APR 2012 : เวียดนาม ดินแดนตอนใต้ของชาวเวียด ฮานอย - ฮาลอง ราคาน่าเที่ยว 3 วัน 2 คืน โดยการ์ต้าแอร์เวย์(QR) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี ตุลาคม 29 , 2020
Font Size
   

APR 2012 : เวียดนาม ดินแดนตอนใต้ของชาวเวียด ฮานอย - ฮาลอง ราคาน่าเที่ยว 3 วัน 2 คืน โดยการ์ต้าแอร์เวย์(QR) Featured

Rate this item
(2 โหวต)
6922655515_988bc848f8_b

125px-Flag_of_Vietnam เที่ยวฮานอย – ฮาลอง 2 คืน 3 วัน 

อิสระช๊อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาร์ซ่า ตลาดนัดริมชายทะเลเมืองฮาลอง อ่าวฮาลอง 

การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชอปปิ้งย่าน ถนน 36 สายเก่า และตลาดด่งชวน ฯลฯ


วันเดินทาง
6 - 8 เมษายน 2555
ราคาท่านละ
12,900 บาท

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮาลอง

  • 10.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ (QR) ชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย อำนวยความสะดวกแก่ท่าน
  • 12.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ QR 614 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
  • 14.45 น. ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้า อิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า)

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / อิสระช๊อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาร์ซ่า ตลาดนัดริมชายทะเลเมืองฮาลอง มีสินค้า ที่ระลึกจำหน่ายมากมาก เที่ยวยามราตรีที่เมืองฮาลอง 

 นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง     ฮาลอง – ฮานอย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์ สร้างด้วยความงดงามดัง ภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ                

** นำท่านชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำ

** ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติ ที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสง สี ที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

  • ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือฮาลอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ถึงท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง โดยใช้เวลาเดินทาง  ประมาณ 4ชั่วโมง

  • ถึงฮานอย นำทุกท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจาก  ในน้ำ) เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

เข้าที่พักโรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง   ฮานอย-กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่านเที่ยวชมจัตุรัสบาดิ่นห์ (Ba Dinh Square) ซึ่งเป็นสถานที่ ที่โฮจินมินห์ อ่านคำประกาศอิสรภาพอย่างกึกก้อง ต่อชาวเวียดนาม หลังสงครามเดียนเบียนฟู ที่กินระยะเวลายาวนานถึง 8 ปี  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานธิบดี บ้านพักของลุงโฮ บ้านหลังเล็กเรียบง่าย และตั้งอยู่อย่างสันโดษริมบ่อน้ำใส หลังทำเนียบประธานาธิบดี คือบ้านพักของ โฮ จิมินห์ ที่ท่านเคยพำนักอยู่ที่นี่ในช่วงปี 1958-1969 ตัวบ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าชมและสัมผัส ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ โฮจิมินห์ สมัยเมื่อท่านเป็นผู้นำประเทศ

** เข้าชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1985 - 1990 เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ ออกแบบและสร้างโดย โชเวียต สัมผัสเรื่องราวตลอดชีวิต ที่ผ่านมาของรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ จนมาสิ้นสุดที่ชัยชนะในการรวบรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่ง.

  • ชมวัดเสาเดียว (One Pillar pagoda) วัดรูปทรงดอกบัว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร

** วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม   วิหารวรรณกรรม และ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับสอบจองหงวน สร้างขื้นในปี ศ.ส. 1070 ในสมัยของพระเจ้าหลี แถนห์ โตง  เพื่ออุทิศให้กับขงจื้อ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  • จากนั้นนำท่านเที่ยวชมทะเลสาบคืนดาบ ( Hoan Kiem Lake)  ศาลเจ้าหงอกเซิน (Ngoc Son Temple ) หรือวัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์  ชม เจดีย์พู่กัน  / ชอปปิ้งย่าน ถนน 36 สายเก่า และตลาดด่งชวน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  • 22.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ QR 615
  • 00.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ

*********************************

 

อัตราค่าบริการ ** ไม่มีแจกกระเป๋า **

การเดินทาง

กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3+ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน เมษายน อากาศค่อนไปทางร้อน

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นดองไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 12,900บาท

***ไม่มีราคาเด็ก***

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน