MAY-OCT 2012 : บรัสเซลส์-เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกไม้โลก | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ เมษายน 01 , 2020
Font Size
   

MAY-OCT 2012 : บรัสเซลส์-เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกไม้โลก Featured

Rate this item
(10 โหวต)
Netherland | บรัสเซลส์-เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกไม้โลก | 10 ปีมีครั้งเดียว

 125px-Flag_of_the_Netherlands บรัสเซลส์ - เนเธอร์แลนด์ หอมเสรีที่ อัมสเตอร์ดัม 

 ***ม้2012 *** 10 ปีมีครั้งเดียว ห้ามพลาดเด็ดขาด !!

เมืองเสรีที่คนรักเสรีภาพต่างถวิลหา อัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) นครหลวงแห่งประเทศ เนเธอร์แลนด์ ชมจัตุรัสกรองค์ปลาซ เมืองแอนเวิร์ป ชมโบสถ์วิหารพระแม่ เบอกินฮอฟ Venlo เวนโล ชมงานดอกไม้โลก Floriade 2012

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

10 - 17 พฤษภาคม 2555
16 - 23 มิถุนายน 2555
14 - 21 กรกฏาคม 2555
11 - 18 สิงหาคม 2555
29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2555
ราคาท่านละ 79,900 บาท
ราคาท่านละ 79,900 บาท
ราคาท่านละ 79,900 บาท
ราคาท่านละ 79,900 บาท
ราคาท่านละ 79,900 บาท

View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria5bdacc7326

กำหนดการเดินทาง

วันแรก       กรุงเทพฯ – ไคโร – บรัสเซลส์

 • 23.30 น. คณะท่านผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน อียิปต์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • 00.50 น. คณะออกเดินทาง สู่ไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 961

วันที่สอง    ไคโร – บรัสเซลส์

 • 05.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินไคโร เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน สู่ กรุงบรัสเซลส์
 • 10.00 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุง บรัสเซลส์ โดยเที่ยวบิน ที่ MS 725
 • 14.45 น. คณะเดินทางถึง กรุงบรัสเซลส์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสาร และรับสัมภาระของการเดินทางแล้ว นำท่านเดินทาง สู่ ตัวเมืองบรัสเซลส์ เมืองเก่ามีประวัติความเป็นมามาก กว่า 1000 ปี ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเบลเยี่ยม (Belgium)

 ** นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ อะโตเมี่ยม สถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม สัญญาลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอม ที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่า และสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการ ระหว่างงาน Expo ปี 1958 ที่กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพ และได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ อีกแห่งหนึ่งของเบลเยี่ยม

 ** มีความสูงประมาณ 108 เมตร ประกอบด้วยลูกบอลที่มีทั้งหมด 9 ลูกแต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 18 เมตร ในตัวอะโตเมี่ยม ยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในยุโรป ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 5 เมตรต่อวินาที / น้ำหนัก รวมกันประมาณ 2,400 ตัน

 • นำท่านเดินทาง สู่ ตัวเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภาสหภาพยุโรป EU จัตุรัสกรองค์ปลาซ (Grand Place) ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมือง เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป อาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้ง บาโร้ค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 กลางลานนั้นมีพื้นที่กว้าง 110 เมตร ยาว 70 เมตร ในศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นสมัยยุคกลาง

 ** ที่นี่คือตลาดกลางเมือง มีถนน 7 สาย ทอดตัว สู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ ถนนที่ล้อมรอบบ่งบอกถึงสินค้าที่ขาย เช่น ถนนขายเนย, ถนนขายเนื้อ ฯลฯ

 * อาคารโดยรอบงดงามด้วยสไตล์เฟลมมิช-บาร็อค กิลด์เฮ้าส์ เมื่อถึงปี ค.ศ.1995 อาคารในจัตุรัส กรองด์ ปลาซ ถูกทหารฝรั่งเศสยิงระเบิดเข้าทำลาย แก้แค้นที่ฝรั่งเศสเคยแพ้สงคราม ในเบลเยียมทางตอนใต้ แต่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน บูรณะอาคารกระทั่งกลับมาดูดีอย่างเดิม

 ** หลังจากนั้นมีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งจนปัจจุบันอาคารรอบจัตุรัสฯ มีความงดงามอย่างในปัจจุบัน สัมผัสกับบรรยากาศลานกว้างซึ่งล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณ แต่ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตร แต้มทอง เป็นอาคารสไตล์ บาร็อก ทั้งศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่างๆ ฯลฯ

 * ซึ่งจะทำสัญญาลักษณ์ ไว้บนจั่วหรือเหนือประตูเป็น สัญญาลักษณ์เฉพาะของตัวเอง โดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิค มีรูปปั้นตามจั่วต่างๆ สวยงามมาก รอบๆ จัตุรัสนี้ จะมีร้านขายดอกไม้และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ

 • จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่ ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารเย็น
 • 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน Chow Chow หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก โรงแรม Hotel NH City Centre หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม   กรุงบรัสเซลส์ – เมืองแอนเวิร์ป – บรูจส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เมืองแอนเวิร์ป Antwerpen เมืองท่าที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่า ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มากมายด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้างและร่อยรอยของวัฒนธรรม ความเป็นมาที่ยาวนาน(ระยะทางประมาณ 53.3 กิโลเมตร เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที)

 • 09.00 น. คณะเดินทางถึงท่ารถ ซึ่งเป็นลานจอดรถที่ตั้งอยู่นอกเมืองเก่า ซึ่งท่านต้องเดินเท้าเข้า สู่ ย่านเมืองเก่า ชมจัตุรัสใจกลางเมืองโกรต มาร์ก (Grote Markt) จุดที่เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง และยังเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (Town Hall) อาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปี และถือว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุด ในบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ก็ว่าได้

 * ชื่นชมในความงดงามของกลุ่มอาคาร ที่สร้างขึ้นแบบเรเนสซองส์ ที่ตั้งเรียงรายอยู่ในจัตุรัสฯ และยังเป็นอาคารที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองแอนต์เวิร์ป ถ่ายรูปกับรูปปั้นของซิลวิอุส บาร์โบ ตำนานผู้ฆ่ายักษ์ดรูโอน อันติโกน (Druoon Antigoon) ชมโบสถ์วิหารพระแม่ (Cathedral of Our Lady) หรือเรียกกันอีกชื่อว่า Onze Lieve Vrouwekathedraal เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในแบบกอธิค ที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป

 ** ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1352 ถึง 1521 โดยตัวโบสถ์นั้นมีความสูงมากกว่า 400 ฟุตสูง ภายในโบสถ์ถูกประดับประดาไปด้วยหน้าต่างกระจกสี รวมถึงภาพเขียนชิ้นเยี่ยมของศิลปินชื่อดังคือ ปีเตอร์ พอล รูเบนส์ (Peter Paul Rubens) อีกด้วย ชม ปราสาทหิน (Het Steen) ซึ่งเป็นปราสาทยุคกลางขนาดเล็ก โดยตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำสเกลท์

 • จากนั้นได้เวลา นำท่านเดินทาง สู่ เมืองมรดกโลก ที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยี่ยม ที่ เมืองบรูจส์(ระยะทางประมาณ 91.5 กิโลเมตร เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)
 • 12.00 น. (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึง เมืองบรูจส์ นำท่านเดินเท้าเข้าสู่เมืองเก่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชมเมืองเก่าศูนย์ประวัติศาสตร์ของเมืองได้รับเลือกให้เป็นเมืองในมรดกโลกของยูเนสโก เมืองที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นมรดกโลกของประเทศเบลเยียม ในปี ค.ศ.2000 บรูจส์ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นเมืองท่าและมีความสำคัญในทางศิลปะ

 * ในยุคจิตรกรรมยุคเนเธอร์แลนด์ตอนต้น ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 ชมเมืองเช่น  พิพิธภัณฑ์ Groeninge ที่ยอดเยี่ยม โบสถ์พระแม่ (Church of Our Lady) กับหอระฆัง belfry แลนด์มาร์ค ของเมืองมีระฆัง 47 ใบ ซึ่งมีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร)  มีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี

 ** มีลักษณะเป็นหินอ่อน ที่มีการแกะสลักโดยมิเคลันเจโล ซึ่งในปัจจุบัน ได้รับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลี่ยน นำท่านชมย่าน เบอกินฮอฟ ชุมชนเก่าแก่ ประวัติการก่อกำเนิดเป็นชุมชน

 • นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สองผู้กล้า อยู่บนลานมาร์กสองวีรชนหัวหน้าสมาคมช่างทอ และสมาคมคนขายเนื้อ ผู้เป็นหัวหอกโดดเข้าป้องกันเมือง และต่อสู้จนฝรั่งเศสทำการไม่สำเร็จ ตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส The Markt ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยอาคารสีสันสดใส บ้านหน้าจั่วสีสดนี้มี อายุกว่า 500 ปี ในหมู่อาคารเก่าแก่ จะมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งเคยเป็นที่ลี้ภัย พระเจ้าชาร์ลส์ ที่ 2 แห่งอังกฤษ 1656-57
 • จากนั้นนำท่านชมจัตุรัส เบิร์ก ซึ่งมีพื้นที่สี่เหลี่ยม สวยงามด้วยอาคารทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นอาคารเทศบาลหลังใหม่ วิหารหลวงที่ใช้ในงานราชพิธี และรอบจัตุรัสฯแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ตั้งของวิหารศักดิ์สิทธิ์ คือ โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)  ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี

 ** เป็นสถานที่เก็บและรักษาพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ ที่นำมาจากกรุงเยรูซาเล็ม ในสมัยสงครามครูเสด ครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปี ในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ในระหว่างสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย กับการถ่ายภาพ เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองนานาชนิด

 • 16.30 น. คณะเดินทางกลับ สู่ เมืองบรัสเซลส์ (ระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชั่วโมง)
 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / La Belgo Epoque บริการท่านด้วยเมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว / ปลาแซลมอลย่างหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก

 

โรงแรม Hotel NH City Centre หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่   กรุงบรัสเซลส์ – Venlo เวนโล – เทศกาลไม้โลก 2012

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร นำท่านเดินทางเมืองเวนโล Venlo เมืองสถานที่ตั้งของการจัดงานดอกไม้โลก Floriade 2012 (ระยะทางประมาณ 171 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

 • 10.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองเวนโล (Venlo)เมืองที่ติดกับชายแดนประเทศเยอรมันที่มีความสำคัญด้านการค้าตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1343 และยังเป็นเมืองที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ฝ่ายเยอรมันได้ยึดเมือง และเกิดการต่อสู้อย่างหนักขึ้น ในเมืองกับฝ่ายสัมพันธมิตร จนทำให้เมืองได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิด จากฝ่ายเยอรมันและในที่สุด

 ** สะพานข้ามแม่น้ำมิวส์ (Meuse) ที่สำคัญที่สุดของเมืองเวนโล ก็ได้ถูกทำลายลงเพื่อตัดการลำเลียง การขนส่งของฝ่ายเยอรมัน ในปัจจุบันเมืองนี้ ได้มีความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมและการผลิต

 • นำท่านผ่านชมอาคารเทศบาลเมืองงเวนโล แล้วนำท่านเข้าชมงานดอกไม้โลก Floriade 2012 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป Floriade World Horticultural Expo ซึ่งจะจัดเพียงทุกๆ 10 ปี 1 ครั้งเท่านั้น โดยที่เริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 โดยใช้เมืองร๊อตเตอร์ดัมเป็นสถานที่จัด และในครั้งต่อมาจัดในปี ค.ศ. 1972

 * และหลังจากนั้น ก็จัดทุกๆ 10 ปีชมความยิ่งใหญ่ ของพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิป เดฟเฟอดิว ลิลลี่ กุหลาบ กล้วยไม้และพันธุ์ดอกไม้ที่หายาก จากทั่วทุกมุมโลก และเทคนิคการปลูกในเรือนเพาะชำกระจก ในพื้นที่อันมโหฬาร ถึง 42,500 ตารางเมตร ภายในอาคารเรือนแก้วหลัก 4 ชั้น ที่แบ่งเป็นพันธุ์ไม้โซนร้อน โซนหนาวจากนานาประเทศที่จัดขึ้น ยังมีอาคารเรือนแก้วอีก 3 หลังที่จัดโชว์ ซึ่งแต่ละหลังมีพื้นที่มากกว่า 10,500 ตารางเมตร

 * อีกทั้งยังมีเรือนเพาะและอาคารที่ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกนำเอาพันธุ์ไม้ และดอกไม้ประจำชาติมาแสดงในงานเพื่อความสะดวก และความเพลิดเพลินเชิญตามอัธยาศัย โดยที่ไม่มีอาหารกลางวันบริการ

 • 17.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนั้นหมาย เพื่อนำท่านเดินทาง สู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม
 • 19.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านเดินทาง สู่ ภัตตาคาร Asia Dam รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก
 • พักที่ โรงแรม NH CARLTON AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  กรุงอัมสเตอร์ดัม – ซานสคัน – โฟเลนดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม(ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)นำท่านเดินทาง สู่ย่านชนบทที่เมืองซานสคันส์ ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอร์ดัม ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด

 ** นำท่านเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรม มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด การผลิตรองเท้าไม้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ยั้งยืนมานานหลายร้อยปี, กระดาษงานไม้

 * นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงหีบน้ำมัน (Oil Mill) 

 • จากนั้น นำท่าน สู่ หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมด้วยชุดแต่งกายพื้นเมือง (ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ปลาทอด)  (ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) นำท่านเดินทางกลับ สู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17

 ** มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคาร เอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบ้านเรือนแพ ที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง

 * แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม จากนั้นนำท่านเข้าชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร จากโรงงานเจียรนัยเพชรซึ่งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ชมสถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชร ของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 * ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียด จากวิทยากรผู้ชำนาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชร ให้เป็นอัญมณีที่ค่าที่สุด สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เลือกซื้อตามชอบใจพร้อม Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง 

 ** นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมือง ที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัสฯ และความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ หรือเดินเลือกชมสินค้าพื้นเมือง สินค้าแบนด์ยี่ห้อดังของยุโรป

 • 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย กุหลาบมณี หลังอาหาร เดินทางกลับ ที่พัก
 • " สำหรับท่านที่ต้องการเดินเที่ยวย่านธุรกิจกลางคืน กรุณาสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้จากหัวหน้าทัวร์ของท่าน "

   พักที่ โรงแรม NH CARLTON AMSTERDAM HOTEL

วันที่หก  กรุงอัมสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม(ระยะทางประมาณ 41 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) (สวนเคอเคนฮอฟ Keukenhof เปิดบริการถึง 20 พฤษภาคม เท่านั้น) นำท่านเดินทางสู่เมือง LISSE เพื่อเข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิป ที่ชูดอกอวดสีสันหลากหลายสวยงาม

 * นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมาย ที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ

 ** ตำนาน ปี ค.ศ. 1593 Carolus Clusius นักพฤกษศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง แห่ง Leiden’s Hortus Botanicus ได้นำทิวลิปเข้ามาทดลองปลูก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสามารถผลิตหัวทิวลิปได้ในแต่ละปีประมาณ 3,000 ล้านหัว ส่งออกขายต่างประเทศประมาณ 2,000 ล้านหัวต่อปี ที่เหลือปลูกให้ออกดอกจัดแสดงภายในประเทศ

" อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก "

 • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน(ระยะทางประมาณ 30.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 35 นาที)หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เมืองตุ๊กตามาดูโรดัม สถานที่รวบรวมสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและวิถีชีวิตของคนเนเธอร์แลนด์ มาจำลองไว้ โดยย่อส่วนจากของจริงลงมา ในสัดส่วน 1 ต่อ 25

 * มาดูโรดัม (Madurodam) เป็นชื่อของเมืองจำลอง หรือเมืองตุ๊กตา ที่คนไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ต้องจัดลงโปรแกรมไว้ แต่ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นแค่เมืองจำลอง แต่เชื่อไหมว่าเมืองมาดูโรดัมนี้ มีนายกเทศมนตรีคือ สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ แห่งเนเธอร์แลนด์ ตรงทางเข้ามาดูโรดัมมีเนินสีเขียวที่ทำเลียนแบบสันฝาย หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า Dijk หรือ ไดค์

 * มีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งกำลังปีนสันฝายอยู่ มีคนบอกว่าเขาชื่อ Hans Springer และเกิดเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ขณะที่เขากำลังเล่นสเกตก็ไปพบรูรั่วของสันฝาย เขาก็เลยพยายามอุดรูรั่วอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนทำให้เนเธอร์แลนด์ รอดจากน้ำท่วมมาได้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ กับอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งรวมรวมไว้ตั้งแต่ สนามบิน ลำคลอง เขื่อน แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลเหนือ รวมไปถึงพระราชวัง อาคารูปแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ จนได้เวลาพอสมควร...

 ** นำท่านเดินทางต่อ สู่ กรุงบรัสเซลส์ (ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) แวะให้ท่านได้พักผ่อนระหว่างการเดินทาง

 • 17.30 น. เวลาประมาณ คณะเดินทางถึงกรุงบรัสเซลส์จากนั้น นำท่านชมรูปปั้นเด็ก เมนเนเกน พิส (Manneken Pis) หรือ รูปปั้นเด็กยืนฉี่ ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์อีกด้วย ผู้สร้างประวัติศาสตร์และ ตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม

 ** เชิญเดินเล่นและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายหวาน ช็อคโกแลต เป็นต้น อิสระเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ลายการ์ตูนแต็ง แต็ง (Tin Tin) ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมในยุโรป และมีแหล่งกำเนิดจากที่นี่

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีนหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก

พักที่ โรงแรม Hotel NH City Centre หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด  บรัสเซลส์ - ไคโร – กรุงเทพฯ

 •  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชมเมืองบรัสเซลส์ โดยเริ่มต้นที่ ชม(ภายนอก) Palais du Roi ซึ่งก็คือพระราชวัง ของพระราชาธิบดีแห่งเบลเยี่ยม แม้จะดูไม่ใหญ่โต โอ่อ่า อลังการเหมือน พระราชวังแวร์ซาย แต่ที่นี่ยังใช้งานอยู่จริง

 ** อย่างไรก็ตาม พระราชวังที่ตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์แห่งนี้ ไม่ใช่ที่ที่ราชวงศ์เบลเยี่ยมใช้ประทับจริง ๆ แต่เป็นสถานที่ สำหรับว่าราชการ หรือใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ด้านหน้าพระราชวังมีสวนสวยงาม สวนสาธารณะขนาดใหญ่

 * เรียกว่า Parc du Bruxelles Warandepark ถัดมาอีกนิด บนหัวมุมถนน Rue de la Regence ตัดกับ Rue des Sablons เป็นที่ตั้งของโบสถ์ Notre-Dame au Sablon โบสถ์ Notre Dame au Sablon สถาปัตยกรรมแบบ ศิลปะโกธิค

 * โบสถ์แห่งนี้มีประวัติย้อนไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ยอดแหลมตามหลังคาโบสถ์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และความสวยงามของโบสถ์แห่งนี้ อีกอย่างหนึ่งคือกระจกสี THE TRIUMPHAL ARCH (ARC DE TRIOMPHE) ประตูชัย ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1880 เพื่อฉลอง 50 ปีที่เบลเยี่ยมได้รับเอกราช

 ** บริเวณรอบๆประตูชัยนั้นเป็นสวนสาธารณะ  THE CINQUANTENAIRE PARK และก็ตัวประตูขนาบด้วยพิพิธภัณฑ์สองแห่งคือ Royal Museums of Art and History และ Royal Museum of the Army and of Military History หรือนำท่านอิสระในย่านถนนสายการค้า /  สินค้าแบรนด์หลากหลายยี่ห้อ 

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีนนำท่านและคณะเดินทาง สู่ สนามบินฯ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ และทำการยื่นเอกสารเพื่อทำการคืนภาษี Tax Refund
 • 15.55 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 726
 • 20.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินไคโร เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน สู่ กรุงเทพฯ

วันที่แปด   ไคโร – กรุงเทพฯ

 •  23.40 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน MS 960
 •  13.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

*********************************

(หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึง ผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวที่ได้รับเป็นหลักฯ)

การเดินทาง

กรุงเทพ-บรัสเซลส์-กรุงเทพฯ
สายการบิน EGYPT AIR (MS)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนเมษายน อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น US ไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 79,900 บาท

เด็กเสริมเตียง     ท่านละ 69,900 บาท

เด็กไม่เสริมเตียง  ท่านละ 64,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 20,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

16 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสำหรับประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

- สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ทะเบียนสมรส (ถ้ามี),สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล(ถ้ามี)

- สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี)

- ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นร้านแปลที่ได้รับอนุญาตพร้อมมีตรา ประทับเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการแปล ไม่รวมในค่าทัวร์)

- ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นร้านแปลที่ได้รับอนุญาตพร้อมมีตราประทับเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการแปล ไม่รวมในค่าทัวร์) หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน

- ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)

***กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

***กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย พร้อมจัดทำจดหมายรับรองตัวเองขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

***กรณีข้าราชการ ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริง) ,หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานและสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

***กรณีแม่บ้านเดินทางคนเดียว ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

***กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือนักศึกษา

***กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผู้ปกครอง หากเด็กเดินทางกับบิดาต้องมีใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทาง   พร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา)

2. หนังสือยินยอมทำที่สำนักงานเขตที่ผู้ยินยอมมีชื่ออยู่ที่เขตนั้นๆ พร้อมสูติบัตร

3. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

4. สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี)

5. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา

6. หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบันของบิดา หรือมารดา

7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

8. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผู้เดินทาง


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน