MAY 2012 : ซีอาน-ลั่วหยาง บินตรง 1-5 พฤษภาคม 2555 ลดราคาพิเศษ กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!! | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

MAY 2012 : ซีอาน-ลั่วหยาง บินตรง 1-5 พฤษภาคม 2555 ลดราคาพิเศษ กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!!

Rate this item
(3 โหวต)
สุสานทหารดินเผา จิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารดินเผา จิ๋นซีฮ่องเต้
ถ้ำหินหลงเหมิน ในรายการทัวร์ : ซีอาน | 西安 | Xian | ลั่วหยาง | เติ้งฟง

800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China1-5 พฤษภาคม 2012 | บินตรงซีอาน ชมกองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า) 

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ สัมผัสรถไฟความเร็วสุงไปลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ ชมโชว์กังฟู ถ้ำหลงเหมิน (รวมรถราง) ศาลเจ้ากวนอู ซานเหมินเสีย ฯลฯ

อาหารพิเศษ : เกี๊ยวซีอาน สุกี้มองโกล อาหารไทย เป็ดย่าง

(ราคาพิเศษ!! กรุ๊ปเดียวเท่านั้น เปิดจองถึงวันที่ 23 เมษายน 2555)

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
1 - 5 พฤษภาคม 2555
ราคาพิเศษ ลดสุดๆ เหลือท่านละ
23,900 บาท (ปิดกรุ๊ปจ้าา)

View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria4787d43a3d

กำหนดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ - ซีอาน

 • 17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  (ประตู 4) เคาเตอร์ F สายการบิน BUSINESS AIRLINES (8B) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
 • 20.00 น. (Local Time) เหินฟ้าสู่  นครซีอาน  โดย สายการบิน BUSINESS AIRLINES (8B) เที่ยวบินที่ 8B 8896
 • 01.00 น. (Local Time) ถึง สนามบินเมืองซีอาน

* ซีอาน เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของจีน มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น และรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์ถัง ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” ซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศจีน ซีอานเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง (ความหมาย : ความสงบสุขทางตะวันตก) และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน

 • นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พัก XI HE FENG RUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง    ซีอาน - ลั่วหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง) - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - ชมโชว์กังฟู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  นำท่านโดยสารรถไฟความเร็วสูง (350 km/ชั่วโมง) ขบวนที่ G2006(11.05-1230) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งถือเป็นรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว

** นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองท่องเที่ยวสำคัญในมณฑลเหอหนาน เป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านชม วัดเส้าหลิน หรืออารามเส้าหลิน (รวมรถเล็ก) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขา ซงซานเส้าหลิน ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดีย นามว่าพระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน ที่เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ.1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม

* ต่อมาอารามแห่งนี้ กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัว ที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” ปัจจุบันกังฟูมีการสืบทอดเป็นบทเรียน แล้วชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานประติมากรรม รูปพระพุทธเจ้า ในอดีตปัจจุบันและอนาคต รวม 1,000 องค์

** นำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือถ่าหลิน ชมหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน ออกจากวัดเส้าหลิน แล้วนำท่านไปเลือกซื้อ หยกจีน ซึ่งเป็นของฝากที่มีคุณค่า

 • จากนั้นนำท่านชม การแสดงกังฟู อันน่าตื่นตาตื่นใจ ที่โรงเรียนฝึกกังฟู

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก BO HE MIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม    ถ้ำหลงเหมิน(รวมรถราง) - ศาลเจ้ากวนอู - ซานเหมินเสีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถเล็ก) เป็นถ้ำหิน 1 ใน 3 ถ้ำใหญ่ ที่มีการแกะสลักของประเทศจีน และเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2000 ตั้งอยู่ชานเมืองลั่วหยางห่างไปทางใต้ 12.5 กิโลเมตร เป็นพุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศจีน การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง

* ถ้ำหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี สร้างเมื่อราวปี ค.ศ.494 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปี มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยการเจาะหน้าผาหิน ให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตย์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ พระนางบูเซ็คเทียน สมัยเป็นฮองเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวนมาก บูรณะ ถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้

* ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 เซนติเมตร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้ากวนอูตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณ มีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่

* ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220-265) ผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึง มหาเทพแห่งความจงรักภักดีคุณธรรม และความกล้าหาญของชาวจีน อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู ซึ่งโจโฉเป็นผู้ที่จัดพิธีฝังให้อย่างสมเกียรติ

 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังซานเหมินเสีย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก ZI JIN GONG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่     กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี(รวมรถไฟฟ้า) - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - สระหยางกุ้ยเฟย - ช้อปปิ้งจตุรัสหอระฆัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านชมสถานที่ ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุด ของเมืองซีอาน คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้

* สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา

** นำท่านเยี่ยมชม สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี สถานที่ฝังพระศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งเป็นเนินดินลูกใหญ่ มีรูปปั้นของจิ๋นซีฮ่องเต้ ยืนโดดเด่น โดยมีเขาหลีซันเป็นฉากหลัง ซึ่งนอกจากจะบรรจุพระศพของจักรพรรดิแล้ว ยังได้ฝังสมบัติข้าวของเครื่องใช้ ในพระชนม์ชีพ ตลอดจน นางสนมกำนัล กองทหาร และ สัตว์ใหญ่ไปพร้อมกัน เพื่อร่วมในการเดินทางครั้งสุดท้าย ของจักรพรรดิฉิน องค์แรก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดย่าง) จากนั้นนำชม “หัวชิงฉือ” บ่ออาบน้ำและศาลาในพื้นที่สวน ที่งดงามในอดีต เป็นที่อาบน้ำของ พระสนมหยางกุ้ยเฟย หญิงงาม 1 ใน 4 ของแผ่นดินจีน

* หยางกุ้ยเฟยเป็นนางสนมของจักรพรรดิฉวนจงแห่งราชวงศ์ถัง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี ในประวัติศาสตร์จีนมากว่า 3,000 ปี และสถานที่นี้ยังเคยเป็นที่คุมตัว เจียงไคเช็ค ประธานพรรคก๊กมินตั๋งอีกด้วย

 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ จัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง ย่านช้อปปิ้งยอดนิยม ของนครซีอาน และใกล้ๆกัน นับเป็นที่ตั้งของตลาดมุสลิม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่าน อาจไม่เคยพบมาก่อนจากที่อื่นใดเลย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พิเศษ!! สุกี้มองโกว + ไวน์แดง)

พัก XI HE FENG RUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน - วัดลามะ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ชมโชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า) ตั้งอยู่ที่ หนันชือเอินซื้อ สถานที่ที่พระถังซำจั๋ง ใช้ในการแปลคัมภีร์พระไตรปิฏก หลังจากที่ท่านกลับมาจากประเทศอินเดีย

* ตามประวัติกล่าวกันว่า เคยมีฝูงห่านป่าบินผ่านมา แล้วมีห่านป่าตัวหนึ่งพลัดฝูงปีกหักตกตายที่นี่ ผู้ออกบวชบำเพ็ญที่พำนักอยู่เกิดความประหลาดใจ และเข้าใจว่าห่านป่านี้คือพระโพธิสัตว์ จึงได้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึก แก่ห่านป่าดังกล่าว เจดีย์องค์นี้ มีความสูงถึง 64 เมตร และถือเป็นเจดีย์ก่ออิฐ ที่มีรูปทรงคล้ายหอสูง ตามแบบฉบับของศิลปะการก่อสร้างของจีน

** นำท่านชม กำแพงเมืองโบราณซีอาน มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร และมีความสูง 39 ฟุต ล้อมรอบเมืองซีอาน และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี มีการบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิม โดยด้านนอกจัดเป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน

 • จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ที่ย่านถนนเก่าใกล้กำแพงเมืองโบราณ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดได้ เช่น ภาพเขียนรูปดอกโบตั๋น เครื่องเขียนพู่กันจีน ขลุ่ยโบราณซีอาน และของที่ระลึกมากมายหลายแบบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

* จากนั้นนำท่านชม วัดลามะ สร้างขึ้นมามีอายุกว่าพันปี สร้างขึ้นในสมัย องค์หญิงเหวินเฉิน ได้อภิเษกสมรสกับ ซงจ้านกานปู้ ไปอยู่ที่ธเบต ได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกัน โดยนิมนต์พระลามะ มาอยู่ที่นครฉางอานนี้ และยังได้สร้างวัดนี้ขึ้นมา อีกทั้งยังเป็นที่เก็บพระไตรปิฎก ที่นำมาจากธิเบต

 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน ซึ่งเป็นย่านที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า อาทิ กระเป๋า รองเท้า มากมาย 
 • จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ชวนชิมเกี้ยวน้ำ นานาชนิดรูปแบบชาวซีอาน)

** นำท่าน ชมการแสดงโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัย ราชวงศ์ถัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการ และศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ

 • 02.10 น. เดินทางกลับ  กรุงเทพฯ  โดย สายการบิน BUSINESS AIRLINES (8B) เที่ยวบินที่ 8B 8897
 • 06.10 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพฯ


**********************************

การเดินทาง

กรุงเทพ-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ
สายการบิน BUSINESS AIRLINES (8B)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน พฤษภาคม อากาศปกติ ไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 23,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 22,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 21,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน