APR 2012 : กวางเจา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง โดย CZ เดินทาง 4-9 เม.ย. 2012 | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   

APR 2012 : กวางเจา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง โดย CZ เดินทาง 4-9 เม.ย. 2012 Featured

Rate this item
(3 โหวต)
ทัวร์จีน | จางเจียเจี้ย | zhangjiajie | 张家界 | เพิ่งหวง | เทียนเหมินซาน

800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China 4-9 เมษายน 2012 | ท่องกวางเจา จางเจียเจี้ย ชมวิวภูเขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาฮาเลลูย่า) 

สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง AVATAR ชมเมืองเวนิชแห่งเอเชีย เมืองโบราณเฟิ่งหวง

ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า

ลำธารแส้ทอง-ระเบียงภาพ10ลี้ ถ้ำมังกรเหลืองอันงดงาม

 

 ** พร้อมชมโชว์ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX โชว์นางจิ้งจอกขาว **

 •  สุดพิเศษ!! อาหารพื้นเมืองชนเผ่าถู่เจีย /เป็ดท้องถิ่น /สุกี้เห็ด /อาหารบำรุงสุขภาพ /อาหารกระบอกไม้ไฝ่ /อาหารกระเบื้อง /SEAFOOD + เป๋าฮื้อ

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
4 - 9 เมษายน 2555
ราคาท่านละ
31,900 บาท (ยังรับได้อีก 5 ที่ค่ะ)

กำหนดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ - กวางเจา - จางเจียเจี้ย

 • 06.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู9  เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 08.40 น. (Local Time) เหิรฟ้าสู่  เมืองกวางเจา  โดยสายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่ CZ362
 • 12.20 น. (Local Time) ถึงสนามบินไป่หวิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว  จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งเขตกุ้ยฮัวกั่ง เขตจำหน่ายเครื่องหนัง ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

20.05 น. เหิรฟ้าสู่เมือง จางเจียเจี้ย  โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CZ 3381

21.35 น.  ถึงท่าอากาศยานเมือง  DAYONG  หลังจากผ่านพิธีการ นำท่านสู่ จางเจียเจี้ย เมืองอุทยานแห่งชาติในมณฑลหู หนานซึ่งได้รับเกียรติคุณจากสหประชาชาติว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าของโลก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก LAN TIAN HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง    จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - แม่น้ำถัวเจียง - บ้านเก่าเฉินสงเหวิน

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เฟิ่งหวงโดยรถโค้ช ชมวิวระหว่างทาง (จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองชนเผ่าแม้ว) นำท่านชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) เมืองเฟิ่งหวง ได้การรับรองจากยูเนสโก้ ว่าเป็นมรดกโลกระดับ 5A

** จางเจียเจี้ยได้รับการอนุมัติให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติแห่งแรก ของจีนเมื่อปีค.ศ.1982 และได้เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกทางธรรมชาติ ของสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม ปี1992 เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเอง ของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑล หูหนาน

** เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง หลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย และท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชม เมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง  ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินทั้งนั้น มีชื่อว่า “ หวงซือเฉียวกู่เฉิง  ” เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอ

** นำท่านโดยสารเรือแพ ล่องเรือถั่วเจียงสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติ ให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

 • จากนั้นเยี่ยมชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์   นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดี นามอุโฆษของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน เป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้าน ทั้งสี่ด้านก่อด้วยอิฐทนไฟ ที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น
 • ** ในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวิน อดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจว ในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติ ให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองเฟิ่งหวงนั่นเอง

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เป็ดท้องถิ่น) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก GOVERNMENT HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม     ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - อุทยานเทียนเหมินซาน(กระเช้า) - ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จางเจี้ยเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ช.ม)

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกี้เห็ด) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงโดยกระเช้า)ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำ ตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วย ในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยม ในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้

** ยอดสูงสุดสูง 1,518 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน พัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

 • นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด และนำท่านขึ้นสู่ประตูสวรรค์ ท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออกกำลังขึ้นบันได 999 ชั้นขึ้นสู่ชองเขาประตูสวรรค์

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารถู่เจีย) หลังอาหารนำท่านเข้าชมโชว์จิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครัน ด้วยอารมณ์ต่างๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับ ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาว ที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทตำนานแห่งความรัก ที่น่ายกย่องยิ่งนัก

** ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดง จนลืมกระพริบตายิ่งใหญ่กว่า โชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คนแสดงภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการณ์กว่าโชว์ใดใด ที่ท่านเคยสัมผัสมา

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก JIN TIAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่       ระเบียงภาพ 10 ลี้(รถไฟเล็กไป-กลับ) - ร้านใบชา - ลำธารแส้ทอง - ภูเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แก้ว(ภูเขาฮาเลลูย่า) -สวนจอมพลเฮ่อหลง-ยอดเขาหยี้ปี่เฟิง-สะพานหนึ่งใต้หล้า

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม  หลังอาหารนำท่านชมทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถไฟฟ้า 3 ตอน ไป-กลับ) ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วย ยอดเขารูปร่างแปลกพิสดาร เรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน

** นำท่านชิมใบชาเลิศรส

 • จากนั้นนำท่านชมลำธารจินเปียนซี ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผาระยะทางยาว 5,700 เมตร น้ำในลำธาร มีสีเขียวใส ปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาด ตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารบำรุง)จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟท์แก้วสู่ ภูเขาเทียนจื่อซาน(ขึ้นลิฟท์แก้ว ลงโดยกระเช้า) หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า

** เทียนจื่อซานมีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ของเขาเทียนจื่อซาน เต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีลำห้วยลึก และมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆ

** นำท่านสู่จุดชมวิวบนเขา เพื่อชมความงามของเขาเจ้าฟ้า

** นำชมภูเขาฮาเลลูย่า(เป็นชื่อเรียกฉากหนึ่งในเรื่องอวตาร) บริเวณนี้เป็นทิวทัศน์ที่ถูกจำลองแบบไปใช้ในเรื่อง อวตาร ที่ทำเป็นภูเขาลอยฟ้า ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก

 • จากนั้นชมสวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิว ซึ่งสามารถชมยอดเขา และหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่กัน(ยอดเขาหยี้ปี่เฟิง) เขาจักรพรรดิ์ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ

** ทัศนียภาพบนเขาจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา ในเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะเห็นทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล ชมลานแสดงดนตรีพื้นเมืองหน้าอนุสาวรีย์ นายพลเฮ่อหลง ซึ่งมีการนำเครื่องบินรบ สมัยสงครามเกาหลีเหนือ และรถถังของนายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้ด้วย

 • จากนั้นชมเทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (อาหารกระบอกไม้ไฝ่) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก JIN TIAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - ร้านยา - ชมถ้ำมังกรเหลือง - ร้านผ้าไหม - กวางเจา

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม  จากนั้นนำท่านไปล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึ่งเป็นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยาก เนื้อที่ผิวน้ำรวม 30 เฮกดาร์ น้ำลึก ถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตรรายล้อมด้วยยอดเขา “ยากที่จะแยกได้ว่าน้ำอยู่ในหรือนอกภูเขากันแน่ จากนั้นนำท่านไปร้านยาท้องถิ่น

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารกระเบื้อง) แล้วจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมังกรเหลือง  (หวงหลงต้ง) ซึ่งมีความสูงถึง 160 เมตร  โดยวัดตามเส้นดิ่ง ลึก 1.5 กม. โดยแบ่งออกเป็นสี่ชั้นด้วยกัน ภายในถ้ำมีแอ่งน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดินมี 2 สาย น้ำตกใต้ดิน 3 แห่ง บึง 4 แห่ง ห้องโถง 13 แห่ง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง

 ** นอกจากนี้ยังมีคลอง นาหินและป่าหิน มีวังมังกรและวังละเขาสือฉิมซาน 6 เขา ขิมหิน 7 เป็นต้น ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ หินงอก หินย้อย มีรูปลักษณะแปลกพิสดารอย่างมากมาย  จากนั้นนำท่านไปยังร้านผ้าไหม เพื่อเลือกซื้อเป็นของฝาก

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับกวางเจา

 • 22.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ 3382
 • 23.50 น.  เดินทางถึง เมืองกวางเจา และนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พัก LANDMARK HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก     กวางเจา - บ้านตระกูลเฉิน - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม บ้านตระกูลเฉิน หรือบ้านของเหล่าคนแซ่เฉิน ซึ่งเป็นแซ่ใหญ่ 1 ใน 5 ของคนกวางเจา "บ้าน" หรือที่ควรจะเรียกว่า "คฤหาสน์" หลังนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ประมาณปี ค.ศ.1890 โดยคนตระกูลเฉิน ร่วมกันออกเงินสร้าง เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตระกูลของตัวเอง

** และเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมและพร้อมทั้งเป็นสถานที่อบรมลูกหลาน ก่อนที่จะไปสอบจอหงวน และได้กลายเป็นโรงเรียนตระกูลเฉิน ต่อมารัฐบาลจีน ได้บูรณะซ่อมแซมเป็นครั้งใหญ่ และประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์

 • จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้าง ทันสมัยของเมืองกวางเจา อาคารไอเอฟซี 103 ชั้น หอโทรทัศน์ที่มีความสูง 600 เมตร หลังจากนั้น นําท่านชม สวนเอเชียนเกมส์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2010 ที่ผ่านมา ได้ใช้เป็นที่พักผ่อนของนักกีฬานับหมื่นรายจาก 45 ประเทศ

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD+เป๋าฮื้อ)

 • จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งยังถนนปักกิ่ง ที่เป็นแหล่งรวมแฟชั่น ของก็อปปี้ ร้านอาหารซึ่งเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่น 

(( ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งจนถึงเวลา)) 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับกวางเจา

 • 19.40 น. (Local Time)เหิรฟ้าสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES   เที่ยวบินที่  CZ361
 • 21.30 น. (Local Time) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

*********************************

การเดินทาง

กรุงเทพ-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINES (CZ)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน เมษายน อากาศปกติ ไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 31,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 29,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 28,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน