MAR 2012 : เที่ยวสุดคุ้ม เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว นานกิง 6 วัน 5 คืน FD | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

MAR 2012 : เที่ยวสุดคุ้ม เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว นานกิง 6 วัน 5 คืน FD Featured

Rate this item
(4 โหวต)
shanghai-29-12-10-0022

untitled หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจว - นานกิง 

ชมหอนางพญางูขาว ล่องเรือคลองวานิช ช้อปปิ้งถนนโบราณ หาดไหว้ธาน อุโมงค์เลเซอร์ ถนนแฟชั่นต้าหนิง ตลาดร้อยปี ตลาดเถาเป่า อีร่าโชว์ พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ จัตุรัสไทม์แสควร์ จอยักษ์ ใจกลางซูโจว ชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนฟู่จื่อเมี่ยว เที่ยวสบายๆออกบินไฟล์ทเย็น ไปถึงพักผ่อนก่อนเริ่มเที่ยว ..

อาหารพิเศษ!!! หมูพันชั้น, ไก่ขอทาน, กระดูกหมูอู๋ซิ, ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว ** บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์ **

1-6 // 6-11// 11-16 มีนาคม 2555
16-21 // 21-26 //26-31 มีนาคม 2555
20,900 บาท
20,900 บาท

View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria0fc6e9e16a

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นานกิง

 • 17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 19.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองนานกิง  โดย เที่ยวบินที่  FD....... มีระบุที่นั่งพร้อมบริการอาหารว่าง (ไฟล์เหมาลำ)
 • 00.05 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองนานกิง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พักโรงแรม YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   นานกิง – อู๋ซี – เมืองจำลองสวนหู่ – ร้านกาน้ำชา – ฟาร์มไข่มุก

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซิ หรือมีฉายาว่าเซี่ยงไฮ้ น้อยตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซู เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”

** แวะชม โรงงานผลิตกาน้ำชา ที่มีชื่อเสียงของเมืองอู๋ซีที่ทำจากแร่ดีบุกอย่างดี มีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้ใช้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองสวนหู่ หรือ โรงถ่ายสุ่ยสวีเฉิง (รวมรถราง)

** เป็น โรงถ่ายภาพยนตร์ชุดมังกรหยก มีเนื้อที่ใหญ่กว่าโรงถ่าย สามก๊ก 30 เปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้ชมการแสดงต่อสู้เหาะเหินเดินอากาศในภาพยนต์กำลังภายใน ชุดมังกรหยก พร้อมเอฟเฟกต์ต่างๆ พร้อมชมสถานที่ถ่ายทำฉากภาพยนตร์

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูกระดูกหมูอู๋ซี หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดฉงอัน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้ามากมายได้ที่นี่นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

เข้าที่พักโรงแรม MILIDO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   อู๋ซิ – ซูโจว – วัดฉงหยวน – เซี่ยงไฮ้ – ชาก้อน – ถนนนานกิง – โชว์กายกรรมอีร่า

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมา ยาวนานกว่า2,500 ปีได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” และ “เวนีสตะวันออก”

** นำท่านสู่ “วัดฉงหยวน” วัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปี สร้างอยู่กลางทะเลสาบหยางเฉิน มีประวัติสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 386-389 นำท่านชมหอเจ้าแม่กวนอิมหมื่นองค์ ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีพื้นที่ 2,400 ตารางเมตร

** ให้ท่านนมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม สูง 33 เมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล **

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง เซี่ยงไฮ้

** เมืองที่เจริญที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การธนาคาร และยังเป็นแหล่งที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน มีพื้นที่ประมาณ 69 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 18 ล้านคน **

 • จากนั้นแวะชมร้าน ชาผู่เอ๋อ เป็นชาก้อนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สมควรแก่เวลาจากนั้นอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูงที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลา ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว

นำท่านเดินทางเข้าที่พัก PATTAYA HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  ผ่านชมหอจีน – หาดไหว้ธาน – บัวหิมะ – ตลาดร้อยปี – ร้านหยก – บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่าน ผ่านชม “หอจีน” หอดัง 1 ใน 10 ของงาน SHANGHAI WORLD EXPO 2010 ได้รับความนิยมในการเข้าชมเป็นอย่างสูง

** หลายคนไปเที่ยวงาน EXPO แต่ไม่สามารถจองคิวเข้าชมได้ รัฐบาลจีนจึงเก็บหอจีนไว้ เพื่อเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมหลังงาน **

 • จากนั้นพาท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงาม อันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรป
 • จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ฟังคำบรรยายสรรพคุณยาจีนที่มีมายาวนานกว่าพันปีพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้าฟรี ไม่มีค่าบริการ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านสู่ ตลาดร้อยปี ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งขนมต่าง ๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้ พร้อมของที่ระลึก รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับต่างๆ ฝากคนทางบ้าน

 • จากนั้นแวะชม ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหรู GOLDEN JAGUAR RESTAURANT ภัตตาคาร ที่ใหญ่มหึมา ความจุ 6,000 ที่นั่ง   http://www.goldenjaguar.com/food_bh.aspx ลองลิ้มอาหารกว่า 400 เมนู

 • อาหารทะเลสด อาหารจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาเลี่ยน ไทย ฝรั่ง ฯลฯ

** ชิมก้ามปูหิมะ รังนก หูฉลาม หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยเชลล์ ตับห่าน กุ้งสดๆ ปลาแซลมอน ขาแกะ ติ๋มซ้ำ ฯลฯ

*** ฟรี!! ไวน์ เครื่องดื่ม เติมได้ตลอด ***

 • หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก PATTAYA HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  หอไข่มุก – อุโมงค์เลเซอร์ – โรงงานผ้าไหม – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว– เมืองหังโจว – ซีหูเทียนตี้

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ หอไข่มุก เป็นหอส่งโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดา และรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวง มีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที

 • จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมแสง สี ประดับประดาอย่างงดงาม ข้ามแม่น้ำหวงผู่

** นำท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ล่องเรือชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวคลอง ที่อนุรักษ์บ้านโบราณไว้ กว่าร้อยปี

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ๋อเจียง1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู ไก่ขอทาน + หมูพันชั้น อาหารขึ้นชื่อของเมืองหังโจว

** หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนซีหูเทียนตี้ ซึ่งเป็นหลักเมืองของหังโจว และเป็นจุดนัดพบของหนุ่มสาวชาวเมืองหังโจวรุ่นใหม่ อยู่ติดกับทะเลสาบซีหู เป็นการผสมผสานระหว่าง อาคารทันสมัยและประวัติศาสตร์ประเพณีโบราณ เข้ากันได้อย่างสวยงามลงตัว ทั้งร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร เสื้อผ้าบูติคทันสมัย ฯลฯ

 • สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก 

จบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พัก XIGANG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก  หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – สวนใบชา – นานกิง – กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู (เรือเหมาพิเศษ) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหู มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบ วัดได้ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร

** ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดัง เข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียนซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง แล้วเชิญท่านพบและลิ้มลองชิมชาที่ สวนใบชาเขียว ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็ง และลดความอ้วน พร้อมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ อดีตเป็นชาที่ถูกคัดส่งไปถวายจักรพรรดิจีนทุกปี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองนานกิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซู อดีตเมืองหลวงอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีนในสมัยดร.ซุนยัดเซ็น

** นำท่าน ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง “หนานจิงฉางเจียงต้าเฉียว” ซึ่ง มีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร เปิดใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 เดิมสะพานนี้เป็นโครงการของรัสเซีย แต่เมื่อความสัมพันธ์ 2 ประเทศร้าวฉาน จีนจึงดำเนินโครงการนี้ด้วยตนเอง โดยใช้แรงงานชาวจีนกว่า 9,000 คน ใช้เวลา 8 ปี ก่อสร้างจนสำเร็จ

 • จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากเมืองนานกิงที่ ย่านฟูจื่อเมี่ยว อิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 01.00 น. นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่  FD....... มีระบุที่นั่ง (ไฟล์เหมาลำ)
 • 04.00. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*********************************

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวหังโจวและร้านค้าต่างๆ

อัตราค่าบริการ ** ไม่มีแจกกระเป๋า **

การเดินทาง

กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINE (MU)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3+ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาว 1-10 องศา

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 20,900บาท

***ไม่มีราคาเด็ก***

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน