HOT JAPAN ALPS : 5 วัน 3 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 24 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

HOT JAPAN ALPS : 5 วัน 3 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
Japan ALPS

ดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งที่ถนนเก่าซันมาชิซึจิ ชมขบวนรถแห่โบราณ เดินชมตลาดเช้า ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลก ชมทัศนียภาพบนเทือกเขาแอลป์ พร้อมชมกำแพงหิมะสองข้างทาง ฯลฯ

เดินทาง 1-5 พฤษภาคม 2552 ==> 45,900 บาท

?

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2552


วันแรก????????? กรุงเทพฯ - นาโกย่า
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 1 เคาน์เตอร์ C เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
00.10 น. เดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644?
*** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)***

วันที่สอง??????? นาโกย่า - ทาคายาม่า - ช้อปปิ้งที่ถนนเก่าซันมาชิซึจิ - มัทสึริ โนะ โมริ
07.30 น.
เดินทางถึง สนามบินเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว?
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กในหุบเขา ที่มีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ ของสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมือนกับในสมัยอดีตไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้า หรือว่าจะเป็นบ้านเรือนที่จัดตกแต่งได้อย่างน่ารักและลงตัวกับบรรยากาศอันร่มรื่น แบบเมืองเกียวโตในอดีต จนได้ชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต นอกจากนี้ในสมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ?ซันมาชิซึจิ? ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านแต่ละหลังอย่างกลมกลืน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองหรือหามุมถูกใจบันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเข้าชม มัทสึริ โนะ โมริ พิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมและจัดแสดงขบวนรถที่ใช้แห่ในเทศกาลสำคัญๆของเมืองทาคายาม่า ชมความสวยงามของรถแห่ในรูปแบบการตกแต่งต่างๆ มากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ? ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก? TAKAYAMA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม??? ?? ทาคายาม่า - ตลาดเช้า - ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - คานาซาว่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ? ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม ?ตลาดสดเช้า? เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปีที่ผ่านมา โดยพวกเกษตรกรได้นำเอาผลิตผลจำพวกดอกไม้?? พืชผักมาจำหน่ายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่าด้วย หลังจากนั้นท่านชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ที่ใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทขุงาวะในสมัยก่อน เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือจนถึงปัจจุบัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ?หมู่บ้านชิราคาวาโกะ?หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งคำว่ากัสโช แปลว่าพนมมือ โครงสร้าง บ้านที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือและสร้างโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ให้ท่านได้เยี่ยมชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า เพื่อเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก? KANAZAWA EXCEL TOKYU HOTEL? หรือเทียบเท่า

วันที่สี่??????????เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) - เขื่อนคุโรเบะ- เมืองนาโกย่า??
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ? ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ ขึ้นกระเช้ารางไฟฟ้าสู่สถานี บิโจไดระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร จากนั้นนั่งรถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระหว่างนี้ท่านเสามารถเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางสู่สถานี ไดคันไบ ยอดเขาทาเทะยาม่า อีกฟากหนึ่งของภูเขา เดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ สร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือน เจแปน แอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่สถานี คุโรเบะไดระ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งกระเช้ารางไฟฟ้า ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นำท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ลอดอุโมงค์เข้าสู่สถานี โอกิซาว่า
พิเศษสุด??นำท่านชมความอลังการของกำแพงหิมะขนาดมหึมา (SNOW WALL) ที่มีความสูงถึง 16 เมตร ในระหว่างการเดินทางสู่หุบเขาแอลป์?
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่นรองลงจากโอซาก้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก? NAGOYA SAKAE TOKYU HOTEL? หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า?????? ?สนามบิน นาโกย่า - กรุงเทพ ฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ? ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า ทำการเช็คอินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
10.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่? TG 645
15.10 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

***********************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน