MAY 2012 : เหมาลำเซี่ยงไฮ้ วันแรงงาน มาแล้ว | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   

MAY 2012 : เหมาลำเซี่ยงไฮ้ วันแรงงาน มาแล้ว

Rate this item
(4 โหวต)
หอคอยไข่มุก | มองจาก View Point ไว่ทาน หอคอยไข่มุก | มองจาก View Point ไว่ทาน by TRAVELPRO TEAM.
TravelPro-08-11-2010-0014

800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2555 เที่ยว 6 เมืองสุดคุ้ม!!

 เหมาลำ เซี่ยงไฮ้ หังโจว ถงลี่ ซูโจว อู๋ซี นานกิง 

คุ้มเวลาบินครั้งเดียว เที่ยว 6 เมือง เขตหัวตง เที่ยวไม่เหนื่อย บินไฟล์เย็นไปถึงพักก่อน ค่อยเที่ยว

พิเศษ...บุฟเฟต์สุดหรู GOLDEN JAGUAR เลือกชิมอาหารกว่า 400 เมนู 

โดยสารการบินนกแอร์ (DD) เหมาลำ

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2555
ราคาท่านละ
20,900 บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria0fc6e9e16a

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   สนามบินดอนเมือง – นานกิง

 • 15.30  น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 17.45  น. เหินฟ้าสู่เมืองนานกิง โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD.......มีระบุที่นั่ง+เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง (ไฟล์เหมาลำ)
 • 22.45  น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองนานกิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเข้าที่พัก
 • พักที่โรงแรม YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง     สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง – สุสานดร.ซุนยัดเซ็น – อู๋ซี

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านผ่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง “หนานจิงฉางเจียงต้าเฉียว” ซึ่ง มีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร

** เปิดใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 เดิมสะพานนี้เป็นโครงการของรัสเซีย แต่เมื่อความสัมพันธ์ 2 ประเทศร้าวฉาน จีนจึงดำเนินโครงการนี้ด้วยตนเอง โดยใช้แรงงานชาวจีนกว่า 9,000 คน ใช้เวลา 8 ปี ก่อสร้างจนสำเร็จ  

 • จากนั้นนำท่านชม สุสานดร.ซุนยัดเซ็น “จงซานหลิง” ซึ่งสร้างขึ้นหลังจากดร.ซุนยัดเซ็นถึงแก่อาสัญกรรมในปี ค.ศ. 1925 มีอาณาบริเวณ 20 เอเคอร์ (8 เฮคตาร์) มีบันไดหินแกรนิต 392 ชั้น ขึ้นสู่หออนุสาวรีย์ ซึ่งหอนี้มีหลังคาดินเผา เป็นกระเบื้องสีน้ำเงิน ส่วนอาคารที่เก็บศพ อยู่ทางตอนล่าง จากหออนุสาวรีย์ ลงมาเล็กน้อย

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ชมเมืองอู๋ซิ เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก

พักที่โรงแรม MILIDO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    วัดหลิงซาน - ฟาร์มไข่มุก - เมืองโบราณถงหลี่ - หังโจว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม วัดหลิงซาน เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ปรางค์ประทานพร ที่สูงที่สุด ในประเทศจีน โดยมีความสูงถึง 88 เมตร มีน้ำหนัก 700 ตัน ฐานพระพุทธรูปมีห้องสามารถเดินขึ้นถึงพระบาทได้ และวัดนี้มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี และเป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้า (รวมรถกอล์ฟ)

 •  จากนั้นชม ผลิตภัณฑ์จากไข่มุกน้ำจืด ไม่ว่าจะเป็นครีมไข่มุก หรือเครื่องประดับต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมือง 同里  ถงลี่ เมืองเล็ก นั่งรถจากเซี่ยงไฮ้เพียง 80 กม. หรือจะไปซูโจว เพียง 18 กม. เท่านั้น ถงลี่ เป็นเมืองที่มีคูคลองเล็กๆ เต็มไปหมด ฉายา “เวนิสย่อส่วนของจีน”  

* นำท่านชมตลาดน้ำโบราณ มรดกโลกแห่งเดียวในโลก ชมสวนเก่าแก่  บริเวณสวนมีศาลาแบบจีน สระน้ำ ภูเขาหินจำลอง ต้นไม้ดอกไม้ สวนสวยๆ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่จัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ ของคนท้องถิ่นสมัยโบราณ

 • จากนั้นล่องเรือชมความงามของบ้านเรือนแบบเก่าที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจานนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ๋อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก

พักที่โรงแรม HAIRUI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านชา - เซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - โรงงานผ้าไหม - โชว์กายกรรมอีร่า

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ เรือเหมาล่องทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู

** ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน์ ล่องเรือผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน)

** ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” พร้อมชมทะเลสาบเก่าและใหม่ ชมเจดีย์ 3 องค์สะท้อนแสงจันทร์

 • จากนั้นนำท่านชิม ชาเขียว “บ่อน้ำมังกร” ให้ท่านได้ชมการสาธิตการเด็ดยอดชา การคั่วใบชา การชงชา ให้ท่านได้ชิมชาเขียวที่ชงสดๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เจริญที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การธนาคารและยังเป็นแหล่ง ที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน มีพื้นที่ประมาณ 69 ตร.กม.มีประชากรประมาณ 18 ล้านคน

 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.  

* นำท่านชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า ทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านชม โชว์กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูงที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว จบการแสดง นำท่านกลับที่พัก

พักที่โรงแรม PATTAYA HOLIDAY  HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า   บัวหิมะ - หาดไหว้ธาน - อุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก - บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์ - ร้านหยก - ตลาดเถาเป่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้าน ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณ สมุนไพรจีน ที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี

** พร้อมรับบริการ นวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย **

 • จากนั้นนำท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อ ของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเขตเช่า ของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป
 • จากนั้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ  
 • จากนั้นนำท่านขึ้น หอไข่มุกชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกเป็นหอส่งโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟต์นานาชาติสุดหรู มีเมนูให้เลือกชิมกว่า 400 อย่าง อาทิ เป๋าฮื้อ หูฉลาม เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง ไอศครีม Haagen Dazsฯลฯ  

* หลังอาหารนำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับ ที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้  นำท่านสนุกสนาน กับการช้อปปิ้ง สินค้ามากมายที่ ตลาดเถาเป่า เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าประเภท เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ปากกา ฯลฯ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านกลับที่พัก

 พักที่โรงแรม PATTAYA HOLIDAY  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก  เซี่ยงไฮ้ - ชาก้อน - ซูโจว - วัดฉงหยวน - นานกิง - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงาม ไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลอง สายน้อยใหญ่ ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่ง

** ที่มีประวัติความเป็นมา ยาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทาง จากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “ เจียงหนาน ”

** อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร และสาวเจียงหนาน ที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้  

 • นำท่านชม วัดฉงหยวน เป็นวัดที่มีสร้างขึ้นใหม่ อยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน

* ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูในตำหนักที่สูงทีสุดในจีน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนานกิง ชมตัวเมือง (หนานจิง) เมืองเอกของมณฑลเจียงซู อดีตราชธานีเก่า ประวัติการตั้งเมืองย้อนยุค ไปถึงสมัยชุนชิว (473 ปี ก่อนคริสตกาล) ตั้งชื่อเมืองว่า “จินหลิน” ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 212

** ซุนกวนแห่ง 3 ก๊ก ก็ได้ตั้งนานกิงเป็นราชธานี สร้างเมืองให้มีปราการมั่นคง ด้วยก้อนหินขนาดมหึมา เมืองนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “สือโถวเฉิง” ซึ่งแปลว่าเมืองหิน

* นครนานกิง กลับมาคึกคักอีกเมื่อ จูหยวนจาง ชาวฮั่นขับไล่ชาวมองโกล แล้วตั้งราชธานีที่นานกิงใช้ชื่อว่า “ยิ่งเทียน” ภายหลังเกิดไฟไหม้พระราชวัง จักรพรรดิเฉิงจู่ โปรดให้ย้ายราชธานีไปที่นครปักกิ่ง นานกิง ยังเคยเป็นที่ตั้งรัฐบาลของพรรค ก๊กมินตั๋ง อยู่หลายปี จนกระทั่งรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ก๊กมินตั๋งจึงอพยพไปอยู่เกาะไต้หวัน

เย็น บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 23:45   น. นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่  DD6313 (ไฟล์เหมาลำ)
 • 02:30   น. (วันรุ่งขึ้น) เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- นานกิง-กรุงเทพฯ
สายการบินนกแอร์ (DD) เหมาลำ

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3+ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม อากาศกำลังดี

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 20,900 บาท 

ไม่มีราคาเด็ก

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม  4,900 บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน