NEW!!!GRAND OPENING ALPS | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี ตุลาคม 29 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

NEW!!!GRAND OPENING ALPS

Rate this item
(0 โหวต)
JAPAN ALPS

สัมผัสความอลังการของกำแพงหิมะ ณ เจแปนแอลป์ หมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรม?ตลาดเช้าทาคายาม่าอดีตจวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ?ถนนสายโบราณ คามิซาโน่มาจิ ช้อปปิ้งย่านดังที่ซาคาเอะ ฯลฯ

เดินทาง : 13-17 / 27-31 MAY?/16-21 June / 3-7 July?09?ราคา 48,900 บาท


?

กำหนดการเดินทาง 13-17 / 27-31 MAY 16-21 June / 3-7 July 2009

?

วันแรก?????????? กรุงเทพฯ

2000 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ R (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 8)
**** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ R ****
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง
ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
2300 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบิน JL 738
( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง )

?

วันที่สอง?????????นาโกย่า ? วัดนิไทจิ ? หมู่บ้านมรดกโลก ?ชิราคาวาโกะ?- คานาซาว่า
0640 ถึง สนามบินเซ็นแทร เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
จากนั้น ท่านเดินทาง สู่ ?วัดนิไทจิ? ถือว่าเป็นวัดไทยประจำญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ณ บริเวณเชิงเขาคาคุโอะซัน ... นำท่านกราบนมัสการขอพร ?องค์พระศากยมุนี? พระที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานไว้สำหรับนำไปประดิษฐานเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างไทยเละญี่ปุ่น ... จากนั้น ท่านเดินทาง สู่ ?เมืองทาคายาม่า? เมืองที่ถูกขนานนามว่า ?Little Kyoto? ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะพร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ?หมู่บ้านชิราคาวาโกะ? นำท่านชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู่กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก ... สัมผัสธรรมชาติช่วงฤดูหนาวที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนดูสวยงามมหัศจรรย์แปลกตา ... ประเทศญี่ปุ่นก้าวหน้ามีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและไฮเทคอย่างที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ...? หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ได้รับการยกย่องเป็น ?มรดกโลก? จากองค์การ ?ยูเนสโก้? ใ ห้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 ซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ล่องน้ำใสไหลเย็น เห็นตัวปลาเทราต์ แหวกว่ายสบายตายิ่งนัก ตื่นตาตื่นใจชื่นชมกับความสวยงามของบ้านทรงโบราณที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซึ่งทำให้มีทัศนียภาพ บรรยากาศที่งดงามตามธรรมชาติได้อย่างลงตัว ... นำท่านเดินทางสู่ ?เมืองคานาซาว่า? เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไซและแม่น้ำอะซาโนะ ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่มีอายุถึง 500 กว่าปี เมืองแห่งปราสาทที่สวยงามและยังอบอวลด้วยบรรยากาศของสมัยการปกครองด้วยระบอบศักดินา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ในแบบญี่ปุ่นด้วยศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ผ่านพิธีชงชาและการจัดดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ... จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก? : Kanaszawa Hotel หรือเทียบเท่า

?

วันที่สาม????? คานาซาว่า ? เทือกเขาทาเทยาม่า ?กำแพงหิมะ? ? ทาคายาม่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า? ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ?หุบเขาแอล์ปญี่ปุ่น - ทาเทยาม่า? ... ท่านจะได้สัมผัสกับความหลากหลายของ ?บรรยากาศดี? บนภูเขาและ ?ยานพาหนะ? ที่จะนำท่านมุ่งหน้าสู่ ?ยอดเขาทาเทยาม่า? ... นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ ?นั่งกระเช้าไฟฟ้า? รูปขั้นบันไดเพื่อไต่ขึ้นสู่ ?ที่ราบสูงบิโจไดร่า? (จุดแวะพัก) แล้วเปลี่ยนเป็น ?รถโค้ชสายธรรมชาติ? ต่อสู่ ?ดอยมุโรโดะ? โดยโชเฟอร์ผู้ชำนาญเส้นทาง ... ระหว่างทาง ท่านจะได้ตื่นตากับ ?ป่าสนดึกดำบรรพ์? ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี และ ?ทุ่งราบกว้าง? ที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ... แล้วแวะชมความงามของ ?น้ำตกเมียวโจ? น้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ... แล้วลัดเลาะผ่านชม ?กำแพงหิมะ? สูงกว่า 20 เมตร ที่เกิดจากการนำรถตัดหิมะเพื่อทำถนนสำหรับการเดินทาง (เฉพาะช่วงกลางเดือนเมษายน ? ต้นเดือนพฤษภาคม) ... เดินทางถึง ?ยอดดอย? จุดชมวิวสูงสุดของเส้นทางสายคลาสสิคแห่งนี้ ... ท่านจะได้เพลินตากับ ?ทะเลสาบ? น้อยใหญ่มากมายที่อยู่รายล้อมเทือกเขาแห่งนี้ พร้อมบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ... นำท่านเดินทางสู่?ไดคับโบะ?? โดยขึ้น ?รถโค้ชพลังงานไฟฟ้าไร้มลพิษ?? มุ่งหน้าทะลุ ?อุโมงค์? ใต้ภูเขาทาเทย่าม่าที่สูงถึง 3,015 เมตร เพื่อไปชมวิวในอีกฟากฝั่งของเทือกเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านสู่ ?คุโรเบไดร่ะ? ที่ราบไหล่เขาที่จะให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของข่องเขาที่เป็นเหวลึก? ... พร้อมระทึกใจยิ่งขึ้นด้วยการ ?นั่งกระเช้าพาโนราม่า? ที่สามารถชมวิวได้รอบทิศผ่าน ?เหวลึก?? โดยสลิงที่โยงจากต้นทางจนถึงปลายทาง โดยปราศจากเสาค้ำยันสลิงคั่นกลาง เป็นระยะทางถึง 1,700 เมตร ... แล้วเดินางต่อยัง ?เขื่อนคุโรเบะ? เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี มีความสูง 168 เมตร ความกว้าง 492 เมตร ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี ... อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถด้วยการ ?เดินกินลมชมวิว? บนสันเขื่อน พร้อมสัมผัสความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจาก ?แอ่งน้ำสีเขียวมรกต? ที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง ... ต่อด้วยการนั่ง ?รถบัสพลังงานไฟฟ้า? ปราศจากมลภาวะสู่ ?สถานีโอกิซาว่า? ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับวิวธรรมชาติที่สวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ? ณ ภัตตาคาร
ที่พัก :?Takayama Associa Hotel หรือเทียบเท่า

?

วันที่สี่???????ทาคายาม่า ? ตลาดเช้า ทาคายาม่า ? อดีตจวนผู้ว่า ? นาโกย่า ? ช้อปปิ้งซาคาเอะ เช้า รับประทานอาหารเช้า? ที่ห้องอาหารของโรแรม จากนั้น นำท่านชม ตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปีที่ผ่านมา โดยพวกเกษตรกรได้นำเอาผลิตผลจำพวกดอกไม้ พืชผักมาจำหน่ายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่าด้วย ... เพื่อให้ท่านได้ตื่นตากับ ?บ้านเรือน? ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ ?สมัยเอโดะ? ในช่วงปี ค.ศ. 1600-1868? ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมักจะพูดถึงเสมอเมื่อนึกถึงสมัยเอโดะ คือการขยายตัวของชนชั้นพ่อค้า และการพัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมืองของ ?โชกุนโทกุงาว่า? ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกกับบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งจะเปิดให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตลอดถนนสายนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชม ?ทาคายามาจินยะ? หรือ ?อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายามา? ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ... ท่านจะได้ชมถึง ?ห้องทำงาน? / ?ห้องพักผ่อน? ที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต ... นำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ชไปยัง ?นาโกย่า? เมืองใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่นรองจากโอซาก้า เป็นเมืองที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ?ย่านซาคาเอะ? ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย.. นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ? ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : ?Nagoya Royal Park Hotel หรือเทียบเท่า

?

วันที่ห้า?????? นาโกย่า ? ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า ? กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า? ที่ห้องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ?เอออน พลาซ่า? ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง ?ร้าน 100 เยน? สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ ?เลือกชมและซื้อ? สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ ... สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ?สนามบินเซ็นแทร?
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ... อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า? (ไม่รวมอาหาร)
1430 เดินทางจาก นาโกย่า โดยเที่ยวบิน JL 737
1830 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใ
จมิรู้ลืม

*****************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน