน แหล่งช้อปปิ้งกระเป๋าหนังสินค้าขายส่งแหล่งใหญ่ที่สุด เป็นสินค้ากระเป๋าก๊อปปี้ กระเป๋าหนัง นานาชนิด คนไทยนิยมมาช้อปปิ้งที่นี่กันมาก สมควรแก่เวลาท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.40      เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 883

20.10      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

 

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- กวางเจา -กรุงเทพฯ
สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 882

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน พฤศจิกายน อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 26,900บาท ***ไม่แจกกระเป๋า***

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

Teerachai TravelPro Team.

Teerachai TravelPro Team.

Website: www.travelprothai.com/index.php/blog/teerachai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน