AUG-SEP 2012 : THE LAST SHANGRILA เต้าเฉิง-ย่าติง-เต๋อหย่ง 10 วันเต็ม | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี กรกฏาคม 09 , 2020
Font Size
   

AUG-SEP 2012 : THE LAST SHANGRILA เต้าเฉิง-ย่าติง-เต๋อหย่ง 10 วันเต็ม Featured

Rate this item
(4 โหวต)
Sep 2012 | กันยายน 2556 : The Last Shangri-La
daocheng-yading-0610

ท่องเที่ยวเส้นทางสุดขอบโลก น้อยคนนักที่ได้มาเยื่อน!!

 * * * THE LAST SHANGRILA * * * คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีลา - เต้าเฉิง - ย่าติง - เต๋อหย่ง 10 วัน จัดเต็มๆ | ชมเมื่องโบราณต้าลี่ | หมู่บ้านชาวไป๋ | เมืองโบราณลี่เจียง | ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์จางอวี้โหม่ว | ชมโชว์ธิเบต | เชียงเฉิง | ภูเขาหิมะโต้จี | หยางหมิงหย่ง | เซียนหน่ายลี่ ฯลฯ | เดินทางวันที่ 21-30 กันยายน 2555

" แพ็คเกจคุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบายๆ สไตล์ทราเวิลโปร "

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
21 - 30 กันยายน 2555
ราคาท่านละ
63,900 .- บาท

View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriaf0cb945bff

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่

 • 08.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์ D ประตู 3 มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก และจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน
 • 10.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
 • 14.05 น. ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • ** นำท่านไปรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองต้าลี่ ชมวิวระหว่างทาง ประมาณช่วงเย็นเดินทางถึงเมืองต้าลี่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

  ** นำท่านชม เมืองโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี มี กำแพงเมืองที่สวยงามบนกำแพงยังมีหอ ซึ่งมีป้ายหินแกะสลักคำว่า ต้าลี่ ถ้าท่านได้มาถึงจุดนี้เสมือนว่ามาถึงอาณาจักรน่านเจ้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ LAN LIN GE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง    เจดีย์สามองค์ - หมู่บ้านชาวไป๋(พร้อมโชว์) - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาด ใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใชเวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่

** นำท่านเดินชมหมู่บ้านชนเผ่าไป๋ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่สำคัญของเมืองนี้ นอกจากท่านจะได้ชมบ้านของชาวไป๋อายุกว่าร้อยปี ภายในบ้านชนเผ่าไป๋ยังมีการแสดงพื้นเมือง และการคารวะแขกผู้มาเยือนด้วย ชาสามรสอีกด้วย

* ซึ่งใบชาที่ผลิตได้เฉพาะเมืองต้าหลี่นั้น จะถูกนำมาผิงบนเตาไฟ ภายในบ้านของชนเผ่าไป๋จนมีกลิ่นหอม แต่ไม่ไหม้ การนำน้ำชามาต้อนรับผู้มาเยือนของชาวไป๋ จะรินชาแค่ครึ่งถ้วย เพื่อแสดงความจริงใจบ้าน ชาทั้งสามรสที่ชาวไป๋ นำมารับรองแขกผู้มาเยือนนั้นได้แก่ ชาขม ชาหวาน และชาหวานที่มีรสเผ็ดซ่า ซึ่งแตกต่างจากชาทั่วไปที่เราได้ชิม

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลี่เจียง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางนำท่านเที่ยวชม สระน้ำมังกรดำ อยู่ห่างจากชายเมืองลี่เจียงประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ

* น้ำในบึงมังกรดำใส สะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยก ที่ซึมลงในทะเลทราย และมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา ชมความงามของบริเวณบึงมังกรดำ ที่ด้านหลังมีฉากเป็นภูเขามังกรหยกอันงดงาม

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าลี่เจียง เมืองลี่เจียงเป็นเมืองโบราณ ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

** นำท่านเดินช้อปปิ้งในตลาด “สี่เหลี่ยม” ต้าเอี้ยนเจิ้ง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าน่าซี และของพื้นเมืองให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

พักที่ GRAND LIJIANG  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม   ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - โชว์จางอี้โหม่ว - หมู่บ้านน้ำหยก

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปสถานีกระเช้า นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่เขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะบนยอดเขาที่มีความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล  ชมความงามของทุ่งหญ้าที่เขียวขจีต้นสน

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมโชว์ชุด IMPRESSION LIJIANG สุดยอดโชว์ที่ดีที่สุดของเมืองลี่เจียง การันตีโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอิ้โหม่ว

 • จากนั้นช่วงบ่ายเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำหยก(วี่สุ่ยจ้าย) สถานที่บูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซี

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GRAND LIJIANG  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่    ลี่เจียง - แชงกรีล่า - ชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี - หุบเขาเสือกระโจน - หมู่บ้านทิเบต(ชมโชว์)

เช้า  หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่จงเตี้ยน  ระหว่างทางแวะชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี เป็นจุดหักโค้งที่ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมสือกู่  ที่เคยเป็นจุดแวะพักของกองคาราวาน บนเส้นทางค้าขายในสมัยโบราณ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตำบลโตรกเสือกระโจน จากนั้นชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และสายน้ำที่เชี่ยวกรากแห่ง หุบโตรกเสือกระโจนซึ่ง เป็นหุบเขาลีก และช่องแคบที่เลื่องชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง ลือกันว่า มีเสือกระโจนข้ามฟาก โดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ

บ่าย  เดินทางเข้าสู่เขตแชงกรีล่า ชมทุ่งหญ้า จามรี และบ้านเรือนชาวทิเบตที่สร้างด้วยดินและอิฐ ผ่านเขตจงเตี้ยน น้อยเข้าสู่เขต จงเตี้ยน

 • จากนั้นนำท่านแวะเยี่ยมชม บ้านชาวทิเบตให้ ท่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีวิต การทำมาหากิน และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ น่าศึกษายิ่งพร้อมชมการแสดงโชว์

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  SHANGRILA ORIGINAL DENSITY HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า  จงเตี้ยน - เต๋อหย่ง - เชียงเฉิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซียงเฉิง ตลอดเส้นทางจะผ่านชมภูเขาพรรณไม้และดอกไม้ที่สวยงามหลากหลายในระดับความสูงที่แตกต่างกัน

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อสู่เซียงเฉิง เส้นทางจะผ่านหุบเขา และภูเขาหิมะ ผ่านยอดที่สูงถึง 3,800 เมตรและ 4,200 เมตร ทิวทัศน์ที่กว้างไกลเมื่อเรายืนอยู่เทียมเมฆ ชมป่าดอกอาซาเรีย จะมีอยู่เต็มภูเขา และเปลี่ยนสีสัน ไปตามระดับความสูงของเส้นทาง ทุ่งดอกไม้ป่า และเมฆที่พัดพริ้วไปมาด้วยแรงลม เปลี่ยนแปรรูปร่างต่างๆนานา เพลินชม จนไม่อยากหลับตาลง

** ชมบ้านชาวทิเบตที่ปลูกตามภูเขา ทุ่งนาขั้นบันไดสวยงาม มีหมู่บ้านชาวทิเบตรูปทรงแปลกตา ตั้งตระหง่านตามหุบเขา มองดูเหมือนปราสาทลึกลับโบราณ ฝูงปศุสัตว์ แพะ จามรี และขุนเขาสูงใหญ่น้ำตกข้างทางภูเขาหิมะ เส้นทางจะไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงเซียงเฉิง

ค่ำ    จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BA MU SHAN (ที่ดีที่สุดในเมือง ระดับสามดาว) และรับประทานอาหารค่ำ

พักที่ BA MU SHAN   ระดับ 3 ดาว ดีที่สุด

วันที่หก   เซียงเฉิง - เต้าเฉิง - ย่าติง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่เต้าเฉิง ใช้เวลา 3 ชม. เต้าเฉิงเป็นเมืองที่สูงเท่ากรุงลาซา ทิเบต ตื่นตาตื่นใจกับเมืองหลังคาโลกแห่งนี้ ทิวทัศน์ที่เหมือนอยู่เสมอกับขอบฟ้า ผู้คนชาวทิเบตและหมู่บ้านทิเบต บรรพกาล ดินแดงแห่งแชงกรีล่า

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางไปศูนย์อนุรักษ์ย่าติง ดินแดนที่เป็นสุดยอดของความสวยงามของจีน และของเสฉวนผ่านชมดอกไม้ป่าหน้าหนาว และดอกอาซาเรีย โรโดเดนดอล ดารดาษไปทั่ว

** แวะชมวัดทิเบตโบราณ Guoli อายุกว่าเจ็ดร้อยปี ในหมู่บ้าน Guoli ที่ระดับความสูง 3,200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับภูเขาหิมะเซียนหน่ายลี่ ที่สูงตระหง่านต้อนรับระหว่างทางเข้าย่าติง ดูน่าเกรงขามและน่าอัศจรรย์ใจ ในการสรรค์สร้างจากธรรมชาติ

ค่ำ    เข้าที่พักบ้านพักแบบทิเบตแท้ ชมวิถีความเป็นอยู่ บ้านเรือน การแต่งกายของชาวทิเบตอย่างใกล้ชิด รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย  พักที่ YA DING HOTEL ระดับ 3 ดาว ดีที่สุด

พักที่  YA DING HOTEL  ระดับ 3 ดาวดีที่สุด

วันที่เจ็ด  ย่าติง ขี่ม้า+รถไฟฟ้า (ภูเขาหิมะโต้จี  หยางหมิงหย่ง เซียนหน่ายลี่) - ย่าติง

เช้า  ตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวขี่ม้าขึ้นชมทิวทัศน์ยามเช้าไต่เขาสู่ภูเขาหิมะโต้จี (สูง5,958เมตร) และธารน้ำแข็งหยางหมิงหย่ง (5,958 เมตร)  

* ชมลำธารใสสะอาดที่ไหลลดคดเคี้ยวผ่านทุ่งหญ้า กลางหุบเขาสูง สะท้อนเอาภูเขาหิมะ ดอกไม้หลากสี ท้องฟ้า เมฆที่สวยงาม สู่ลำธารใส เหมือนภาพวาดกลางผืนพรมสีเขียวผืนใหญ่มหึมา สวยงามมาก

* ชมภูเขาหิมะเทพเจ้าเซียนหน่ายลี่ (สูง 6,032 เมตร) ที่มีรูปทรงคล้ายโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือจีนเรียกว่าภูเขาหิมะกวนอิม ดอกไม้ป่าหลากหลายตามเส้นทาง ฟังเสียงร้องเพลงทิเบตก้องทั้งหุบเขา จากชาวทิเบตที่จูงม้าให้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดสูงสุดบนยอดเขาให้เพลินชมและถ่ายรูปทิวทัศน์ตามอัธยาศัย

 • จากนั้นนำท่านเดินป่าไปชมทะเลสาบเทพเจ้า (Pearl Lake) ให้ภาพที่สุดมหัศจรรย์ ป่าหลากสีสันที่อยู่รอบทะเลสาบ และเนินหญ้าต่างเบ่งบาน แพรวพราวอยู่ทั่วไป บนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ของชาวทิเบตแห่งนี้

** ได้เวลาสมควรเดินอำลาอุทยานย่าติง ดินแดนสูงเสียดฟ้า ที่บรรจุความสวยงามทุกอย่างของภูเขา เดินทางสู่เมืองยื่อหว่า เป็นเมืองที่เป็นประตูสู่ย่าติง ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า

ค่ำ    รับประทานอาหารเย็น และ นำท่านเข้าที่พัก

พักที่  YA DING HOTEL ระดับ 3 ดาวดีที่สุด

วันที่แปด   ย่าติง - เต้าเฉิง - เซียงเฉิง - เต๋อหย่ง

เช้า    รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเต๋อหย่ง โดยผ่านเมืองเต้าเฉิงชมวิวระหว่างทาง

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเซียงเฉิง เส้นทางช่วงนี้เป็นเส้นทาง ที่บรรจุความสวยงามสุดยอดของภูเขาไว้ มีป่าเปลี่ยนสีสันตลอดเส้นทาง เส้นสายลายโค้งของขอบภูเขา ที่ตัดกับท้องฟ้าสีครามเข้ม มีก้อนเมฆรูปร่างแตกต่างกัน

* เนื่องจากอยู่บนที่สูง ทำให้เมฆเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ต่างๆนานา ทำให้ทิวทัศน์ในบริเวณนี้ ไม่หยุดนิ่ง เหมือนมีชีวิตชีวาจริงๆ ยอดเขาหิมะที่สลับซับซ้อนสูงใหญ่ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามวัน แล้วแต่วันไหนมีหิมะมากน้อย ทำให้ได้เห็นทิวทัศน์ที่แปลกตา

* แม้ว่าจะกลับเส้นทางเดิม ก็ชื่นชมได้ไม่เบื่อตามหุบเขาก็เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า นาข้าวสวนผลไม้ ทุ่งข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์สีเหลืองทองสวยงามบ้านชาวทิเบตที่หน้าต่างประตูแกะสลักไว้สวยงาม ผนังบ้านที่ประกอบไปด้วยหินสีไม่ซ้ำแบบ

 • ชมหุบเขาบามู ได้เวลาสมควรเดินทางต่อสู่เต๋อหย่ง

เย็น   เดินทางถึงเต๋อหง นำท่านเข้าที่พักโรงแรมTAI YANG GU HOTEL (ระดับสามดาว ที่ดีที่สุดในเมือง) พร้อมรับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่  TAI YANG GU HOTEL (ระดับสามดาว ที่ดีที่สุดในเมือง)

วันที่เก้า    เต๋อหย่ง - แชงกรีล่า - วัดทิเบตโบราณซงจ้านหลิงซื่อ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองแชงกรีล่า (จงเตี้ยน) ระหว่างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามสลับซับซ้อน เส้นทางจะเลียบต้นแม่น้ำสายเล็ก ที่ออกไปสมทบกับแม่น้ำแยงซี

** ผ่านบ้านเรือนเกษตรกรชาวทิเบตและชาวจีน บ้านเรือนเป็นศิลปะผสมผสานกันระหว่างจีนกับทิเบต เดินทางต่อจนถึงทะเลสาบนาพาไห่ ที่มีพื้นที่ 260 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่รวมของน้ำ ที่ละลายมาจากหิมะบนภูเขา และจากน้ำแข็ง ในแม่น้ำ Nagqu และ แม่น้ำ Naizi ในฤดูร้อน

* ในหน้าแล้งทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันเขียวขจี ผ่านชมฝูงจามรีในทุ่งหญ้า ชมทุ่งดอกไม้ป่าหลากสี นานาพันธุ์  อาทิ กุหลาบป่า อาซาเรีย โรโดเดนดอล

* ให้ท่านได้ชื่นชมตามภูเขาริมแม่น้ำ รวมทั้งแวะชมทะเลดอกไม้อันสวยงามที่ทะเลสาบนาพาไห่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางต่อถึงเมืองแชงกรีล่า เที่ยวชมเมือง

 • นำชมวัดทิเบตโบราณซงจ้านหลิง ซึ่งเป็น 1 ใน 13 วัดที่ชาวทิเบตต้องไปสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต มีพระลามะพำนักกว่า 500 รูปบ่าย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  SHANGRILA ORIGINAL DENSITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สิบ    จงเตี้ยน (บินภายใน) - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับสู่คุนหมิง

15.20 น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613

16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- คุนหมิง // จงเตี้ยน-คุึนหมิง // คุนหมิง-กรุงเทพฯ
สายการบินไทย + สายการบินภายในประเทศ

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3ดาว และ 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนสิงหาคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 63,900บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 61,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 60,900 บาท

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 9,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน