MAR-APR 2012 : เที่ยวชมมรดกโลก บ้านดินถู่โหลว กวางเจา เหมยโจว หย่งติ้ง ซัวเถา 6 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ มกราคม 17 , 2021
Font Size
   

MAR-APR 2012 : เที่ยวชมมรดกโลก บ้านดินถู่โหลว กวางเจา เหมยโจว หย่งติ้ง ซัวเถา 6 วัน 5 คืน Featured

Rate this item
(2 โหวต)
1-110Z31435024I_900x600

800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China ห้ามพลาดเด็ดขาด!! เที่ยวสุดคุ้ม!! สู่เส้นทางมังกรสัมผัส บ้านดินถู่โหลว มรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน ชมสถาปัตยกรรม ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของ ชาวจีนแคะ"เค่อเจีย" โครงสร้างภายในสลับซับซ้อน แต่มีความแข็งแรงเป็นที่หนึ่งซึ่งภายในมีการใช้ไม้ไผ่สาน พอกทับด้วยดินเหนียวหลายๆชั้น 

 ** ซึ่งว่ากันว่าป้องกันแผ่นดินไหวกับไฟไหม้ได้ และยังสามารถอยู่ได้สบายทั้ง 4 ฤดู **

 พร้อมชมวัดหลิงกวง และสถานที่น่าสนใจอีกหลากหลายค่ะ ..

 (( พิเศษ!! ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบายๆ สไตล์ทราเวิลโปร ))  

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
3 - 8 เมษายน 2555
8 - 15 พฤษภาคม 2555
ราคาท่านละ
29,900 บาท
29,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ – กวางเจา  - จัตุรัสฮวาเฉิง – บ้านตระกูลเฉิน

  • 06.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู9  เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES   เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
  • 08.40 น. (Local Time) เหิรฟ้าสู่  เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ362
  • 12.25 น. (Local Time) ถึงสนามบินไป่หวิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว  จากนั้นชมจัตุรัสฮัวเฉิน (เมืองแห่งดอกไม้)  ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่  560,000  ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรีหอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา จากนั้นบ้านพักตระกูลเฉิน บ้านหลังนี้สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1890 – 1894 ริเริ่มโดยเฉินฮุ่ยหลาน เฉินซีหลานและเฉิงเจียงหลิง ในการเรี่ยไรทุนทรัพย์ก่อสร้างจากคนในตระกูลเฉินรวม 72 ครอบครัว ลักษณะอาคารเหมือนศาลเจ้าจีนตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ ประกอบด้วยอาคารน้อยใหญ่ 19 อาคาร ซึ่งใช้ไม้เชื่อมต่อกัน

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก LANDMARK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง    อนุเสาวรีย์ 5 แพะ – หอระลึด ดร. ซุนยัดเซ็น – เหมยโจว

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม  จากนั้นนำท่านนำท่านชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางเจามีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม อนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งใช้หินแกรนิต 120 ก้อนแกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าบนดอยตามโบราณ เล่ากันว่า สมัยโจวหยีหวาง มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกัน ขึ้นแพะ 5 ตัว แพะคาบรวงข้าวมา 6 รวง จากสวรรค์ลงมาสู่เมืองมนุษย์ และมอบพันธุ์เมล็ดข้าวอันเป็นสิริมงคลให้ชาวกวางเจาพร้อมทั้งอวยพรให้คนกวางเจาพ้นจากความอดยากตลอดกาล เมื่อสิ้นสุดคำพูดเทวดาก็หายไป แพะที่ขี่มากลายเป็นก้อนหิน 5 ก้อน อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว จึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ดร.ซุนยัดเซ็น  (Dr.SunYatSenMemorial)  ดร.ซุนยัดเซ็น ถือว่าเป็นบิดาของคนจีนยุคใหม่ เป็นผู้ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง และเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน เป็นแกนนำคนสำคัญในการโค่นล้มราชวงศ์ชิง เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาวจีน ให้รอดพ้นจากสังคมเดิมที่ล้าหลังและระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิงพิพิธภัณฑ์ สร้างเสร็จในปี 1972 เพื่อระลึกวันเกิดร้อยปีของ ดร.ซุนยัดเซ็นสัญลักษณ์ของหอที่ระลึกแห่งนี้คือรูปปั้นเหมือนของตัวท่าน ที่ตั้งอยู่ ทางด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ และแผ่นป้ายที่เขียนว่า “ เทียน เซี้ยะเหวยกง ” ซึ่งท่านก็เป็นผู้เขียนด้วยตัวของท่านเอง โครงสร้างภายนอกเลียนแบบวังจีน หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีเหลือง ภายในหอมีห้องประชุมใหญ่ ห้องสมุด ห้องภาพ และห้องบรรยาย ในห้องโถงใหญ่มีรูปปั้นดร.ซุนยัดเซ็นที่ทำจากทองแดงแท้ สูง 5.8 เมตร ฐานสูง 3.1 เมตร โดยเฉพาะช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ ที่นี่จะคึกคักเป็นพิเศษ ภายในอนุสรณ์สถานนั้นเป็นหอประชุมขนาดใหญ่รูปทรงแปดเหลี่ยม ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเยี่ยม เพราะสร้างขึ้นโดยไม่มีเสากลางห้องที่จะบดบังสายตาของผู้ชม

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เหมยโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ชมวิวระหว่างทาง ช่วงเย็นเดินทางถึงเหมยโจว

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก FU YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม     วัดหลิงกวง – เจดีย์พระพันองค์ - บ้านเก่าคนแคะ – พิพิธภัณฑ์จอมพลเย่เจี้ยนยิง – หย่งติ้ง

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดหลิงกวง เป็นวัดโบราณที่ทางการเมืองกวางตุ้งให้การคุ้มครอง ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์ และเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนเขาสูง จากกระดับน้ำทะเล 1,311 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามประดับด้วย สวนหิน สะพาน บ่อน้ำ และเก๋งสวย(ศาลาแปดเหลี่ยม) ตัววัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงถาง มีอายุนานประมาณ 1,100 ปี ผู้คนก็จะมากราบไหว้กันไม่หยุด และวัดนี้เป็นวัดที่มีความแปลก พิเศษ ไม่เหมือนใคร คือ ต้นไม้ทิพย์แห่งกวางตุ้ง คนที่เข้าไปกราบไหว้ในวัดไม่ต้องกังวลเรื่องของควันธูปภูเขาหลังตำหนักพระมีต้นไม้เขียวชะอุ่ม แต่ว่าหลังคาของวัดไม่มีใบไม้ตกลงมาแม้แต่ใบเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะ เจดีย์เชียนฝอ หรือเจดีย์พระพันองค์  ซึ่งเป็นโบราณสถานประจำเมืองเหมยโจว มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ ให้กราบไหว้กว่า 1,000 องค์ ชมวัฒนธรรมและชีวิต ความเป็นอยู่ของจีนแคะ

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   นำท่านเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์จอมพลเย่ เจี้ยนอิง” จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติและเชิดชูวีรกรรมต่างๆ ของจอมพลผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยยุคเหมาเจ๋อตุงเรืองอำนาจ และถือเป็นบุคคลสำคัญในกองทัพคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเกิด ณ เมืองเหมยโจวไม่เพียงแต่เย่เจี้ยนอิงที่เป็นชาวจีนฮากกาและถือเป็นผู้มีอิทธิพลในประเทศจีนอย่างมาก ยังมีดร. ซุนยัดเซ็น เติ้งเสี่ยวผิง หลี่เติงฮุย และลีกวนยู ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชาวจีนฮากกาและมีชื่อเสียงมากด้วยเหมือนกัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหย่งติ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักYONG DING HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่       บ้านดินถู่โหลว–เจิ้นเฉิงโหลว- หรูเซิงโหลว–เฉิงฉี่โหลว – แต้จิ๋ว –วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ(ไม่ขึ้น) -ซัวเถา

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านชม  หมู่บ้านหย่งติ้งหรือ บ้านดินถู่โหลว  บ้านดินส่วนใหญ่ล้วนแต่ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมาแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว หรือสงคราม แต่เป็นที่น่าสนใจที่บ้านดินส่วนใหญ่ต่างมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์และคงความสวยงามอยู่ บ้านดินทรงกลมในอำเภอหย่งติ้ง มีทั้งสิ้น 360 หลัง ทรงสี่เหลี่ยมมีทั้งสิ้น 4,000 กว่าหลัง จึงขอเสนอแต่บ้านดินที่ขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น                 

1. เจิ้นเฉิงโหลว สร้างขึ้นโดยสองพี่น้องตระกูลหลินในปี ค.ศ.1912 ต้นตระกูลของสองพี่น้องประสบความสำเร็จในกิจการการผลิตมีดตัดใบยาสูบ ซึ่งผูกขาดทั้งในตลาดจีนและตลาดอาเซียนในยุคนั้น บ้านดินแห่งนี้เป็นรูปแบบของคำนิยามความหรูหราตามสไตล์ชนบท               

2. หรูเซิงโหลว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1875 เป็นบ้านดินทรงกลมที่มีขนาดกะทัดรัดที่สุด แต่คงความสวยงามตราบจนปัจจุบัน 

3. เฉิงฉี่โหลว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1628 เป็นบ้านดินทรงกลมที่ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุด

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว (เดินทางประมาณ 3 ช.ม) จากนั้น ชมวัดไคหงวน ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแต้จิ๋ว สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 738 ในสมัยราชวงศ์ถังฮ่องเต้ถังเสียนจงครองเมืองเมืองปีไคหงวนที่ 26 ทรงสร้างวัดไคหงวนไว้สิบแห่งในหลายมณฑลภายในวัดไคหงวนคัมภีร์ถึง 7,240 เล่ม  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัวเถา ระหว่างทางผ่านชมสะพานโบราณเซียงจื้อ(เซียงจื่อเฉียว) เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง เป็นสะพานข้ามแม่น้ำหั่นเจียงแห่งแรกที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนข้ามไปมาระหว่างแต้จิ๋วและซัวเถาได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งในอดีตการคมนาคมระหว่าง 2 เมืองใหญ่เป็นไปด้วยความลำบากมาก ตอนก่อสร้างก็มีอุปสรรคมากมายแต่ในที่สุดก็สามารถสร้างได้สำเร็จ โดยมีความเชื่อที่ว่าหนึ่งในเทพแปดเซียนได้ลงมาช่วยสร้างเพื่อให้ผู้คนข้ามแม่น้ำหั่นเจียง และเพื่อให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น สะพานนี้จึงเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของชาวเมืองแต้จิ๋ว พร้อมกันนั้นบนสะพานยังมีวัวศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหากท่านได้สัมผัสแล้วก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวท่านทำมาค้าขึ้น

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร และนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พัก DRAGON LAKE  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ไต่ฮงกง – ลู่เฟิง – เฮียงบู่ซัว – ซัวเถา – เกาะมาสือ

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าไต่ฮงกง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นเนื้อนาบุญของปอเต็กตึ้ง เป็นต้นกำเนิดที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่านในอดีต ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซม จากการร่วมใจกันบริจาคของชาวจีนและชาวไทยจนมีความยิ่งใหญ่โตและสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อ.ลู่เฟิง (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านนมัสการเจ้าพ่อเสือ ณ ภูเขาเฮียงบู่ซัว ซึ่งได้รับความเคารพและศรัทธาจากชาวจีนในเมืองไทย เป็นอย่างมาก เป็นองค์จริง ที่ทางไทยได้จำลอง มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ซึ่งชาวจีนแต้จิ๋ว ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับนักธุรกิจ แล้วต้องมานมัสการเฮี่ยงบู๋ซัว เพื่อความเจริญในการทำมาค้าขาย

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับซัวเถา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า จากนั้นนำท่านสู่ เกาะหม่าสื่อ หรือ ไฮตังม่า เพื่อเยี่ยมชมวัดเจ้าแม่ทับทิม และนมัสการรูปปั้นเจ้าแม่ทับทิมอันศักดิ์สิทธิ์

เย็น   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พัก DRAGON LAKE  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่หก   ซํวเถา - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม (ทางโรงแรมอาจเตรียมอาหารกล่องให้) จนถึงเวลาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

  • 08.25 น. (Local Time) เหิรฟ้าสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES   เที่ยวบินที่  CZ375
  • 10.40 น. (Local Time) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

*********************************


การเดินทาง

กรุงเทพ-กวางเจา-เหมยเซี่ยน-กวางเจา-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA SOUNTERN (CZ)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม อากาศปกติ ไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ  29,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ  28,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ  27,900 บาท

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Call Center : 081-6424456
  • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน